ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5540. 51 steJaarg. Zaturdag 15 Mei 1875. Verachgnt DINGSDAG, DONDERDAG ea ZATUKDAG. De prjjs per 3 maanden is ƒ1,80, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cta. per regel, kunnen uiterlijk tot dee Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. BiftIG T. Wegens het PINKSTERFEEST zal de Nieuws bode van 18 Mei e. k. NIKT worden uitgegeven. Inschrijving voor de Schutterij. Bekendmaking. Do BURGfiMRKSTER ea WETHGUDERS dui gemeente Zierikzee. Geiieu de wel op de Schutterijen vao den lldeu April 1827, eo speciaal die nrtikcleu dier wetdie betrckkiDg hebben lot de jaarlijksohe iotcbrijviag, zoo tot de bereids asngeJegde re gisters van vroegere jaren, als tot de inschrijving die gednreude de laatste helft dezer loopendc maand moet geschiedeu, brengen bjj deze ter keuni» vun de belanghebbenden. Dat de registers ter' inschrijving voor de Schutterij, van de geboreuen in de jnreo 1850 tot '18A9 ingesloten, zulleu worden geopend tot de inschrijving van alle maanelijke luge- zeteaeo, die tot het laatstgemetdo jaar behooreo, alsmede van hoa die, in de vorige jaren geboren lijnde, sedert de laatst vorige inschrijving, zich alhier met er woon hebben ueJergezet, waaronder ook begrepen zijn de militairen "welko na"3ieu tijd gepasporteerd eo de vreemdelingen die sedert dieu tijd van buiten het Rijk zijn gekomen en zich alhier hebben gevestigd, voor zoo verre deze laatste hun voornemen om zich in dit Rijk neder te zetten hebben aan den dag gelegdhetzij door eene uitdrukkelijke verklaring, hetzij door de werkelijke over brenging, van den zetel van hun vermogen en de hoofdmiddelen van hun bestaannaar herwaarts, zonder dal de tijdelijke uitoefening van eenig bedrijf of handwerk in eenig onder geschikte betrekking, als zoodanig voornemen wordt aangemerkt, ieder zal worden ingeschreven in dat register, waartoe bij volgens zijaen oaderdom behoort. Dat van de inschrijving geen der genoemde personen is uit gezonderd maar dat allen, zonder onderscheid, daarin be grepen zijn, al ware hel ook dat zij zouden mogen vermeenen, volgens de mei tol de vrijgestelden of uitgestotenen te bebooreo, eo dien tengevolge ook zij niet, die ban ontslag oil de Scha Sierlijke dienst reeds hebben bekomen, zullende al de boveagemelden, die daartoe bij deze worden opguroepeo, moeten verschijnen ten Raadhuize dezer gemeente, op den 15 Mei e. k, eo volgeude dagen des voormiddags van 10 tot 12 uur ten einde zich te laten inschrijven, ieder in dat register, waartoe hij volgens zijoen ouderdom behoort. Deze registers zulleu op deo laten Juuij 1875 fiuaal worden gesloteo. Dat de studenten, gecmploojjeerdcn in hnizoa van negotie klerken voor ootarissen advokaten enz.bedienden en werk- boden moeten worden ingeschreven in de gomeente alwaar zij hunne studiën lioudeowerkzaamheden uitoefenen of dienst baar zijnde ambteuaren en geëmplooijeerden bij het Ge westelijk Bestaar ea alle auderoo al wonen zij ook elders in de plaats alwanr zij hunne ambtsbetrekkiogeu uitoefenen; die buiten 'sland studeren of werkzaam zijn in de gemeenten hanner vorige woonplaatsde buitenlaodsch zeevarende iu de plaatsen waar zij huu wettig domicilie hebben, en do nan boord wonende schippers in de gemeenten alwaar zij bet laatst bonne vaste woonplaats hebben gehadof wel personeel of wegeos hnn vuurtuig belasting betalende, duurwaar zij voor deze belasting zjjn aangeslagen. De vorenstaande opgeroepenen zullen verpligt zijn bjj hunne ioschrijviog opgave te doen van hunne namen, voor- en bijnamen van de plaats en den tijd hunner geboorte, hunne woonplaats, mul aaaduiding van wjjk en Dommer, het beroep banner ouders en dat vao ben zelf, of zij sijn gebomd, ougebawd of weduwenaar*, VAu het getal hunner kinderen van beider sekse, (welke laatsto opgaven zullen moeten worden geconstateerd met een schriftelijk bewijs, afgegeven door den Burgemeester of Ambtenaar van den Burgerlijken Stand)sedert wanneer zij Ingezetenen der gemeente zjju en van waar zij albier sijn komen inwonen en eindelijk van de redenen die zij zondeu vermeenen dat hen van de Schntterlijke dienst zouden vrijstelten, of daartoe onbevoegd maken, nnur anuteiiiiug van artt. 3 en 4 der vrat, met opg»vo van het artikel en het onderdeel daarvan, waarop zij zich beroepen. Wordende voorts een iegelijk, buiten deze gemeente geboren, aangemaand om zich tijdig van eene geboorte-acte te voorzien ea zich al zoo van zijnen ouderdom te verzekeren, opdat de inschrijving behoorlijk zal kunnen geschioden eo om te voor komen dat niemand door eene verkeerde opgaaf van zijaen oaderdom, zou vervallen in de straf bij de wet bepaald. Burgemeester en Wethouders willen een ieder hierin betrokken waarschuwen, om zich van ijjne vcrpligling in deze te kwijten vermits nil kruchte van art. 9 der wet en art. 0 van Zijner Majesleita besluit van 21 Manrt 1828, nllen, die tich voor het sluiten der registers op i Junij cerstfcomoi de niet hebben laten inschrijven, alsnog ambtshalve zullen worden ingeschreven, en dien tengevolge, znllen worden verwezen tot eene geldboete, en daareuboven zonder toting bij de Sohntterij ingelijfd, indien het zal blijken dat er, tijdens de verzuimde inschrijving, geeno redenen tot vrijstelling of uitsluiting te bannen aanzien be stonden. En op dat niemand hieromtrent eeoige onvretenheid zonde kannen voorwenden, zal deze worden afgekondigd en aange plakt, daar waar zolk te doen gebroikelijk is. Zierikzee, den 12 Mei 1875. Er is biervan nfkondiging geschied ter plnatso wnar het behoort den 12 Mei 187o. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, v. CITTERS. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekend dat open is eene plaats van hulponderwijzer aan de openbare school voor onver- mogenden (Armenschool) in deze gemeente. De jaarwedde aan die betrekking verbonden is be paald op vijf* honderd gulden en wordt met lionslersl jjulclen verhoogd, als de benoemde eene acte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer bezit, of zoodra lip die acte zal hebben verkregen. Zij roepen allendie voor die betrekking in aan merking wenschen te bomen opzich met overleg ging hunner stukken ten spoedigste aantemelden bij den T eerstkomendevan des voormiddags 9 tot des namiddags 7 uur, in een der bovenlokalen van bot Raadhuis i zitting zal houden tot het hooren van mondeling in te brengen bezwaren tegen de gedane schattingen. Zierikzee, den 14 Mei 1875. De Burgemeester v. CITTERS. Zierikzee, den 12 Mei 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. HERZIENING van rle belastbare opbrengst <ler gebouwde eigendommen. De BURGEMEESTER van Zierikzee; Gelet op art. 17 der wet van 22 Julij 1873(Staats blad no. 116): Brengt ter kennis van belanghebbendendat de opganf vun de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen dezer ge meente van heden af, gedurende 30 dagen op de Secretarie dezer gemeente ter inzage is nedergolegd en dat de Commissie met bet werk der herziening belastop Donderdag den 27 en op Vrijdag den 28 Mei Atchin in de Tweede Kamer. De door den heer A'ierstrasz aangekondigde interpel latie over het Indisch leger heeft de Tweede Kamer slechts gedurende eene halve zitting behoeven bezig te houden. Wjj gelooven dat het goed isdat de interpellatie gehouden werd. Er waren in den laatsten tyd over den toestand van het Indische leger, over den staat van zaken in Atchin zulke onrustbarende geruchten verspreiddat men verlangde de waarheid te hooren Meu brandde van nieuwsgierigheidom te wetenof het nu werkeljjk zoo erg met het Indische leger en de bezotting in Atchin gesteld isals de Indische couranten (die als zij niet sterk gekruid zjjnniet gelezen worden) het wilden doen voorkomen. En men is den heer Nierstrasz dank verschuldigd dat hjj den Minister van Koloniënden baron van Goluteinde gelegenheid heeft verschaft don stand van zaken bloot te leggen. Wjj hadden al sedert lang toch niets andere van Atchin gelezen en gehoord dan van al de fouten die by de vorige expeditieu zouden zjjn begaan en van al de versterkingendoor den onversaagden generaal Peldie nu reeds gedurende een jaar ae leiding der krijgsbedrijven heeftveroverd. Het werd tjjddat nu weder eens de Minister van Koloniën sprak. Hy heeft gesproken en wjj hebben over het algemeen reden tot tevredenheid. Wy zouden haast zeggen dat, behalve de heer Nierstraszieder tevreden is over den toestandin het geheel genomen. De heer Nierstrasz had geklaagd over de vermin dering der ganache legersterkte in Indio. Het leger zou steeds in sterkte afnemen. Do Minister van Koloniën antwoorddehot leger telde op 1 Novem ber 1872 28,600 man; op 1 November 1873 30,130 man op 1 November 1874 31,168 man. Sedert 1872 was do Hterkte dus ongeveer met 3000 man toegenomen. Dit kwam slecht uit. De heer Nierstrasz had verder geweeklaagd over de achteruitgaande bezetting van Atchin. Die bezetting zou als sneeuw voor de zon venuueltea. De Minister van Koloniën antwoorddedc bezetting telde na het terugkoeren der tweedo expeditie 118 officieren en 3262 manna den 16 April van het vorige jaar 138 officieren en 3776 manna eene nadere aanvrage van generaal Pel in Augustus jl. 163 officiorcn en 4466 man. Sedert de laatste versterkingenin do eerste dagen van December gezondentelde do bezetting 6010 man, voor het beperkt terrein van 10 viork palen. Dit was wederom misgetast, en do beer Nierstrasz op nieuw in bet ongeljjk gesteld. De heer Nierstrasz had vervolgens eon somber tafe reel opgehangen van de vreeselyke ziektenwiuirdoor het Indische legerook in den laatsten tjjclgeteisterd werd. De Minister van Koloniën antwoordde waar is hotdat in Febr. jl. do cholera hevig heeft gewoed, en dat dientengevolge 432 man zjjn overleden waar onder 277 militairen maar in de zes aan do maand February voorafgaande maanden zjjn toch niet meer overleden dan 764 personen waaronder 338 militairen. Naast deze cyfers behoort gesteld te worden de sterfte onder de geè'vacueerden. Alaar hoe was het daarmede gesteld? Daaromtrent werd op 5 November van bet vorige jaar door den legcrkommandant bcrigt<lat 5025 man uit Atchin geëvacueerd waren waarvan 4026 hersteld92 overleden 792 in behandeling en 115 afgekeurd. Sedert dieD tjjd was dergeljjke opgavo niet ingokomen. Wèl is bekend dat tot op 20 Maart zyn overleden 69 man. Sedert het einde der tweede expeditie tot 20 Maart zyn dus overleden: 161 man van de geëvacueorden. Als het allen militairen ziin dan bedraagt dus het aantal overledenen van af het begin der tweede oxpeditic nog geen duizend man Dit was wederom eeno schromclyke mistasting van den heer Nierstraszdievan den aanvang van den oorlog met Atchin af, er een bjjzonder welbehagen in vond de zaken aldaar zoo ongunstig mogelyk voor te stellen. Toch is er ééne zaakdie do Minister te regt be stempeld beeft met den naam van »bet moeyoljjk.it probleem". De vraag: hoe is het met de suppletie- troepen inderdaaddit probleem is niet gemakkelijk. In 1873 en 1874 deed zich dit bozwaat niet gevoelen. Wij waren toen in het begin van den oorlog. Er wer den meer manschappen naar Indie gezonden dan do aanvrage bedroeg. Maar thans staan wjj voor de moejjeljjkbeid. In 1875 werden gevraagd 1480later 1640alzoo te zatnen 3120 man. Nu zegt de Minister; daarvanwerden uitgezonden tot op 1 Mei 1095 man maar by rekent daaronder de 405 van 1874 overgeschoten dus eigenlyk 690 man. Laat bet zijn 990 met do 300 mariniers. Dan is de afstand tnsschen 990 en 3120 nog zeer aan zienlijk. Over zes weken is de eerste helft van 1875 weder voorbjj. Hierin heeft de heer Nierstrasz dus niet verkeerd gezien. Maar hjj heeft niets gezien dan wat wij allen zagen on niets medegedeeld dan wat wy allen wisten. Van waar moet op den duur de voedings-stof komen voor den oorlog met Atchin Aan geld om den oorlog voort te zettenontbreekt liet nietdaarvoor zorgt de plantende bevolking in Indië. Voor de koffij worden steeds hooge prjjzen bedongen. Maar zullen wij niet haast staan voor den slagboom et le combat fnil faute de combat tants f Dat is wèl een moeijelyk probleem. En toch met vereeude krachten kan althans er naav worden gestreefd dit bezwaar te overwinnen. De Minister deelde omtrent den actuelen toestand inderdaad gewigtige borigten medeontleend aan een antwoord van den leger-kommandant »Wij hebben van Groot-Atchiu een vierhoek bezet, van 10 vierkante Java-palen. In die ruimte zijn aan wezig 8 halve bataillons infanterie2 compagnien vesting-artilleriemet mineurs en sappeurshospitaal- personeel enz. enz. De door ons bezette vierhoek is omgeven door een vjianddie dagclyksch een aantal schoten lost. De voediug is zeer goed de huisvesting laat nog te wenschen overde vyand is niet toenade- rendemaar toch afnemende in dapperheid hij heeft zeer veel verloren aan geschut en weinig aanvulling van troepen. Het Rijk van Atchin heeft feitelijk opge houden te bestaan." Waar die feiten mogen geacht worden met de waar heid geheel in overeenstemming te zynis bet pligt vol te houden. Zouden omdat de vijand afneemt in dapperheid ook wy daarom in dapperheid afnemen Of zou niet die verflaauwing bjj den vyand ons tot verhoogde geestkracht moeten prikkelen? Waaraan is het dan toe te scbrjjvendat in do laatste maanden de aanwerving eenigzins is vermin derd De Minister schreef het toe aan de overdreven couranten-berigtenaan de partijdige voorstelling van den waren stand van zakeD. Het publiek is thanB beter ingelicht en weet nu dat, met nog eenige inspanningde eer van Nederland zal zyn geredde vyand tot staan gebragtde oorlog zal zjjn geëindigd. »Het is slechts eene questie van tjjd" zoo als generaal van Swieten dit juist inzag. De Minister van Koloniën spant thans alle krachten in om bet inoejjeljjk probleem op te lossen. Hooge premiën worden toegekend aan militaire geneeskundi gen; eene geheele geneeskundige reorganisatie zal worden ingevoerdreconvalescenten-inrigtingen zullen worden opgerigt. De handgelden zjjn verhoogd en zijn reeds een jaar geleden voor zes jaren op 300voor vier jaren op 200 gebragtzoo ook zjjn in het begin van dit jaar de handgelden voor inlanders en Europeanen ver hoogd. Ook wil de Minister duurzaam het lot van den Indiscben soldaat verbeteren. De Minister doet al het zijne: maar de natie moet nu ook het hare doen. Geene inspanning moet haar te grootgeen offer haar te zwaar vallen om de verovering van Atchin tot een voldongen feit te maken ea daardoor ons prestige in gansch Indie te behouden. Zoo wij Atchin niet veroverenzou aan ons bestaan als koloniale mogendheid een gevoelige slag zyn toegebragt. Vooral in den tegenwoordigen tjjd nu de kleine mogendheden meer dan vroeger voor de handhaving harer waardig heid behooren zorg te dragenware pligtverzuim Onverantwoordelijk. Doortastende maatregelen moeteu genomen worden om het te kort op de Indische strydkraebten aan te vullen. Niet door onvruchtbare interpellatien in de Tweede Kamerniet door njjdige dagblad-artikelen of stekelige brochures kunneD wjj het groote doel berei ken waarbjj de eer van Nederland zoo naauw betrok ken ismaar alleen door krachtige zamenwerking door vaderlandsliefdedoor zedeljjken invloed en op wekking van allen, wien het vaderlandsch belang ter harto gaat Nieuwstijdingen. Munlnnfc. Een rjjko rus, de hofraad Jegor Ryschkar, huwde op gevorderden leeftjjd een jong, arm meisje, dat hy beminde. Het huweijjk was evenwel niet gelukkig; do eebtgenooten verlieten elkander. De man stelde ae eisch tot echtscheiding in, en inmiddels woonde het meisje bjj hare familie. In Rusland, waar zulk eene zaak tot in de heilige synode wordt gebragt, duurt een dergeljjke eisch zeer lang, en ook is het in den regel moejjeljjk eeno beslissing te bekomen. Do hof raad echter was eon man van groot aanzien en kreeg ton slotte zjjn zin. In dien tusscbentjjd werd hem een zoon geborenhjj erkende hem echter niet als kind. Een proces r dat hierover ontstondwerd door hem gewonnen. De moeder toog hierop mot haar kind naar Kischinew, waar zjj weldra overleed. Sedert zjjn vele jaren vorloopende rjjke hofraad is overleden en heeft zyn neef tot eenig erfgenaam van i zjjn kolossaal vermogen gemaakt. Daar dook dezer dagen de doodgewaande zoon van den hofraad ophjj beweerde althans Paul Ryschkar te heeten, en begon in vollen ernst do erfenis terug te eisehen. De eerste i regtbank, tot welke hjj zich wendde, wees zjjn eisch af, maar een boogor college erkende zjjne aanspraken I en wees hem de Itclfl der erfenis toe. Paul was in behoeftige omstandigheden opgegroeid. Jaren lang had hjj met nood to worstelen genad; om het leven korter te doen zjjnnam hjj dienst bjj het Russisch leper, waar hjj hot tot vaandrig bragt. Hjj is thans millionair. ©ngcltutb. ülïfcertnnï). Londen, 13 Mei. De Morning Post verzekert dat dc jongste oorlogsgeruchten volstrekt niet van grond ontbloot waren. Duitschland (zegt 't blad)verontrust door dc snelle reorganisatie van het Fransche leger, beeft zich bejjverd om zjjne oorlogstoebereidselen te voltooyen. Het was voornemens onverwacht den eersten slag toe te brengen. Doch in 't begin van het loopende jaar, veranderde het zjjn plan, en werden alle maat regelen genomen om tegen 1 July gereed te zjjn. Het gevaar is voor 'toogenblik afgewend. De Bcscmerstoombootingerigt tot voorkoming der zeeziekte heeft weder een proeftogt gehouden en ÏB van Dover naar Calais gestoomd in den gewonen tjjd. Bjj de aankomst te Calais echter bleekdat bet lange schip niet genoeg naar bot roer luisterdeom de gebrekkige haven veilig aan te doenen het tjj wierp dc boot tegen de zuideljjke pier, waarvan de palende eeu voor, de ander naals zwavelstokken knapten tot dat er ongeveer 50 meter van de pier vernield waren. Eindeljjk gelukte hot een einde aan de vernieling te maken en hield het schip af, om echter weder op de noorder pier te stuiten en daar mede ofschoon in mindere mateschade aan te rigten. De stoomboot zelve kwam er naluurljjk ook niet ODgedeerd af't ergste was dat de gemeente Calais zich haastte een schaderekening in te dienen van 70,000 fr. De proeftogt werd door 200 genoodigden mede ge maakt geen van allen waren zeeziek. Men bad dit evenwel aan de spiegelgladde zee to danken cn niet aan de hangende kajuitdie tot teleurstelling der reizigers nog niet in den proef begrepen was zoodat zjj als elke andere kajuit met de zijwanden verbon den was. Na [de aanvaring bij do eerste proefvaartis dit tweede ongeluk een dubbele teleurstelling. De uitvinder en de scheepsbouwmeester geven echter den moed niet op en vertrouwen dat zjj ten slotte een modelscbip zullen leveren. Te regt merkte de heer Besenier op dat bjjna elke nieuwe uitvinding aanvankelyk met bezwaren te worstelen heeft. jPwitsrivlawV In de Elberfclder Zeilung leest men een borigt uit Krakauvolgens hetwelk een aantal geheime agenten van politie uit Berlijn aldaar is aangekomenvan welke verscheidene naar Warschau zjjn vertrokken. Men beweert, dat men de draden van een staatkundig complot in handen heeft, welks leden in de eerste E laats het plan zouden hebben gevormd Bismarck van et leven te berooven. Mot bet onderzoek naar de schuldigen brengt men o. a. in verband de herhaalde maatregelen te Breslauaan het spoorwegstation ge nomen alwaar dc aangekomen reizigers in de jongst verloopen dagen tjjdolyk werden geconsigneerd, totdat een scherp onderzoek van personen en goederen bad plaats gehad. Vroeger was men algemeen van gevoelen dat die maatregelen werden verordend om zich meester to maken van den geheimen delegaat van Posen en Gnesen. Thans is menvolgens den berigtgeverte dien aanzien niet meer in bet onzekere. De Post echter verklaart te kunnen mededeelendat naar betgeen bjj de nasporingen is gebleken de aan- leggers Poolsche geestelijken moeten zijn en nu reeds drie personen bekend zijndie tot de uitvoering van bet plan waren omgekocht. 'sGravenhage, 13 Moi. De Tweede Kamer beeft heden met 34 tegen 31 stemmen bet voorstel van den Voorzitter verworpen om het spoor- wcgvoorstel der heeren Kappeijne c. s. aan de orde te stellen. Dordrecht11 Mei. Naar men verneemt,zyn door de policie alhier in beslag genomen twee baaltjes, als meelbloem in den handel gebragtwelke bij onderzoek van een monster door eon deskundige ge bleken zijn geen meel te bevattenmaar alleen te bestaan uit koolzure en zwavelzure kalk als voedings middel geheel onbruikbaar en nadeelig voor de ge zondheid en zou in deze zaak proces-verbaal zyn opgemaakt en aan de bevoegde autoriteit ingezonden. Hellovoetsluis, 11 Mei. De zeemiliciens der ligting 1875 zjjn aan boord van het wachtschip Prins van Oranje gehuisvest en zullenna eenigen oefenings- tjjd aldaar te hebben doorgebragtop de monitors die spoedig in dienBt zullen komen verdeeld worden. Nieuwe Tonite11 Mei. Van wege de af- deeling Qosteljjk Flakkee der Hollandsche Maatschappij van Landbouw zal op Dingsdag 15 Junij a. 6.in de gemeente Oude Tonge eene harddraverij worden ge houden des morgens te 9 urevan paarden uit het eiland Orerflakkee en Goedereede, welke nimmer een prjjs gewonneu hebbennaar een prys van 50 en eene premie van 25 en des namiddags te 2 ure van paarden van zessen klaaruit geheel Nederland naar een prys van 200 en eene premie van ƒ50. Aangifte tot mededinging kan geschieden uiterljjk tot 1 Junijbjj den secretaris dier afdeeling. Middelburg, 12 Mei. Den 18den dezer maand zal het 50 jaren geleden zjjn dat de heer H. G. Ham- machernotaris te Groede, tot dit ambt werd benoemd; deze betrekkingeven als die van lid der Staten van Zeeland, welke hjj sedert 1850, dus 25 jaren lang, onafgebroken bekleedtwordt door den 83-jarigen grysaard nog met jeugdigen jjver vervuld. 14 Mei. Het prov. geregtshof in Zeeland behandelde heden de zaak van J. van ütraa- tenwonende te Fijnaart, beschuldigd van vee uit de weide. zie ons vorig No.) De proc.-gen. requireerde veroordeeling tot eene tuchthuisstraf van 5 jaren. De verdedigerMr. E. Fokkereischte vrjjspraak. Uitspraak op Vrjjda? 21 dezer. Door de kiezersvereeniging »de Grondwet" is het aftredende lid Mr. J. P. li. 'Pak van Poortvliet met algemeene stemmen gesteld tot candidaat bjj de aan staande verkiezing van een lid der Tweede Kamer in dit district. Vcore 12 Mei. Niettegenstaande de geestige en geesteljjke pogingen alhier aangewend om iemand te verkrjjgen die, al hoewel niet het minste verstand van gemeente- en andere zaken hebbendetoch een waardig knikfiguur zou gemaakt hebbenis tot lid van den gemeenteraad alhier verkozen den beer A. M. van Rijsoort van Meurs, notaris. Zi4»t~i!<se<-*e. 14 Mei. Men meldt on6 uit 'sHage: »De Minister van Financiën maakt de noodige toe bereidselen omevenals thans de belasting op de ge bouwde eigendommen wordt herzienook ae belasting voor de ongebouwde eigendommen te herzien. Hiertoe is het nooaig, dat het kadaster beter in orde zjj, en daarom ie onlangs een adj.-inspecteur aan het Ministerie van Financiën aangesteld. Het korps landmeters wordt ook uitgebreid. Binnen eenigen tjja is het dus te ver wachten dat de Regeering een voorstel zal doen tot regeling der belasting van de ongebouwde eigendommen. Dit is niet meer dan billjjk, daar de waarde der gron den einde de invoering van bet kadaster bjjna overal twee- drie- of meermalen ie toegenomen vergeleken met de waarde toen het kadaster word ingevoerd. Met het stoomschip Schiller, 't welk don 27 April jl. de haven van New-York verliet, doch bljjkens be- rigt in de dagbladen op de Engeleche kust is vergaan, werd mede eene brievenmaal naar Nederland verzonden. Die brievenmail is thans als verloren te beschouwen. Dezer dagen legde de Standaard aan de consciëntie der natie de vraag voor »Is het regt, is bet goed, kan het billyk genaamd wordendat de gemeentekas, die aller is, profijt trekke uit de offerpenningen der ouders voor de godsdienstige opvoeding van hun kroost?" Op die vraag antwoordt thans prof. Brummelkamp, redacteur van do Bazuininsgelijks een orgaan der anti-revolutionairen »Wel neen, het in afschuweljjk. Maar wy stellen er de vraag tegenover »Ib het regt, is het goed, kan het billjjk genaamd wordendat de gemeentekas die aller is nadeel lyde door het onderhoud van godsdienstig onderwjjs, dat velen het verderf der natie rekenen Zaturdag is te Maassluis van de kust van Guinea binnengekomen de Engelsche schoener Mary Richmond, kapitein Clarkebestemd naar Rotterdam. Op dit schip beeft gedurende de zeereis eene vreeselijke ge beurtenis plaats gevonden. De hofmeester een Moor in oneenigheid levende met de equipageheeft den stuurmaneen Hollanderzoodanige wonden met een bjj] toegebragtdat laatstgenoemde drie weken daarna aan de gevolgen is overleden. De Mahomedaan beeft eenige oogenblikken na zyn misdrijf zichzelf van het leven beroofd. ATCHIN. Blijkens een bjj het departement van Koloniën ontvangen telegram van den Gouv.-Generaal van Ned. Indieheeft de militaire en civiele bevelhebber in Atchin Generaal-Majoor Pelden 8 dezer bet navol gende aan de Indische regering geseind »LamteloeSetoe en Ketjil Oeleyloe (dus de streek tnsschen Mandarsa Poeti-Lamara en Poengei BJang Tjoet) zyn door ons bezet. De luitenant Von Endo 10 minderen en 3 koelies werden daarbjj gewond 2 minderen sneuvelden1 calarist is vermist. De ge zondheidstoestand is bevredigend." KerUuIeuwsi. Beroepen te Siijansland de Candidaat K. H. van Rhijn te Wassenaar. Het kieBcollcgie der Horv. gem. te Middelburg heeft het volgende viertal van predikanten opgemaakt: Dr. E. Burger te Lunteren, W. B. Swaan te Breda, J. Brummelkamp te Veonendaal en M. Sjoers te Opper- huizen. Gemengde herlgten. Een dametje te Cats is zoo verzot op een timmer mans-knecht. dat zjj er niet van slapen kan. Zjj zegt dan ookdat zjj hem hebben moet, al ware bet maar om spelen te gaan rijden. Twee arbeiders-zoons te Benei,se worden aangeraden, zich wat fatsoenljjker te gedragen en zooveel onwaarheden niet rond te venten van anderen, Een gek te Bruinisse wordt aangeraden geen stroo-man meer op de wagenmakerij te zetten bjj zjjn buurmeisje, want dat staat niet van iemand die nog al fatsoenljjk wil zyn. Twee jonge dochters te Stavenisse worden aangeradenzooveel kwaad niet te spreken van anderen, want dat zou men van zulke

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1