ZIERIKZEESCHE NIEIIWSRODE. Donderdag 15 Mei 1875, No. 5559, Verachynt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATÜRDAG. De prjje per 8 maanden ia ƒ1,80, trance per post ƒ1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlpk tot des Maandags, Woensdags en Vrjjdags voormiddags 10 nre bezorgd worden. 5fsteJaarg. Algemeen Overzicht. Zoo waar het is, dat in de wereld kleine zaken soms groot belang hebbenomdat zjj de kiem van grootere in zich bevattenzoo waar ia het ook dat aan het onbeduidende dikwyls groote beteekeais gehecht wordt, om de eenvoudige reden, dat er geene gewich tige aangelegenheden zijn die do aandacht trekken. Op het gebied der politiek is dat vooral hot geval. Er is eene zekere behoefte om staatszaken te behandelen, en al» er nu niets voorvalt, dat bolangryk kan worden geachtdan behelpt men zich met het onbeduidende, maar niet zonder or groote beteekenis aan te hechten. Onwillekeurig worden wy tot deze opmerking geleid als wn de dagbladen uit FrnuliritU en over dat land lezen. Er heerscht stiltewant kalmte of rust mogen wy het niet noemen en daar er voor het oogen- blik van geen ministerieele crisis of van belangrijke wetsontweqien sprake is, schryven zjj over de verkie zing van ééoen afgevaardigden in een verwijderd de partement geheele kolommen vol en verdiepen zich in gissingen of de Bonapartistische candidaatdan wel de liberale zal zegevieren. Evenzoo leveren zjj bespiege lingen over eene drukperswet, die misschien zal worden ingediend, waarbij, ook bjj opheffing van den staat van belegaan de regeering het recht verblijven zou om couranten te schorsen of op te heffen. Natuurlijk zou dit wel alleen in bepaalde gevallen mogen ge schieden, maar er bljjkt toch uit, dat in het land aer vrjjheid.de drukpera, immers de dagbladpers, daarvan niet onbeperkt genieten zal en dat de veranderde regeerings-vorm in dat opzicht meer ontneemt dan geeft. Hoo_dit zjjwjj mogen het gelukkig achten dat Prankrjjb tjjd heeft om zich te heratellenen houden er ook allerlei woelingen van partijen aan toch het volk aan werken des vredes denken kan diewjj willen het hopeneene betere en gelukkige toekomst kunnen voorbeveiden. De kloosterwet is in den Prulsischen landdag niet alleen voor de eerste maal gelezen en besproken, maar men is terstond tot de tweede lezing overgegaan. Het is een niet onbelangrjjk verschijnseldat de anti kloostermannen schoon zich niet met alle voorschriften der wet vereenigendetoch besloten hebben die in haar geheel goed te keuren en over bedenkingen van bizonueren aard henen te stappen omdat zjj wenschen dat de wet tot stand komen zal. Slechts enkele leden van de Ultramontahnscbe partjj hebben zich tegen de wet doen hooren. Daaronder was er een die de gees telijke orden een zegen noemde en meende dat er wel eens een wreker zou opstaan om vergelding te doen over eene zoo groote goddeloosheid als de opheffing van de kloosters. Daarentegen heeft een lid aer libe rale partjj de opmerking gemaakt, dat het al zeer dwaas is zooveel beleefdheid te hebben voor die gees telijke corporatiën die zich aan het onderwys wjjdon. Zeer tereent meende hjj dat deze de gevaar!ykate zjjn en dat zjj daarom liever vroeger nog dan andere moesten opgeheven worden. Het laat zich aanzien dat de wet aangenomen zal worden en in strjjd mot vroe gere beweringen houdt men nu vol, dat de Keizer zeer voor het beginsel der wet is, zoodat ook van die zjjde geen tegenwerking meer wordt verwacht. Er gaat een geruchtdat de wet door den Bondsdag zal worden overgenomen en door hot geheele rjjk inge voerd. Als dit doorgaatdan mag men ook in andere landen er wel op bedacht zjjnmaatregelen te nemen, want als Duitschland allo zjjne monniken on nonnon, al zjjno ordebroeders en zustors henen zondt, dan is het te vreezendat er voor menig land eene plaag zal ontstaan, als toen de sprinkhanen Egypte bedekten. De zaak van de Dnitscn—Belgische Dota is voor bot oogenblik zoowat afgehandeld; over het algemeen is men met het antwoord der Belgische rogeering te vreden. Slechts een enkel dagblad voreenigt zich niet met die gunstige meeningmaar het is de vraag of dit werkel|jk uit overtuiging isdan wel of men toe- feeft aan pessimistische beschouwingon of misschien e zaak nog wat levendig houdtteneinde stof te hebben. Ook de Kamer in i© heeft zich kunnen vor eenigen met het antwoord van zjjnen minister. Er is na de voorlezingniet veel over gediscusaeerd. Slechts één belangrjjk incident kwam doarbjj voor. De presi dent-minister Mulou had gezegd dat hjj de heftigheid der Belgische bisschoppen en der clericale bladen be treurde. Daarop werd van de linkerzjjde het voorstel gedaan over to gaan tot de orde van den dag, maar met de by voegingdat do Kamer het leedgevoel van de regeering deelde. Toen sommigen schenen te aar zelen deze motie aan te nemenheeft do minister het uiterste gedaan de clericalen tot instemming te bewegen en dit is hem geluktzoodat het dus duideljjk is uit gesproken dat de hoogste staatsmachten allen de han delwijze der geestelijkheid afkeuren. Te Luik hebben vrij ernstige ongeregeldheden plaats gehad bjj gelegen heid van eene processie en wel in die mate dat de burgemeester de processien heeft moeten verbieden teneinde grootere ongeregeldheden voor te komen. In Engelfliurs parlementen bljjft heb spiegel- fevechten over zaken, die uit een bepaald oogpont elang hebben maar geenszins de algemeene aandacht trekken. Reeds bjj vorige gelegenheid maakten wy melding van pogingen om de wet af te schaffen waarbij aan vreemden het bjj wonen der parlements- zittingen verboden wordt. Thans heeft Disraeli aan gekondigd dat hy daaromtrent een voorstel doen zal. Hjj gelegenheid dat hjj zjjn voornemen te kennen gaf het parlement tot werkzaamheid te dwingen, zelfs met inkorting van de vacantieteneinde de voorstellen der regeering tot wet te doen verheffen, schjjnt de Premier zich eenigzins sterk to hebben uitgedrukt, zoodat hem door zjjn voorganger Gladstone verweten werd, dat hy ongepast had gesproken. Er is in het huis ook eene vruchteloozü poging gedaanom den verkoop van sterke dranken ook in Ierland te beperkenmaar het is tot geene stemming gekomenomdat een der leden zoolang aan het woord bleef, dat er geen tijd meer over was. De Engelsche bisschoppen zitten ook niet stil. Zij gaan voort de menigte op te ruien tegen het gezach en spreken bjj herhaling van de moedwillige en arglistige aanvallen der Duitache regeering op het Katholiek geloof. Eet schjjnfc wel dat overal de gees telijkheid het er op gezet heeft het uiterste te wagen om zich te laten gelden. Zeker speculeert zij daarbij op de domme menigte, die haar bijvallen zal, maar zjj speelt een gevaarlijk spel en moge zij ook tijdelijk eenig veld winnen, op den Jangen weg zal baar dry ven de oogen nog meer openen en misschien haar verderf verhaasten. Hit Spanje geen nieuws. Gelukkig mogen wjj wel zeggen want waarschijnlijk zou er niet veel goeds te hooren 2jjn. Men zegt dat de regeeringstroepen weder eene overwinningschoon van weinig belang op de Carlisten zonden behaald hebben. Maar als affcyd weet men er weinig zekers van. Het voornaamste wat de laatste dagen opleverden was de weigering van Cabrera om de titels en waardigheden door de regeering hem aangeboden, aan te nemen. Men zal er zich nog wel eens beklagen, dat men de diensten van dien staatsman gering geschat heeftdoch de Spanjaard is niet gewoon zich de zaken erg aan te trekken en gaat Onnadenkend en onverschillig voort Was men er ijveriger en minder vadzig en dom, men zou er waar- schjjnlyk meerderen voorspoed en meer geluk genieten. In Italic ontwaakt men langzaam. En geen wonder. Er moet daar veel overwonnen worden eu zoo ergens daar vooral behoort er grooten moed toede oude bakens te verzettenwaaraan de geestelijkheidde kerk, zich krampachtig hecht en die zjj met onbezweken moed verdedigen. In de ie kamer werd dezer dagen ge sproken over het verkeerdedat het onderwjjs geheel in handen der geestelijkheid is en een der afgevaar digden uoodigde de regeering uit daarin krachtig tuaschen beiden te komen. Het schjjnt evenwel, dat op dit laatste nog weinig kans bestaat. De regeering heeft we) moed maar óf zjj is het onderling oneens óf zij acht het nog niet geraden door te tasten In Turkije is het met de fioantiën treurig ge stold. Voor do vele fondsenhouders die zich misschien van dit land gouden borgen beloofden is dit bericht niet bemoedigend. Maar beter dat zy de waarheid hoorendan zich tot hunne schade met eene jjdele hoop vleieD. De sultan kan zich maar niet begrijpen, dat met de laatste leening van 40 millioende finan- tiön niet volkomen in orde gekomen zjjn en hjj heeft daarom ook maar weder een anderen eersten minister genomen. Of hy liet daardoor winnen zallaat zich betwijfelen. In Kleln-Azie heerscht nog altjjd hongersnood. Dat is in onzen tjjd een ongewoon verschijnsel. Wat er de reden van isdurven wjj niet zeggenmaar wy maken er gewag vanom tegenover menige klacht die elders met minder grond wordt aangehevente doen uitkomen dat er groote en wezenlijke ellende is die men hier slechts bjj name kent. Het opmerken van goed en kwaad dat elders isis vaak het beste middel om met hetgeon ons omringt tevreden te wezen. door middel van allengsche afdoeningenbetaald worden. Het blad verzekertdat bevel is gegeven tot krachtige voortzetting van den oorlog tegen de Carlistenvoornamelijk heeft het centrumleger hevel ontvangen om de Carlisten uit de nabijheid van Teruel te verjagen. JFtRttferijjft. Nieuwstijdingen. De Vill© de Calais" is dezer dagen te Parjjs opge gaan op dezelfde plaatsvan waar de Zenith onlangs vertrok. Wederom waren 't wetenschappelijke luchtrei- i zigers, die op onderzoekingstogten uitgingen. Ditmaal I de hh. De Fonvielle, Duroufen Mariott, zoon van een geestelijke, die onlangs omkwam door van een Zwitser- schen gletscher te vallen. Zjj hadden een aantal kleine vogeltjes en jonge varkentjes medegenomen om te zien hoe hoog deze dieren^ kunnen leven. Voor hun eigen veiligheid steunden zjj op beter ingerigte instrumenten voor ademhaling dan de Zenith meêvoerde. De proefneming is echter slechts godeelteljjk gelukt. Door ae hevige afwisselingen der temperatuur kon de ballon niet hooger stygen dan 3800 meter. By Troyes kwaai zjj in goede orde neder. Een hunner dagboekeD geeft de temperatuur in de schaduw op als 4 graden j beneden 't vriespuntterwyl zjj op 't zelfde oogenblik aan de zonzyde van de ballon 12 hoven 't vriespunt was. Zy lieten wat water bevriezen en bragten stukjes j jjs mee naar beneden, Godard doorrjjst het luchtruim met zyn Agriculture", dezelfde ballon die tydens de belegering van Parjjs een prolamatie van Jnles Favre meéoragt. Verleden Zondag bestrooide hy de wandelaars i op den Boulevard St. Michil met zand uit zyn bal- i lastzakken. lïnnj) Kamer^ Volgens een particulier schryven uit Kimberley, ge- dagteekend van den 27 Maart, is de toestand in de diamantvelden alles behalve gunstig. De gemoederen zyu er zeer oproerigzoodat men de vrees koestert dat er spoedig een opstandof boter gezegd een bur geroorlog zal uitbreken. De bevolking is ten hoogste vorhorgen wegens de stelselmatige verdrukkingen van het Engelsche bewind. De te betalen lasten worden steeds opgedrevenzoodat ieder er ten zeerste onder gebukt gaat. Het volk toont zich weinig geneigd om zich dien druk langer te laten welgevalion, roods heeft het de wapenen opgevat om tot feiteljjk verzot over te gaan. De delvers hielden verschillende bijeenkomsten met hot doel om vrjjwilligcre aau te werven. Dit werd met zulk een gunstiggevolg bekroond, dat in weinige dagen ongeveer oen zevenhonderd de wapenen hebben aange gord. Zjj zjjn verdeeld in cavalerie en infanterie; een regeniont bestaat uit Daitschers. Eiken dag wordt er geëxcerceerd on dea avonds ziet men heel het leger door de straten marchceren onder bevel vnn verscheidene gewezen officieren uit het Engelsche on Daitsche leger. Het doel is om do door het Engelsche gouvernement aangestelde personen uit de diamantvelden te verdry ven, indien de Regering het uitpersingsstolsol niet laat varen. Eiken dag worden door beide partyen proclamaties uitgevaardigd. Zóó gospannen is de toestand, zóó weinig weet men wat er kan voorvallen, dat do banken wei geren wissels te disconteeren cu weldra zal do handel feheel gestremd zjjn. Het valt intnsscben ernstig te otwyfelon of do opstandelingen er in zullen slagen zich van het Engelsch bewind te ontslaan. In de Zaturdag gehouden zitting van de Belgische imer is de discussio over het Duitache incident ge ëindigd met de aanneming, en wel met algemeene stemmen, van de volgende motie, waarmoe de Regering zich had vereenigd: De Kamer, genoegen nemende met de verklaringen, door de Regering verstrekt en zich vereenigende met haar klogten, gaat over tot de orde van den dag. In den loop der discussie heeft de Minister Malou nog de volgende verklaring afgelegd: Eerst in Jan. 1874 hadden wjj een onderhoud met den Duitschen gezant over hetgeen gebeuren zouindien Duitsche priesters de wjjk namen op Belgisch grondgebied. Wy meenden van onzen invloed gebruik te moeten maken en slechte weinige priesters kwamen naar België over. Sprekende over de gewisselde nota's, zeide do Minister, dat wat Duchesne aangaat, het hier een verfoejjelüke daad betreft. Do Regering wenschte niets vuriger aan don dag te zien aanbreken, waarop zjj met eendragtige zamenwerking zulke daden zal kunnen onderdrukken. Toen wjj bespeurden, dat de handelingen der bisschop pen ons in moejjelykheden zouden kunnen wikkelen hebben wjj de goede raadgevingen niet gespaardbet was deze weg alleen, welke ons openstondwjj konden niet meer doen. De Ministers van Eerodienst zyn geen ambtenaren van het openhaar gezag." Slefccrlitnfc. Loiulon, 9 Mei. Door Carlistische agenten worden groote inkoopen van wapenen cn amunitio gedaan. Plymou tl» 8 Mei. De stoompakketboot Schiller, van de Hamburg-Eagle-linie is gisteren-avond op Bis- hofs Rock, naby de Scilly-eilanden, verongelukt en zal totaal weg zjjn. Slechts enkele passagiers zjjn gered. De Schiller was eene nieuwe ijzeren schroefstoomboot beboorendo aan de Duitacbe Trans-Atlantische stoom vaartmaatschappij de Adler-ljjn. Zy had aan boord 134 passagiers van de eerste en tweede klassen, 120 voorschips-passagiers en een bemanning van 101 kop- pon totaal 355 personen. Tot lading had zjj o. a. 250 mail-pakketten uit Australië en Nienw-Zeeland 40,000 dollars aan goud en staafzilver voor een waarde van 260,000 dollars. 't Schip verliet New-York op 27 April. Gedurende de eerste dagen van de reis ondervond men zwaar weer, bjj niet ongunstigen wind. Doch drie dagen vóór de ramp word het zoo mistig, dat men geen plaatsbepa ling doen kon. Yrydog avond werd de mist plotseling nog dikkermen wist dat men niet ver van land we zen kondo meeste mannen waren op 't dekuitky- kend naar 't licht van de Scilly'sde vrouwen en kinderen waren omlaag of reeds te bed. Ten tien ure, terwjjl men zeer langzaam voortstoomdestootte het schip op hetgeen later bleek te zyn de Retam'er- rots, den westeljjksten uithoek van de Scilly-eilanden. Nu volgde 't verschrikkelijk tafereeldat op oogen- blikken als deze zich telkens herhaalt. Zoodra was de schok niet gevoold en 't gevaar vernomen of man nen vrouwen en kinderen verdrongen elkander naar en in de sloepen. Te vergeefs trachtte de gezagvoer der kapitein Thomaswiens kalm en manmoedig gedrag ten zeorste door de geredden geprezen wordt, orde te bewarente vergeefs vuurde hy zelfs zjjn re volver af over de hoofden van den ongezeggeljjken hoop de paniek was hem te sterk. Vuurpijlen werden opgelaten en kanonschoten gelosttotdat het kruid nat geworden wasmaar geen hulp kwam opdagen. Inmiddels waren zeven van de acht sloepen neergelaten j doch drie slechts mot goed gevolg de andere vier waren door do zware zeeën dadelijk stukgeslagen. Geweldig rolden de golven over 't wrak heen, menschen en al wat los was meesleurend. Ten twee uur 's nachts sloeg een stortzee de brug wegmet kapitein Thomas, den doctorden eersten machinist en verscheiden pas sagiers er op. Ieta later gingen de jjzeren maBten overboordtal van ongelukkigendie onvoorzigtig et zich aan vastgebonden haddenmeevoerende in de diepte. Eerst in den morgen konden Engelsche vis- schersbooteD de plaats des onheils naderenen nog enkele schipbreukelingen opvisschen. Van de 355 opvarenden zyn er slechts 43 gered 15 passagiers en 28 van de bemanning. Slechts één geredde is eene vrouw. Reeds zijn 50 Ijjken aange spoeld. De meeste der opvarenden waren Duitschers of droegen althans Duitsche namen. Dat erterwijl de helft van de passagiers vrouwen en kinderen waren, slechts één vrouw en geen enkel kind gered isbe- wjjst wél boe groot de paniek moet geweest zjjnon hoe de sterksten voor zich zelf gezorgd hebben. JV«l« Madrhl9 Mei. In antwoord op de aanmerking van een finantieel blad zegt de Epocadat de rege ring wegens den bedenkelijken toestand der geldmid delen zooals haar voorgangster dien heeft nAgelaten niet onmiddellijk bare verpligtingeo kan nakomen omdat de oorlog al de hulpmiddelen van den Staat eischt. Niettemin zullen de coupons van 1874 en 1875, Gravenhnge, 11 Mei. In de Tweede Kamer I heeft heden do heer Nierstrasz de regering geïnterpel leerd ovor den toestand van het Indische leger. De Minister van Koloniën deelde mede dat het In dische leger 3000 man sterker is dan vóór den oorlog met Atchin. Sedert November jl. zjjn van de uit Atchin teruggekomenen ongeveer 1000 man overleden. Van de gevraagde 3000 man suppletie-troepen zyn 1395 man gezonden. Sedert November jl. zjjn 968 man geworven. >e mobilisatie der Indische schutterij wordt onnoodig geacht. Middelburg, II Mei. Bij arrest van het prov. I ger. in Noord-Brabant van den 7 January 1875, is J. v. S., oud 32 jaren, slager, wonende te Fijnaart, thans ge detineerd te Middelburg, schuldig verklaard aan meao- pligtigheid aan diefstal van groot vee uit do weide door gestolen goederen, welke hij wist dat door misdaad verkregen warente hebben geheeld en verborgen, en te dier zake veroordeeld tot eene tuchthuisstraf vnn vjjf jaren en in de kosten dor proceduremet bevel dat een extract uit 'sHofs arrest zal worden gedrukt en aangeplakt te 's Bosch, Fijnaart en Willemstad. Op het door aen veroordeelde ingesteld beroep in cassatieis door den Hoogenraad der Nederlandenby arrest van den 5 April 1875het arrest van bovengenoemd Hof vernietigd en de zaak verwezen naar het prov. ger. in Zeelandom met instandhouding van de vrijspraak op dc bestaande acte van beschuldiging te worden af- fedaan do kosten in cassatie gevallen te voegen hy ie der einduitspraak. Deze zaakwaarin door den procureur generaal 13 getuigen zijn opgeroepen zal alsnu voor het prov. ger. in Zeeland behandeld worden, op Vrijdag 14 Mei a. s., zynde Mr. E. Fokker door aen beschuldigde als raadsman gekozen. Het Rjjkstelegraafkantoor te Veere wordt met den In Juny aanstaande opgeheven. Zierflczee, 12 Mei. De minister van oorlogontvangen hebbende een aantal requesten, waarbjj door of ten behoeve van milicien-verlofgangers vrystelling wordt verzocht van het opkomen onder de wapenen voor de eerlang te honden najaarsoefeningenheeft ter kennis gebragt van de adressantendat de belangen van den dienst niet toelaten, in hun verzoek te bewilligen. Te dezer gelegenheid worden de betrokken miliciens herinnerd, dat zij, die wegens ziekte niet op den bepaalden dag onder de wapenen komen, overeenkomstig de daarom trent bestaande voorschriften, zich na hunne herstelling bij hun korps moeten vervoegen, ten einde gedurende zes weken in den wapenhandel te worden gehouden. De algemeene vergadering der Maatschappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland zal dit jaar gehouden worden te Kruidingen op Woensdag 11 Augustus a. s., en de algemeene tentoonstelling van paardenrundvee enz zal plaats hebben in diezelfde gemeente op Donderdag 12 Augustus. Tegelyk zal tenzij het rjjpen der tarwo wijziging van het tydetip noodzakelijk maakteen wedstrjjd gehouden worden van zelf harkende en schovenmakende graanmaaiwerk- tuigen (self-raking reapers), waarvoor worden uitgeloofd als eerste prijs ƒ300, als tweede prjjs ƒ150 en als derde prijs een zilveren medaille. Heeren mogazynhouders zullenvoor zoover zij bjj het hoofdbestuur bekend zjjn, worden uitgonoodi'gd vóór 1 July op te geven óf en met hoeveel werktuigen door hen zal worden mede gedongen. Te Herkingen heeft een landbouwer die meer dan 90 jaren oud is, nog meekrapbeddon omgeploegd. TJit Bergen-op-Zoom meldt men dat de vangst van ansjovis nog nimmer zoo overyloedig is geweest als dit jaar. Het beroep wordt geen broodwinning maar een geldwinning genoemd. In de afgeloopen week trouwde te Utrecht een paar, waarvan alstoen bet gevolg uit niet minder dan 8 rjjtuigen bestond. Na een vrolyke bruiloft gebonden te hebben, kregen de jonggehuwden hot te zamen zoo te kwaad, dat reeds de scheiding heeft plaats gehad en ieder, naar gelang zjjner krachten, het huisraad uit de gemeenschappelijke woning medenameen zeer groot publiek was hierbjj tegenwoordig. T L G R A M.~~ 'ei Gravenlinge 12 Mei. Tweede Kamer. De credietwet, noodig tengevolge het ontslag on de benoeming van den Gouverneur-Generaal gaf aanleiding tot een uitvoerig debat. De houding van aen Minister in de benoeming van den heer Lansberghc, de publicatie van geheime stukken door den heer de RochemontalleB in verband met het ontslag van den heer Loudonwerden verschillend beoordeeld. De Mi nister heeft zjjne handelwyze verdedigd en toegezegd te zullen overwegen de publicatie van alle stukken in de Atchin-zaak en welke 6tappen de regering zal moeten doen naar aanleiding van genoemde brochure. Kerknleu vvs. De Cand. J. Bouvin heeft het beroep naar Vreeland aangenomen. Beroepen by de Ev$,ng. Luth. gemeente te Kampen Ds. Michelsenprod, te Zierikzce. Gemougde borlgten. De ongelukkige ex-keizerin van Mexico neemt zoo danig in verstandsverbijstering toedat weldra een einde aan haar ljjden zal komen. Sedert lang heeft zy feen bewustheid meer van haar toestandnoch van etgeen in de wereld voorvalt. Zy is geheel hulpeloos geworden als een kind en speelt als een kind met een appeleen ballon of iets dergelyks. Een arbeiders zoon te Sommelsdyk moest zich niet meer bemoejjen met zaken die hem niet aangaanen daar zoo geen praatjes van maken. Iemand te Sommelsdyk wordt aangeraden zich zoo niet te verheerlyken daar hjj zijn fatsoen verloren heeft by den brand. Twee jongelui te Sommelsdyk moesten zoo hoog niet zien, en begrjj- pen dat die zoo hoog ziet, zoo laag kan vallen. De glaasjes zullen daar de oorzaak weer wel van zyn. Eene dienstmeid te Noord welle wordt verzochtzoo den baas niet te spelen over hare kameraads, daar zy nog publiek zal gemaakt wordon wie zy is. Te Ba. wordt eene jonge dochter aangeraden, geen valsche brieven meer te schryvenom haar aan te bevelen want zjj is genoeg bekendzoodat niemand haar heb ben wil. Eeüige jonge lieden te Wolphaarsdjjk hebben besloten de meid van G. met de Pinksteren te laten verlotendaar zn niemand kan krygenen dan zal het mogelyk wel gelukken, omdat dan de kermissen gaan aankomen. Het sufferige Keesje te Heinkens- zand is gewogen en te ligt bevonden, en zal wel maken dat hy zwaarder weegt als hy weder gewogeD wordt. Te Czingt men: Aan de westzjj van een straat Op een dorp, 'theet plaat, Woont een zeer gelukkig man Die het roden wil, die kan. Wat hjj onlangs heeft gedaan Toen hy was naar Goes gegaan Is en wordt nu meer bekend Dat hy is een vuile vent. Hjj werd toon wat opgeknapt, En een weinig opgelapt Maar de grap is toch gedaan Die de Bchocn past trekke hem aan. Te W. heeft er een boer 11. Zondag zoo gepreekt over het gaaischietendat de menschen zaten te hui len. Maar de man is zeker vergeten hoe hjj is geweest en nog is. Hjj ziet dan ook wel gebreken in een ander maar do zijne ziet hy over 't hoofd. De zoon van Pieter te Éeinkenszaud heeft met Mei-Dingsdag te 'b Heerenhoek een buitengewone Meikevor gevangen waar lang om gelagchen zal worden. -- Eene schoen makers-dochter te Haamstede moest zoo niet schimpen op de kleeren van anderen, want zjj zon wel naar Middelburg gaan naar haar vryerals zjj maar mooi genoeg gekleed wasen zal nu maar t' huis bljjven. Iemand te Oudelande wordt aangeraden zulkq ver beelding niet van zich te hebben want het is maar wind en geen geld. Maar heeft hij nog een paar kwartjes te veeldan moet hy die maar sturen naar zyn kind te Ellewontsdykdie ze wel gebruiken kan. Ingezonden Stukken. Middelburg, 9 Mei 1875. »L'appéfcit vient en mangeant" zegt. de Franschman ik zal eenvoudig denken, »de onderwerpen, waarover ik schrijven zal, komen al schrijvende." Waarover zou een Middelburger eerder schryven dan over zjjne los- kade dat is het eenige punt, waar hjj afwisseling ont moet; voor bet overige blijft een en ander vry wel hetzelfde. Die verandering of afwisseling bestaat in het komen en vertrekken van Oost-Indie-vaarders, Gis teren is de Laurens Coster met rjjke lading hier gearri veerd heden morgen is Luctor el Emergo en morgen zal do Mary naar zee gaan; zoo wisselt een en ander af. In do afgeloopen week is Middelburg weêr verrykt geworden met een nieuw koffiehuis, gelegen aan de Kanaalbrugmen heeft er een prachtig zicht over de gansche loskadehet is zeer natuurlyk dat ieder er een kijkje is gaan nemen te hopen is het voor den ondernemerdie geen kosten gespaard heeft, dat het nieuwtje er niet spoedig af zal zjjnde Middelburgers houden nog al van nieuwtjes. In den loop dezer maand zalzooals men my heeft medegedeeld alhier gestationeerd worden een der monitors; als ik het wel heb zal het de Heiligerlee zijn. Aangaande de stoom vaart VlissingenEngeland verneem ik, dat die in het begin van de volgende maand een aanvang zal nemen; ten minste zullen de booten alsdan te Vlissingen arri- veeren. Ik betwyfel of Vlissingen zelf daarvan zoo'n direct voordeel zal hebben, aangezien ik my verbeeld dat de meeste reizigers zullen komen en vertrekken met de correspondeerende sneltreinen; de goederen worden eveneens zoo spoedig mogelijk vervoerd, zoo- dat het misschien een enkele zal zyndie vroeger in Vlissingen arriveert en er eenige gelden achterlaat. Maar enfin 1 Petit h petit, 1' oiseau fait son nid." Vroeger heb ik n gemeld dat onze stad op het punt. stond versierd te worden met een nieuwe gevangenis; deze is thans zooverre klaar dat zij gedurende eenige dagen door de welwillende bemoeiingen van den ge- achten directeur voor het publiek te zien is geweest. Ik beb ook van deze vriendelyke aanbieding gebruik gemaakt en rondgeleid door den directeur zei ven, bleef my niets duisters over. Ruim, helder, lucht, ziedaar waardoor zy uitmunt. Neenmen zou niet zeggen iu eene gevangenis te zijnwanneer men die flinke werk zalen, die luchtige slaapvertrekken, die van alle ge makken voorziene ziekenzaal aanschouwt, woonvertrek keu voor veroordeeldenvoor menschendieal zn het ons verboden laag op dezen neer te zien, toch.wel feen toonbeelden zullen zjjn van de ljjdende onschuld, k hoop niet dat iemand uwer lezers logé in dat groote hótol zal worden, maar mocht dit ooit het geval zyn, en het is toch zoo ligt mogelykdan kan ik hem ver zekeren dat hjj het er heel best zal knnnen uithouden,- hydat wil zeggen zjjn ligchaamwant dat verzorgt en bewaart men zyn naam, zyn werkelyke persoonlijk-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1