8É #8 „DE EENDKAGT." SORTERING PETR0LEUM-K00KT0ESTELLEN. HORLOGES, PENDULES, KLOKKEN ex NAAIMACHINES, o. van Nieuwenhuijzen MATTENBORSTELWERK, SWOMVER WERT J BOiDSAil-WUfl beid laat hjj achter, zoodra bjj de voet binnen die muren zet. Als men nu ziet hoe voor onze gevangenen gezorgd wordt en men gaat na boe in onze stad het verblijf ia voor onze militairenvoor mannen die in dienst zjjn van vorst en vaderland, die hunne betrekkingen hebben moeten verlaten om te komen in handen van onbeken den, die mannen moeten zjjn van eer, wier goed en bloed men eischt in tjjd van nooddan komt de ge dachte wel eens bij mij op, zoude het niet haast tijd worden dat ook hun verblijf verandere 1" Goddank ook de soldaat van heden mag van geluk spreken als hjj let op den soldaat van vroegerde overtuiging wordt meer en meer algcmeeu dat de soldaat ook mensch is; men hoort al minder en minder de ont zettende eodondie vroeger over een exercitie-plein weërklonken maar toch heeft de soldaat aanspraak op veel dat hjj nu nog missen moet. Dat is zeker dat de gevangenis in onzo stad een paleis is vergeleken bjj onze kazerne. Zoo sprekende over de verdedigers van ons vader land, komt mjj onzo schutterij voor den geest. De zomer-oefeningen zjjn aangevangendie hoogstwaar schijnlijk zeer voel overeenkomst zullen hebben met die van 't vorige jaarzoowel in quantitoit als quali- teit- Ik zeg hoogstwaarschijnlijk; het is ook wel mo gelijk dat zjj minder ol' meerder zullen zijn; de mannen van wie bjj exercitiën toch zeer veel afhangt, zjjn op enkele navervangen door anderennu kan het er bjj mij maar slecht in dat er uit het kader of de man schappen tot luitenant zullen worden voorgedragen dio niet geheel en al op de hoogte zjjnvan hetgeen zij te doen zullen hebben. Want dat is toch maar al te waar dat als het kommando van een luitenant niet deugthet den manschappen niet te wjjten is dat zjj zich belagchelijk aanstellen. Ik meen dat er nu weder drie schutters tot luitenant bevorderd zjjnwel een bewijs dat de leden van hot Jcader in bekwaamheid verre ten achter staan bjj do manschappenwant ziet geen enkel onderofficier heeft het genoegen mogen smaken een graad te verkrügendie bjj hem de lust voor den dienst zou aanwakkeren en waardoor de an deren zouden kunnen zien, dat zjj door jjver en pligts- betrachting een hoogte kunnen bereikendie zjj onbe reikbaar geloofd hadden. Als ik wel vernomen heb, zou de laatst plaats gehad hebbende voltige dezer drie heeren oorzaak zjjn dat onderscheidene leden van het kader, die flink op de hoogte der zaken zjjn en onder zich velen bevindendie vroeger in dienst zjjn rsweestreeds spoedig of zoodra hun diensttjjd uit is, un ontslag zullen nemen. Gelukkig zijn or na mijn laatste scbrjjven geen ge vallen van I* o ii <1 <1 o 1 h e i «I meer voorgeko men; de ramp acbjjnt zich bepaald te hebben tot het hondje op het havenstation te Vlisaingenin onze stad is een lief, kleinzeldzaam hondje, dat per on geluk zonder muilkorf ontsnapt was, op weinige passen van zjjn woning door een onzer wakkere politie-agenten doodgeslagen, tot groote ergernis van 'tpubliek. Zoo keeren de tjjden van Maurits en Frederik Hendrik wederweder wordt do sabel uit de scheede gehaald, maar niet om zooals weleer een machtigen vjjand krachtdadig het hoofd te biedenmaar om een weer loos diertje het offer te doen zjjn, van de letter dor wet. 8TOOMBOOTDIKNST van Middelburg op Rotterdam Mol 1875. Van MIDDELBURG Vrjjdag 14's morg. 7,— Zaturd. 15 Zondag 16 Dingsd. 18 Woensd. 19 Dond. 20 Vrjjdag 21 7,- 9,— 9,30 10,- 10,— 10,- Zondag 23 's midd. 12, Maand. 24 's morg. 6, Van ROTTERDAM: Vrjjdag 14's midd. 12,— u. Zaturd. 15 12,— Zondag 16 12,-» Dingsd. 18 's nam. 2, Woensd.19 2,— Dond. 20 's morg. 10,30 Vrjjdag 21 10,30 Zaturd. 22 10,30 Maand. 24 's midd. 12, DIRECT CORRESPONDERENDE WAGENDIENST Van Zierikzee, Hotel vak OPPEN, afrid 1 uur na af vaart van Middelburg en 2 uur na afvaart van Rotterdam. Afvaart vau Zijpe naar Rotterdam nimmer vroeger dan It uur na afvaart van Middelburg. 9TOOMBOOTDIENST tusschen Zierikzee en Rotterdam en tusschen gelegen plaatsen. Afvaarturen in Mei 1Ö75. Van ZIERIKZEE: Zondag 16 's morg. 9,u. Woensd.19 11, Vrjjdag 21 'smidd. 12, Zondag 23 'snam. 1,30» Woensd. 26 2, Vrjjdag 28 's morg. 6,— Zondag 30 7,— Van ROTTERDAM: Dingsd. 18 's Dond. 20 's morg. Zaturd. 22 Dingsd. 25 Dond. 27 Zaturd. 29 1,- 9,30» 9,30 9,30» 9 30» 10,15 SUrbertewtiëw. Oiulortrouwd CORNELIS ROMBOUTS Zibkikzee, ANNA CATHARINA WILLEMSE. 13 Mei 1875. On«1ertroiiw«1 J. P. BOUMAN L. P. TIBOUT. Getrouw»! KAREL FREDERIK de LOOZE Veendam, 30 April 1875. Heden overleed onverwachts onzen geliefden zoon JAN JOHANNES, in den jeugdigen ouderdom van bjjna 19 jaar. St. Maartensdijk, A. van DAMME. 10 Mei 1875. Algemeene kennisgeving. De ondergeteekende betuigen hunnen linr- teljjken dunl,- aan allen, zoowel hier als elders, die van hunne belangstelling hebben doen bljjken bjj de viering van hun 25jarig huwelijksfoest op 8 dezer. Zierikzee, D. van der KREKE. 12 Mei 1875. C. van der KREKE, Kloote en kinderen. Voor de vele bewijzen van deelneming, betoond bij liet overljjden van ons geliefd dochtertje ADRI- AANTJE TOONTJE van den BOUT, betuigen wjj bjj dezen onzen liartelijUiMi «Innk. Brouwershaven, J. van de VELDE. 11 Mei 1875. H. van de VELDE, Geelhoed. De KERMIS te Nieuwerkerk in Duiveland zal, indien geene buiten gewone omstandigheden het verhinderen, weder op den gewonen tjjd, dat is op Diiig^Vhig: en Woons- den en ÏO Mei aanstaande, gehouden worden. Nieuwerkerk, den 8 Mei 1875. De Burgemeester van Nieuwerkerk F. BOUMAN, Burgemeester. FA ILL1SSEM E N T. Bjj vonnis der Arrondissements-Regtbank te Zierikzee van'den Udon Mei 1875 is CORNELIS le CLERCQ Winkelier in Koloniale en Verfwaren te Zierikzee verklaard IN STAAT VAN UA.IU- l.ISSEMENT, te rekenen van den lOden Mei bevorenstot Regter-CoramiBsaris is daarbjj benoemd de Edel Achtb. Heer Mr. B. M. de JONGE van ELLEMEET, lid dier Regtbank en tot Curator Mr. J. M. ISEBREE MOENS, procureur te Zierikzee. De Curatoi, J. M. ISEBREE MOENS. Wie wil den ondergeteekende door eenige gfohlol i jl<© bjfdmgoii heipon om een braaf, eerljjk en oppassend lïnisvftrter met een groot i£©iein van een anders wiesen ondergang te redden Daartoe vraagt hjj met aandrang eene gfivo der Brouwershaven. M. J. ADRIANI. Zes PAARDEN zes RIJTUIGEN, een HITTE WAGEN, een CHAIS, vier AAN- HOUWKALVEREN en verder BOUW- en ZOLDER GEREEDSCHAPPEN en cindeljjk de M KT in den Mestput. PUBLIEKE VEIIKCTOPTncT iliSftAAL en andere Roerende Goederen. /ge, Do Notaris Mr. J. A. BOLLE te Genestezal op Vrjjdna' den TbJIT ai Mot 1875, des voormiddags precies ten 10 ure, voor de Dorps-Herberg te Noordtcellepubliek prosenteren te verkoopen Eenige PAARDEN, waaronder eene VEULEN-MEflftJE met VEULEN voorts eenige R UN I> E IX AG N en daarna eenige andere ROERENDE GOE DEREN. Breeder bjj plakbiljetten te vermelden. Openbare Verkooping op Donderdag den 27 Mei 1875, des voormiddags elf ure, in het Logement van den Heer L. Luncs te Hansioeert, van EEN ZEEK HECHT STERK EN WEE BETIMMERD WOONHUIS en ERVE, staande en gelegen tegenover do tweedo Schutsluis te TIanswcert, zjjnde een zeer florisante Brood hnlc- IrerU en WitiIcoI-AfTnireaankomende de Heer J. STRUILAART te ffansweert. Informatiën bij Mr. P. J. A. van DAM en de Heer Notaris van den BUSSCHE, beiden te Goes. De ondergeteekende berigt aan zjjne mede- ZAAK in burgers dat bij zjjn ZA/ Kruidenierswaren en Dranken heeft GEOPEND. Hjj verzoekt beleefdelijk zjjn gunst en zal die trachten waardig te maken. Brotjwersuaven, Mei 1875. J. HORDIJK Cz. Naamiooze Vennootschap UITBETALING van het DIVIDEN'I) 1874/5, (1° Mei) ManiHlag, Diugsdiig en Vry<li»ig van iedere week ten kantore van den Commissaris- Thesanrier Jhr. W. M. H. de JONGE, bjj absentie bjj do HH. M. C. de CRANE ZOON. Het POLDERBESTUUR van GltOOT- RED GEWAAR DE maakt bekend, dat de REKENING e» BEGUOOTING, goedgekeurd en vastgesteld door de Vergadering, van af heden gedurende 8 dagen ten kantore van den Ontvanger-Griffier ter visie liggen voor de belang hebbenden. Zierikzee, 12 Mei 1875. D. van der MAAS, Dijkgraaf. J. W. D. SCHUURBEQÜE BOEIJE, Ontvanger-Griffitr. De PACHTERS derroioifginu: tc Zierikzee noodigen belanghebbenden be leefdelijk uit hunne BOODSCHAPPEN enz. ultMlultoiMl te willen doen bezorgen bjj hunnen gemachtigde M. BeijeJz., Breeslraat C312, zullende zij alleen dan lfiinwen fnstnan voor een behoorljjko uitvoering van ontvangene orders. De Deurwaarder J. B E T H Ezalop Vrjjilag den H Mei 1875, voormiddags te 10 urevoor het huis wjjk A No. 410aan de Noordzjjde van de Oude Haven te Zierikzeein het openbaar verkoopen Eene partij MEUBELEN, Tappers-Gereedschappen en andere Iloeromle Goederen, waarondereen KABINET eikenhouten BUREAU antieke KASTKLOK, 2 LADETAFELS .TAFELS, STOELEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN. BEDDEN met toebehooron, KACHEL, KARAFFEN, tinnen MATEN TOONBANK WINKELKAST, eenig OUD PORCELEIN; voorts SCHOENMAKERSGEREEDSCHAPPEN en veel meer andere GOEDEREN. KIJKDAG Donderdag te voren des namiddags van 2 tot 4 ure. De Deurwaarder W. va» de LINDE, zal in plaats van op Zatnrdag 22 Mei, op •«laiiff Mol 18*^."», des morgens 10 nro, op het voormalig hoefje van J. van den BOSSEin den Oste, publiek verkoopen: EENE AANZIENLIJKE PARTIJ AFBRAAK van dat hoefjealsnieuwe RAMENKOZIJNEN en VENSTERS, DEUREN, BALKEN, SPARREN, LATTEN, PLANKEN STEENEN .DAKPANNEN, IJZER VLOERLEIJEN onz. Openbare Verkooping te» overstaan van den Griffier Mr. P. J. A. van DAM, op Dingsdng don 18* Mol 1875, dca middagB 12 ure, in de gemeente Goesten ver zoeke van PIETER WILLEBOER, huurkoetsier, wonende te Goes, op diens hoefje aldaar, van: I 8 B D I i D p> LI LODDERS, KARPETTEN, MATTEN, DEERKLEEDJES ENZ. Drie- en cierwiels KINDERWAGENS. J. de JONG ZIJLSTRA. tot de lc IWRLOGIEMAKER, DAM, ZIERIKZEE, BERIGT DEN ONTVANGST VAN EEN NIEUWE BEZENDING tot de levering waarvan hij zich minzaam aanbeveelt. Uit de hand te hoop Een Woonhuis, Schuur en Erf, MET 51 AKES 10 0ENTIAEES ERF en BOUWLAND, staande en gelegen te ouwershacensectie Bnos. 156 en 157; te bevragen bij den Notaris J. van der BENT en den eigenaa? I. WESTERWEEL aldaar. TE HUUR dea laten Juujj a. e.: Een Woon- en Winkelhuis, geschikt voor sillo nering;; te bevragen bij J. i LEMSON te Zierikzee. AAN BIJ Rijtuigfabriek en Magazijnen VAN R. G. PEL, te Dordrecht, VOOMUNDKN: Verschillende Boorten van nieuwe en ge- AJSr&r bruikte RIJTUIGEN, als TENT- WAGENS voor 4 on 0 personen, waarbjj ook open en gesloten BAltOUCHETTES JAGTWAGENTJES in den olie, TILBURY'S, vis-a-vis, PONNYWAGEN, gebruikte DROSKW1E, CHALESE en meer andere soorten van RIJTUIGENvoor de deugdeljjkheid wordt gegarandeerd. Petroleum- Teer. EENIGE VATEN van deze TEER zjjn voor- handen en tc* Doop op het terrein der Gas fabriek te Brouwershaven. De prjjs hiervan is met inbegrip van 't fust ƒ81, inhoudende UK> Icaiim-ii. Bjj geringe voorraad en uitstekende resultaten dezer Teer, adressere men zich spoedig aan de Heeren H. J BRANDENBURG, Koopman en L. BOOGERD, Directeur der Fabriek aldaar. STOCK HOLMER TEER op HEELE cn HALVE VATENbjj J. A. van «lor HALEN. De ondergeteekende berigt aan zjjne ge ëerde stad- en landgenooten dat hp steeds nog voortmndon beeft puik Rund- en Kalfsvleesch, voor 30 cent de 5 ons, pvtllc VARKEN8- VLEE8CU voor civielen prjjs, benovens GEROOKT VLMM e» OSSliTÖM, voor ZEER BILLIJKE prjjzen. Hot VEE is lieden avond levend en gcslogt te xien aan zjjn woonplaats. .J. «Ie WINTER, Vleeschhouwer en Spekslager aan de Fmteijn. berigt zjjne geëerde Stad- en Landgenooten dat hij zijnen WINKEL in m. o REDISTIL LÊE KRUIDENIERSWAREN, SIGAREN enz. heeft VERPLAATST in het huis vroeger bewoond door den Heer A. A. MES, op den Dam te Zierikzee. ~~ÏJ ÜGiAPIlI® De ondergeteekende heeft de eer het geachte publiek te berigten, dat hjj van af heden alhier eenige maan den als PïIOTOGRAAF in zjjn nieuw en doelmatig ingerigt Atelier zal werkzaam zjjn. Hjj belast zich zoowel met het verviiiiriligen van Portretten van verschillende grootte, als met het leveren van Re|>rndiiotio',N van Teeltenliigen en andere Vocirwerpen. Onder belofte eoner nette uitvoering beveelt hij zich in ieders gunst ten zeeTste aan. St. Maartensdijk, C. MULLER. 13 Mei 1875. Sloonwerwerij en Wasscherij, Cool»ingel No. 14, Rottcrdnin. De ondergeteekende berigt heden UinjgHdrtg- /jjiio Ifomst tor lieaorging «lor Goe- «leroii. Hopende weder niet velo orders vereerd te worden. UEd. Do. Dienaar L. BEERENBORG. van L. BEERENBORG. COOLSINGEL No. 14, ROTTERDAM. Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen. Berigt dat do ondergeteekende is aangesteld als eenig AAHCIVT voor het Eiland Schouwen en Duiveland en kunnen bjj hem GOEDEREN ter VER- W1NG bezorgd worden. I?. 8EPTER, Nieuwe Boogaardstraat, Zierikzee. TEN SPOEDIGSTE VERLANGT MEN een Hulponderwijzer aan de gemeenteschool to St. Philipslandtegen eene jaarwedde vau r»450. Overlegging van stukken en brieven franco aan den Burgemeester van genoemde ONTVAN GEN: Gekleurde Dames-Chaaltjeseu Dasjes, KRAAGJES en MANCHETTEN, alsmede HEEKEN-DA8JE8, LINNEN EN PAPIEREN Half hemden, Boorden en Manchetten. C. A. de KLERK—van Ettinger. Nieuwstraat. SOCIËTEIT: „Tot Nut en Genoegen11 Met het oog op den te geven feosidag aan de Leden der Sociëteit »Tot Nut en Genoegen", wordt door deze kennis gegeven dat zjj, \v clLc no tg LII> wendollen te worden, zich daartoe kunnen aanmelden bjj den ondergeteekendetegen de gewone contributie van 1.50 tot en met den 15 Juni aanstaande, terwjjl na dien dag het lidmaatschap wordt verhoogd tot 2.50. Om lid te worden moet men den leeftjjd van 18 jaren hebben bereikt. Namens het Bestuur G. A. de LOOZE Mz.Secretaris. De Stoomboot ZIERIKZEE" vaart met het PINKSTERFEEST van Zierikzee Zondag 16 Mei 's morgens 9 ure. Dinsdag 18 Mei van Rotterdam 's Damiddags om 1 ure verminderd tttricf. GROOTE KAJUIT f 4.— I VOOR-KAJUIT heen en fceru®" Zierikzee den 12 Mei 1875. De Directeur, A. van GASTEL. Stoombooten Telegraaf M KI 18VB. PINKSTEREEIS. Van ROTTERDAM Zaturdag 15 's morgeus 2 ure. terug Van ANTWERPEN Dinsdag 18 6 IN SOORTEN nf 26 gulden het anker verkrjjgbaar bjj J. WAAL E, in Wijnen en Bieren. Een WEDUWNAAR van middelbaren leeftjjd, P. G., niet onbemiddeld en die een goed burgerbestaan op een welvarend dorp heeft wenscht in kennis te komen met eene WEI)U WE of JONGE DOCHTER van ongeveer ge- ljjken leeftjjd P. G.om na wederzijdsch goedvinden oen Huweljjk aan te gaan. Van do stipste geheim houding kan men verzekerd zjjnen de brieven des verkiezende terug ontvangen. Adres letter QBoek handelaar van DISHOECK te Zierikzeebij wie nadere inlichtingen te bekomen zjjn. Hulponder w ij z e r. Men vraagt voor do openbare school te Nieuwerkerk in Zeeland een IIULPONDERWIJZER op eene jaarwedde van r»."»0. In het nabjj gelegene Zierikzee bestaat een cursus ter gratis opleiding voor de hoofdonderwjjzers-acte. Brieven enz. franco in te zenden aan den heer Bur gemeester vóór of op 1 Juujj aanstaande. Nieuwerkerk, 8 Mei 1875. ^E^ngëhuwd PERSOON van zeer fateocnljjke familie, P. G., zoekt zoo spoedig mogeljjk PLAATSING in eene DKANKZAAK. Adres franco brieven lett. O bureau van dit blad. 8 C H A A P I I E R D E R. Wordt gevraagd om binnen zes k zeven weken in dienst te treden een in allendeele bekwamen sohiinp- heWlei*. Belanghebbenden, voorzien van goede ge tuigschriften vervoegen zich in persoon bij A. BOS- SCHIETER te Mehisont. VAN STONDEN AAN benoodigd een ongehuwde TIMMEKMANS-KNECHT, tevens het meteeten verstaande, bjj J. v. OOSTEN te Colijnsplaat. Brieven franco. P. G. TERSTOND EEN ONGEHUWDE TIMMERMAN S-K NECHT benoodigd, bjj P. C. van STRIEN te Ellewoutsdijk. VAN STONDEN AAN een METSELAARSKNECHT benoodigd bjj JAN van den BERGE Jz.Metselaar te Bruinisse. TERSTOND BENOODIGD 2 bekwame SCHILDERS-KNECHTS te bevragen bjj den Boekhandelaar van DISHOECK. WORDT TEN SPOEDIGSTE GEVRAAGD eene DIENSTMAAGD goed kunnende WasachenStjjvenStrjjken en een Burgerpot kokenloon naar bekwaamheidP. G. vervoegen zich in persoon of met gefrankeerde brie ven doch liefst in persoon. Adres den Heer Ks. ROOD- ZANT in Manufacturen Ooltgensplaat. (Flakkee.) TERSTOND ©one BURGERDIENSTMEID benoodigd tegen hoog: loon bij de Wed. C. PRIE- MUSte Éllemeet. Uitgevers: DE LOOZE Sc WAALE. Snelpor8drukkerjj van OCHTMAN, PIETER8E VAN DISHOECK, Meolstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2