ZIERIKZËESCHE NIEUWSBODE. No. 5545. Dingsdag 25 Mei 1875 5isleJaarg. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prgs per 8 maanden is 1,30, iranco per post ƒ1,60. ADVERTENTIËN 10 Cte. per regel, kunnen uiterlijk tot des MaandagB, Woensdags en Vrpdags voormiddags 10 nre bezorgd worden. BEKENDMAKING. HERZIENING van «le belastbare opbreuget «Ier gebouwde elgeiuiommeu. De BURGEMEESTER van Zierikzee Gelet op art. 17 dor wet van 22 Julij 1873(Staats blad no. 116): Brengt ter kennis van belanghebbendendat de opgaaf vau do belastbare opbrengut «Ier gebouwde eigendom meu dezer ge meente van beden af, gedurende 30 dagen op de Secretarie dezer gemeente ter inzage is nedergelegd en dat de Commissie met het werk der herziening belastop Donderdag den 27 en op Vrijdag den 28 Mei eerstkomende van des voormiddags 9 tot des namiddags uurin een der bovenlokalen van het Raadhuis zitting zal honden tot het hooren van mondeling in te brengen bezwaren tegen de gedane schattingen. Zierikzeb, den 14 Mei 1875. De Burgemeester, v. CITTERS. Een en ander over productie en verbruik van Vleesch. i. Dioscorides (Prof. P. Harting), die voor een jaar of tien zjjn kjjkjen in de toekomst onder den titel van 't jaar 2065 aan de Nederlandsche lezers ten beste gaf, laat onder anderen den Wjjsgeer Bacon, sprekende tot Phantasia over de vermoedelijke gevolgen der toene mende bevolkingsdichtheid in de volgende of ongeveer dezelfde woorden dezen troost aan de kleinmoedigen toekomen: »als de bevolking van Europa verdubbeld en die van Amerika wellicht vertienvoudigd zjjn zal ook dan nog geen vrees voor een tekort aan voedsel. Het menschdom zal van den honger niet uitsterven. Naarmate de behoeften toenemen, naar die mate wordt ook de vindingrijkheid van den mensch grooter, en wie zegt ons, dat er in later eeuwen niet noch beter werk tuigen noch sneller vervoermiddelennoch ruimer winst met de aarde zal worden gedaan dan tbans? Als de landbouwer industrieel is geworden in dien zin, dat hjj den grond beschouwt als de machinedie dit en dat en daarvan zoo en zooveel kan en moet voortbren gen dan is zekerheid van productie in de plaats getreden van wisselvalligen oogst. En als dan iedere beperking van vrijen omzet tusschen de volken onder ling zal zijn opgeheven en de middelen van gemeen schap den overvloed der eene streek naar de plaatsen van scbaarschte der andere brengen, terwjjl wederkeerig de producten der laatste aan 't eerste land ten goede komen, dan geene vrees voor gebrek; aan 't ééne niet noch aan 't andere. Hoe nader aan de wjjsheid, dat alle natiën één belang hebben dat het begrip natiën zelfs moet plaats maken voor dat van menschheidgelijk 't idee natiën reeds de plaats vervult van 't vroegere denkbeeld individu, hoe nader ook de mensch in waarheid zal komen tot bebeersching der stof. Reeds meer dan genoeg echter van deze woorden, die, ofschoon getint met de rozenkleur van een meer dan goed vertrouwen inde toekomst, echter een grond van waarheid hebben. Trouwens Bacon was niet iemand, die met woorden placht te spelen. Wat ik nu maar zeggen wil is, dat mjj de beschou wingen van Dioscorides onwillekeurig voor den geest kwamentoen ik mjjne gedachten eens liet gaan over en mijne oogen gevestigd had op de vleeachstatistiek. Inderdaad, de wanverhouding, die er hier in Europa en in West-Europa niet het minst bestaat tus schen de productie en 't verbruik van vleesch, ze wordt steeds grooter niet slechtsmaar is reeds tot die hoogte geklommen, dat ze onze huismoeders, die geen kapi talisten tot echtgenooten erlangden, eenige vrees baart voor de toekomst. En zelfs voor die vrees werd door den Bacon van Disocorides geen troostwoord bijgebracht, ofschoon hij 'thad kunnen geven. En welk is dan dat troostwoord'? Ik zal 'taan 'teind van deze beschou wingen meedeelen, en wie er dus de waarde of on waarde van zal willen bepalen, die is wel genoodzaakt de voorafgaande feiten en cjjfers met eenige belang stelling te volgen. Edoch, dit is zeker, dat we met onze feiten en cjjfers in de werkelijkheid staan en dit zegt ook iets in onze dagen van redeneeringen in 't honderd om. De Statistiek is aan 't woord. Als we Turkjje niet meerekenenbedraagt de bevolking van geheel Europa tegenwoordig reeds 292 millioen men- schen. Wij vinden dus, bij de wetenschap, dat de veestapel van ons werelddeel wordt begroot op 88 millioen stuks rundvee, 294 millioen schapenen 43l/j millioen varkens dat van deze, als vleeschprodncen- ten de gewigtigste, diersoorten: per 1000 menschen 300 runderen zjjn. 695 schapen 148 varkens Natuurlijk, dit zjjn de middelcjjfers voor 't ganseho werelddeelde afzonderlijke landen van Europa leeren echter, dat de vleeschproducenton (betrekkelijk) minder worden naarmate de bevolkingsdichtheid der streek grooter zielental aanwijst. En injieder geval zjjn de cjjfers voor westeljjk Europa verreweg minder dan die voor de oostelijke landen des werelddeels. Wat onB eigen vaderland aangaatde statistiek leert per 1000 menschen 400 runderen 248 schapen 85 varkens, waaruit blijktdat onze veestapelalleen ten opzichte van 't getal runderen, zich verheft boven 't middelcjj- fer, terwjjl we slechts ruim der schapen en ruim de helft der varkens bezitten die per 1000 menschen over gansch Europa worden gerekend. Bij de wetenschap, dat in 1870 o. a. alleen aan slachtvee voor eene waarde van 9.5 millioen gulden werd uitgevoerd in den vorm van 152,544 runderen terwijl in ditzelfde jaar noch 387,000 schapen en lam meren uit Nederland werden verzonden, die eeue waarde van 3.8 millioen gulden vertegenwoordigden, bij die we tenschap zal 'tden lezer zeker duidelijk zjjn, dat wjj noch eene aanzienljjke hoeveelheid van onzen reeds niet oyerbodigen voorraad naar elders verzendeD. Trou wens, in Groot-Brittanje, waar per 1000 menschen slechts 297 stuks rundvee worden gerekend, waar bovendien de norm der volkswelvaart toelaat om aan 't Engelsche ge bruik »veel vleesch te eten" tegemoet te komen, daar in Engeland ontvangt men een aanzien Ijjk toevoegsel tot eigen te kort. Deze woorden willen natuurljjk niet zeggendat het dus wenschelijk zou zjjn tot de dagen van voor heen terug te gaan bij middel van ^verbodsbepalingen tegen of belemmeringen van den vleeschuitvocr", alles behalve. Er wordt slechts een feit geconstateerd, meer niet. Voor heden echter is dit stukjen reeds uitge breid genoeg. In het tweede gedeelte zullen we eens naar de andere vleeschproducenten der wereld omzien allichtdat het ons de gelegenheid biedt eenige ge gevens te verzamelendia ons met vertrouwen de toekomst doen tegemoet gaan. Nieuwstijdingen. De jongst aangekomen IJBlandsche post brengt bet berigt, dat de vulkanische uitbarstingen op dat eiland voortduren en vooral in de laatste dagen van Maart buitengewoon sterk geweest zjjn. Een groot gedeelte van de vruchtbaarst» en rjjkste streek des eilands is ter dikte van 3 tot 6 duim met ascb'bedekt, zoodat de grond in de eerstvolgende jaren naauwelyks het noodige gras voor het vee zal kunnen voortbrengen. Men rekent dat omstreeks 200 boerenplaatsen, met een veestapel van 1000 runderen, 24,000 schapen en 1000 paarden door die rampen getroffen zijn. Den 4don en lOden April hadden nieuwe uitbarstingen plaats gehad. In de sleepkajuit van een stoombootje, liggende te Plymouth, is brand ontstaan door de werking der zonnestralen op het glas, dat inde zjjde van de boot ie aangebracht. Ook in een huis te Paignton is een begin van brand aan deze oorzaak toegeschreven. Mis schien dat de geheimzinnigheid van het ontstaan van de branden, door deze oorzaak eenigermate wordt op gehelderd. Te Leeds is een luchtreizigerBarker, opgestegen in een ballon, die door de hevige wind hjj de opstjjging met groote kracht tegen eenige huizen werd geworpen. Toch liep de reis goed af. Barker kwam, hoewel nier en daar gekwetst, behouden beneden, na gedurende geruimen tjjd ten gevolge van den schok, het bewustzijn te hebben verloren. ©mftcnlank. Aan den koning van Griekenland wordt het voor nemen toegeschreven om afstand te doen van deu j troon wegens den ongunstigen politieken toestand waarin het land verkeerten de tegenwerking, die iqj van de partjjen ondervindt. De jeugdige koningdie i' door den invloed der beschermende mogendheden op de Griekschen troon verheven werd is evenmin in Griekenland populair, als de vroegere koning Otto hot was. De Hellenen schjjnen het denkbeeld door een vreemdeling geregeerd te worden niet best te kunnen verdragen. Het Deensche hof (de Grieksche monarch is een zoon van den koning van Denemarken) tracht den vorst van zjjno voornemens af te brengen die ochter steun vinden hjj znne vrouw, eene Russische prinses. Niet onwaarschjjnljjk is het, dat ten slotte de invloed uit Kopenhagen triumfeert, tot de waggelende troon van koning George door eene revolutie wordt omvergeworpen. iFranftrtjtt. Het onbegrjjpeljjk sterk ontwikkeld instinct der post duiven bleek onlangs bjj een duif, welke tjjdeus het beleg van Parjjs in een luchtballon vervoerd, doch op gevangen door prins Friedrich Carl aan zjjne moeder gezonden was. Het diertje wist dezer dagen te ont- vlugton en keerde na ruim vierjarige afwezigheid in het hok van vroegeren eigenaar, op don boulevard Clichyterug. 5Duitarkl«nir. Weenon, 20 Mei. Bjj den overtogt eoner pro cessie over de Mur, bjj Judendorf, is de veorpont met 134 personen omgeslagen, en, voor zoover de laatste berigten luiden, slechts 25 gered. Van ééne familie zjjn de moeder en vjjf kinderen omgekomen. 33«lg u. Het Gemeentebestuur van Antwerpen heeft zich bjj adres tot de Kamer van Volksvertegenwoordigers ge wend met verzoek otn to verwerpen de voorloopige overeenkomst, tusschen de Belgische en do Nederlandsche Regeering gesloton, betrekkelijk de verbetering van bet kanaal van Ternenzen. Tevens dringt het adres or op aan, dat de Kamer overwege en besluite den aanleg, alleen op Belgisch gebied, van een groot kanaal van Gent naar zee. JBtofcerlanN. Genemniden21 Mei. Ruim tien jaren ge leden vertrok een onzer welgezeten inwoners die toen 75 jaren oud wasvan hier naar Amerikamen hoorde sedert dat hjj goed was overgekomen en het hem in de nieuwe wereld welgingaau geruchten van zjjne terugkomst sloeg men weinig geloof en hoorde vreemd op dat hjj 11. Maandag was teruggekomen in Zwolle. Toen men verder vernam dat hij met een rjjtuig van daar naar hier gebragt zon worden, gingen een menigte onzer inwoners hem tegemoet. Op eenigen afstand van de gemeente ontspanden ze den wagen en trokken hem onder luid hoerah de plaats binnen. Wngfeulngfen, 22 Mei. Alhier vermindert het aantal meikevers zeer, en is de vangst dier insecten, ofschoon thans 2 per mud door de Commissie is uitgeloofdveel verminderd. Ongeveer 360 mud zjjn reeds bij de Commissie ingeleverd en gedood, en ook zjjn er vele aan de overzijde van den Rjjn en door particulieren gevangen. Het mud wordt gerekend op een aantal van 38,000 kevers en dus is een groote menigte dier schadeljjke diertjes verdelgd. Men ver wacht, dat vooral in de vermindering van het aantal larven, die de uiterwaarden telkens zoo teisterden, de goede gevolgen van den maatregel zullen duideljjk worden. De proef, om uit do meikevers olie of vet te verkrijgen, is tot nog toe niet gelukt. De door kokend water gedoode meikevers worden met kalk en bagger uit de stadsgrachten tot een zeer vruchtbare mest bewerkt; die later zal worden verkocht. Een ander deel der meikevers wordt gedroogd en zal gemalen als varkens voeder worden beproefd. Maastricht, 19 Mei. Een persoon, die op de St. Servaa8-kermis met, een soort van photografie-atelier had gestaankwam heden ochtend in kenneljjken staat van dronkenschap in een logement alhier en verlangde jenever. De buffet-juffer weigerde echter hem te schen ken. Hierover in toorn ontstoken nam de dronkaard uit een kistjedat bjj bij zich bad, een fleschje waarin zich een hevig vergif bevond, en dronk dit in één teug ledig. Oogenblikkelijk stortte hjj ter aarde en gaf weldra, onder verscbrikkeljjke struiptrekkiugenden geest. Eiiulhoven, 20 Mei. Verschillende afdeelingen der Maatschappij van landbouw in dit arrondissement hebben besloten zich tot do Staten-Generaal te wenden, tot opheffing van art. 72 der wet op de schatting der gebouwde eigendommen of wel tot wjjziging van dit artikel., Ten einde geljjkmatige schatting te verkrijgen in verschillende controles, zal in navolging van Duxtsch- land, waar deze gunstig werken, worden aangedrongen op het in leven roepen van centrale commission tot herziening. Tot bereiking van dit doel zullen zjj de ondersteuning verzoeken vaD de Provinciale Staten in dit gewest en de verschillende Landbouwmaatscbappjjen met hun voornemen in kennis stellen. Bredu, 22 Mei. Donderdag avond had op de kermis alhier een ongeluk plaats, dat de droevigste gevolgen had kunnen na zich slepen. Een der op het Kasteelplein staande draaimolens was zóó volgeladen, dat, toen het paard dat er inliep hem in beweging bragteen der hoofdbalken door midden brak waarop het gevaarte al krakend ineenstorte. Gelukkig echter heeft niemand hierbjj oenig belangrjjk letsel bekomen. Moge dit voorval aanleiding geven tot een meer scherp toezicht van wege de bevoegde autoriteiten, op de steeds zoo druk bezochte draaimolens. Sns-vun-Geut, 21 Mei. Schnebbelie heeft de onderwyzerawoniug weer verlaten en logeert thans te Axel. Hier kan hjj in geeu logement komen. De 6chool wordt nu geregeld gehoudendoch altjjd nog onder bescherming der politie. De wachtmeester der ma- réchaussée lieeft aan Schnebbelie doen wetendat hem krachtens vonnis van de regtbank te Goes een requisitoir is ter hand gestold om hem (Schuebbelie) uit school eu woning desnoods met geweld te keeren. Hoe lastig hjj is en hoe gevaarljjkbljjkt uit het feit dat bjj de ontruiming van de woning verscheiden pakjes kruit en kogels zjjn gevonden. Mirïrïclburj?, 22 Mei. In de voojjaarsvergade- ring van den geneeskundigen raad in Zeeland deed dr. A. P. Fokker het voorstel een commissie te benoemen ter overweging of het wenscheljjk of inogeljjk zou zjjn in Zeeland een krankzinnigengesticht op te rigten. Tot leden der commissie werden gekozen de heeren dr. A. P. Fokker, dr, de Man en van der Grjjp. De twee laatst genoemden bedankten evenwelwaarop dr. A. P. Fokker het voorstel aannam van dr. Hazenberg, waarbjj deze hem uitnoodigde zelf eerst een bepaald programma te maken van hetgeen hjj wil en later dit bjj den raad in to zenden. Terwjjl bjj Gedeputeerde-Staten van Zeeland de voorbereiding aanhangig is van de gemeenteljjke in deeling van de Wester-Schelde en het Sloe, werden de buitengronden in de Scbenge in bedüking gebragt, welke in Junjj a. s. zullen worden geveild. Vooral stelt de regering bjj een daartoe betrekkeijjk wetsontwerp voor de bedoelde buitengronden en wateren in de Schenge, genaamd de Schengepolder, in te deelen bjj de gemeenten Wolfaartsdjjk en 't Heer-Aroudskerke. Midrtelburj;, 22 Mei. Heden had alhier de openbare inscbrjjving plaats van het voor rekening van de heeren Van Zeulen Decker te bouwen droogdok. Inschrjjvers waren de heeren: Van de Velde te Pa- pendrecht voor 239,800, L. Kalis Kz. te Sliedrecbt voor 261,860 en B. Janse te Amsterdam voor 199,890. De toewjjzing geschiedt binnen 14 dagen. Groen, 22 Mei. Eindeljjk is mén hier met een candidaat voor de Tweede Kamer voor den dag geko men en wel met eenendaar men misschien niet aan gedacht bad en waarmede nu menigeen ingeno men is. Men had al zoo oens gevraagdmoeten wjj Vader Saajjmans weder stemmen en zoo niet, wie dan Die vraag is nu beantwoord en de gestolde candidaat mogewat wel te begrjjpen isniet aan allen aange naam zjjnniemand zal ontkennen dat men eene goede kous deed. Had men den vroegeren afgevaardigde mr. de Laat de Kanter weder kunnen stellenzulks zou menigeen uit het hart geweest zjjn. Maar deze wenschto nu niot in aanmerking to komenzoo wjj vernemenen na hem was wel mr. Hamer een aange wezen persoon. Als men kundeeerljjkheid kennis van locale belangen een warm hart voor het algemeen belang en vooral voor onze arbeidende klasBe op prjjs steltdan kon inen wel geene andere keus doen. Men moge door kwaljjk begrip of door vorkeerde voorlich ting hem soms veroordeeld hebben in zjin streven het is zekor dat onder de volksvriendendie het wel met bot volk meenenhjj een eerste plaats bekleedt Iedereen weet hier met welk een onvermoeiden jjver hjj zich de volkszaak aantrekt en alles wat op dat gebied in de laatste jaren hier tot 6tand kwam was grootendeels door en zeker alles met hem. Daarom hopen wjj dat de kiezers met algemeene belangen zullen te rade gaan, dan is de weg voor hen afge bakend en de verkiezing van Mr. Hamer verzekerd. Dat wjj eindeljjk eens een knap vertegenwoordiger met jeugdigen pver wenschen te verkrjjgen zal men ons niet kwaljjk nemenna de magere jaren van het verledene. Maar zeker zou het district Goes zich in de schatting van allen herstellenals het nu eens toonde to begrjipendat wjj liever een afgevaardigde hebben die zich op niets beroemt maar veel beteekent, dan een Saajjmans die er alleen op roemen kan, dat hjj altjjd veel honden had en dat er nooit een dol werd. De algemeene vergadering der Gewestelüke Vereo- niging Zeeland van het Ned. Ond.-gen. werd den lPden dezer 11. te Goes gehouden. Onder de belangrijke besluiten in die verg. genomen, behoort: dat vanwege de Vereeniging adbaesie zal verleend worden aan het adres van ae Amsterdamsche ondorwjjzers aan de Re geering, om aan te dringen, dat van Rjjkswege een pensioenfonds voor onderwijzersweduwen worde opge richt vervolgens dat de Vereeniging tot hare afdeelingen de vraag zal rigtenof het voortbestaan van het uit- keeringscontract voor Zeeuwsche ondorwjjzers wen scheljjk geacht wordt Tot afgevaardigde naar de al gemeene verg. van bet Gen. te Haarlemwerd met meerderheid van stemmen gekozen de heer H. J. Bastmeijer en tot diens plaatsvervanger de heer L. Karre- man beiden hoofdonderwijzers te Zierikzee. Nienwerkerk. Onze lieve schoonen hebben bjj gelegenheid van den laatsten brand zulke treffende proeven van jjver en overleg gegevendat we vast geloovendat ze met haar allen op één dag best de Noordzee zouden ledig dragen. Wjj vestigen daarom met vertrouwen de aandacht der Hooge Regeering op dit feit, in de hoopdat men die heldinnen zal engageeren tot droogmaking der Zuiderzee. Voor een bagatel toch was men dan dat plasje water in een paar uren kwijten kan de landman er mis schien reeds in 't aanstaande jaar echte Zeeuwsche tarwe en de bloemist de lieve duizendschoonen in zaaien. Zierikzee, 24 Mei. Bjj nader KoninkJjjk besluit wordt hier te lande op de naar België, door middel van postwissels, over te maken sommen een regt geheven 15'/s cent voor elke ƒ12.50, of voor elk gedeelte daarvan. De postwissels naar en uit België kunnen aangeteekend worden verzonden met bevoegdheid van den afzender, om te verlangen dat hem voor die wissels een berigt van de ontvangst worde uitgereikt. Het aanteekengeld voor de wissels en het port voor de berigten van ont vang wordt gehevenvolgens het tarief voor brieven en andere stukken bestaande. Dit besluit treedt in werking met 1 Junij a. s. Laatstleden Woensdag heeft de Vereeniging voor Chr. Nat. 0nderwjj8 in Nederland te Utrecht hare 15de algemeene vergadering gehouden. Uit het verslag van den penningmeester bleek, dat, ofschoon er geen direct tekort was, echter niet aan alle aanvragen om onder steuning van christeljjke scholen kon worden, voldaan. Door eenige leden is daarop voor zulk eene aanzienljjke som ingeschrevendat de aanvragen niet afgewezen behoefden te worden. Vervolgens was aan de orde het rapport der commissie over ae drievoudige vraag; 1. Welke wjjzigingen in de landswetgeving in het belang 'der vrjje school zouden zjjn; 2. Welken steun de Kerk aan de vrije school kan bieden; 3. Hoe de vrjje scho len in onderling verband waren te brengen. De slot- Bom van bet uitvoerige debat, dat, in de ochtend zitting aangevangenin eene avondzitting voortgezet, was, dat ae vergadering met algemeene stemmenop ééne na, zich in beginsel voor restitutie verklaarden. Den volgendon dag is de beraadslaging voortgezet en ten einde gebragt. Aan de commissieversterkt met eenige leien, is de verdere uitwerking van de bijzonderheden opgedragen. Vervolgens is nog behandeld de vraag, wat door de hoofdcommissie kan worden gedaan om de schaarachte van hulppersoneel bjj de christelijke scholen te ver minderen. Algemeen bleken de aanwezigen van oordeel te zjjn dat het gebruiken van kweekelingen als werk kracht op de school niet alleen geoorloofd, maar ook voor de degelijke vorming van den kweekeling noodig is en, bij behoorljjk toezicht, voor de school niet scha- deljjk kan zjjn. Uit Jeruzalem wordt gemeldt, dat men daar een winter heeft gehadzoo streng als zich niemand her innert. De vensterruiten der huizen waren geheel met iizel bedekt. De planten tot op den wortel bevroren. Op paoachmaandag waren er handen te kort om de sneeuw weg te ruimen. Vele reizigersdie in tenten woondenmoesten in de huizen een toevlugt zoeken. TELE G R A M. 's Gravenhnge24 Mei. Naar men verneemt omvat het ontwerp der Regering, bjj den Raad van State aanhangigde volgende ljjnen om van Staatswege aan te leggen Harlingen -Heeren veen Zwolle—AlmeloDordrechtEist, EnkhuizeD Hoorn—Zaandam Breda—Tilburg door de Langstraat naar 'b Hertogenbosch. KerUnieu wg. Bedankt voor het beroep naar de Chr. Geref. gem. te Axel, door Ds. Ph. J. Wettel», pred. te Zierikzee. Ds. M. J. Mees, pred. te Barendrecht, heeft bedankt voor het beroep naar de Herv. gem. te Zierikzee; Ds. P. van Schelvenpred. te Souburgvoor de toe zegging van beroep naar Domburg. Ds. P. M. Huet, pred. te Dirkslandbedankt heb bende voor het beroep naar Bennekom, dat hjj eerst had aangenomenis nu beroepen te Sneek. De vacature, sinds 10 Aug. 1873 bjj de Herv. gem. te Wemeldinge bestaande, is den 17 dezer vervuld met de overkomst van Ds. J. Bnderlé uit Axel. ZEw. werd door den Consul. Ds. M. M. de Lintpred. te Yerseke bevestigdmet Luc. 2447 en deed intrede met Rom. 10 8c.13. Die gemeente is nu in bet bezit van baron 25sten predikant, sedert hare vesti ging in 1578. Ds. P. J. R. Laan rustend predikantvroeger te Maassluis, heeft het beroep naar Dinteloord aangenomen. De Cand. C. H. van Rhyn heeft ook toezegging van beroep naar Leusdon ontvangen en F. A. Franssen die bereids voor Hoenderloo bedankt heeftis ook be roepen te Hoornaar. Gemongde berigten. Een grjjsman te Krwordt aangeradengeen laster meer uit te etroojjen van twee personen te B., maar eerst op zjjne eigene gebreken te zienen dan zal hjj wel in zjjn schulp kruipenterwijl men zegt Wel man van Staatwel man van eer, Wat jjBljjke gedachten Werpt gij uw naam en faam ter neer, Een scheepje te bevrachten En gaat men langs uw grachten heen Men hoort op uw kasteelen, Gevloekgezwetssoms ook geween Dat velen doet vervelen. Een wagenmakers-zoon te N. D. moest zjjn best zoo niet doen om eene boeren-dochfcer in de ruik te ktjjgenwant hjj zal toch zjjn doel niet bereiken want zjj zegt: Al draagt hjj een gekrulden baard Hjj is mij toch geen vjjf cent waard: Een hoedje naar den laatsten trant, Een groot hoofd zonder veel verstand Eene jonge dochter te Z. wordt verzochtniet meer naar een jongen om te zien die voor haar on verkrijgbaar is, en ook om geen onwaarheden van anderen te ventendaar zjj anders openbaar zal ge maakt worden dus: Meisje, wees voortaan voorzigtig, Want dat punt is veel te toer, Zie eerst naar uw valsche streken En praat van geen ander meer. Eene dienstmeid van A. H. te Opl. ie het van de pinksteren zoo tegengevallendat zjj niet gevraagd is, en zegt nu: Maar loopt maar langs mjjn zjj Die ik nu hobben wil, Staat niet voor mjj meer stil, Vertrekt dan en is bljj. 35>b«rtrnticn, p 30jiirijfe Echtvereeniglng ta» p MARINUS LEMSOM 1? en g JACOBA ADRIAN A LODEWIJK. P Zierikzee, 23 Mei 1875. p Hunne dankbare kinderen. Getrouwd t PIETER JOHANNES VOORIPS Cz. WILHELMINA EEUWOUDA de HEER. Rotterdam, 20 Mei 1875. Ontjjdig bevallen van een Dochtertje, Mevrouw C. S. KROM, geb. van Noühwjs. Dreischor, 21 Mei 1875. Voorspoedig bevallen van een Meisje, S. J. ADRIAANSE—dr Bacx. Zierikzee, 24 Mei 1875. Bevallen van eene Doel» ter, P, van BE VEREN—De Rijke. Vebre. Heden overleed in den ouderdom van ruim 66 jarenonze waarde Vader en Behuwd-Vader GERRIT van DUIN, in leven Gezagvoerder van deu Redding-Schokker No. 2. Zierikzee, M. van DUIN. 24 Mei 1875. J. van DUIN—van Burgh. H. van DUIN. Algemeene kennisgeving.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1