o i i o p i LOOPERS, KARPETTEN, MATTEN, DEPRKLEEDJES ENZ. SORTERING PETROLEUM-KOOKTOESTELLEN. isras Pi ®Ti©ilPilïK NARDTKN, LIMRIIOF m C«., lilliWIlII SCHIPPER C. PIEPLOVV knappe meisjes niet verwachten. De pas aangeko mene koningin te Pikgat wordt verzocht, in een stille straat te Zierikzee by een bakker te komen. Te Havre is een slagter veroordeeld tot zes dagen gevan genisstraf, omdat hjj aan zijne kalanten hondenvleesch voor schapenvleeach leverde. Een verbazend aantal honden had hy afgemaakt, dat bleek aan de talryke vellen en koppen welke men by hem had gevonden. Dezer dagen stierf by Enschedé een huisvader, waarop de goede bekenden de vrouw hunne deelneming kwamen betuigen. De vrouw stemde toe dat zjj haar man ver loor, »doch" zeide zii »hij was toch zoo wat op de waarde verzokerd, want ik kryg ƒ83 uit de doodonkas." Te Schoonhoven zyn in 1874 250,000 pd. koek gebak ken en verzonden. De verwachtingen van den aard- beziënoogst zijn zeer groot. Te Gouda zjjn in ééne pottenbakkerij reeds 100,000 aardbezie-potjes besteld. Te Westkapelle is iemand die een persoon wil be schuldigen en zegt dat hy naar eene andere meid is geweest, hoewel hy er eene heeft. Maar: Zjj die iets weet van my of de myne, Ga eerst naar huis en bezie de zijne Vindt hy in de zyne dan geen gebreken, Dan mag hij van my en de myne spreken. Een eenvoudig landman, die te Hoorn cigaren kocht zag boven do deur van het magazyn een koniuklyk wapen hangen, met het gewone devies. Daar de cigaren hem goed bevielenbestelde hy later per brief een kistje en schreef als adres: De heer J. E. Maintiendrai, sigaren koopman te Hoorn. Eene vischvrouw in don Haag, die twist bad met eene harer vrouwelijke col lega's is van drift dood neergevallen. STOOMBOOTDIENST Middelburg en Zierikzee, CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERIKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. Mol 1875. Van MIDDELBURG: Zaturd. 15 's morg. 7,u. 15 'snam. 3,30» Zondag 10 5, Maand. 17 5, Dingad. 18 's morg. 10,30 Woensd. 19 7, 19 'a nam. 3,30 Dond. 20 3,30 Vrjjdag 21 3,30 Kotoiirkiiarten Van ZIERIKZEE: Zaturd. 15 's morg. 11,— u Zondag 16 6, Maand. 17 6,— Dingsd. 18 6,30 18 'snam. 3,30» Woensd.19 's morg. 11, Dond. 20 6,— Vrjjdag 21 6, uitgezonderd Wolfaarts- djjksche veer tot de helft der stoombootvracht voor de terugreis, geldig gedurende eene maand. Di to vrjj van stoombootvracht voor de eerstvolgende terugreis. BurgerUjke Stand te Zierikzee. geboren: 6 Mei. Een zoon van F. Brandenburg en M. Maaejjs. 9 dito. Eene dochter van C. Horrevoets en M. Bies heuvel. Eene dochtor van A. Koppens en M. A. Tninman. 11 dito. Eene dochter van A. Kramer en J. Huigena. Een zoon van B. G. van Enck en M. Cappefie. 12 dito. Een zoon van D. J. P. Ja- cobi en J. Beekman. 13 dito. Een zoon van A. Messel en J. Metselaar. Een zoon van D. Sies en A. Hansen. g e h o w d 12 Mei. P. Ango, jm. en J. Dooge, jd. J. Mal- lander, jm. en M. Schoenmakers, jd. overleden: 7 Mei. M. van Meurs, oud 76 jaar, man van J. do Vos. P. A Holm, oud 7 maanden, zoon. 8 dito. J. Enzlin, oud 2 jaar, zoon. J. van don Boogord oud 11 maandendochter. 10 dito. H. Lochmans oud circa 8 maanden, zoon. 11 dito. J. de Visser oud 88 jaar, Wed. van J. Verseput. 13 dito. J. Blanker, oud 68 jaar, man van J. C. Jacobi, Prjjzon <lor Boter on Kifercn. Zierikzee, 13 Mei 1875. Boter laagste koers /0,50 en hoogste koers ƒ0,63 per 5 hectogrammen- Kip-Ejjeren laagste koers 0,67® en hoogste koets ƒ0,80 per '25 stuks. 30jarigc Echtverocnlglng van PIETER van CAMPENHOUT CATHARINA GILLISSE. Zierikzee, 14 Mei 1875. Hunne dankbare kinderen. SSjnrlge Enlitvereoniging VAN CORNELIS DOELEMAN Mz. - MAATJE BODMAN. 2 Zierikzee 15 Mei 1875. Oiwlcrtrouwd ADRIANUS CORNELIS van der KLOOT, van Texel, ADRIAN A °BOOGAART. Zierikzee, 14 Mei 1875. Geen Roceptie. Omlortrnuwd s M. LEGEMATE j. de B6RÜIJNE. Serooskerke, 14 Mei 1875. Algemeeno kennisgeving aan Familie, Vrienden en bekenden. Getrouwd r MARINUS SCHALKWIJK van Rotterdam en JOHANNA GEERTRÜIDA WENTE, die ook namens wederzydsche betrekkingen opreeh- t«*n «limit betuigen, voor de vele bewyzen van belangstelling by hun huweljjk ontvangen. Amsterdam, 11 Mei 1875. GetrouWfl DANIËL HOCKE Dz. en Zonnemaire, PETRONELLA van den BOUT, 14 Mei 1875. die, ook namens wederzydsche betrekkingen hunnen opnegten «limit betuigen voor de vele bewyzen van belangstelling bij hun huwelyk ontvangen. %n Voorspoedig bevallen van een Meiraj<», J. JACOBI, geb. Beekman. Zierikzee, 12 Mei 1875. Op den 13 Mei 1875 is te Zierikzee overleden JACOBUS BLANKER, in den ouderdom van 68 jaar. Hamen» weduwe en kinderen. Op Zondag 14 Maart overleed te V laar dingen, mjjn geliefde echtgenoot JAN PASE, in den ouderdom van ruim 40 jaren. Zierikzee, Mede uit naam der kinderen, 14 Mei 1875. NEELTJE van DIJK, Wed. J. Pase. Heden overleed in den ouderdom van 72 jaren en ruim vier maandenna een langdurigsinarteljjk, doch geduldig ljjden de WelEdelgeboren Heer EM- MERICUS CAREL van STAPELE. t holen Namens de we<tuwekinderen en 11 Mei 1875. behwrd-kinderen P. DAANË—van Stapble. De ondergeteokonde berigt bij deze dat bij bjj het overljjden van zjjnen baas, de heer J. BLANKER, viinluMlen uf geen gelden moor ontvangt, terwijl bjj zjjnen lmrtolij- Itou «limit betuigt aan allen die hem met de be zorging van Steenkolen hebben begunstigd. Zierikzee, A. PEUTE. 14 Mei 1875. De KERM IS te Nieuwerkerk in Dniveland zal, indien geene buiten gewone omstandigheden het verhinderen, weder op den gewonen tjjd, dat is op Diiijgrisclu&r en Woom*- «littr den IS en 1!> Mei aanstaande, gehouden worden. Nieuwerkerk, den 8 Mei 1875. De Burgemeester van Nieuwerkerk, F. BOUMAN, Burgemeester. Het DAGELTJKSCH BESTUUR van het WATERSCHAP SCHOUWEN maakt bjj deze bekend dat op den -1- .Jimij 1875 en volgende dagen eene ALGEMEENE SCHOUWING zal worden gehouden op het Schoonhouden enz. van Wnterleldin- gen onder wellte benaining ooit be kend en ten aanzien van Zijlen of Kolt ere* In deDaininen, zjjnde van een en ander by aanplakking in de Gemeenten van Schouwen breeder aankondiging gedaan. Zierikzee, 13 Mei 1875. Het Dageljjksch Bestuur voornoemd, B. C. CAU Voorzitter. J. L. de JONGEOntv.-Griffier. Het BESTUUR van den Polder OOOI- KENS-N1EUWLAND maakt bekend, dat de rekening 18u/,j en de begrooting *^u/?« met memorie vim tnelieliting, voor be langhebbenden bjj afschrift verkrjjgbaar tegeu betaling der kostenvan af heden ter inzage liggen ton kantore van den Ontvanger-Griffier, en dat do Algemeene Vergadering van ING1-XANDEN zal gehouden worden oj> Zutnrdag «Ion Mol Ir.dos voormiddagsten 11 ure, in het hötel »van Veen" alhier. Zierikzee, den 14 Mei 1875. Het Polderbestuur voornoemd, J. de VLIEGER, Jz., Dijkgraaf. C. J. KIJN, Ontvanger-Griffier. VERGADERING LANDBOUWSOCIKTEIT te NOORD WELLE, op WOENSDAG lt> MEI 1875. 's avonds om 6yt uur, bjj J. A. Franken. Namons de Directie, de Secretaris, W. de BRUIJNE Jz. A ANBESTEDING. Het BESTUUR der Waterkeering van het Calanii- teuso Waterschap .V CU EII PEN I SS JB, zalop DingHdiig <l«wi Ü5 Mei niiiiNtiinii<1«) des voormiddags 11 ure in het Gemeentehuis te Scher- penisseonder nadore goedkeuring van Heeren Gede puteerde Staten van Zeeland, AAN BESTEDEN: liet HERSTEL, «lo VEUNIEU- WING on liet ONDERHOUD tot 30 April 1870, van «lo Aarile-, Kram-, ItjjH- on Stoonarlooyiner-wor- Iten aan «lo Wnterkoorlug van liet hoveiigonoomrte Wnterselinp. De besteding zal geschieden in het open baarbjj enkele inschrjjving volgens 1 der A. B. Hot bestek ligt ter lezing ten Kantore van den Secretaris-Ontvanger, dat voor wat de zaken dezer aanbesteding betreftzal gehouden worden ten huize van den Heer C. M. KLEPPE to Scherpeniss-, tevens ligt het bestek tor lozing bjj den Djjks-Opzigtcr B. BREAS te Gorishoek en is op franco aanvrage, tegen betaling van 50 cent, te bekomen bjj den Boekhan delaar van DISHOECK te Zierikzee. Plaatselijke annwjjzing op Dingtdag en Zaturdag vóór de besteding. Schbrpenisse den 3 Mei 1875. Het Bestuur voornoemd A. HARTOGSz.Voorzitter. G. J. de GRAAFF, Az.Secretaris-Ontvanger. De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH, te jiflLUJJJ Zierikzee zal, op Dingsilug «len 184 Mei It.'s namiddags 2 urein de herberg van D. van BlooIS te Dreischor ten verzoeke van de Weduwe en Erven van J. VATTE- KANNE aldaar, publiek presenteren te verkoopon Een WOONHUIS, SCHUUR, TUIN on ERF. staande en gelegen te Dreischor, kadastraal bekend sectie C Nos. 634, 635 en 703, groot 19 Ares 40 Centiarea. 1 Hootaro ÏO Ares 70 Continro» WEILAND, en 2 Hectares 53 Ares Bouwland, gelegen aldaar, kadastraal bekend sectie C Nos. '234 en 246. Alles nader bjj biljetten te omscbrjjven. En onmiddellijk daarna ten verzoeke van den heer J. H. C. HEIJSE, als onberroepoljjk gemagtigde van de Erven J. van de VELDE te Dreischor: Een WOONHUIS, SCHUUR on ERVE staande en gelegen te Dreischor, kadaster sectie C, no 705, groot 5 Ares. De Notaris Mr. T. A. WAGTHO te Tholen, zal, op Woeiisilnjr ÏO M«»i lUSTf», des avonds ten 7 ure, in de Herberg van M. J. Ampt te Oud-Vossemeer, voor den tyd van 1 O jaren, publiek VERPACHTEN: 2 HECTARES 26 ARES 7 0 CENTIARES WEILAND, gelegen te Tholen, in het Rooland, kadaster sectie B, nos. 160, 161 en 161Ws, laatst in pacht geweest bjj W. M. FRIDERICHS te Oud-Vossemeer. Drie- en vierwiels KINDERWAGENS. J. de JONG ZIJLSTRA. De Deurwaarder J. FRANSE zal DIiin- «lsijr idtn »l«'i 1875. 's morgens 10 ure, aan de herberg »Het Moriaanshoopd" - publiek verkoopen: 2 MELKKOEIEN, stuks JONG VEE, (OSSEN, VAARZEN en KALVERS), en andere GOEDEREN meer. BOEK BINDER IJ S. OCHTMAN, Jz. Vervaar«li{jioe: vaubiiulwerlt innlle formaten eu t>uii«1en. Registers oii Soliryfhoeltcn. Cnrtonuuges, Etui- en Lederwerlr. Wialtel- on Kiin- toordoozcu. Encfl«1renient van por tretten, pinten eu gravures. Op maken van (lnraes'lianflworken, enz. tiÊÊÊÊt^ De PACHTERS der l3tn«l»«roiiif£g'itij£- te Zierikzee noodigen belanghebbenden be leefdelijk uit hunne BOODSCHAPPEN enz. uitt-iliiireiifl te willen doen bezorgen bjj hunnen gemachtigde M.BeijeJz., Breeslraal C312, zullende zjj uileen «lun ltuunen in*trmn voor een behoorljjko uitvoering van ontvangene orders. T E KOOR Een bruin jaarling Ruinpnard bjj A. VERJAAL te Dreischor. TE KOOP een ▼ieMarlg' MERlilB- PAARD; te bevragen bjj de Uitgevers dezes. TE KOOP: 2 MELKKOEIJEN, bjj C. den BOER in den Kooiweg Poortambachi Een gedresseerde Schaaphond TE KOOF»; te bevragen bjj S de BRUIJNE, Jz. te Rcnetse. A. BUIJZE Mz., Melkmarkt. Fjjno witte GENUA-OL1E. GEMBER, KREEFTEN, ZALM, SARDINES. JAP. SOIJA, Engelacbe SAUCEN, MOSTERD in $jnc Roorten, Cayenne PEPER, GIERST. GRUYÈRE-KAAS, BOUILLON CONCENTRÉ, ZOUT- BROODJES. De ondergeteekende heeft do eer het geachte publiek te berigten, dat hij van af heden alhier ecnige maan den als PHOTOGRAAP in zyn nieuw en doelmatig ingerigt Atolier zal werkzaam zjjn. Hjj belast zich zoowel met het vervimrflfgen van Portrettcu van verschillende grootte, als met het leveren van Ueprodtictie's van Tfltkenineen en andere Vo"rwer|,«>n. Onder belofte eencr nette uitvoering beveelt by zicb in ieders gunst ten zeerste aan. St. Maartensdijk, C. MULLER. 13 Mei 1875. BERIGTEN DEN ONTVANGST VAN EE INE PARTIJ ff i®®SI§J®üfB waaronder met groote vlugtwielen. HA ND-D ORS CUM A CHINES mot on zonder ZEEFT o n z. LEVEREN STEEDS TREDMOLENS, DORSCD-MACnilS, MI-MM, M, TOT CONCURERENPE PRIJZEN A T T E N T I E! Bjj den ondergeteekende zjjn to verkrjjgen allerlei soorten van tegen oivïolo prjjzen. Hy verzekert eene prompte bediening en beveelt zich in de gunst zjjner medeburgers welwillend aan. Haamstede, 15 Mei 1875. C. VERHAGE. Axel, Joh. Veenhuizen. Brouwershaven, W. J. van Brabant. Hontenisse, T. Fassaert. Neuzen, J. C. van Sprang. Neuzen, A. Versluis. St. Annaland, J. de Graaf. De Crediet-Vereeniging, Correspondontgehap THOLEN, neemt gelden in bewaring tegen vergoeding van rente, en verleent aan hare leden oi-o«li«-t. Inlichtingen te bekomen ten kantore van Jhr. S. O. de CASEMDItOOT te Tholen. Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland. De BANK geeft PANDBRIEVEN uit rentende -1pOt. 'sjaars, aflosbaar a pari bjj jaar- lykecbe uitloting. Zjj verstrekt gelden onder eerst liypotlieealr verband van goederen, uitsluitend in Nederland Aanvragen om Hypothecaire Voorschot ten en Piiiulhrieven kunnen dagelijks geschie den bjj de volgende AGENTEN: Te Tholen, de Heer Jhr. S. O. db CASEMBROOT. Middelburg, de Heeren J. A. TAK C°. Goes, de Heer J. A. A. FRANSEN van de PUTTE. Zierikzee, de Heeren van der STARP BERG. De Belgische Maatschappij van nlgemeene assurantiën tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: WOONHUIZEN 60 Cents per ƒ1000 'sjaars. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,- - Informatiën bjj de Agenten C. van der VLIET Dz. te ZierikzeeJ. C. M. van RHEEte Haamstede en L. BOOGERD Az. te Brouwershaven. De Stoomboot *ZIERIKZEE" vaart met het PINKSTERFEEST van Zierikzee Zondag 16 Mei 's morgens I 9 ure. Dinsdag 18 Mei van Rotterdam 's namiddags om 1 ure tegen verminderd torief. GROOTE KAJUIT f J.— 1 I VOOR-KAJUIT - j heen en Zierikzee, don 12 Mei 1875. De Directeur A. van GASTEL. vaart aanstaanden Zomlag mor gen naar de steden Rotterdam en Dordrecht. Puike Stokholmer Teer, verkrjjgbaar in heelo en halve vaten bjj J. C. M. van RHEE, Agent te Haamstede. THEES OORTEN uit het magazijn van VAN HOUWENINGE «Sc VISSER, welke zicb zoowel door goede kwaliteit als lagen prijs byzonder aanbevolen. Afgewogen in verzegelde pakjeB vnn vijf, twee en een half en een ons, waarop het nummer en do prjjs, van nf ƒ0,90 tot ƒ3,00 zyn vermeld. By hoeveolhedcn van minstens 15 Ned. ponden wor den dezelve de6verkiozende in met lood bekleedo kistjes afgeleverd. Prijs-Couranten zijn gratis verkrijgbaar: Sluis, J. C. A. Mets. Sluis, P. E. Mots. Stavonisse, Joh, de Jong. Middelburg, J. A. Goethals. Sas van Gent, Weduwe J. Stobbe. Zierikzee, J.b Ochtman Jz. TERSTOND BENOODIGD KLEUUMAKEHSKNECHTS, tegen hoog loon, of een bjj st.uk te werken, bjj W. VLAANDER to Dreischor. D1NGSDAG 18 MEI zjjnde 3de F»l.ilt- Nterdng zal er te Wissenkerke een SCHIETWEDSTRIJD worden gehouden, welk feest dooreen fliult muxl«-lt van Kruiningen zal veraangenaamd worden, bestaande uit 25 leden. Namens hot BESTUUR. Wissenkerke, 8 Mei 1875. UOp MAANDAG den tweeden F*inlt- i*t«'i'«lng zal er te Burgsluis een goede Muziek voor den Dans gegeven wordenverzoeke ieders gunst, belooft eene prompto en civiele bediening, bjj M. MELIESTE. TEN SPOEDIGSTE VERLANGT MEN een Hulponderwijzer aan de gemeenteschool to St. Philipslandtegen eene jaarwedde van ƒ55O. Overlegging van stukken en brieven franco aan den Burgemeester van genoemde gemeente. VAN STONDEN AAN benoodigd een ongehuwde TIMMERMANSKNECHT, tevens het mctHelen verstaande, bij J. v. OOSTEN te Colijnsplaat. Brieven franco. P. G. VAN STONDEN AAN oen METSELAARSKNECHT benoodigd by JAN van den BERGE Jz.Metselaar te Bruinisse. SCHILDERS. Eon SCHILDERSKNECHT en LEERLING tot January vast werkte- geerende, en tegen boog loon, vervoegen zich met franco brieven bjj C. van den BRINK te Ammerslol bjj Schoonhoven. TERSTOND een SCHILDERS-KNECHT benoodigd bjj L. van SPLUNTER te St. Maartensdijk. TERSTOND een KNECHT benoodigd bjj schipper M. de GRAAFF te Strienham. TERSTOND TEGEN HOOG LOON BENOODIGD eoue llïnlio DIENSTMKID bjj B. G. van der HAVE te Ouwerkerk. Met. 1 JULIJ aanstaande eene BÓEREN-DIENSTMEID benoodigd bjj W. P. BROUWER J.Hz. te Oosterland, Eene BOEREN-DIENSTMEIX> benoodigd, bjj S. de BRUIJNE, Jz. te Renesse. TERSTOND eene BOEREN-DIENSTMEID benoodigd, bjj M. J. v. d. HAVE onder Ouwerkerk. UitgeversDE LOOZE A WAALE Snelpersdrukkerjj van OCHTMAN, PEETERSE fr. VAN DISHOECK Meelütraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2