ZIERIKZEESCUI NIEUWSBODE. No. 5541 51steJaarg. Donderdag 20 Mei 1875 Verschgnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,30tranco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot dee Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee Overwegende dat het hun in het belang der inge zetenen gewenscht is voorgekomende gehalte en bruikbaarheid van het water der openbare welputten te leeren kennenmet het oog op den belangrijken invloeddien het gebruik van dat water op den ge zondheidstoestand kan hebben Maken bekenddat zy onlangs door het te Middel burg gevestigde Bureau voor scheikundige en tnikros- kopische onderzoekingenhet water uit de openbare welputten in deze gemeentezynde die by het Raad huis bij de A ieuwe Kerk, by de Vischmarktin de Sint-Domusstraat, in de Verrenieuwslraalby de Fon tein en in de Hoojdpoortstraathebben doen onder zoeken en dat uit dat onderzoek is gebleken dat er geen bezwaar bestaat tegen het gebruik van dat water als drinkwater; dat het evenwel aan te bevelen is het te filtreeren door een met houtskool gevulden filter, hetgeen vooral zeer wenschelijk is by het water uit den welput in de Verrenieuwstraatwaarop de nieuwe pomp bij de Hal wordt geplaatstomdat daarin organische bestand- deelen aanwezig zyn, tengevolge waarvan het water ligt aan bederf onderhevig is, en dat in het algemeen van het water uit al de opgegeven welputten kan worden verklaard dat het geene eigenlyk gezegde schadelyke beBtanddeelen zooals lood zink enz. bevat. Zierikzee, den 19 Mei 1875. De Burgemeester en Wethouders C. J. FOKKER, Weth.B. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Kennisgeving De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter ken nis van de Ingezetenendat er op Vrydag den 21 Mei e. k.des namiddags te tién uurop het Raadhuis alhier, eene openbare Vergadering van den Gemeente-Raad zal gehouden worden. Zierikzee, den 18 Mei 1875. De Burgemeester C. J. FOKKERWeth.B. Zaken ter tul'el te breugen: Beëediging en installatie van Jhr. Mr. J. W. Ij. Schuurbeque Doetjeals Raadslidingekomen stukken en mededeelingenverslagen van commissionver zoekschrift van den leeraar in het handteekenen F. E. Vogelsangom eene gratificatiemot voorstel van Burgemeester en Wethouders; advies van Bur gemeester en Wethouders betrekkeljjk het verzoek schrift van M. Frankenom uitstel van oplevering van aangenomen werk; -- voorstel tot het betalen van extra werk voor de verplaatsing der pomp in de Ver renieuwstraat enz. Groote Teleurstellingen. Hoogst gewigtig waren vooral do beraadslagingen welke in de zittingen der Tweede Kamer van jl. Don derdag en Vrydag werden gevoerd. Donderdag gold het de questie der spoorwegen Vrydag de questie van hetonderwys. Twee brandende vraagstukken. Buitengewone spanning heerscht er in de politieke wereld. Wat zal de Minister Heemskerk zeggen met betrekking tot de tweede serie spoorwegen 'i Wat zal hy zeggen van het restitutie-stelsel? Allen zwegen en spitsten de ooren. De geheimen zouden ontsluyerd worden. Nu eerst zou de hoer Heemskerk zeggen wat hy het gansche jaar hoe dik wijls ook gevraagd geplaagd gedaagd had verzwegen. Er moest dan toch eenmaal een einde komen aan zóóveel geheimzinnigheid. Welnu, de Minister heeft gesproken, en, wat de spoorwegen betreftwaarby wij thans alleen stilstaan zóó gesproken dat in den eersten tyd van de zaak wel niet meer gesproken zal worden. Het gold de vraagof het bekende ontwerp van den heer Kappeijne van de Capello en vier andere leden in de volgende weekdus nog vóór bot zomer-refos, zou behandeld worden. Algemeen giste men dat het gebeuren zou. De zaak was genoegzaam toegelicht. Zy was met sympathie in den lande ontvangen. Zy had een toren hoogen stapel adressen aan de Kamer uitgelokt Zy was het voor werp geweest van algemeene bespreking. De openbare meening was wakker geschud. De behoefte aan spoor wegen werd nooit zoo dringend geroeidals toen dit voorstel in het leven trad. Welnu, dat voorstel, dat men te danken heeft aan het eigen denkvermogende eigen wilskrachtden eigen parlementairen ondernemingsgeest van vyf Kamer leden is in de zitting van Donderdag des namiddags tusschen vier en vijf urewreedaardig vermoord. Niet met drie en twintig dolkstekenzooals Caju9 Julius Cesar in den ouden tijd. Maar men kan met minder steken getroffen wordenen toch mors dood nedervallen. Vermoord is het werk van den heer Kappeyne en anderen. Door den Minister Heemskerk, die zijne be lofte van nog in dit zittingjaar een wets-ontwerp te zullen indieneneen paar dagen te voren gretig afge legd herhaaldeen daardoor de ministeriëlen over reedde om het ontwerp Kappeyne achter de banken te schuiven. Vermoord is het werk het meest echter door de Ka mer zelvewier jammerlijk votum aan het ontwerp van den heer Kappeyne den genadeslag heeft toe- gebragt. Door vier leden der liberale party do heeren Stieltjes, MeesGodefroi en van Naamendie tegen het in behandeling nemen stemden. Waarom? Met welk doel? De sprekers hebben gezwegenkunnen er ook bijzon dere redenen hebben bestaandie dit stilzwijgen zoo al niet regtvaardigen dan ten minste verklaren? Wy weten het niet. Wie kan tot in de verborgendste schuilhoeken van de gewetens der menschen door dringen En toch dit zou nog gemakkelijker zyn dan door te dringen in het gemoed van een volksvertegen woordiger, nog geheimzinniger en nog wonderlijker soms zamengesteld dan het hart eener vrouw. Het is een treurig verschijnsel dat voortdurend de liberale leden der Kamer het tot stand komen van heilzame maatregelen, in het belang des volks dwars- boomenbelemmeren. Niet alleen op het regt van initiatief scbyntzooals men beweerd heefteen vloek te liggenmaar vooral op het wangebruik van het individualisme. Dat iedereen in ons land over de publieke zaak zijne eigene meening heeft en ieder zyn uil een valk noemta la bonheur dit getuigt al thans van eene prijzenswaardige zelfstandigheid. Maar in de Staten-Goneraal moet het oigen ik onderdoen voor den eersten persoon meervoud. Met al die ikken komen wy niet vooruit. Wanneer in een uurwerk byna al de raderen volkomen in elkander slniten maar een klein veertje past nietloopt verkeerd dan. staat het uurwerk stilen welke voldoening kan het dan gevendat het voetstuk van marmer is en de beelden zoo keurig zyn bewerkt Waartoe in een onderzoek getreden der redenen die aangevoerd werden om het ontwerp van de baan te schuiven V Wat baat het den veroordeeldedat zyne veroordeeling wordt voorafgegaan door mooye of niet inooije overwegingen Hy weet dat hy veroor deeld is en een veroordeelde meent altjjd onschuldig te zyn veroordeeld. En was nu deze veroordeeling ook onschuldig? Do conservatieve party vindt goea van de daken te pre diken dat er nu eerst voor goed kans bestaat om spoorwegen te krijgendat het ontwerp Kappeyne niets anders geweest is dan een muizenval om de muis, te weten den Minister van Binnenlandsche Zaken, te vangen. Het was eene oppositie-manoevre Laten wy dit nu eens aannemen. De leden die het ontwerp voorsteldenbehooren tot de oppositie tegen deze Regering. Daaruit blykt reeds van zelve dat hunne manoeuvre eene manoeuvre der oppositie isen geen handwerk, ook niet het parlementaire, wordt- geminachtals men het eene manoeuvre noemt. Maar volgt daaruit, dat de behandeling en de aanneming van het ontwerp niet zou geweest zyn in het belang van het land? Daarop komt het aan. Er is niemanddie by de discussie van Donderdag heeft beweerd of heeft kunnen beweren dat het belang des lands zich verzette tegen de openbare behandeling. De natie wenschte die openbare behandeling. Er was slechts ééne zaakdie er zich schijnhaur tegen verzettehet belang der Regeringverstoord dat de heer Kappeyne en zyne medestanders haar den loef afstaken. Maar regeerings-belang is geen landsbelang even min als partybelang met landsbelang synoniem is. Toch was het eene dwaling van de Regering te meenendat haar belang zich verzotte tegen het in behandeling nemen van net ontwerp van den heer Kappeyne. Is dan het regerings-belang miskend heeft de waar digheid der Regering ten vorigen jare iets geleden door de behandeling en aanneming van het ontwerp van den heer van Houten tot beperking van den kinder arbeid in de fabrieken Ook dat voorstel vloeide voort uit het initiatief der kamer-leden. Maar de Regering vereenigde zich ter bekwamer tjjdo met dit voorstel en de Koning schonk daaraan Zyne sanctie. Hetzelfde had thans met de spoorwegen kunnen en moeten gobearen. Niets behoefde do Regering te be letten van hare zicnswjjzo te doen blyken. De Staten- Generaal staan niet onder maar naast de Regering. Gezamenlijk maken zy de Wctgevendo Magt uit. En men bezit al een zeer eng begrip van hot gemeen overleg tusschen Regering en Kamerals men meent dat -de eer" en »het initiatief' en -de werkzaamheid" alléén aan de Regering zouden behooren. De Grondwet heeft niet aan de leden der Staten- Generual het regt van initiatief toegekendopdat de aanwending daarvun zou moeten afstuiten op een valsch eergevoel der Regeringdie do gevolgen barer werkeloosheid en dubbelzinnigheid zelve behoort te dragon. Het gemeen overleg tusschen Regering en Vertegen woordiging beeft niet tot doel om zien practisch op to lossen ra eene overeenkomst om zakendie in een staat van wyzen zynniet in openbare discussie te brengenmaar met stille trom ter aarde te bestellen. Maar de Tweedo Kamer, de ministeriële party en vier liborolon daarenboven hebben hot zóó gewild. Nu mag do lydzame natie wachten tot dat do heer Heemskerk met do Exploitatic-maatschappy ecno over eenkomst zal hebben gesloten en hot hem goedgunstig behagen zal een ontwerp by de Tweede Kamer aan hangig te maken als de leden in den zomer op reis zyn 't schip heenwachtend op hulp en niet wetend in welke rigting zich te wenden om de kust te bereiken. »A1 dien tyd," zegt hij, »was de mist zeer dik, en wy konden niets onderscheiden dan de lichten in de kajuit. Hartverscheurend was 't gillen en schreeuwen de laatste kreet dien ik hoorde (ik zal hem nooit ver geten) was van een kind. Aan t doodsgejammer der i verdrinkenden paarde zich 't oorverdoovend kraken van het schipals golf na golf er tegen aan beukte de slagen dreunden als donder. Ten vier ure in den ochtend waren alle menschelyke kreten verstomd en do lichten uitgedoofdpien hoorde nog slechts 't razen van de golven." Onder de personendie met de Schiller zyn omgekomen behoort een Nederlandernl. dr. Sander van Schiedamdie voor de Amerikaansche Stoom- j bootmaatschappij naar Amerika voer met de Scholten. j Daar op de Schiller geen doctor aanwezig was, vroeg en kreeg genoemde beer verlof om op dat stoomschip over te gaan. Nieuwstijdingen. De Amerik. Grondwet bevat het volgende verhaal Den 23sten April had to Nieuw-Orleans een schrik kelijk onheil plaats. Drie groote stoombootendie ge laden werden aan do werf, zyn by helder daglicht tot aan den waterspiegel afgebrand. Zoo snel nam de brand toe, dat verscheidene personen, die zich op de booten bevonden, in de rivier moesten springen. Anderen, waaronder vrouwen en kinderen, zyn levend verbrand in de kajuiten of eestikt door den rook. Min stens 40 personen zyn omgekomenwaaronder 20 vrou wen 10 kinderen en 10 mannen. De brand brak uit ton half 4 ure op John Kyle eene boot van St. Louis en in minder dan vijf minu ten tjjds stond zij in lichtelaaye vlam. De passagiers en matrozen die zich op het achterste gedeelte der boot bevondenzagen hun weg ter ontkoming naar de werf afgesneden door vuur en rook. Sommigen sprongen in het water, anderen waren hulpeloos en als verlamd en zijn levend verbrand waar zij stonden. Binnen drie minuten tijds na hot uitbreken van den brand op de John Kyle deelden de vlammen zich mede «aan de daar naast leggende booten Charles Bodman en Exporter. Op de twee laatstgenoemde booten bevonden zich een aantal passagiers en ook velendie zich op die booten begoven hadden ora het verbranden der Kyle te zien. Byna oogenblikkelyk na het uitbreken v.an den brand op die booten stonden zij van voren tot «achter in licntolaaije vlam. Alles ging zoo verward dat velen zich niet konden redden en slechts eene minderheid op de werf sprong. Eindelijk sneed iemand op de werf do touwen af en de booten dreven de rivier af. De ongelukkigendie niet van de booten konden komen moesten in het water springen w«oar het min stens 40 voet diep was. Men voorondersteltdat op deze wijze over de 200 mannen en vrouwen in het water gesprongen zijn. Do rivier was vol sleep- en andere booten, waarvan de meeste goede dienst bewezen. In verschillende gevallen weigerden evenwel do eigenaars v«an booten de in het water dry venden te redden, indien zy niet beloofden te betalen. De bevelhebber eener sleepbootde Nellie geheeten welke zich nabij de twee stComers bevondwaarvan de mannen cn vrouwen in het water sprongenweigerden de ongelukkigen te redden ofschoon zy hem baden en smeekten het te doen. Hij kon al de op bet water drjjvenden gered hebben doch weigerde dit en stoomde in haast naar de Kyle om daar den brand to blnsschen en zoodoende een gedeelte der sobeepsbelooning te krijgen. Twee vrouwen die uit een boot sprongengrepen eerst oen ketting vast, doch moesten het opgeven en zonken in de diepte. De schade aan booten en lading zal 300,000 dollars bedragen. Een ander berigt schat het getal der aangekomenen tusschen de 20 en 100. Eene boot der Vereenigde Statende Kansasheeft 13 personen Mefrcvlnnb, Sila9 Hexter, een der geredde passagiers van de Schiller, leverde aan de Times een treffende besehry- ving van de schipbreuk. Hy en zyn medgezellen zwalkten in hunne boot den ganschen nacht rondom Nfeuwodiep, 15 Mei. Eergisteren nacht ten half twee ure ontdekte men brand aan boord van het hier binnengekomen stoomschip Koning der Nederlanden, in een der passagiershutten die tengevolge ziekte van een paar kinderen en van eene kraamvrouw nog be woond was met het gevolg dat een viertalbenevens de koekoekspoedig geheel in vlam stonden. Aan de goede orde aan boord van genoemd schip de werking van stoom- en magazynspuitonalsmede die van ma rine en gemeente is het te danken, dat men den brand ten 4 ure meester was. Vermoedelijk is de brand ontstaan in een der hutten nog bewoond door eene familieljjdende aan mazelen die in overleg met den quarantaine-doctor nog eenige dagen aan ooord zou vertoeven. Als een treurige bjjzonderheid deelen wy omtrent den brand aan boord van de Koning der Nederlanden nog mede, dat het eenig zesjarig dochtertje van een passagierdie voor zyn vertrek uit Indië zyne echt- genoote moest verliezengestikt uit een der verbrande hutten is gehaald. Neuxen,15 Mei. Gisteren voormiddag heeft aan den Nieuwen Neuzenpolder een belangrijke dykval plaats gehad, strekkende nagenoeg tot aan de kruin van den zeedijkdaar echter op dit punt een inlaagdyk aanwezig is, is men toch eenig6zins gewaarborgd voor eene overBtroomingby mogelijke doorbraak. De val beeft eene lengte van ruim 280 meters, by eene breedte van ongeveerd 00 meters. De aangelegdo buitengewone werken in 1873 en 1874 opdat punt hebben door dien val zeer veel geleden. MUlflellmrjE-, 15 Mei. Het polderbestuur van Walcheren had in zjjn eergisteren gehouden buitenge wone algemeene vergadering een verzoek van de liegeo- ring te behandelenstrekkende om aan het rjjk, voor den tyd van 99 jareningaande den lsten Juljj a, s. eu tegen oen cyos van ƒ5 per jaar, af te staan onge veer 300 centiaren grond te West-Kappelledeel uit makende van den zeedijk der Noordwateringtot het bouwen van een ijzeren lichttoren ter hoogte van 30 metersalsmede van eene lichtwachters-woning. Op dit verzoek is eene gunstige beslissing genomen en tevens het Dogclykscb bestuur gemugtiga tot het sluiten der veroischto overeenkomst. Aan den hoofdonderwijzerde Back te Grypskerke in Walcherenis by gelegenheid van zyn eervol ont slag, wegens 88jarige trouw volbragte dienstvan wege do gemeente een fraai bewerkte armstoel aan geboden. Goes, 15 Mei. De gemeenteraad nam in zijn laatste vergadering een besluit, dat zeker voor zucnt tot bezuiniging, minder van wyze vrijgevigheid getuigt. Bjj gelegenueid dat de betrekking van klerk of com mies ter griffie vaceert, hadden B. en W. voorgesteld, eer zy eene oproeping deden van sollicitantenhet tractement met ƒ50 te verhoogen en dus te brengen op ƒ500. Wanneer men bedenkt dat de titularis net gansche jaar door zyne voormiddagen op do griffie moet doorbrengen en de betrekking dus moegelijk m0'i anderen te vereenigen is; dat men wenschen moet eenigzins ontwikkelde sollicitanten te zien opdagen, en vooral wanneer men in aanmerking neemtdat nog altjjd de levensbehoeften duur zyn, dan zal nie mand zeggen, dat ƒ500 te veel is. Op voorstel van inr. van Hoek heeft echter de raad by meerderheid beslist, dat men do oude belooning van 450 zal be houden. En toch die ƒ50 zonden de gemeente niet bolangrjjk hebben bezwaard cn de kans op eene ge- wenschte vervulling van den post vermeerderd hebben. Wjj juichen elke poging om do gemeentekas te be- voordeelcn toe, maar kunnen niet begrypen, dat men zulks doen wil ten koBte van hen, die op eene billyko belooning aanspraak mogen maken. Men wil goed werk en ijverige beambten. Maar men moet dan ook niet karig zyn in de belooning. De te benoemen persoon zou bij de voorgestelde verhooging geen zoo gewichtig voordeel hebben gehadmaar om het beginsel doet het ons leed, dat de raad zich liet verleiden die ƒ50 af te stemmen. In ouzen tyd schryft en spreekt men zooveel over de onmogelijkheid met kleine tractementen te kunnen leven ieder is daarvan overtuigd, waarom geeft dan een gemeenteraad het voorbeeld niet, dat men de eischen destyds kent en in acht neemt. Vooral het beknibbelen van de mindere ambtenaren vinden wij een treurig verschijnsel en zeker getuigt het niet van de ernstige begeerte om de gemeente door dezulken te laten dienon, die door geschiktheid uitmunten. Het Zuidcr-Zendingsfeest zal dit jaar gehouden wordon op een paar boomryke weidengelegen aan den lommerrijken dyk tusschen 's Heer Arendskerke en Heinkenszand. De datum is thans bepaald vastgesteld op 23 Juny a. s. ZieriUseee, 19 Mei. Gisteren morgen werd in een put onder het poortambacht dezer gemeente het lijk gevonden van een 28jarige landbouwerszoon. De ongelukkige leed «aan zenuwtoevallen, zoodat vermoed wordt dat hy op eene noodlottige wyze zijn leven heeft verloren. Op Pinkstermaandag had onder Schuddebeurs een droevig ongeluk plaats. Een landbouwer uit Duiveland was met zijn gezin derwaarts gekomen, teneinde dien dag by familie door te brengen. Een der kindereneen meisje van omstreeks twee jaren, was in het water geraakt waaruit het levenloos werd gehaaldzoodat de diep bedroefde ouders des avonds met een ljjkje huiswaarts moesten keeron. Door den Gouverneur-Generaal van Ned.-Indie is o. a. benoemd tot controleur lste klassede heer J. de Crane. In de zitting der Tweede Kamer van Vrydag jl. beeft de beer van Kerkwijk de aandacht gevestigd op de opzettelijke vertraging die het gewyzigd wetsontwerp tot herziening der jachtwetingediend door de hoeren Gratanxa, Idzerda en wan Kerkwijk, heeft ondervonden. Den 17 Dec. 1874 werd dit ontwerp door genoemde heeren ingediend; den 10 Febr. verzocht de heer wan Kerkwijk, dat. hetzelve in de afdeelingen zou worden onderzochthetwelk eerst op 3 Maart plaats had. En thans ie nog niet het verslag door de Commissie van Rapporteurs uitgebragt. De heer van Kerkwijk meende te mogen spreken van opzettelijke vertraging en van opoffering van het be lang van den landbouw aan de genoegens der jagt. Te Vlissingen schootby het overladen van rails uit een lichter in het Noord-duitsche stoomschip Essen, toebehoorende aan den heer Krttpp, een rail uit den stropmet het ongelukkig gevolg dat een oppassend huisvader van 5 kinderen zoo verwond werd dat men voor zyn leven vreest. Zondag 11. heeft te Bussem een spoorwegwachter op zeer treurige wjj ze het leven verloren. Hij poogde een jong kind, dat zich op de rails had gewaagd, te redden voor dat de trein aankwam. Hy bragt het kind op het perron, doch werd zelf overreden. De wagens gingen over zijn beide beenenen binnen een uur was hy een lyk. Als een zeldzaamheid kan dienendat de keuken meid van de familie van Hövel te Donsbruggendie in het geheele dorp onder den naam van Koba bekend isdezer dagen zeventig zegge 70 jaren by deze familie in dienst is geweest. Doze trouwe dienstmaagd is 92 jaar oud. Paus Pius IX vierde jl. Donderdag13 dezer zjjnen 84sten verjaardig. Kerknieuws Bedankt voor het beroep naar Goes door Ds. Bartstra, te KJundert. Beroepen te Sneek, Ds. Huet, te Dirksland. Ds. A. F. Gerlach, van 18421852 pred. te St. Philips- land, en Bedert 1861 dienst doende in Nederl. Indië is den 31 Maart dezes jaars van Batavia naar Atchin vertrokken als veldprediker bij de Protestantsche mi litairen. Ds, W. M. de Vries, pred. te Driehuizenc. a., en bevorens te Dreischor, is den 10 dezer beroepen te OudorpClass. Alkmaar. De Cand. J. Bouvinde beroeping naar Vreeland reeds aangenomen hebbende, is ook nog beroepen te 'b Heerenhoek. Dr. G. van Goor, pred. te Op-en Neder-Andel, is beroepen te Arnemuiden en te Vuursche. Te Vlissingen is beroepen Ds. M. Sjoertpred. te Oppenhuizen c. a. Beroepen naar Poortvliet Ds. H. W. AVerhoeff, pred. te Oharlois. Gemengde berlgten. Te Fouport, eene stad in den Amerikaanschen staat Illinois, is eene vereeniging opgerigtwelke ook voor andere steden navolging verdient, en heet een »Anti- poke - your - nose - into - ot - her - peoble's - business - society of »Niet - in - eens - anders - zaken - den - neus - stekers - vereeniging". »Ik mag ljjden", zegt Margrieta te Oud-Sabhinge»dat men my kustals ik er by benanders zou ik het kwaljjk nemen." «Dat is een wondeiljjke kikvorsch", zei een Kamper- landertoen hy een rog op de vischmarkt te Goes zag liggen. Men zegt dat Bram te O. S. een ton vol kenniB heeft, maar den bodem is er uit. Toos te E. moest zooveel snaps niet hebben van Keesdaar dat maar leelyk staat. Zy moest bedenken dat zy zelf zoo veel gebreken hoeft, en dus van anderen maar moest zwjjgen. Te Ouwerkerk wordt iemand verzocht, zyn ezel des nachts niet op het kerkhof te laten loopen of hy moest hem muilbanden. Het dier maakt zulk een leven en schreeuwt zoo geweldig dat de vrouwen be vreesd zijn nog kinderen ter wereld te zullen brengen met ezelskoppenen waarlyker zyn te Ouwerkerk ezelskoppen genoeg. Een zeker iemand op den wal te Goes wordt aangeraden zyn snater wat digt te houden en niet op eens ander mans fouten zoo laag neder te zien. De directie van Poortvliet moest wat boter toezigt houden op het rapen van aliekruikelen daar er zyn die daar een groot misbruik van maken en veel schade toebrengen aan do steenglooying. Een pikdraad te Nieuwe Tonge wordt aangeraden, geen brieven meer te schryven met eene valsche handteeko- ning aan eene vrouw te Brouwershavenof zyn naam zal publiek gemaakt wordeD. Iemand te Biggekcrke zou zoo gaarne baas willen worden, maar dat is mis lukt. Eene boeren-meid in den Nieuwen Kraayert wordt zoo vet dat zy ongeschikt is voor haar werk. De baas zegt echter dat het wel zal overgaan, en zy wéér wel goed voor haar werk zal worden. Te Ellewouts- dyk wordt eene boerin aangeradenzooveel welwater niet te verkoopen voor regenwaterwant daar is geen zegen op te wachten. Brammetje te Ellewoutsdyk moest zich wat fatsoenlyker gedragendaar hy zoo geen fortuin zal maken. Een dametje te Ellewout. wordt aangeraden zoo niet te loopen achter twee jon gens want zy kan er toch geen een van krijgen. Drie meisjes te Goedereede moesten hun babbeltong wat in toom honden over twee jongenswant hoe meer zij pratenhoe minder zij hun zin zullen krygen. Een arbeider te Oostdijk moest zich zoo hoog niet opgeven en zoo gek niet zyn, want hy kan toch zyn doel niet bereiken. Te Baarland wordt een boeren zoon aangeraden zich wat fatsoenlyker te gedragen als hy naar den Mei-Dingsdag gaat, want zyn vader is op die gekheid niet gesteld. »Eere wie eere toe komt," riep voor eenige dagen een booren-zoon te B. »Kon ik met de Pinksteren maar naar Eversdijk gaan, maar dat mag nietik moet weêr maar naar de plante- niers-dochter gaan, willen of niet." L. V. te R wordt verzocht, zooveel kwaad niet te spreken van personenwaar weinig van te zeggen valtwant het zal hem later berouwenen naberouw komt te laat. STOOMBOOTDIEN ST van Middelburg op Rotterdam. Mei 1875. Van MIDDELBURG: Vrydag 21's morg. 10,i Zondag 23 '9 midd. 12,— Maand. 24 's Dingsd. 25 Woensd.26 Dond. 27 Vrydag 28 Zondag 30 Maand. 31 I s morg. b,— 7,- Van ROTTERDAM: Vrijdag 21 's morg. 10,30 u. Zaturd. 22 10,30 Maand. 24's midd. 12.- Dingsd. 25 Woensd.26 Dond. 27 Vrijdag 28 Zaturd. 29 Maand. 31 12,— 12,— 12,- 12,- 12,- s nam. 1, DIRECT CORRESPONDERENDE WAGEND LENST Van Zierikzee, Hotel van OPPEN, afrid 1 uur na af vaart van Middelburg en 2 uur na afvaart van Rotterdam. Afvaart van Zijpe naar Rotterdam nimmer vroeger dan 3 uur na afvaart van Middelburg. STOOMBOOTDIENST tusschen Zierikzee en Rotterdam en tusschen gelegen plaatsen. Af vaarturen in Mei 1875. Van ZIERIKZEE: Zondag 23 'snam. 1,30 u. Woensd. 26 2,— Vrydag 28'b morg. 6, Zondag 80 7,— Van ROTTERDAM: Dingsd. 25 's morg. 9,30 u. Dond. 27 9,30 Zaturd. 29 10,15

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1