ZlfiRIKZËESCHE NIEUWSBODE. No. 5545 Donderdag 27 Mei 1875. 51steJaarg. Verschjjnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG, De prjje per 3 maanden is 1,80, Iranco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kannen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. mmZekere J. van DONGEN, van beroep polder- werker, maar zich noemende zaakwaarnemer zich beroemende in betrekking te staan tot leden van het Koninklpk Huisheeft zich op onderscheidene plaatsen gelden doen afgeven door onbedachte lieden him voorspiegelende dat zjj zjjn erfgenamen vaneenen Van Lis.se wiens nalatenschap door bedrog in handen van anderen iswelk bedrog hjj met behulp van TRIJZELAAR te Zierikzee en van BOVEN in den Haag aan het licht zal brengenom zoodoende ben te hel pen aan eene erfenis, die ligt ƒ100,000 kan bedragen voor ieder hunner. De OFFICIER van JUSTITIE te Zierikzee waar schuwt een ieder tegen het afgeven van gelden aan Van Dongen, Tr ij zeiaar of Van Boven voor het boven genoemde eindedaar velen zich nu reeds beklagen dit gedaan te hebben. S t r a li d v o n d e r ij. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee, roepen voor de eeivto maul ter reclame op, regtbebbenden op oen AN ItEH, wegende bjj raming 250 Kilogram, op de Roompot geviacht en alhier aangebracht. ZrEKrKzss, 26 Mei 1875. De Burgemeester en Wethouders, C. J. FOKKER, l. B. J. P. N. ERMERINS Secretaris. Eene onvruchtbare Interpellatie. Het was in de zitting van de Tweede Kamer van 14 Mei jl., dat de veelgeruchtmakende interpellatie van den heer Kuyper werd gehouden over de voornemens der Regering met betrekking tot de schoolquestie. En welke uitkomst beeft nu deze interpellatie opgeleverd? Deze, dat de heer dr. Kuyper eene schitterende proeve van welsprekendheid heeft afgelegd, dat hjj wederom bleek een meester te zjjn in de taal, een bezield rede naar, maar wjj kunnen toch niet geloovcn, dat het eenige doel van den heer Kuyper is geweest zjjn rede naarstalent ten toon te spreiden. Het was hem bovenal te doen om de zaak. Hjj wilde de nevelen, waarin de voornemens en inzigten van de Regering omtrent de schoolquestie waren gehuld, weg vagen; nij wilde alle dubbelzinnigheid doen ophouden. Alle rigtingen in den lande juichten dit streven toe. »Er zjj licht" schreven alle bladen vóór de interpellatie werd gehouden. Maar nu had men in de allereerste plaats wel mo gen verwachten dat bp, die zoo vurig gesteld was op Echt en die doorzoeken wilde wat in het diepst van het hart van de Regering school, zelf een voorbeeld van klaarheid en ondubbelzinnigheid hadde gegeven. Hij verzocht den heer Heemskerk op de meest hotfel jjke wjjze zyne vraag met »ja of neen" te beantwoorden. Doch die een stellig antwoord verlangt, moet beginnen eene stellige vraag te doen. Maar welke was nu dio vraag: Biedt gjj, kabinet, in uwe staatkundige for mate mij een waarborg?" Wjj kannen na juist niet zeggen, dat die vraag uitmuntte door grooto helder heid en duidelijkheid. De heor Kuyper verlangde een waarborg voor hem en die waarborg zou gelegen moeten zjjn in de staatkundige formatie van dit kabinet. Maar was dan dit kabinet zoo pas opgetreden? Of is het niet reeds negen maanden aan het bewind? Waarom juist nu de interpellatie en niet vroeger t En welken waar borg verlangde de spreker voor zich? Hoe kon de heer Heemskerk met juistheid weten welken waarborg de heer Kuyper thans verlangde? Zjj die oenigszins op de hoogte gebleven zjjn der anti-revolutionaire litteratuar, weten dat de heer Kuyper het eene geschut na het andere vernageld heeft. Van Grondwetsherziening is voor 's hands geen sprake meer. Van het doen wegval len van het woord christelijke in art. 23 der schoolwet is afstand gedaan. Is het dan zoo vreemd, dat op eene fesluijerde vraag, de Minister een gesluijerd antwoord eeft gegeven En toch gevoelden de liberalen zich met regt teleur gesteld. Deze interpellatie, hoe gesluijerd ook, verschafte in ieder geval aan den heer Heemskerk eene uitnemende gelegenheid om zich duideljjk en onomwonden voor de onkreukbare handhaving der volksschool te vorklaren. Zjjn antwoord was echter meer handig dan opregt te noemen. Wel verre van nevelen weg te vagen, heeft dit antwoord nevelen verspreid. In eene rede vol om haal over puntendie slechts zjjdelinga bjj do queatie waren betrokken, vermeed hij zooveel mogeLjjk elke ca tegorische verklaring. Alleen het restitntie-stelsel werd door hem veroordeeld. Dit was eon aangenaam berigt. Maar kon men wel anders van den heer Heemskerk hebben verwacht? Het restitutie-stelsel was immers reeds vóór de interpellatie van den heer Kuyper veroordeeld, van het oogenblik af dat een deel der anti-revolutio naire partij zich er tegen verklaardeomdat men het stelsel in strjjd met de grondwet achtte en de katho lieke organen, ofschoon niet afkeerig van eene gelde- ljjke terugbetalingzich in geenen deele konden ver eenigen met een toezigt, van wege den staat uit te oefenen. Wat zeide zelfs in de zitting van 14 Mei een lid der anti revolutionaire party de heer van Zuylen die eigenljjk een anti-revolutionairen vrjjbuitor zou mo gen genoemd wordenomtrent bet restitutie-stelsel Hjj zeide daarover het volgende: »Mjj dunkt dat, zoo er al eenige kans was voor de aanneming van zjjn stelsel met behulp van Roomsch-katholieke zijde, het geen ik ontken, zonder die hulp daarvoor hoegenaamd geen uitzigt kan bestaan." En men weet, dat de bis schoppen zich tot dit stelsel weinig aangetrokken ge voelden. Zjj willen vrijheid van bijzonder onderwijs ook in dien zin, dat de Staat zich van ieder toezigt op don gang en den aard van dat onderwijs onthoude. De éénige vrucht der veelbesproken interpellatie was alzoo, dat het restitutie-stelsel heeft afgevuurd de hoer Heemskerk heeft het alsof het een dolle hond ware geweest, onmeedoogend afgemaakt en zóó ondubbelzin nig, dat Volksonderwijs de restitutie-meeliny, voor Zon dag 30 Mei uitgeschreven, heeft kunnen afzeggen. Maar, omdat nu de liberalen één fort hebben ver overd van de tegenpartij zjjn zjj daarom reeds in het bezit der gansche linie, die de vijand heeft opgesteld? Dit moet met nadruk worden ontkend. De schoolques tie bepaalt zich niet alleen tot de vraag: restitutie-stel sel of niet? Evenmin als zij zich beperkt tot de vraag: christeljjke deugden of niet? De schoolquestie is eene zeer gecompliceerde vraag, en, zal alle redenen van ongerustheid zijn weggenomen, dan behoort de Regering hare zienswijze geheel bloot te leggen. En wanneer dan de Minister namens de ?;ansche Regering spreekt van »eerljjke en opregte ge- jjkstelling tusschen vrij en openbaar onderwjjs", dan behoorde de Minister ook nader uiteen te zetten wat hjj met die woorden bedoelt. Welke angel ligt hier verscholen Is dit eene toespeling op verpligte school geld-heffing? De Minister had zich duidelijker moeten verklaren, en de liberale party heeft Diet wel gehan deld om geene nadere verklaring te vragen. De geheele duistere zinsnede luidt woordeljjk aldus: »Bjj de herziening der wetdie voorgenomen wordt moet acht geslagen worden op de onkreukbare regten der oudersop de volkomene handhaving vau de vrij heid van onderwijs en op de eerlyke en opregte geljik- stelling van bet vrjje en bjjzondere onderwjjs met net openbare, altoos met dit onderscheid, dat het open bare omdat hel openbaar iseen onderwerp van zorg de overheid behoort te zjjn." Zonderlinge liefde voor de openbare school, die zich hare handhaving tot taak stelt, alléén omdat zij openbaar is. Ligt daarin niet eene stilzwijgende erkenning, dat de openbare school is een kwaaddat bestendigd moet worden, omdat het bestaat De inlichtingen van den Minister hebben ons dus niet bevredigd. De nevel is niet opgetrokken, maar is bljjven hangen. De orakelspreuken zjjn onverstaanbaar. Maar dat is niet onze eenige grief tegen den heer Heemskerk. Bjj deze discusaien heeft hjj wederom bly- i ken gegeven van zwakheid van constitutioneel besef, die wjj niet geheel onopgemerkt mogen laten voorbjjgaan, omdat zjj de uitingen zjjn van een zwak constitutio neel gestel. De heer Kuyper had ook de homogenieteit van het Ministerie ter sprake gebragtzonder evenwel daar over eene bepaalde vraag te doen. En wat antwoordde de heer Heemskerk f >Dat, indien de heer Kuyper hem daarvoor eene vraag bad gedaan, bjj hem toch niet zou geantwoord hebben." Dit is in de hoogste mate incon stitutioneel. Eene Regeering, die beschuldigd wordt van gemis van homogenieteit, met andere woorden van verdeeldheid over hoofdbeginselen, mag het antwoord daarop niet schuldig bljjven. Ook had de heer Kuyper zich op de aanst. verkie zingen beroepen, om zijne interpellatie te regt vaardigen. Welk antwoord volgde thans? De heer Heemskerk be weerde dat het aan eene Nederlandsche regeering niet geoorloofd was invloed op de verkiezingen uitte oefenen. Maar dat was de portóe der vraag niet. De heer Kuyper wilde klaarheid bjj de stembus bevorderen. Van daar zjjne interpellatie nog vóór de verkiezingen. Maar de heer Heemskerk wilde onklaarheid. »Mjjue taak" zoo ving hjj aan »is te antwoorden." Daarin lag de fout. De taak van den Minister was twijfel op te lossen. Met antwoorden alléén komt men niet verder. Een Minister, dat is »een regeringsmandie een ge- wigtig ambt bekleedt", behoort zóó te antwoorden, dat de kiezers niet in don blinde rondtasten omtrent de hoofdbeginselen van bestuur. En een Minister, die dit nalaat, moge handig zjjpgrondwettig is hjj niet. Algemeen Overzicht. Het vroljjk en vriondelnk jaargetijde is daar en het ïb of alles zich daarmede in overeenstemming wil brengen. Waar wji in de politieke wereld onze oogen slaaD, overal is of rust of toenadering, immers overal afwezigheid van die felle bewegingen, die in ieder ander jaargetijde op hun plaats /jju, behalve in den zomer. Maar 't is in die wereld, evea als in de nataar. Er is veel goeds, maar er bljjft veel te wenschen over. Hier smacht men naar regen, ginds naar dien bezio- lenden en vruchtbaarmakenden adem, die het leven der volken doorstroomen moot om do gewenschte vrucht voort te brengen. De politieke mannen bjjgen naar rust; toch zeker niet omdat zjj zooveel verricht hebben. Maar de zomer is daar en waar alles tot ?enieten roept, wie denkt er dan aan de verwikke- ingen der politiek. Jammer maar, dat men niet ovoral tot die gevolgtrekking komt, dan zou er misschien in de meest beroerde landen van ons werelddeel nog wat meer of wat eerdor rust komen. Uit FrnnltrUlr schreof men in dc laatste dagen dat do Nationalo Vergadering slecht bezocht was, en dat wel omdat or over zaken gehandeld moest worden. Deze, die toch in verband Rtaan met do hoogste be langen van het volk, schjjnen minder aandacht te ver dienen. Zoo bjjv. werd er over eene wet beraadslaagd, waarbjj het cellulair gevangenisstelsel belangrjjk wordt uitgebreid. De aanwezigen hebben die wet aangenomen en daarmede over de zaak beslist, maar het meercndeel der afgevaardigden schitterde door afwezigheid. Eene andere wet, die op de zamonstelling van aen Senaat, gaf aanleiding tot een incident dat weder karakteristiek is Men besloot nameljjk om die wet niet aan de com missie van 30, maar aan eene speciale commissie te verzenden. De 30 heeren gevoelden zich daardoor zoo beleedigd, dat zij voor het mecrendeel hun ontslag namen, alsof hun beleedigd eergevoel meer te betee- kenen had dan het algemeen belang. Zoo ziet men in i Frankrjjk de zaken in. Doch voor het overige is er stilstand van wapenen. Een zeer geschikte gelegenheid voor ben, die niet stil zitten om de belangen van hunne partjj voor te staan. Van het meeste belang is eene beslissing door do kamer genomen, waarbjj alle par- tiëele verkiezingen worden opgeschort en wachten moe- I ten tot de ontbinding van de kamer. Er zal dus gele- j genheid zjjn om in die beslissende ure te doen bljjken, j welke partjj in het land de meeste sympathie vindt. Voorzeker een zuiver standpunt, waarvan het te hopen i is, dat men het gewicht begrjjpen zal. In Duitstcltlaud heeft men voortdurend de handen vol met de geesteljjkheid en deze laat niet na, de regeering waar zij kan te bemoeiljjken, lu het Heerenhuis is dezer dagen de wet behandeld omtrent I het beheer der kerkelijke goedereu en daar niet alle artikelen zjjn aangenomen, moet het ontwerp naar den Landdag terug. De bisschop van Breslan heeft zich op j vreemd grondgebied in veiligheid gesteld en bedreigt van daar de regeering, dat hij haar voortdurend zal belagen. Gelukkig blijkt de tegenstand der geesteljjk- heid vrjj vruchteloos te zijndaar de regeering geen haarbreed wijkt en met krachtige band de kerk terug I dringt binnen hare natuurljjke grenzen. Ook tegen von 1 Arnim is een nieuw proces aangevangen, dat evenwel naar men zegt, slechts kort zal duren. Prins Bismarck heeftzoo men wileene circulaire gericht aan de mogendheden, betreffende de drukpers en daarin aau- j gedrongen op gematigdheid tegenover de Duitsche 1 politiek en de Fransche wet omtrent de kaders. Wat het geven zal is niet te voorspollen, alleen mag mon aannemen, dat overal te veel lust tot vrede heerscht, I dan dat eene circulaire dio zou kunnen verstoren. Ook begrjjpt men al meer dat Duitschland een verstandigen weg bewaudelt en mogen sommigen het niet goedkeu- j rendat het zich verzet tegen oorlogzuchtige bewe gingen in Frankrijk, het is misschien voor dit laatste i tand ook een gelukdat het in bedwang gehouden wordt en niet kan toegeven aan de wenschen van j sommige heethoofden en partijgangers. Ook in Engelirud zjjn de zaken van onderge schikt belang aan de orde. Laatst was het eene wet op de militie. De dienstplicht is daarbjj aanmerkelijk verzacht, zeer tegen den zin van hen, die nog altijd meenen dat de kracht van een land iu den omvang van het leger is gelegen. Een der edele lords heeft reed9 aangekondigddat hjj een voorstel doen zal waarbjj het aannemen van jeugdige recruten wordt verbodendaar hjj meent dat dit het leger verzwakt. Misschien is bet een zeer prijzenswaardig denkbeeld met het oog op do recruten zei ven. 't Is toclr altijd te bejammeren dat zoovele jongelieden, wier ontwikkeling in vollen gang is, daarin worden belemmerd, dat zoo vele frissche krachten aan de maatschappij worden ontrukt. En indien bet denkbeeld ingang vinden mocht, dat gcljjkertjjd in Engeland geopperd is, om nameljjk aan de militairen hooger soldjj te gevenwaarbjj natuurljjk de lust tot de krijgsdienst aanwakkeren moetdan is het te vreezendat nog meerderen in verzoeking zullen worden gebracht, om het werkelooze leven boven den arbeid te kiezenen dan zeker zal in een land als Engeland, waar de industrie zoo vele handen vereischtnog meer verwikkelingen tusschen arbeiders en werkgevers ontstaan, dan tot hiertoe het geval was. Spuitje laat niet veel van zich hooren. Als het waar isnebben de koninkljjke troepen weder eenige overwinningen behaald, maar tot duren prjjs entevens zouden eenige belangrjjke puntenwaaronder Pampe- luna, door de Carlisten beschoten zijn. 't Is altjjd dezelfde zaak. Ieder eigent zich daar de overwinning toe en het valt zeer moeiljjk om te beslissenwie aan de waarheid getrouw is; misschien is het geen ongelukkig verschijnseldat voor eenige dagen eene zamenkomst plaats had van allerlei notabiliteitenwaariu beraad slaagd werdover hetgeen men doen kan tot onder steuning der koninkljjke regeering. Als men er eindelijk toe komen wil, om de handen ineen te slaan, dan kan er misschien nog eens eene betere toekomst voor dat land aanbreken. Itulie is wel niet bepaald oorlogzuchtigmaar men heeft er toch over eene legerwet beraadslaagd waarbjj alle vrijstellingen van dienstplicht worden afgeschaft. Garibaldi heeft daarentegen dezer dagen zijne hoop uitgedruktdat Italianen niet meer tegen Italianen zullen strjjden. In een der Zwiteer«che kantons beeft de bevolking hareD pastoor afgezetomdat zijn levens wandel niet stichteljjk was. Zjj heeft daarmede niet alleen een goed voorbeeld gegevenmaar tevens be wezen dat de blinde eerbied voor do geesteljjkheid wijkt en dat het volk zelf zich tegen hare buitenspo righeden gaat verzetten. Uelgie voert strjjd tegen de procession. Do on geregeldheden die daarbjj in den laatsten tjjd plaats haddenhebben vrees gewekt en de optochten zjjn daarom op meer dan eene plaats verboden. Wel worden daarin politieke bedoelingen gezochtmaar het laat zich niet ontkennen dat het volk het jjdele dezer ver tooningen begint in te «en. Iu LJhIuimI wordt men sedert lang geplaagd door oen aschregen zoodat een deel der bevolking beeft moeten verhuizen. Zoo legt de natuur Boms groote bezwaren in den weggelukkig als de menschen wjjs genoeg zjjn om ze niet moedwillig te vermeerderen. En toch hoe vaak geschiedt dit, waar alles aan party zucht opgeofferd wordt. Nieuwstijdingen. Smerifta. MilwttuUee, 30 April. Do telegrafische gemeen schap mot Ooshkosh is bjjna geheel afgebroken. Enkele berigten van naburige stations zjjn alhier aangekomen. Ongeveer een derde gedeelte van de gebouwen de«- stad zjjn een prooi der vlammen geworden. De brand is ontstaan in den omtrek van oono menigte zaagmolens en sloeg door een sterken wind aangedreven over naar dat gedeelte der stad, waar zich dc voornaamste winkels bevonden. De hitte was zoo sterk da' de brandspuit gasten op zulk oenen afstand moesten bljjven, dat zjj weinig konden uitrichten. Weinige goederen zjjn gered. In een betrckkeljjk kort oogenblik waren alle gebouwen van Algona naar Capestraatwaar zich de voornaamste winkels van ellowaron, banken, bótels en drukkerjjen bovouden door hot vuur vernield. Gisteren avoud, terwjjl do brand nog woedde, bedroeg het getal woon huizen van bjjzondere personen, die een prooi der vlammen geworden waren, reeds t wee honderd en lagen over de honderd winkel», hotels, banken enz. inaech. Onder deze bevonden zich ook ook hot Opera huis, een prachtig gebouw, dat ongeveer bondeed duizend dollars gekost heeft, en na dat van Milwaukee onder bet schoonste in Wisconsin gerekend werd. De geheele schade wordt op ongeveer drie mitlioen dollars berekend. De gebeelo stad is in verwarring. Honderden huisge zinnen zjjn zonder dak. Vrouwen en kinderen liggen op de straten of zwerven rond, om eene schuilplaats te vinden. De hetnel wordt nog door eenen rooden vuurgloed verlicht, hoewel mon volgens do laatste berichten den brand meester is. ©ngrlttni. Londen24 Mei. De Times, zinspelende op de Britsche circulaire tijdens do jongste crisis, zegtdat Frankrjjk en Duitschland zich er zeer over schenen te verwonderendat lord Derby zjjn raad heeft durven aanbieden. »Wjj aarzelen niet te verklaren," zegt het blad »datbjj andere natiën vergeleken Engeland minst genomen even sterk is als den dag vóór don groo- tcn Franscken oorlog. Do volken op het vasteland be driegen zich wanneer zjj meenendat Engeland zal oj)bouden gebruik te maken van zjjne diplomatie, waar het de verdediging geldt van de zaak des vredes en der regtvaardigbeid. Wat het tegenwoordige betreft achten wjj de Fransche aangelegenheden belangwek kender dan d© onze, en bet ministerie van buitenland- sche zaken zou gemakkelyk weder het belangrykste departement kunnen worden." JFranferijh. Uit verschillende streken in Midden -Frankryk wordt melding gemaakt van een vreeseljjken stormdie den 17den aldaar gewoed heeft en, vergezeld doorzwaren hagel, ontzaggeljjke schade heeft veroorzaakt aan de wijngaarden en de korenvelden. Vooral do wjjngaardcn moeten zeer geleden hebben; men meldt zelfs, dat de toekomst der wijngaardeniers voor eenige jaren geknakt is. üflgU. Te Aix heeft een verschrikkelijk ongeluk plaats gehad. De fabriek van vuurwerken, even buiten een der poorten gelegen, is voor een paar dagen, ten 3 ure 's namiddags tengevolge eener ontploffing in brand geraakt. On- middeljjk na de uitbarsting stond het gebouw in lichte- laajje vlam. Op het oogenblik der ontploffing bevonden zich elf personen in de fabriek, ouder welke de eigenaar Chiousse. Het waren meerendeels jonge meisjes. Twee of drie hadden nog den juist den tjjd, om ongedeerd door de nabyzrjnde deur het gebouw te verlaten, terwijl eenige andere het geluk hadden zich te redden, nadat zij eenige niet gevaarljjke brandwonden hadden beko men. Welligt bad men nog eenige personen van onder de puinhopen kunnen redden, ware het niet dat een kwartier na de eerste ontploffing een tweede volgde. Van d&t oogenblik was alle hoop, om zelfs één hunner te behouden, vervlogen. Toen de brand in zoover ge- bluscht was, dat men aan het opruimen der puinhoopen kon gaan, vond men de ljjken deerlyk verminkt of verkoold. Een meisje leefde nog. Zjj bad nog kracht genoeg, om de personen, die haar wegdroegen, te bidden haar te ontdoen van hare kousen, die haar verschrik kelijk zeer deden. Haar geheele ligchaam was als ééne wond. Haar hoofdhaar was geheel weg. De kleederen waren verbrand. In het geheel waren er zes dooden. Ook de eigenaar der fabriek heeft het leven verloren. Een der slagt offere is eene vrouw, die voor een paar maanden was gehuwd en welke dien dag voor net eerst naar do fabriek wag gegaan, om er werk te zoeken De echt- genoote van den fabrikant was op het punt naar de fabriek te gaan. Onder weg ontmoette zjj eene buurvrouw, met wie zjj een gesprek aanknoopte. Daaraan heeft zij bet behoud van haar leven te danken. Naar men zegt, had de ontploffing plaats doordien een brandende lucifer op een vaatje kruit gevallen was. Zondag hebben te Brussel ongeregeldheden plaats gehad in verband met kerkeljjke optogten. Zaturdag avond trokken een aantal studenten, uit Brussel, waarbij zich die uit Luik en Gent hadden gevoegd, de stad door met fakkels en papieren lantarens en begaven zich naar de hótels der ministers in de rue de la Loi, waar zij kreten aanhieven, welke niet van sympathie voor de Regeering getuigden. Zondag morgen ten half acht verzamelden zij zich op de place Jourdan en trokken van daar naar Woluwe- Saint-Lambert, ten getale van ODgeveer driehonderd. Onderweg maakten zy halt bjj een der kapelletje^, braken de deur open en namen een Mariabeeldje mede, dat zij zegepralend op hunne contra-processie rond droegen. Tegen eli ure kwamen zij in Brussel terug met het beeldje en eenige pauseljjke vlaggen uit Wolnwc- Saint-Lambert medegenomen. In de studenten-societeit werd het beeldje neérgezet. Na dien tjjd hielden de studenten zich rustig; het w«9 ook waarljjk wel genoeg en namen zjj geen deel aan de verdere ongeregeldheden. Op de place Saint-Jean wa9 een talryke menigte byeeu, die de processie wachtte welke van do Yielle halle aux bles naar het Paleis van Justitie zou trokken. Toen de optogt zich vertoonde, begon men te schreeu wen, weldra werd men van weêrszyden handgemeen; de muziek zweeg; de banierdragers viugtten in de winkels; de huizen od vensters werden op een» ge sloten de decoraties voor de huizen verdwenen; de politie komt tusschen beiden, maar van de processie is geen zweem meer; de stoet is iu twee deelen ge broken. Een twintigtal personen werden gearresteerd. Do burgemeester die door de menigte werd toegejuicht, herstelt de orde en de menschen, die aan de processie deelgenomen hadden, begeven zich naar de kapel terug. Ten gevolge van de moejjeljjkheden waarin de zaak der processie het clericale Kabinet wikkelt, heeft, naar luid van sommige Belgische bladen, de heer Malou zjjn ontslag ingediend. TJtroclit, 24 Mei In den nacht van Vrydagop Zaturdag had in de Willemskazerne alhier een ernstig voorval plaats. Twee onderofficieren der mineurs Heiligers en Kljjan genaamdhadden 's middags te voren twist gehadtoen te ruim elf ure 'e avonds eerstgenoemde te bed lagheeft de broeder van laatst genoemde insgelijks sergeant vau dat corps, de tromp van zjjn geladen karabjjn op de borst van den te bed liggende gezet en afgetrokkenzoodat de getroffene onmiddellijk een lyk was. Zjjn karabjjn daarop ander maal geladen hebbende, trachtte de dader zich zelf te dooden doch door tusschenkomst zyner kameraden trof hem het schot in den regter schouder; de ver wonde verkeert niet in een gevaarljjken toestand. Gravenlmge, 24 Mei. De advocaat generaal by den hoogon raad, mr. Roemer, heeft heden geconclu deerd tot verwerping van het beroep in cassatie, door vier ingezetenen van St. Philipsland ingesteld tegen het arrest van bet provinciaal geregtshof in Zeeland, waarbjj zy ter zake van rebellie tot gevangenisstraf zjjn veroordeeld. De booge raad zal den 14en Juni a. s. uitspraak doen. Middelburg, 24 Mei. Op aanstaanden Zaturdag zal voor bet prov. geregtshof in Zeeland teregtetaan J. M. W., oud 32 jaren, bouwkundige, wonende te Neuzenthans gedetineerd te Middelburgter zake van strafbare poging tot moedwillige» manslagwelke poging door uiterLyk bedrjjf gebleken en tot een begin van uitvoering overgeslagen, niet dan door toevallige van des daders wH onafhankelyke omstandigheden hare uitwerking heeft gemist. In deze zaak zjjn 7 getuigen door den procureur- generaal opgeroepen, terwij'l de procureur mr. A. J. van Deinse ambtshalve aan den beschuldigde als raads man is toegevoegd. Naar wjj vernemen heeft in de afgeloopen week alhier eene vergadering plaats gehad van de commissie, door den commissaris des konings in Zeeland benoemd tot het afnemen van de mondelinge eindexamens bjj de hoogere burgerscholen in deze provincie. Evenals in het vorige jaar zullen die openbare examens gehou den worden te Middelburg, in de tweede helft van de maand July e. k. Yier leerlingen van de rjjks hoogere burgerschool alhier, en één leerling van de hoogere burgerschool te Goes hebben zich tot het affeggen van genoemd examen aangemeld. Zierik/.ee16 Mei, De lotolingen-verlofgangers, die in den loop van dit jaar in werkelyken dienst moeten worden opge roepen tot deelneming aan herhalings- en andere mi litaire oefeningen, behoeven ditmaal niet aan de jaar- lyksche inspectie te worden onderworpen. Het Algemeen Indust. Volksblad voor Nederland zegt van goederhand te vernemen, dat de regering voornemens is, vjjftien registratiekantoren op te heffen. Tengevolge van onvoorzigtigheid is de heer H. A. G., bazar houder te Harderwijk, door een jongeling, die zich voor 't Indisch leger wilde verbinden en een bjj dien heer gekochtea revolver wilde beproeven doodgeschoten. Het schot ging af, terwjjl de heer G. hukte om den kooper geld terug te geven. De dader is gevat, maar ib onbewust van hetgeen hjj gedaan heeft. KorUnieuws. Beroepen te Driel, Ds. 3. Bakker, pred. te 's Heer Hendrikskinderen, vroeger te Ouwcrkerk. Beroepen te Biggekerke, Ds. J. J. Richard, te Vlis- singente Almkerk en te Sluis Ds. B. van Schelven, pred. te Souburg. Op bet zestal van predikanten, opgemaakt door den kerkeraad der Evang.-Lutb. gem. te 's Gravenkage, komt o. a. voor Ds. F. G. Lagers, te Maastricht. Gemengdeberlgten. Men zegtdat de menschen op de kulk naar het geld ruiken als eene koe naar de muskus. *Wat maakt men niet al voor geld"zei Arjaantje te W. toen hy te Rotterdam een aap op het venster zag zitten. Eene lange dame te Goes wordt verzocht niemand zoo ta belasterendaar zjj zelf zoo vol ge- breken is, en wel eenB als een rat in de val kon komen; maar men zegt: Wat wa9 zij bly dat zy een kat, Gevangen in haar handen had Want niemand was op haar gesteld, i En neemt nu maar een kat van 't veld I Nu zegt zy'k heb toch haast eon man Dien ik eens goed regeren kan Maar is zjj eens met hem getrouwd Dan wordt zy in de val gedouwd.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1