VLiniÏGS CBB ITNÏELSÏANK Hoofdkiesdistrict Goes. DE WITT HAMER, Mr. M. J. de Witt Hamer, DOET TE WETEN: AANBESTEDING. TE KOOP AANBESTEDING. AANBESTEDING. Eenige BEESTIALEN, Meubilaire Goederen, I 1 1 I I H i T. RIJN EIKENHOUT, 390 SPOORWEGRAILS, I E E S T 1 I i L een Woonhuis en Erf, f2.50 per week: Petroleum-Kooktoestellen met Ketels van at' f 3,75, DE JONG ZIJLSTRA. A. MEIJERS COMP., PARASOLS, 0MBRELLES, EN-TOüS-CAS J. de JONG ZIJLSTRA. Prima qualiteit Wagen vet, Traan en Machine-Oliën. H. A. ROOTHAERT, OLIE- EN lil SALVO MELIORE. uit de hand te koop aan. BIJ INSCHRIJVING VOOR ZEVEN JAREN BOUWLAND, TE koop: 250 Roeden Lucern-Klavers, Een besten Schaaphond, 288"'° STAATS-LOTERIJ. PIIÖVIMIALK TENTOONSTELLING Nijverheid, Landbouw en Kunstvoortbrengselen Hotel OLDEWELT, DAG-en WEEKBLADEN. Heden overleed onze lieveling JAN ADR1AAN, in den aanvalligen leeftjjd van ruim 18 maanden. Zierikzee, JOH. ENZLIN. 23 Mei 1875. J. W. ENZLIN, Augustijn. Heden overleed na een smartelijk" ljjden onze geliefde moeder en behuwd-moeder WILHELMINA den ANTREKKER, Weduwe A. Adamse Cz., in den ouderdom van bjjna 57 jaren. Zierikzee, B. van der KLIFT. 24 Mei 1875. K. J. van der KLIFT, den Aktrekker. Eenige kennisgeving. De BURGEMEESTER der gemeente Nieuwer- kerk brengt bjj deze openljjk liul«l«* en «laulc aan de Brandweer dezer gemeente en aan die te Oosterland voor de uitstekende diensten door haar bewezen bjj den jongsten brand alhier, en voorts aan allen, die hebben medegewerkt ter voorkoming van nog grooter onheil. Nieuwbrkerk, F. BOÜMAN. 22 Mei 1875. De ondergeteende verzoekt bjj de aan- staande verkiezing voor GEZWOREN in den S/avenisse-Polder van 't Binnen-beheer niet meer in aanmerking te koniou. C. v. LUUK. De ondergeteekenden bevelen bjj de aanstaande ver kiezing voor een lid van de Tweede Kamer voor het district Goesten zeerste aanden heer advokaat en procureur te Goes. P. BRUGGEMAN, te Baarland. J. H. BIJBAU, te Colijnsplaal. G. J. BESSELINGte Goes. Jhr. L. 0. Van der FELTZ Dt. A. P. FOKKER Mr. J. A. Van HOEK G. Van dbr HOEK, Mr. F. J. M. JESPERS J. M. KAKEBEEKE Mr. J. H. De LAAT de KANTER S. De LAAT de KANTER Z. d. Van der BILT LA MOTTHE Mr. P. LENSHOEK Van KERKWIJK Mr. J. L. H. LIEBERT C. E. MASSEE Mr. P. Van der MEER MOHR, J. J. OCHTMAN J. A. A. FRANSEN van de PUTTE J. J. RAMONDT, A. RIJSER, A. O. J. SCHINDLER, A. SCHRAVER Jbr. M. J. De MAREES van SWINDEREN C. J. WITTE H. K. PERSANT SNOEP, te 's Gravenpolder. Jhr. Mr. C. van CITTERSte Heinkenszand. Tir. PERSANT SNOEPte Kapelle. W. K. Baron MACKAYte Kloetinge. D. P. DOMINICUS, te Krumingen. Mr. K. REMBGES J. VEREEKE J. A. GEILLte Nisse. Dr. BYBAU te Tholen. Jhr. F. C. de CASEMBROOT Mr. C. P. LENSHOEKte Wol/aartsdijk. J. PERSANT SNOEP J. J. Van WEEL Hoofdkiesdistrict GOES. De Vereeniging GEMEENTEBELANG" te Goesheeft met algomeene stemmen voor de aanstaande verkiezing van een Lid der Tweede Kamer, voor genoemd kiesdistrict, candidaat gesteld den heer advocaat en procureur te Goes, welke die candidatuur heeft aangenomen. Namens de Vereeniging HET BESTUUR. De BURGEMEESTER van Haamslede roept voor de <*©i\st'- mimi ter reclame opregthebbenden op de volgende STRAND GOEDEREN welke bjj hem uit zee zjjn aangobragt en te flurghsluis zjjn geborgen: 2 stuks eiken Balken lang 5 M. zwaar 40 bjj 40 c.M. 4 v 3 40 40 80 van 25 28 28 waarvan 2 stuks gemerkt 163 en 337. 50 stnks eiken Balken lang van 25 M. zwaar 25 bjj 25 cM. 160 Platen 2—7van verschillende zwaarte. 30 stuks Vurenplaten van verschillende lengte en zwaarte. Voorts eenig WRAKHOUT on een partijtje ijzeren BOUTEN en eenig KOPER. Haamstede, den 24 Mei 1875. De Burgemeester voornoemd C. M. BOLLE. Het BESTUUR van den Polder GOOI- W KENS NIEUWLANJ), Gelet op Art. 110 van het Algemeen Reglement voor de Polders of Waterschappen in Zeeland. dat van heden af, gedurende acht dagen, de door de Vergadering van Ingelanden vastgestelde 13 E- GltOOTIN G 1875/6 met bjjbehooronde Memorie van Tooliolitiiij;, ten Kantore vftn den Ontvanger-grfBer ter inzage ligt van Ingelanden en dat deze stukken tegen betaling der kosten in afschrift verkrijgbaar zjjn. Zierikzee, 24 Mei 1875. Het Polderbestuur voornoemd, J. de VLIEGER Jz. Dijkgraaf, C. J. K3JN, Ontvanger-griffier. KERKVOOGDEN der HERVORMDE GEMEENTE te /•ruinisse zjjn voornemens op Zatnr*liie: «len Mei 1875des namiddags ten 6 urein hunne Consistorie openbaar AAN TE BESTEDEN Het AFBREKEN «let* bestaande en liet BOUWEN van eene nieuwe CONSISTORIE. De Aanbesteding geschiedt bjj enkele inschrijving volgens 1 der A. B. De biljetten moeten vrachtvrjj bezorgd worden ten Kantore van den Secretaris-Kerkvoogd. Het Bestek zal van af Vrijdag den 21 dezer ter lezing liggen in de Herberg »hct Veerhuisop de Haven te flruinissc. Aanwijzing op het terrein zal plaats hebben op Donderdag den 27 Mei a. s.des voormiddags ten 11 ure. Kerkvoogden der gemeente voornoemd C. BOLIER, Cz., Voorzitter. A. van POPERING, Secretaris Een goed gedresseerde SCHAAP- ^HOND bjj D. HOCKE Iz. te Zonnemaire. Het BESTUUR der WATERKEERING van den VRIJEN WILHELMINA POLDER zal op Maan. dag den 31 Mei 1875, des voormiddags te 10 urenin het Gemeentehuis te Wdhelminadorp trachten aantebesteden Het VERBETEREN ei» ON- DERHOUDEN der Gewone on- derlioiulHworken aan den Zoedjjk van genoemden pol<lervoor tiet dleus^aar 1875/76. De besteding geschiedt bjj enkele inschrjjving naar de voorschriften van 1 der A. B. Het bestek zal ter lezing liggen van den 21 Mei a. s. af bjj den Ontvanger-Griffier des polders E. van den BOSCH te Goesen in het Gemeentehuis voornoemd en is tegen betaling van 80 cent verkrjjgbaar bjj de boekhandelaren F. KLEEUWENS Zoon te Goes, terwjjl aanwjjzing der werken zal plaats hebben op Woensdag don 3ö en Zaterdag <l«-n SO vóór de besteding, door den Dijksopzichter des polders J. VISSER Adz. te Sas van Goesbjj wien tevens information kunnen verkregen worden. Wilublminadorp 15 Mei 1875. Het Djjksbestuur van den Vrjjen Wilhelminapolder G. J. v. d. BOSCH, Dijkgraaf. E. v. d. BOSCHOntvangerGriffier. Het B E S T U U R der WATERKEERING van den CALAMITEÜSEN POLDER OOST-BE VELA NDzal op Maandag den 31 Mol 1875, des voormiddags te 12 uren, in het Gemeentehuis te Wilhelminadorponder nadere goedkeuring van Heeren Gedeputeerde Staten van Zeeland, trachten AAN TE BESTEDEN: Het verbeteren en onclerliomlen der G e "W one Onderhouds werken aan den Zeedjjk van genoemden poldervoor liet dienstjaar 1875/76. De besteding geschiedt bjj enkele inschrjjving naar de voorschriften van 1 der A. B. Het bestek zal ter leziDg liggen van den 21 Mei a. s. af bjj den Secretaris-Ontvanger des polders W. L. KA KEBEEKE te Goes en in het Gemeentehuis voornoemd, en is tegen betaling van 80 centverkrjjgbaar bjj do Boekhandelaren F. KLEEUWENS ZOON to Goes, terwjjl aanwjjzing der werken zal plaats hebben op Woensdag den 26 en Zaturdag den 29 vóór de besteding, door den Waterbouwkundig-Ambtenaar des polders L. LAURET te Wilhelminadorp, bjj wien tovens infor- matiön kunnen verkregen worden Wiluelmixadorp 15 Mei 1875. Het Bestuur der Waterkeering van den Cala- miteusen polder Oost-Beveland, G. J. v. d. BOSCH, Voorzitter. W. L. KAKEBEEKE, Sccretarls-Ontvclnger. mÊgg* De Notaris Mr. J. MOOLENBURGlI te Zierikzee zal, op Vrjjdng d«-i» '-Ï8 Moi U.des voormiddags 10 ure aan de schuur op den Achterweg in het dorp Dreischorten verzooko van de weduwe en Erven van JOSUA VATTEKANNE, publiek presentoren te verkoopen als: Twee W K R K PAARDEN, 4 MELSKOEIJEN, 1 tweejarige VAAU8, óótijnrige DITO en 3 KALV E R 8alsmede eene partjj Don w- gereeilrtehnppenbestaande onder meer, in WAGENSPLOEGENEGGENROLBLOK enz. De Deurwaarder J. FRANSE, zal Vrij- «lag: 3S Mol 187v5, 's namiddags 6'/» ure aan het huis van J. KOOIJMAN op het dorp Nieuwerkerk, publiek verkoopen: EENE P ARTIJ waaronder: 1 KABINET, 1 KA8TKLOK, 1 KACHEL 1 KLEERREK, enz. voorts oei» viirlicn, eene partjj Arbeidersgereedschappen en andero goederen. De Notaris Mr. J. C. van der LEK de CLERCQ, residerende te Zierikzee, zal ten verzoeke van zjjn principalen, op Diu^nala*? 1 .Jiinii e. 1<. voormiddags 10 uroin het Hotel >de Webrd" to Zierikzee, publiek presenteren te verkoopen: EENE AANZIENLIJKE PARTIJ BESLAGEN NIEUW van verschillende lengtens en diktens, (5 tot 46 voet lang bjj 4 tot 20 duim diameter Arnst. m.) bjjzonder ge schikt voor BergroedenZaagbalkenMestput- of Afheiningspalen, Scheepsmakersgebruik enz. enz., allee versch aangevoerd en behoorljjk gekaveld en genum merd liggende op de Oude Haven te Zierikzee. Betuuldng 1 November e. U.terwjjl nadere information op franco aanvrage te bekomen zjjn bjj bovengenoemden heer Notaris. De Notaris Mr. J. C. VAN DER LEK DE CLERCQ zal, ten verzoeke van de heeren M. C. DE CRANE en ZOON, op Woenwlug 3 .Ju.lij 1875 des namiddags 2 uren in de Concertzaal te Zierikzee, publiek verkoopen: afkomstig uit het in 1874 op den Banjaard gestrande Belgische Stoomschip „ENTREFRISE." De Notaris Mr J. A. BOLLE zalten verzoeke van zjjn Principaalop Vrijclng <lcn 4 Jtini ÏSTT» des voormiddags precies ten 10 ure voor de dorpsherberg te Haamstedepubliek presenteren te verkoopen EENE GROOTE PARTIJ en meer andere ROERENDE GOEDEREN. UIT DE HAND TE KOOP: staande en gelegen te Zierikzee op den Dam, wjjk B. No. 363, kadaster Sectie A No. 412 groot Ol A. 68 Conti»»., waarin sedert onheugeljjke jaren een Schoen- en Laarzenwinkel met het beste succes is en nog wordt nltgeoefeufl; te bevragen bij den Notaris J. M. BOUVIN te Zierik zee. Brieven franco. Een net HUIS, met TUIN en ruime KELDER TE HUUR, op de Nieuwe Haven; te bevragen bjj C. HENNING op den Dam. Commanditaire Vereeniging. Belasl zich met den IN- en VERKOOP van EFFECTEN ter beurze van Amster dam of Rotterdam, tegen eene courtage van Vs over het nominale bedrag, zonder bij be rekening van onkosten. Opent rekening-courant met rentevergoeding. Gcefl WISSELS DIRECT af op de voornaamste plaatsen van EXJROPA, en aan zijn rekening-courauthouders KORTFAPIER op Amsterdam, zonder bijbereke ning van courtage WISSELT vreemde COL1 PONS en MUNTSPECIËN tegen den Amsterdamschen koers, franco provisie. Geeft VOORSCHOTTEN op ONDERPAND tegen vast te stellen conditiën. INCASSERING op het binnen- en buitenland legen een vastgesteld tarief. NEEMT GELDEN a DÉPOS1TO: met drie dagen opzegging tegen 8Va rente, eene maand 4 °/o op langer termijn volgens overeenkomst. Met primo Juni a. s. zal te Middelburg een bijkantoor geopend, worden onder beheer van den Heer D. N. APPELLange Delft, Wijle B No. 130. IN ZIJDE EN STOF VAN AF ƒ1,SO BIJ Taai gegalvaniseerd Aflieiningdraad, Hooi- en Mestvorken, Reukelooze Petroleum-KooktoestellenGraan- en Kolenmatenijzeren- en koperen Gewigten en verder alle ijzeren- en koperen Keukengereedschappen. Mr. Smid, St. .Jansstraat. m w w 1H 1 J. DE JONG ZIJLSTRA. Door omstandigheden ten vorigen jaro ontstaanbiedt de ondergeteekende zjjn 8TEENEN WINDKOREN- MOLEN on gevolgen Information verkrjjgbaar in persoon bjj den eigenaar )0 bewoner Ellewoutsdijk Z. Beveland. J. de KEUNING, Molenaar UIT DE HAND TE PACHTEN: 2 Hectares OS Ares ÏO Centiares gelegen onder PooTt-Ambacht van Zierikzee aan den Krengeweg, kadaster sectie C nos. 209, 210 en 211 toebehoorendo aan den Heer J. PRIESTER. De billetten van inschrjjving per jaar eu per 41 A. 68 C. moeten worden ingeleverd vóór Donder dag den 27 Mei 1875,'8avonds ten 7 ure, met opgaaf der borgen ten kantore van den Notaris J. M. BOUVIN to Zierikzee. eerste en tweede snede, bjj do Gebr. vak OEVEREN, onder Ouwerkcrk. TE KOOF: F ra »i sol» ras, drie jaren oud; te bevragen bjj JOH. van der HOOFT, Schaapherder bjj Stellendam. MIDDELBURGSCHE- en BRABANTSCHE OF FUST EN OF FLESSCHEN, te bekomen bjj HERTSTEIN C°. Ten kantore van den ondergeteekende zjjn voor de 288ste STAATS-LOTERIJ Heelo en Gedoolton van LOTEN te bekomen. Prijs-courant. Do TREKKING der EERSTE KLASSE begint op Maandag «1 Jnnjj ISTT?. J. OCHTMAN. TREKKING op 21 Junij 1875. LOTEN zijn te bekomen voor de 288e STAATS LOTERIJ bg W.'A. van NIEUWEN HU IJ ZEN, Boekhandelaar te Tholen. Bcrigt tevens dat er ten zjjne kantore is gevallen in de afgeloopen 287e Loterjj als volgt: Een prjjs van /ÏOOO op No. 19509 YJ0 lot. -ÏOOO 19502 '/so -ÏOOO v 18063 Vso -ÏOOO 12601 '/j - 400 12509 '/io benovens 70 kleinere prijzen, als van ƒ30, /30, /4ö, 65 en 70. Bjj den ondergeteekende zjjn de volgende prijzen in de 287ate STAATS-LOTERIJ GETROKKEN: Op No. 1818 - 25000. 18063 - 1000. 1830 - 400, óp No. 607, een heel lot, ƒ400 en eenige van ƒ300 en ƒ100. Woleiia art8dijkJAN KORSTANTJE. van TE HOUDEN TE BREDA, van 13 Juli tot 8 AugiiHtus 1875. Voor de Verloting van Voorwerpen op deze Tentoon stelling aangekocht zjjn AANDEELEN verkrjjgbaar bii S. OCHTMAN Jz. te Zierikzee. Prijs 1 Gulden. Nieu-wenciyic ÏOO Amsterdam. Door aankoop eigenaar geworden zjjnde van boven genoemd HOTEL en mjjne "Z. AAK in de Warmoesstraat daarmede vereenigd hebbende, zoo heb ik de eer Heeren Reizigers en familiën mijne nieuwe ZAAK beleefdelijk aan te bevelen. Door steeds alle verbeteringen volgens den geest des tjjds gevor derd aan te brengen en voor oplettende en soliede behandeling te zorgen, reken ik aan alle billjjke ver langens te kunnen voldoen. W. C. VERMUNT. Plaatsing van Advertentiën IN BINNEN- EN BUITENLANDSCHE A. C. DE MOOI J Boekhandelaar. SIGARENMAKERS hun vak goed verstaande, kunnen DADELIJK tegen hoog loon vast werk bekomen bjj J. LlNSE te Goes. KORENMOLENAARS-KNECHT Wordt TEN SPOEDIGSTE GEVRAAGD een zeer bekwame Koreumolenanrs-Kneeht van de P. G. tegen goed loon. Brieven franco doch liefst in persoon bjjP. MONSTER te Oud-Beijerland. Er wordt gevraagd voor vast werk en tegen hoog loon een WAGENMAKERS-KNECHT, bij H. van LEEUWEN te Nieuwerkerk bjj Rotterdam. TERSTOND eon SMIDSKNECHT benoodigd bjj J. K. DALEBOUT te Burgh. TERSTOND BENOODIGD een TIMMERMANS-KNECHT, tevens het metselen verstaande, welke tot Maart 1876 werk kan bekomen. Adres: D. de JONGE te Colijnsplaat. W. SMIT to Haastrecht vraagt TEN SPOEDIGSTE 3 V E RW ERS-KN ECHTS Loon naar bekwaamheid. TERSTOND BENOODIGD een bekwame Soliïl«lor*s-1<iiool»t met lcost en inwoniugloon naar bekwaamheid voor mooi werk. Brieven franco. Te bevragen bjj F. J. PHAFF te Ovesande. GEVRAAGD EEN BEKWAME SCHOENMAKERS-KNECHT. om DADELIJK in dienst te treden, bjj A. RIJNBERG te Oud-Vossemeer. Brieven franco. TERSTOND eene tweede DO EREN-DIENSTMEID benoodigd bjj C. W. van OEVEREN onder Ouwerkerk. Uitgevers: DE LOOZE &WAALE. Snelpersdmkkerjj van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK, Mcelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2