Z1ERIKZËËSCHË NIEUWSBODE. No. 5542. 5lsleJaarg. Zat ur dag 22 Vet 1875, Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is ƒ1,30, tranco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. A k o n d i g i n g. Het HOOFD van het Gemeentebestuur te Zierikzee maakt bekenddat het kohier voor de belasting op het Personeel van deze gemeentedienstjaar 187*/75 4de kwartaal no. 8den 18den dezer maand door den heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen te Middelburg executoir verklaardop heden aan den heer Ontvanger der Directe Belastingeu alhier wordt ter hand gesteld ter invordering, en dat ieder verpligt is zjjn aanslag op den by do wet bepaalden voet te voldoen. Zierikzee, den '20 Mei 1875. C. J. FOKKER, Weth., I.B. A fkondiging. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee Lettende op de bepalingen van het Reglement van politie voor deze gemeente, Hebben goedgevondon Het verbod om te schuren en glazen te wasschen van den 3den Mei jl., van heden af weder intecrelc- Iten en buiten werking te stellen. Afgekondigd van het Raadhuis te Zierikzeeden 20sten Mei 1875. De Burgemeester en Wethouders C. J. FOKKER, Weth., I. B. De Secretaris, 3. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. INSPECTIE OP DE STRATEN. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekend: dat op Zaterdag 29 Mei e. k. eene Inspectie op de Straten in deze gemeente zal gehouden worden. Zjj noodigen de Ingezetenen uit ieder voor zjjne woning of erfde stralenpaden stoepen en gotenrein en zindeljjk te houden, en alzoo dc bepalingen van het policie-reglement behoorlnk na te levenopdat de straf bepalingen niet zouden behoeven te worden toegepast. En is hiervan afkondiging geschied, waar het be hoort, den 20 Mei 1875. De Burgemeester en Wethouders, C'. J. FOKKER Weth.l. B. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. SCHOUWING OP PK KIJTtl16KUi. De BURGEMEESTER m "WETHOUDERS Tan Zie- rikzee Gezien art. 56 van het Reglement van Policie voor deze gemeente HEBBEN GOEDGEVONDEN TE BEPALEN: dat op Donderdag den 3 Junjj e. k. des namiddags te 5 uur, aan de Balie alhier cono Schouwing zal wor den gehouden op de verhunrd wordende Rijtuigen Voertuigen en Sleden. Zjj roepen mitsdien alle Verhuurders van rjjtuigen voortuigen en sleden opom alsdan ter aangewezen plaats, met hunne rjjtuigen enz. te verschynen ten einde de noodige keuring te ondergaanter voorko ming van «boete en straf, by het policie-reglement bedreigd. Zierikzee, den 20 Mei 1875. De Burgemeester en Wethouders, C. J. FOKKER, Weth., I. B. De Secretaris, 3. P. N. ERMERINS. Hondsdolheid in het land. Onder dit opschrift levert de Geneeskundige Courant een lezenswaardig artikelhetwelk wjj in ruimer kring wenschen bekend te maken. Even als in 1868, zegt do schryver, brengen de Nieuwsbladen ons van bjj na alle kanten de noodlottige tijding dat onder het hondenras wederom do dolheid heerschtdat hoogero on lagere dieren reeds zouden zjjn gebeten en zelfs hier on daar reeds slagtofiers zijn gevallen. Alle harten en hoofden worden in beweging gebragt en als een ware wraakgodin treedt de poïicio tegen bet hondengoslacht op. Met onverbiddelijke go- strongheid legt men al wat hond ishoe gezond ook en volstrekt niet gezind tot bijten, oen muilband aan, 'twelk geen ander gevolg heeft, dan dat hij, een dollen kameraad ontmoetende, dien met zijn gewoon wapen niet kan afweren. Van dien muilband is door des kundigen meer kwaads dan goeds gezegdmet dien muilband worden duizenden van honden te vergeefs gefolterddoor dien muilband zou de goedaardigste hond vaak tot razernij zyn vervallen. Zoo luidt de geschiedenis. Een muilband heeft alleen waarde, als hjj gedragen wordt door een dol/en hondofschoon geljjk een Duitsch veearts beweert, de dolle hond dien band gemakkelijk kan slaken. Natuurlijk kan een hond even goed tot toorn ver vallen als een mensch, en dan is byten het wapon zyner verdediging of wraak. Doch dit is nog niet voldoende om dien hond dol te noemen. Dan moet zjjne beet ook vergiftig zijndan moet het slagtoffer ook daarvan de noodlottige gevolgen dragen. Nu hoort men wel van alle kantendat hier en daar een kindeen koe of een andere hond is ge beten ja dat er reeds menschenlevons zouden te betreuren zjjndoch de authentieke berigten bljjven nog altjjd achterwege. Noodig was het daarom dat de feiten door de dag bladen medegedeeld door deskundigen werden gecon stateerd en gepubliceerd. Het geneeskundig Staats- toezigt zoude bet beste en meest aangewezen ligchaam zyn om de ware toedragt der zaak op te sporen cn daarna maatregelen te nemen om het gevreesde kwaad tegen te gaan. Er behoorde uitgemaakt te worden of er werkelijk hondsdolheid in het land isof nietof de zaak zich by een enkel geïsoleerd geval bepaaltdan of het verschijnsel algemeen is. In bet eerste geval kan men de zaak aan het plaatselijk gezag overlatenin het tweede moeten de voorzorgsmaatregelen algemeen zjjn. Zooals het nu is volgt iedere gemeente zijn eigen weg. Wij hopen dat de beoefenaars der veeartsenijkunde van ieder voorkomend geval ernstig notitie zullen nemen en dat do geneesheerenaan wier zorg eon gebeten mensch wordt toevertrouwd, het steeds publiek zullen maken of die beet, werkelyk van een dolle hond was. Nog slechts voor weinige dagen werd gemeld dat op verschillende plaatsen van Noordbraband dolle honden waren gezien en dat zelfs te Breda een kind zou zyn gebeten. Do eerste berigt-n zjjn door geen enkelen getuige bevestigd, het laatste berigt, is bepaald tegengesproken. Zoodenken wjjzal bet wel meer gaan. Maar wee den hond die thans ia een kwaad ferucht staat. Voor hem is geen genade, hjj moet, oor wien ook dol verklaardden dood der martelaren stervenof kan men hem niet troffen aanzien dat zjjne speelgenooten den omgang met hem met den dood moeten bootenal waren zo even onschuldig als hjj zelf. Wil men een yoorbeeld In het jaar 1852 was de hond van zekeren mjjnheer X.die per rjjtuig een togt van ongeveer 5 uren ging afleggenzjjn meester nageloopen't welk eerst werd ontdekttoen men reeds een paar uur van do woon plaats verwjjderd was. Hoe wederkeerig ook de ge hechtheid van houd en meester warenzoo was de eerste tooh voor den laatste ditmaal een last. Deze dreef hem derhalvo met de zweep een eind wegs terug cd zag tot zjjn genoegendat het beest deze striemende taal verstond en het op een loopen zette naar huis en erf, In zjjn domicilie aangekomen, hing hem de tong uit den bek, hijgde hy vreesljik, en knorde hij tegen ieder, die hem in zjjn on willigen aftogt mogt willen belemmeren. Pandoer was anders zoo vriende- lyk on speelziek en nu zoo terugstootend en knorrig zoo weinig geneigd van den koristen weg af te wjjken, on liet zoo rel zjjn tandon zien aan hen die hem wilden tegenhoudendat men hem van dolheid begon te ver denken te meer dewjjl hjj een hondjeanders een zjjner intiemste kennissen een knaauw gaf, omdat deze met hemals naar gewoonte, wilde spelen. Die knaauw besliste zjjn lothjj was dol en ontving, na door alle straatjongens gejaagd en vervolgd te zjjn van den veldwachter een sabelhouw, die hem deed duizelen on voor dood op de straat wierp, terwijl de ¥jheele wereld zich van het vergiftige ljjk verwjjaerde. oen eindeljjk de duizeling bedaardedie op een aan- zienljjk bloedverlies was gevolgd, sleepte Pandoer zich waggelende naar zjjn hok en viel daar, na eerst een kom met water te hebben leeggeslurpt, in een diepen slaap. In dien tusschentjjd had de plaatseljjke auto riteit reeds order gegevendat alle honden moesten worden vastgelegden dat een tiental't welk too- vallig Pandoer had ontmoet, onmiddelyk moesten worden doodgeschoten. Aan dit bevel werd dan ook voldaanzonder genade moesten tien eigenaars bon trouwen vriend on lieveling aan de algemcenu veilig heid ten offer brengen't welk men wel klagende deedmaar toch met een onderworpingzooals men die aan den dag legtals het algemeen belang or mede is gebaat. Gelukkig bleef bet bjj dit éóne geval on vertoonde zich jan hondsdolheid geen spoor meer, zoodat, na verloop van zes weken, zo weder vrjj langs weg en steeg zich konden bewegen. De schooljongens die, vooral op een kleine plaats, alle honden kennen (zoowol als de paarden «lor huurkootsiers) en met menigeen reeds do eeno of andere ontmoeting hebben gohadwaren verheugdsommige oude kennissen weder te kunnen streelen of sarrent« laten dansen of opzitten, doch koken verwonderd op, dat ook Pandoer, dien ze eerst dol en dan doodgeschoten waandenals vroeger tegen hen op kwam springen alsof hjj zijn bljjdschap wilde te kennen geven over zjjn wondorbaarljjke reddingulsol hjj wilao tooncn dat inen hem ten onregte van dolheid beschuldigd had Zoude hy misschien van zjjn dolheid zjjn genezen? Dit zoude wel hot eerste voorbeeld zjjn. Neen, Pan doer was niot dol geweest, muar was eenvoudig als zoodanig gedoodverfden voor dit wanbegrip hadden tion honden moeten sterven en alle anderen «es weken j hun vrjjhoid moeten missen. En zoo alfl hot hior ging mot Pandoor, zoo gaat het j meermalen mot andero honden, vooral in een tjjd, dat hier en daar zich een verdachtof ook werkeljjk t voorbeeld heeft opgedaan. Wjj kunnen er daarom niet J genoeg op aandringen dat men ieder verdachten hond terstond isoleert, streng vasthoudt cn naauwkeurig observeert, ora_ zoodoende uittemakenof hjj werkelijk aan de hem geimputeerde ziekte ljjdten mogt dit niet het geval zjjn de personendie met dien hond in aanraking geweest zjjn gerust te stellen omtrent de nog al tjjd govreesdo gevolgen. Nieu wstij dingen SJmctUta. Door den brand, die op het einde van de vorige maand te Oskosh in Wisconsin woedde, en die in een hout zaagmolen ontstond is over een oppervlakte van ander halve mjjl in de lengte cn een halve mjjl in de breedte alles vernield. Alle banken, de drukkerjjen der dag bladen, het post- en telegraafkantoor, de opera, het spoorwegstationallo hotels op dén na, een kerk, een aantal fabrieken en vele groote magazjjnen liggen in de ascb. De brandweer was al spoedig na het uit breken der vlammen, die door do zuidwestenstorm werden aangewakkerdbuiten staat te blusschenhaar j beste stoomspuit werd vernield. Door het doen springen van huizen door middel van buskruit, werd nog een I deel van de stad gered. Dc bevolking was zoo opge- 1 wonden dat het groote moeite koste het uitbarsten van een oproer te voorkomen. Drie meitschen werden gedood en twaalf gekwetst. Een aantal plunderaars werden gearresteerd. Door assurantie wordt ongeveer I de helft van de schade gedekt, daar de maatschappijen, i na den brand van Chicago, zeer voorzigtig zjjn ge- worden met het doen van verzekeringen in van hout gebouwde steden. LoiKloii, 18 Mei, Volgens eene depeebe aan de j Pall. Mall Gazette nit Berlijn rigtte prins Bismarck I niet lang geleden eene circulaire aan de Duitsche ver- tegenwoordigera ip het buitenlandwaarin de aanne- ming door de Franscbe Kamer van de wet op do kaders afgekeurd cn betreurd werd. De Duitsche regering zag daarin eene bedreiging van den Europeeschen vrede. De circulaire was bestemd mondeling aan de verschil lende Regeringen te worden medegedeelden hierin zou men den oorsprong moeten zien van de jongste oorlogsgeruchten. De Engelache stoomboot Cadix, varende tusschen Londen eu Cadixverliet 30 April de laatstgenoemde haven. Nadat zjj Lissabon en Vigo aangedaan bad overviel haar Donderdag in de Golf van Biscaye een dikke mistdie aanhielden ten gevolge had dat zij Zaturdag ochtend ten 3 ure op de Wyene stootte een der talrijke klippen nabjj de Fransche kust. Zjj zonk zóó spoedigdat er geen tijd was om de sloepen uit te zetten. Volgens 'teerste berigt had do Cadir een bemanning van 20 koppen waarvan er 16 omkwa men. Latere berigten melden echter, dat zjj 31 koppen en 35 passagiers (meest Portugoesche zeelieden) aan boord haden dat van die 66 menschen er slechts 4 een Engelsche matroos en drie Portugezen, gered zjjn. Deze 62 slagtoffers van de zee kunnen opgeteld wor den bij de 320 die bij de Scilly's verdronken. De Cadix had een lading van wjjnlood en vruchten. waarvan ongeveer 50,000 aan de Ebro-linie, 10,000 aan de Orio staan en de overige als garnizoenen dienst doen. De verliezen in de laatste maanden zijn buiten- fewoon groot geweestminder door gevechten dan oor ziekten. De hospitalen en de kerkhoven zyn vol, maar het ware cijfer wordt geheim gehouden. Volgens een correspondent van de Economist uit Weenenmag men in Oostenrijk en Hongarjje een goeden oogst verwachten, iets dat zeer gelukkig is, uaar de krisis nog steeds hare noodlottige gevolgen doet gevoelen. In 1874 toch zjjn de regtsgedingen tegenover het voorgaande jaar met 45 pCt. vermeer derd. Het aantal failissementen beliep in 1874 in Wee nen niet minder dan 580 en dit jaar zyn de failisse menten nog veelvuldigerin de twee eerste maanden vau 1875 zyn er reeds meer faillietverklaringen voor gekomen dan in het geheele jaar 1870. Na 1873 zyn in Weenen alleen 3000 kleêrmakers ontslagenzjj die nog aan 't wer^. zyn verdienen niet meer dan 5 gulden 's weeks; 400 werklieden in leder- artikelen zjjn geheel zonder werk en 1800 werken slechts 3 dagen in de week; van laatstgenoemden zyn er 700 in Brünn en 670 in Praag, die gemiddeld slechts 3 gulden verdienen. Het aantal werklieden in metaal waren is met 4000 verminderd; hun -loon, dat vroeger tot 15 gulden beliep, is thans gedaald op 7 gulden. Hetzelfde is bjj de timmerlieden en metselaars het ge val. Werklieden in goud, zilver en juweelen zyn meest allen zonder werk en zyn uitgeweken naar Duitsch- land vooral naar Berljjn en Pforzhem bd Rusland. Twee derde gedeelten der werklieden in manufacturen zyn ontslagende loonen van hen, die in Boheme Moravió en Silezie nog aan 'twerk zjjn, loopen niet hooger dan '2 gulden per week. Op alle handelskan toren hjj alle bankenspoorwegondernemingen en dorgeljjke is het personeel ingekort. Zelfs de scheep vaart op de Donau heeft geleaen. Te Ofen is dezer dagen een paar in het huweljjk getreden, dat in trouwe liefde byna Philemon en Baucis zou kunnen boschamen. De bruigom was 60, de bruid 55 jaren en niet minder dan 35 jaren waren zij met elkaar verloofd. Zjj hadden nameljjk de gelofte afge legd niet te huwen, vóórdat zjj 10,000 florjjnen bjjeen gespaard hadden. Onlangs nu bragt de man de laatste ontbrekende 16 florjjnen in de spaarbank. Gedurende die 35 jaren werkte de man als schrijnwerker zoowel in Hongarye als in het buitenland, terwyl de vrouw als dienstbode diendeen wel gedurende al dien tjjd slechte in twee huisgezinnen. Deze laatste bijzonder heid zal voorzeker menige huismoeder doen watertanden. 53clgte. Uit San Sebastian schrijft men, dat de Carlistische armee thans uit 43,045 man geregelde troepen bestaat. Het Alfonsistisch noorderleger telt 80 h 82,000 man, Gent, 19 Mei. Ken hoofddepót van het Lourdcs- water is gevestigd 15 minuten buiten Gent. Een georganiseerde processie van ongeveer 20,000 personen, door geestelijken tot stand gebragt bjj de platteland bewoners maakte daarheen Maandag een bedevaart om genezing te vinden voor ligchaam en ziel. Dui zenden nieuwsgierigen stroomden reeds des morgens buiten de Antweqischepoort, om dezen optogt te zien. Menig Bpotwoord en grap werd gehoord en ik moet dan ook gulweg bekennendat er wel oenige aanleiding toe werd gegeven door dezen optogtaangevoerd door geestelykennicest allen gewapend met stokken. Des namiddags ongeveer 5 uur kwamen dc eerste bede vaartgangers terugzoo zwart als mooren wegens do zware stofwolken. Een onafzienbare volksmenigte was toen bjjeen ge stroomd duizonden waren van fluitjes voorzien en hiermede werden de terogkeerenden op weinig gepaste wjjze begroet. De pastoorsmet ontblooto hoofden gingen wjjsolyk te midden der sterkste boeren. Het geleek een onafzienbare woelende zeedie elk oogen- blik tot storm zou overslaan. Naauweljjks op Geotsch grondgebied gekomen, brak do storm ook los. Van allo kanten vielen slagen en er waren bebloede hoofden bjj menigte. De gendarmeriereeds vroeg aanwezig kwam met getrokken sabels; evenzoo de politie, om de ordo te herstellen. Links en rechts werd gevochten, geschreonwd, gefloten. De bedevaartgangers klemden zich de oen aan don ander en waren in doodsangst. De aanvoerderspastoors of kapelaanswerden nu en dan ook op menigen slag onthaald cn velen zullen kunnen toonenwat zjj van dit reisje hebben mede- gebragt. Het was treurig, maar actie leidt tot reactie Met veel moeite en inspanning gelukte het eindeljjk de politie de orde cenigermate te herstellen. De ge matigdheid der politie en der gendarmes te paard heeft mjjnc bewondering opgewekt en was oorzaakdat dezo zaak bctrekkeljjk zoo goed is afgeloopen. De Gentenaren bewerendat zy alleen hebben willen toonen, dat deze middeleeuwsche dwaasheden niet meer in onzen tijd tehuis bohooren zjj hebben protest aangeteekend tegen Lourdes no. 2 en ze willen hun stad niet langer bcapotteljjk maken door deze kunst- vertooningen. Slcïutlnnïi, Zwolle, 18 Mei. De constmctiewinkel van den Staatsspoorweg alhier, was heden namiddag een tooneol van jcnrik en verwarring. Omstreeks 5 uur geraakte eerst een werkman tnsschen de buffers van twee wag gons die met kracht tegen elkander inliepenhij verkeert in zeer bedenkelijken toestand. Zeer kort na dit ongeval sloeg de bliksem op eenige plaatsen in het gebouwwaardoor een schoorsteen naar beneden storttestukken staal en ijzer her- en derwaarts ge smeten werdenterwijl zich eene vreeseljjke knal alsof eene geheele batterij gelost werddeed kooren. Éón oogenblik was allc9 hel verlicht door een blaau- wen gloeddaarna ontwikkelde zich een stiklucht en dreef de wind stof en zand door de gebouwen, zoodat men niets zien kon en bjjna stikte. Ofschoon alle arbeiders aan het werk en de meeste machines in beweging warenajjn er gelukkig geene persoonlijke ongelukken to betreuren. Een werkmanin wiens nabijheid de bliksem waarschjjnljjk in den grond sloeg, voelde eene ontzettende hitte; een zjjner kousen werd verschroeid. Amstterrlnm, 17 Mei. Bjj de firma Piek, ban kier te Oudshoorn, ia gisterennacht een inbraak gepleegd en voor een waarde aan obligation ,en oft'ecten vau pl. m. ƒ135,000 gestolen. Men scbjjnt de dieven nog niet op bet spoor te zijn. 's Gravcnliage, 19 Mei. De honden hebben hot gewonnenDe Tweede Kamer zette heden hare beraadslagingen over bet ontwerp tot voorziening tegen hondsdolheid voort. Na verwerping van vjjf amende menten is art. 1bevattende het muilkorvengebod, met 36 tegen '25 stemmen verworpen. De Minister verzocht daarop schorsing van hot debat, om alsnog wjjziging in het ontwerp te brongen. 20 Mei. De Tweede Kamer heeft al de heden aan de orde gestelde wetsontwerpen on conclusion van verslagen met algomeene stemmen aangenomenmet uitzondering van t. ontwerp tot bekrachtiging vau den onderhandscben verkoop aan de Hervormde gomeente te Vcero van 't voormalig kerkgebouw aldaar, dat na eenige discussie verworpen werd met 55 tegen 4 stemmen. Morgen ten 12 ure voortzetting der behan deling van het ontwerp op de hondsdolheid. Hotterdnni, 19 Mei. Het is der politie alhier telukt in de afgeloop en week weder een gevaarljjko iefegge te arresteren. Die vrouw tochgehuwd en drie kiodereD ten haren laste hebbendehad sinds geruimen tjjd een eigenaardige wjjze van koopen. Zjj trad den eersten den besten winkel binnen, kocht eeD kleinigheid, liet zich door den persoon, die haar hielp, nog andere zaken voorleggen, waarbjj zjj steeds zorgde, dat deze haar daarbjj den rug moest toekeeren om iets te krijgenin welken tjjd zij dan spoedig het een en ander wegnam; of wel bestelde zij iets, had geen geld genoeg in den zak, gaf iets op hand en zou aan later wel terugkomen, hetgeen zjj natuurlyk steeds vergat. Meer dan vyf-en-twintig winkeliers (byna allen manu- facturiers) ziju op die wjjze door de vrouw bestolen en wisten dit niet, dan nadat zy aan het politiebureel ter herkenning van hun goed waren geroepen, hoewel daarbjj geheele stukken callicot van het nieuwste des sin zyn. Sas vau Gent, 18 Mei. Naauweljjks is de heer van der Hurk acht dagen aan het hoofd der school geweest, of het onderwys moet weer gestaakt worden. De ontslagen hoofdonderwijzer Julius Heinrich Schneb- belieuit Goeswaar hij een celstraf van vjjftien dogen ondergaan heeft, teruggekeerd, heeft weer bezit genomen van school en onderwijzerswoning. Bjj aan komst sloeg hij een glasruit van het schoollokaal stuk, opende het raam en klom binnen. In school en huis was veel veranderdzyn meubelen waren door een deurwaarder naar een ander huis overgebragt, en de nieuwe onderwjjzer had er zich op last van het bestuur reeds geïnstalleerd. Schnebbelie beweert regt te hebben zich tegen het bestuur dezer gemeente te verzetten omdat net tydsbestek in het deurwaardersexploit be paald tot ontruiming der woningniet verstreken is. 21 Mei. Het prov. geregtshof in Zeeland heeft heden uitspraak gedaan in de zaak van J. van S/raatenwonende te Fjjnaartbeschul digd van diefstal van vee uit de weideen hem ver oordeeld tot eene tuchthuisstraf voor den tjjd van 5 jaren. Heden is alhier aangekomen het fregatschip Ottalinakapt. Ouwehand der firma Murk Leis te Albla88erdam. NIeuwerkerU (Duiveland)21 Mei Inden afgeloopen nacht woedde in deze gemeente een vreese ljjke brand. Ten half twaalf ure werd dezelve ontdekt in de schuur van Elcnbaas op den Achterweg, welke weldra in volle vlam stondwaarna de brand on danks alle aangewende pogingenzich mededeelde aan de belendende gebouwen en voortwoedde tot aan het schuurtje van den predikant, zoodat 9 schuren meerendeels met het zich daarin bevindende een prooi der vlammen zjjn geworden. De brandweer van deze gemeente en van het nabu rige Oosterland hebben zich loffelyk van hare taak gekweten. De oorzaak van den brand is onbekend. Zierikzee, 20 Mei. Z. M. heeft benoemd tot griffier bjj bet kantongeregt alhier Jhr. Mr. P. J. Boddacrt, thans griffier bjj het kantonger. te Kortgene. In overleg roet de afdeelingen van het Anti- schoolwetverbond te Axel en te Neuzenis door de beide afdeelingen van dat Bond en door de Kiezers- vereeniging »Nederland en Oranje" te Middelburg tot candidaat gesteld voor de Tweede Kamer Jhr. J. L. de Jongt te Zierikzee. Kerknieuws. Het kiescollege bjj de Herv. gem. te Goes heeft het. volgende drietal van predikanten opgemaakt: Ds. R. W. Hcinecke tc RenewoudeDs. W. J. van Loon te Voorthuizen en Ds. G. J. dc Hoest te IJeselmonde. Gemengde berigten. »Wat heb ik het toch met Pinksteren in mjjn schik gehad," zegt Joppa te Looperskapelle, »want ik waB toch zoo bly dat Johan er weer bjj was. Nn met de Pinksteren is de pret voor den geheelen zomer be- fonnenen nu komen de kermissen weer aan, en zyn ie uitdan bedank ik Jan weer." Hoezee!" zeggen wij, langooren van Ouwerkerk»dat er gewaarschuwd wordtom voor te komeD dat er geen ezelskoppen meer geboren wordenwant er zyn er meer als genoeg en bovendien zouden zjj nog meer van ons gras be- magtigen als wel nu, want hoe grooter hoop hoe kwa der koop. Dus ezels genoeg." Een dametje (e Seroos- kerke (Walcheren) is eene moojje kroon op haar hoofd gezetwelke zjj dan ook ten volle waardig ie. En wat er verder is geschiedt, Dat weet men, maar men zegt het niet, Maar dat is zeker en gewis, Dat zjj een van de domste is. Een winderige molenaar onder El. wordt aangera den zooveel snaps niet te hebben, en niet te zeggen dat hy zooveel meisjes kan krjjgen als hy hebben wil, daar het met de Pinksteren gebleken is dat hjj er geen krjjgen kanen hjj tot last van een ieder zat met zyn vinger in zyn mond en Bljjft hy hier nog lang zoo wandelen, Weet dan dat het iB gewis, Dat de meisjeB zien uw handelen Vliegen zonder vlerken is. Een boeren-zoon onder Kerkwerve wordt opmerk zaam gemaakt op zijne groote schandalen, die hjj met de Pinksteren gemaakt heeft te Schuddebeurs, om ande ren zoo tot hinder te zynwant hjj zal toch zoo zyn doel niet bereikenen zich zelf bet meest bedriegen. Iiigfozoncloii Stukken. EEUE, WIEN EEKE TOEKOMT. Nu het gebrek aan 'water grootondeels geweken is, gevoelen zeer vele ingezetenen van Zierikzee zich ver pligt openlijk een woord van hulde en dank toetebrengen aan den landbouwer .4. van Keurennabjj deze gemeente die gedurende den tjjd van droogte gedeel belangeloos, zelfs met opoffering zyner weideaan zeer velen goed water heoft verschaft. Dagelijks zag men eene groote menigte menschen naar den put van genoemden landbouwer heengaan, om daar zonder de minste kosten water te halen. Wij twijfelen dan ook niet of ieder zal met ons in stemmen wanneer wij langs dezen weg een woord van lof on dank aan den gever toezwaaienmet den wensch dat hjj met deze waardige bandelwjjzedie in het belang van vele ingezetenen is, moge voortgaan. X. T. Z. Mijnheer dc Redacteur I In een uwer vorige N09. werd in een berigt uit Zwolle medegedeelddat in de provincie Overijssel door de Rjjks- en gemeente-veldwachters en policie- agenten eene vereoniging is opgerigt tot het doen van eene geldelijke uitkeering aan de weduwe of erven van een overleden lid dier vereenigingwaarbij tevens den wensch word uitgedrukt, dat zulk eene vereeniging ook elders mogt tot 9tand komen,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1