BIJVOEGSEL I Zierikzeesehen Nieuwsbode van Dingsdag 25 Mei 1875. behoorende bij den Bekendmaking. INSPECTIE OP DE STRATEN. De BURGEMEESTER ea WETHOUDERS van Zit- rikzee maken bekend: dat op Zaterdag 29 Mei e. k. eene Inspectie op de Straten in deze gemeente zal gehouden worden. Zfi noodigen de Ingezetenen uit ieder voor zpne woning of erfde straten partenstoepen en gotenrein en zindelpk te houden, en alzoo de bepalingen van het policie-reglement behoorlijk na to levenopdat de straf bepalingen niet zouden behoeven te worden toegepast. En is hiervan afkondiging geschied, waar het be hoort, den 20 Mei 1875. De burgemeester en Wethouders, C. J. FOKKER Weth.l. B. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. VERGADERING VAN DES GEMEENETRAAD Tï ZIERIKZEE, gehouden den 21 Mei lBTö. Voorzitter Mr. C, J. Fokker, Wethouder. Afwezig zijn de HH. van der Grijp, Jhr. de Jonge en de Burgemeester. Nadat het nieuw benoemde Raadslid Jbr. Mr. J. W. D. Schuurbequo Boeije, op verzoek van den Voorzitter, door den Secretaris is binnengeleid, legt bij in banden van den Voor zitter de eeden af, voorgeschreven bij art. 83 der Grondwet en art. 39 der Gemeentewet. De Voorzitter heet den benoemde welkom en wenscht hem geluk met de onderscheiding van tot lid van den Raad te zijn benoemd, en waaruit blijkt, dat de ingezetenen hem toekennen de kennisbelangstelling en het karakter die van een lid van den Raad kunnen worden gevorderd. Het is Spreker aangenaam er te kunnen bijvoegen dat dc goede gedachte die de burgerij van den benoemde heeft gehad z. ii op goede gronden steunt. Hij hoopt en verwacht dat zijne aanwezigheid hier, eene aanwinst voor den Raad zal zijn en wijst cr op dat hij de plaats inneemt van iemand, die gedurende den korten tijd dat hij lid van dit collegic geweest issteeds belangstelling in de zaken der gemeente heeft getoond èn daardoor en door zijne minzaamheid hier eene goede herinnering heeft achtergelaten. De benoemde dankt den Voorzitter voor de welwillende woorden hem toegesproken. Ilij herinnert dat hij thans, met eene. tusschenruimte van twee jaar, de plaats heeft, ingenomen, die zijn grootvader (Mr. J. W. D. van Dongen) vroeger in dit collcgie had. Hij hoopt het voorbeeld dat hij aan dien man had op te volgen en beveelt zich verder in de wel willendheid der leden van den Raad aan. De benoemde neemt daarop als Raadslid zitting. De Voorzitter geeft aan den Raad kennis, dat de Burge meester eu de Wethouder Jhr. de Jonge, door uitlandigheid verhinderd zijn deze vergadering bij te wonen. De notuleu van het verhandelde in de voorgaande twee vergaderingen worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede, dat zijn ingekomen: 1.° een brief van de Gedeputeerde Staten, houdende be- rigt, dat door hen worden goedgekeurd de Raadsbesluiten van den 31 Maart II.betreflende den afkoop van tienden. Voor kennisgeving aangenomen 2." de jaarverslagen van de gemeenten Utrecht en Vlis- singeu over 1874. Ter visie van de leden nedergelegd ter Secretarie om later in de Boekerij te worden geplaatst; 3.° eene kennisgeving van Jhr. J. W. D. S. Boeije, dat de heer Dr. R. B. Hirschig, als curator over den heer B. J. van Dongen, afziet van liet namens hem gedaau verzoek om de tienden van Ypenhove af te koopen. Op eene vraag van den heer Zuurdeeg, deelt de Voor zitter mede, den voorslag die Burgemeester en Wethouders aan den verzoeker omtrent de waarde-bepaling van die tienden hadden gedaan. Deze uiededeeling wordt voor kennisgeving aangenomen; 4." de rekening der stads-coimnerciewerf over 1874. Gesteld in handen van de IIH. LabrijnHouwer en Mr. Schneiders, tot onderzoek en verslag. De Voorzitter deelt verder mede: 1.° dat Burgemeester en Wethouders hebben benoemd tot bewaarder van het gebouw, bestemd ter afzondering en ver pleging van lijders aan besmettelijke ziekten, W. Meesters; 2. dat op den 5 Mei jl. heeft plaats gehad de aanbe steding van de jaarlijksche onderhoudswerken der gemeente en dat aannemers zijn geworden: van perceel 1 (openbare gebouwen enz.) M. van den Endc, voor f 2610perceel 2 (kaaimuren) J. Lammers, voor ƒ423,60; perceel 3 (beschoei- jingen en paalwerken) H. Besaans, voor 1295; perceel 4 (het leveren van materialen en leggen van winterkrammat) J. de Rijkevoor S43perceel 5 (bruggen enz.) L. Geers, voor 1210; perceel 6 (riolen enz.) H, C. van den Ende, j voor f 189; perceel 7 (schoolgebouwen) L. Geers, voor f 1225. Deze inededeelingert worden voor kennisgeving aangenomen. 3." dat Burgemeester en Wethouders op den 12 dezer hebben beproefd de grasmaaijing van het terrein der Zuid- zelke in het openbaar voor een jaar te verpachten; dat echter daarvoor geen booger bod is gedaan dan ƒ15, en dat Bur gemeester en Wethouders geen vrijheid hebben gevouden om het geveilde daarvoor te gunnen. De Voorzitter deelt daarbij mede, dat hun later door C. Deurloo een bod is gedaan van 25, en dat zij voorstelleu daarvoor aan dezen de gras- maaijing onder de hand te verpachtenbehoudens goedkeuring door de Gedeputeerde Staten en op de voorwaarden als die welke voor de openbare verpachting zijn bepaald. Dienovereenkomstig wordt besloten. 4.° dut de Commissie van toezigt voor het Middelbaar Onderwijs is gehoord omtrent het verzoekschrift van den leer- aar in het handtcekenen aan de Hoogcre Burgerschool en Burgeravondschool F. E. Vogelsang, om, nu zijn verzoek om verhooging van jaarwedde is aangehouden, voorloopig eene gratificatie te bekomen, en dat de Commissie adviseert tot inwilliging van dat verzoek, op grond, dat het teeken- ondenvijs op de Burgeravondschool van grooteren omvang is geworden en het getal leerlingen gedurende den afgeloopen wintercursus zeer is vermeerderd. De Voorzitter geeft te kennen, dat op het vorig verzoek om verhooging van jaarwedde reeds een beschikking zou zijn ge nomen indien men toen niet had gemeend dat de landbouw school spoedig zou worden opgerigt. Burgemeester en Wet houders stellen nu voor aan den verzoeker voor 1875 eene gratificatie toe te kennen van ƒ200. Als later de landbouw school wordt opgerigtkan men de jaarwedde van den ver zoeker nader regelen. De heer Zuurdeeg vraagt inlichtingen hoeveel uren de adres sant meer les moet geven, waarop de heer Mr. Schneiders aanvoert, dat het getal leerlingen in de twee laatste jaren j met een dertigtal is vermeerderd, en de lesuren op de Bur- j geravondschool daardoor zijn verdubbeld. Het onderwijs dat j gegeven wordt is zeer goed. Het vroegere verzoek van den j heer V., om verhooging van jaarwedde is, met het oog op j dc opterigten landbouwschoolop voorstel van den Inspecteur I van het Middelbaar onderwijs, aangehouden. Daar de oprigting dier school echter nog geruimen tijd i kan duren, is het billijk den verzoeker eene gratificatie te 1 geven en de Commissie van toezigt, hoewel zij heeft gemeend I aan Burgemeester en Wethouders niet over het bedrag der gratificatie te moeten adviseren, heeft spreker gemagtigd i om een voorstel tot toekenning van ƒ200 te ondersteunen. De heer Zuurdeeg bedankt den vorigen spreker voor de gegeven inlichtingen. Hij wil doen uitkomen dat er van eene j gratificatie sprake is, op grond van vermeerdering van werk- J zaamhedendaar het tractement der leeraren hier, in vergelijk met andere plaatsente ruim is en men anders op een ge- 1 vaarlijken weg zou komen. Mr. Fokker zegt, dat tusschen het tractement van den heer Vogelsang en dat van de andere leeraren een zeer opmerkelijk verschil is. Men kan rekenen dat de tractementen van de leeraren vrij wel in overeenstemming zijn met die in audere i plaatsen. Het tractement van den heer V., is echter vrij laag. Als men nu f 200 toekent is het niet bovenmatig, i De heer Koole vraagt den Voorzitter of hij de tractementen van andere plaatsen kan mededeelenals men hem die kan

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 3