Mil Bil- IN TRAPMCBIIS, J. de GRAAF Cz. ooi® IÉT iiui® BIJ INSCHRIJVING VOOR ZBVKN JAÜ Zierikzee. F. de BRUIJN GEKLEURDE ZIJDEN. STB 00 SN IJ DIRS, Ik aclit liet daarom niet ondienstig mede to doelen dat reeds sedert January 1871 in hot kanton Goes door do Rijks- en gemeente-politiebeambten eeue der gelijke vereeniging is opgerigtalwaar eene maande- lijksche contributie door ieder lid wordt betaald en op de spaarbank belegdtot dat er een sterfgeval voorkomtwordende dan daarvan onmiddeljjk eene bepaalde som aan de weduwe of weezen van dat over leden lid uitbetaald, hetwelk in den tyd dat de ver eeniging bestaat reeds met drie leden heeft plaats gehadterwjjl er nu nog ruim twee honderd gulden van de vereeniging uit het kanton Goes op de spaar bank aanwezig is. Ook over de geheele provincie Zeeland bestaat dergelijke vereeniging. Het doel van dit schrijven is om aan te toonen dat in deze provincie reeds vier jaar geleden bjj de Rjjks- en gemeente-politiebeambten groote behoefte aan der gelijke vereeniging werd gevoeldterwjjl ik den wensch uitdruk dat dit schrijven tot aanmoediging moge strekken om in die plaatsen waar zulk eene ver eeniging nog niet bestaat, deze aldaar tot stand te brengen. W. Mei 1875. Een Rijks-veldwachter. Van MIDDELBURG: Zaturd. 22 's morg. 10,30 u. Zondag 23 Maand. 24 Dond. 27 Vrjjdag 28 7,— 7,— 3,30» £D>b«rtenlicn. ÜGjarige Kchtveroeulging van L. Jz. van AST en KAATJE GOEDEGEBÜURE. Zonnemaire, 18 Mei 1875. Hunne dankbare kinderen en kleinkinderen, ca Getrouwd s MARINUS WILLEM van der LINDE Jonz. en WILLEMINA LOUWRINA de VRIEZE Dreischob, 19 Mei 1875. Zierikzee, 19 Mei 1875. Voorspoedig bevallen van eene Dochter, M. L. TUIJNMAN-van der JAGT. Heden overleed in den ouderdom van bjjna 38 jaren na een langdurig lijdende WelEd. Heer L. AUGUSTIJN, geneesheer alhier. Oüd-Vossemeer, Wed. L. AUGUSTIJN, 15 Mei 1875. Stols. Heden overleed na een langdurig en smartelijk Ijjden de Heer PETRUS CHRI8TIAAN LANDSKNEGT, in den oudeidom van ruim 70 jaar. Zierikzee 16 Mei 1875. Heden overleed onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder NEELTJE v. d. NOOD, wed. J. Evertse, - in den gezegenden ouderdom van ruim 81 jaren. Serooskerke, Uit aller naam, 19Meil87 5. M. van der WAL. Heden overleed onze jongste lieveling JACOB LEVTNUS, in den leeftijd van zeven weken. Zierikzee, 19 Mei 1875. J. WAGENAAR. J. R. WAGENAAR, van spldnter. Allen die iets to vorderen hebben van - of verschuldigd zijn aan DIRKJE de KOK, Wed. Willem Hbule, gewoond hebbende en overleden te Ouwerkerk den 3 Mei 1875, gelieven daarvan opgaaf of betaling te doen vóór den eersten Junij 1875ten kantore van den Notaris J. M. BOUVIN te Zierikzee. Brieven franco. Sociëteit: Ons Genoegen BALLOTAGE op ZONDAG den 23 MEI, 's namiddags ten 1 ure. Sociëteit: »DE GOEDE VEREENIGING, BALLOTAGE op 2£on<1ag 523 Mc! e. k., b}j W. KANAAR. VERGADERING van de Afdeeling DUIVEL AND der Maatschappij TOT NUT VAN %TALGEMEEN, op MAANDAG den 84 MEI 1875, de8 avonds om half zes ore, in het lokaal van den Heer J. Beije te Ooslerland. Agenda: Namens het Bestuur Rekening over l874/a» 'te Secretaris, J. J. ROMEIJN, 8TOOMBOOTDIEN8T Middelburg en Zierikzee CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERIKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. Mei 1875. Van ZIERIKZEE: Zaturd. 22 's morg. 6,30 u. 22 '8 nam. 3,30 Zondag 23 3,30 Maand. 24 's morg. 10,— Dond. 27 's nam. 3,30 Vtjjdag 28 'a morg. 11,— Rotourkaarten uitgezonderd Wolfaarts- djjksche veer tot de helft der stoombootvracht voor de terugreis, geldig gedurende eene maand. Dito vrjj van stoombootvracht voor de eerstvolgende terugreis. Burgerlijke stand te Tholen. geboren: 16 April. Eene dochter van C. de Graaf en J. de Jager. 25 dito. Een zoon van J. M. Jansena en M. Potter. 1 Mei. Eene dochter van W. A. Geluk en W. J. Christiaanse. Eene dochter van C. J. Greep en E. H. Akkenaar. Een zoon van A. Goedegebuur en W. Schot. 2 dito. Een zoon van B. Baajj en G. L. Voigt. 3 dito. Een zoon van G. Mees en P. A. Timmermans. 8 dito. Een zoon van H. Meer man en J. J. Greep. Een zoon van J. Braai en A. Jobse. 13 dito. Eene dochter van C. van de Zande en W. Bjjnagte. gehuwd: 29 April. J. Vercouteren jm. en K. P. de Jonge jd. - A. F. Stols jm. en J. A. W. Stols jd. - W. M. Kamhoos jm. en E. J. van Djjk jd. overleden: 1 April. A. R. Andriessenond 70 jaarwed. van C. S. R. Wijnmalen. 7 dito. M Jansen, oud bjjna 1 jaar, dochter van G. Jansen en J, J. van Djjke. 16 dito. M. L. Lindhout, oud 71 jaar, weduwn. van C. W. van Dullemen. 21 dito. G. van der Linde oud 1 jaar, zoon van G. van der Linde en G. Roks. 24 dito. T. M. de Korte, oud 2 jaardochter van .Tb. de Korte en J. Moeliker. 11 Mei. E. C. van Stapeleoud 72 jaarechtgenoot van C. de Vos. Prijzen der Boter en Ejjeren. Zierikzee, 20 Mei 1875. Boter laagste koers ƒ0,45 en hoogste koers ƒ0,60 per 5 hectogrammen. Kip-Ejjeren laagste koers ƒ0,75 en hoogste koers ƒ0,80 per 25 stnks. Het BESTUUR van den Polder BLOOIS en OUD-BOMMENEDE maakt Lekend: dat de rekening; en venuitwoording over 1874/75 en de begrooting voor 1875/7B met de memorie vau toelich ting van af hedengedurende acht dagenten kantore van den Ontvanger-Griffier zjjn nedergelegd ter inzage van de eigenaren van gronden in dien polder en aldaar tegen betaling der kosten in afschrift verkrijgbaar zjjnen dat eene Vergadering van Ingelanden zal worden gehouden op Zaturdng 81) Mei 1S7"£S, 's middags om 12 uur, bjj A. van der MEER te Zonnemaire. Zonnemaire, den 21 Mei 1875. Het Bestuur voornoemd A. van den BOUT, Dijkgraaf. J. M. ISEBREE MOENS, Ontvanger-Griffier. SOCIËTEIT: „Tot Nut en Genoegen1'1 Met het oog op den te geven feestdag aan de Leden der Sociëteit »Tot Nut en Genoegen", wordt door deze kennis gegeven dat zjj, welke n«>g LID weiisehen to worden, zich daartoe kunnen aanmelden bjj den ondergeteekende, tegen de gewone contributie van 1.50 tot en met den 15 Juni aanstaande, terwjjl na dien dag het lidmaatschap wordt verhoogd tot 2.50. Om lid te worden moet men den leeftjjd van 18 jaren hebben bereikt. Namens het Bestuur, G. A. de LOOZE "Mz.Secretaris. MUIJE-POLDER. BESTEDING, op V R IJ DAG 530 MEI 1875, des middags 12 ure, te St.-Maartensdijkin de Herberg van HAGE. Oiiderhouil tier gewone Aurde-, Kram", Rij»- en Steenglooyiugs* werken, uun den Zeedylc van den Polder MUI JE, met bylevering van alle tie daartoe beuoodigde Materialen en Arboitlsloonen. Bestek is ter inzage van af heden tot aan den dag der Aanbesteding, terwjjl de aanwijzing zal plaats hebben op Maandag den 24 Mei 1875, des voormid dags om 10 ure. St.-Maartensdijk, den 19 Mei 1875. Het Djjkgbestuur voornoemd, L. GROENEWEGE, Lz. De Ontvanger-Griffier, C. J. de V. van NOORDEN. AANBESTEDING KERKVOOGDEN der HERVORMDE GEMEENTE to Bndnistezyn voornemens op ZataWlug «Ion 520 Mei l&TTS, des namiddags ten 6 ure, in hunne Consistorie, openbaar AAN Tli BESTEDEN Hot AFBREKEN dorbe«tunnde on tiot BOUWEN van oone nieuwe CONSISTORIE. De Aanbesteding geschiedt bjj enkele inschrijving, volgens 1 der A. B. De biljetten moeten vrachtvrij bezorgd worden ten Kantore van don Secretaris-Kerkvoogd. Het Bestek zal van af Vrjjdog den 21 dezer ter lezing liggen in de Herberg »het Veerhuis" op de Haven te Bruinisse. Aanwjjzing op het terrein zal plaats hebben op Donderdag den 27 Mei a. s.des voormiddagB ten 11 ure. Kerkvoogden der gemeente voornoemd C. BOLIER, Cz., Voorzitter. A. van POPERING, Secretaris De Deurwaarder J. FRANSE zal DIiih- «lng Mol 1875. 's morgens 10 ure, aan do herberg >Hbt MoRiAANsnooFD" publiek verkoopen: 2 MELKKOEIEN, 153 stnks JONG VEE, (OSSEN, VAARZEN en KALVERS), 15 b. (mudden) Aardappel», (Jannen) en ÏOOO Mn taanr<ls. UIT DE HAND TE PACHTEN: 53 Hectares 053 Arcs ÏO Centiare» BOUWLAND, gelegen onder Poort-Ambacht van Zierikzee aan den Krengewegkadaster sectie C nos. 209210 en 211 toeboboorende aan den Heer J. PRIESTER. De billetten van inschrijving per jaar en per 41 A. 68 C. moeten worden ingeleverd vóór Donder dag den 27 Mei 1875,'savonds ten 7 ure, met opgaaf der borgen ten kantore van den Notaris J. M. BOUVIN te Zierikzee. SALVO MELIORE. Door omstandigheden ten vorigen jare ontstaanbiedt de ondergeteekende zjjn STEEN EN WIINDKOKEN- MOLEN en gevolgen uit de hand te koop aan. Informatiën verkrijgbaar in persoon bjj den eigenaar en bewoner EllrwoutsdijkJ. deKEUNING, Z. Beveland. Molenaar. TE koop: Een bruin jaarling Bninpaard bij A. VERJAAL te Dreischor. tTk o o p: Een bruin RUINPAARD, oud 16 jaar, mak en trouw, geschikt voor alle werk. Te bezien by Mejufvronw de Wed. S. I. HAGE onder Ouwerkerk en te bevragen bjj J. PADMOS te Ouwerkerk. TE KOOP: Een tweejarig Ruinpaard en eene MELKKOE, bij P. PRIEMUS te Duivendijke. TE KOOP: Een goed gedresseerde SCHAAP* ^HOND by D. HOCKE Iz. te Zonnemaire. Nog voorhanden voor de zaai: Witte en Bruine Boonen, Klaver- en Lucernzaad, Mangel- en Pnardopeen- znnd by J. ENZLIN. EN liiilflï-LEN. J. de JONG ZIJLSTRA. ALSMEDE Saxonia-, Hotve-, Victoria-, Wasschinton-, Wheeler-, Wilson- en Jonas A tl DIM A CH NES voorbanden in ruime sortering, concurrerende prijzen, 3 jaar guarantie, grondig onder- rigt zoo op de APPARATEN als op de MACHINES wordt verzekerd en gegeven aan Hoeren Fabrikanten en W er 1< bazen door J. de GRAAF Cz. Pontstraat. Mej. J. C. de GRAAF. C 103. PROVimriMOOmLIM van Nijverheid, Landbouw en Kunstvoortbrengselen TE HOUDEN TE BREDA, van 13 Juli tot 8 Aiigiustus 1875. Voor de Verloting van Voorwerpen op dezeTentoon- -- *- zjjn AANDEEI Zierikzee. is 1 Gulden. stelling aangekocht zijn AANDÈELEN verkrijgbaar bü S. OCHTMAN Jz. te Priji berigt aan zjjne geëerde Stad- en Landgenootendat hjj zjjnen winkel in MANUFACTUREN, gemaakte KLEEDEREN en een ruime sortecring echte Brabant- scbe KANTEN, enz. heeft VERPLAATST uit de Verrenieuwstraat naar de Melkmarkt, ia het huis vroeger bewoond door den heer Hermans, Hoeden-fabrikant. Ruime sorteering NIEUWSTE KLEEDJESSTOFFEN. JOH. OCHTMAN. J. de GRAAF Cz., KLEERMAKER. BERIGT DEN ONTVANGST DER NIEUWSTE I®8B!lS.f @ffl| en Linnen Artikelen. NARDTEN, LUCMOF m ft, BERIGTEN DEN ONTVANGST VAN EENE PARTIJ waaronder met groote vlugtwielen. HAND-D ORSCHMA CHINES, met en zonder ZEEFT enz. LEVEREN STEEDS TREDMOLENS, DORSCIHHCMNES, UtHMCHMES, BNZ, TOT CON CURERENDE PRIJZEN. T E KOOP: Kolenzakken en Graanzakken tot civielen prys, te bekomen by J. SCHOENMAKER te Zierikzee. GI11S- SN GR4ANÜUIMACU1NRS, HOOISCHUDDERS, Hand- en Paardeliarken, Hooi- en Mestvorken, DORSCHMACHINES, Handbrandspuiten, enz. voorhanden by VETH en C°.Dordrecht. 287ste LOTERIJ. Getrokken op No. 18183 f\ 0 0 0 0 0. Op No. 1818 - 25000. Jï 1196 - 5000. 11 18063 - 1000. 11 18203 - 1000. 11 11 18253 - 1000. 11 11 18818 - 1000. en zijn voor de 288ste LOTERIJ L O T 1 bekomen by J. de KEIJZE R te Corfgenc. Do Verloting- van P. GELEINSE Wz. te Haamstede, per nummers geteekend 22 Aprilheeft plaats gehad te Serooskerke op 15 dezer, in tegenwoordigheid van twee bevoegde beambten De prjjzen zjjn gevallen op Nos. 190, 118, 74 156, 63, 26, 144, 43, 104, 108, 29, 13, 55, 185, 125, 15 120, 189, 107, 18, 160, 40, 87, 91, 169, 165, 51, 116 172, 90, 142, 82, 110, 187, 102, 44, 168, 6, 180 en 17[ HOEDEN PETTEN en KLEEDINGSTUKKEN, berigt den ontvangst eener ruime sortering Fantasie- en Stroohoeden. Het wassehen van stroohoeden tegen fabrieks prijzen en spoedige aflevering. BE ZIEBIKZEESCHE COMMANDIET KAS, DIRECTEUR M. C. de CRANE JR. aeoiut gelden »Y <lépo»ito. 8 dagen zicht 4 1 maand dato 3'/, "L 1 maand 43 4 J 6 4 KOOPT en VERKOOPT EffectenOou- pousbuiteulaiid.sclie Wi»»el». 8luit beleeningen en geeft gelden uit onder borgtocht. De Belgische Maatschappij van algemeeue assurantiën tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: WOONHUIZEN 60 Cents per ƒ1000 'sjaars. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,- - Informatiën hjj de Agenten C. van der VLIET Dz. te ZierikzeeJ. C. M. van RHEEte Haamstede en L. BOOGERD Az. te Brouwershaven. Een MACHINIST benoodigd in de Meestoof »DE KAPELAdres bjj den Boekhouder Mr. C. J. FOKKER. IEMAND, 27 jaren oudvan de P. G.ongehuwd, grondig bekend met de BOERDERIJ alsmede met SCHAPENzag zich gaarne geplaatst als OPZIGTER op eene Boerdorji of" iet» dergelijks. Men odressere zich met franco brieven onder letter Z by de Uitgevers dezes. KOKEN MOLEN AAKS-KN ECHT Wordt TEN SPOEDIGSTE GEVRAAGD een zeer bekwame Koreiimok'iuuirs-Kneeht van de P. G. tegen goed loon. Brieven franco docli liefst in persoon bjj, P. MONSTER te Oud-Beijerland. SIGAREN31AKERS hun vak goed verstaande, kunnen DADELIJK tegen hoog loon vast werk bekomen bjj J. LINSE to Goes. TERSTOND ©en KNECHT benoodigd by schipper M. de GRAAFF te Strienham. TERSTOND BENOODIGD een ongehuwde bekwame SMIDSKNECHT, tegen hoog loon, kost en inwoning, adres A. CONSTANDSE te Brouwershaven. Een TIMMERMANS-KNECHT tevens het metselen verataande, VAN STONDEN AAN benoodigd, vast werk tot December, bjj W. B1ERENS te Gravenpolder. TERSTOND BENOODIGD ©en bekwame Sohilders-knenht met kost en inwoning loon naar bekwaamheid voor mooi werk. Brieven franco. Te bevragen bjj F. J. PHAFF te Ovezande. Een VEKWERS-KNECHT tot November vast werk begeerende en waarschynlyk langer, kan VAN STONDEN A ANgeplaatst worden by C. J. KOOPMAN, Huis- en Rijtuigschilder te Dinteloord en Princeland. EEN BEKWAME SCHOENMAKERS-KNECHT benoodigd tegen hoog loon, by C. VERBRUGGE te Camperland. Brieven franco, doch liefst in persoon. GEVRAAGD EEN BEKWAME SCHOENMAKERS-KNECHT, om DADELIJK in dienst te treden, bjj A. RIJNBERG te Ouu- Vosseneer. Brieven franco. EEN BEKWAME KLEEDERMAKERS-KNECIIT benoodigd tegen hoog loonbjj F. van LIEREN te Camperland. Brieven franco, doch liefst in persoon. Ecu flink JONGELING ban door vertrek TERSTOND alB Leerling- Letterzetter geplaatst worden, op de Drukkerjj van OCHTMAN, PIETERSE v. DISHOECK, Meelstraat. TERSTOND eene tweede BOEREN-DIENSTMEID benoodigd bjj C. W. van OEVEREN onder Ouwerkerk. TERSTOND eene BOEREN-DIENSTMEID benoodigd bij J. LUIJENDI.1K onder Nieuwerkerk. TERSTOND BENOODIGD eene BOEREN-DIENSTMEID by A. v. p. STOLPE onder Ouwerkerk.k TERSTOND een© BOEREN-DIENSTMEID benoodigd bjj GABR. FLOHIL te Ooslerland. Een LOOP MEISJE benoodigd. Gez. LOEWER. Uitgever»: DE LOOZE WA ALE. Snelpersdrukkery van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2