WIJN „DE EENDRHT." GELDELIJKE LITKEEinNG, TE 0VEUSCH1E. I@i LD I 0 p B LODDERS, KARPETTEN, MATTEN, DEliRKLEEDJES ENZ. SORTERING PETROLEUM-KOOKTOESTELLEN. ALDillÉN G. ROBIJN, OUDE HAVEN, A 333, R. 0. van Nieuwenhuijzen GlllBTWEclLIiilp MATTE\. BORSTELWERK, li 1 Li i B Ia Iugozoiulcu Stuldion. Haagsehe Brieven. De schatting van de gebouwde eigendommen geeft op verschillende plaatsen redenen tot klagten. De huurwaarden worden soms door de Commission bui tensporig opgedreven. Ook in Limburg, waar men daarenboven niet gesteld is op belasting betaling, zjjn groote onaangenaamheden gerezen. In de contróle Sit- tard was tot lid der Commissie benoemd: door den Minister van Finantien de heer Cremersburgemeester van Bingelrade en lid der Provinciale Staten en door de Gedeputeerde Staten de heer Roberti. Zeer onverwacht kreeg de heer Crcmers van den Minister van Finantien zjjn ontslagals lid der schat- tings-commis8ieop grond van zjjn gebrekkigen ge zondheidstoestand. De booze wereld zeide, dat het was, omdat genoemde heer de huurwaarde niet hoog gonoeg wilde stellen. Toen Cremers zjjn ontslag kreeg, verzocht en verkreeg ook Roberti zijn ontslag, als lid der schattings-com- missie van Gedeputeerde Staten. Om evenwel een be- wüs te geven dat zjj de haudelwyze van den Minister afkeurden, benoemden Gedeputeerde Staten den heer Cremerir, in plaats van den heer Roberti. Deze be dankte evenwel. Deze zaak kwam den 18den Maart ter sprake in de Tweede Kamer der Staten-Generaalen de Minister van Finantien van der Heim zeide, dat het ontslag aan den heer Cremers was gegeven om gezondheids redenen, on om geene andere. Cremers heeft nu tot de Tweede Kamer een adres gerigt, waarin hjj aantoont, dat zjjn gezondheid geen de minste vertraging in de schatting heeft gegevenhjj op een enkelen dag na geregeld het schattingswerk heeft verrigt, en geheel onverwacht zonder eenig verzoek i9 ontslagen. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft een nieuw ontwerp voor de kiestabel voor de leden der Tweede Kamer ingediend. Op hoogst zonderlinge wjjze zjjn bijna alle districten verknipthet heeft al den schjjn, dat men de districten zoodanig wil inrigtendat de clericalen en conservativen de overwinning behalen. Om bij Zeeland te bljjvenwjis ik er opdat een gedeelte van het vjjfde distrikthetwelk thans bij Middelburg hoort, wordt gevoegd bjj Bergen-op-Zoom. Een stuk van Zuid-Beveland gaat van Goes af naar Bergen-op-Zoom, en het ééne gedeelte van het eiland Tholen wordt bjj Goes en hot andere bjj Bergen-op- Zoom gevoegd. Waarom niet het geheele eiland Zuid- Bevelaud bjj Goes gelaten, en daarentegen het eiland Tholen niet in tweeën gekuipt De oude heer Saaijmans Vader zal zich te Goes weder verkiesbaar stellen, tot groot verdriet zegt men van zjjn schoonzoon Pompe van Meerdervoortdie gaarne zelf lid der Kamer zou zijn. De handelwijze van Heemskerk met de kiestabel is zóó in het oogloopenddat dit wetsontwerp niet meer in openbare beraadslaging zal komenen de aanstaande Junjjverkiezingen volgens de oude kiestabel zullen plaats hebben. Langzamerhand begint men hier en daar aan de verkiezingen te denkende heer Brouwer die voor Enschedé zit, heeft weinig kan9 om herkozen te worden de kiezers zjjn over zjjn parlementaire loopbaan niet zeer tevreden. Van ultramontaanscbe zjjde zal men trachtenom in het een of ander distrikt te doen verkiezen Mr. des Amorie van der Hoeven, advocaat te 's Hage, die vroeger tot de hervormde kork behoorde, maar later catholiek is gewordon. Het is een zeer bekwaam man maar een ultramontaan. Van ministeriëele zjjde is men bevreesddat het wetsontwerp tot aanleg van Staatsspoorwegen van Kappijne c. s.door de Staten-Generaal zal worden aangenomen en nu tracht men het gedaan te krjjgen dat de beraadslagingen in de Tweede Kamer daarover niet plaats zullen hebben, dan na afloop der verkie zingen. De toeleg is duideljjk. Zjjn de verkiezingen voorbjjdan durven de ministeriëele leden tegen het voorstel Kappeijne c. s. stemmenwant dan zitten zjj weder voor 4 jaar vast. Het is te hopendat deze immorele handeling niet zal gelukken. De Tweede Kamer is nog bjj voortduring bezig mot hot behandelen van allerlei kloine wettenvoor do afwisseling krjjgt men een interpellatie van Nierstras: over Atchm. Binnen eenige dagen komt de Muntwet aan de ordedie vermoedeljjk aangenomen zal worden zoodat wjj weer de moojje gouden tientjes krjjgen zullen. Met den eersten Mei zjjn alhier de huzaren uit Haarlem in garnizoen gekomengisteren door het Voorhout wandelende kwam ik Prins Frederik tegen, die te voet naar het Noord-einde wandolde. Zjjn Hoog heid maakt nooit veel werk van zjjn toileten was in burgerkleeding met een oud grjj9 overjasje, zonder iemand bjj zich te hebben. Een der nieuwaangekomen huzarendie de Prins niet kende en voor een eenvou dig burgermannetje aanzag, ging naar don Prins, en vroeg hem om zjjn sigaar eens te mogen aansteken. De Prins gaf hem dadeljjk zjjn sigaar, en toen de sigaar van den huzaar niet goed wilde trekken, haalde de Prins zjjn sigarenkoker voor den dag en zeide »neein een sigaar van mjjde uwe brandt niet best." De huzaar deed ditstak aangroette den Prins en ging verder. Ik riep de huzaar aan, en vroeg hem, of hjj wel wistmet wien hjj gesproken hadwant dat het Prins Frederik was. De huzaar zag vreemd optoen ik dat zeide, en trok een gezigt, waarom ik nog lang gelacht heb. De Minister van Finantien van der Heim is op zeer vertrouwden voet met de Redactie van de Nieutoe Middelburgsche Courant. Ik las daarin onlangs een geheel verhaal over do spoorwegen. De waarheid is dat toen deze zaak ter/sprake kwam in de Tweede Kamer de Minister van der Heim aan het praten is gegaan, zonder dat do andere Ministers er iets van wisten. Gedurende do discussiën kwam de Minister Heemskerk in de Tweede Kamerhoorende wat van der Heim gezegd hadwas hjj zeer ontstemd op zjjn ambtgenoot; toen de heer Fransen van de Putte daarop inlichtingen vroeg over hetgeen van der Heim verteld hadwilde deze opstaan en antwoorden, doch Heems kerk trok hem aan zjjn jasom te bljjven zittenen van de Putte kreeg geen antwoord. X. ST&WtftetttUn. SOjarige Eclitvereenighig 8 ei ARNOLDCS vak der KLOOSTER ;j en HENDERIKA DANIËLSE. jj Kruiningen 9 Mei 1875. j| Ondertrouwd J. van DAMME Zierikzee 10 Mei 1875. *M* Getroimds A. DUIJNHOUWER en Brouwershaven, H. BROUWERS, 7 Mei 1875. die bjj bun vertrek naar Rotterdam een linrt.ol jjlr VA AKW KL toeroepen aan vrienden en bekenden. t* Bevallen van een' welgeschapen Zoon» L. KRIJGER, echtgenoote van ZONNEMAIRK, L. DE KEIJZER, 8 Mei 1 875. schipper te Zonnemaire. t Heden overleed na een kortstondig ljjden ons eenigst kind JANNA, in den ouderdom van ruim elf maanden. De Heere van leven en dood sterke ons in deze zware beproeving. zlbrikzek, L. van den BOOGERT. 8 Mei 1875. J. van den BOOGERT, geb. de Glopper. 4 Het kindje in welks geboorte wjj ons den 6n Maart 11. mogten verheugenwerd ons hedenna een smarteljjk ljjden van ruim zes weken, door den dood ontnomen. Burgu 8 Mei 1875. P. J. van der MAAT. I. E. van der MAAT—Tromp. Heden overleed mijne geliefde vrouw SUSANNA van 'tHOF, in den ouderdom van ruim 42 jaren, mjj nalatende zeven kinderen. Schoke, P. JANSE, 9 Mei 1875. Hoofdonderwijzer. Voor de vele blijken van belangstellingzoo van hier als van elders op rajju 70sten geboortedag ondervondenbetuigt den ondergeteekenden zjjnen hnrteljjkon dank. Ellemeet, J. SCHALKWIJK. 8 Mei 1875. De ondergeteekende betuigt zjjnen lmrto- lUUoii «Inule, inzonderheid aan de leden die hunne bljjken van belangstelling hebben gegeven bjj de viering mjjner 50jarige betrekking als KAssTF.f <KIN en verder ook aan allen die mjj mot hunne tegen woordigheid hebben vereerd. Ziekikzeb, 10 Mei 1875. J. HENDERLKSE. Mgap» Het BESTUUR van den GOUWEVEER- en ZELK li POLDER maakt bekend, dat de REKENING en BEGKOOTINti, door de Vergadering goedgekeurd en vastgesteld, van af heden 8 dagen ter visie liggen voor belanghebben den ten kantore van den Ontvanger-Griflier. Zikrikzee, 10 Mei 1875. I. BEVELANDER, Dijkgraaf. J. W. D. SCHUURBEyUE BOEIJE, Ontvanger-Griffier. Het POLDERBESTUUR van OOSTER- en SIltJANSLAND maakt bekend dat de gearresteerde BEGItOOTING des polders, (DienBt 1875/C), gedurende acht dagen ter visie ligt ten kantore van aen Ontvanger-Griflier te Zierikzee en in afechrift tegen betaling der kosten verkrjjgbaar is. Oosterland, 8 Mei 1875. A. van der HAVE, Dijkgraaf. DE JONGE, Ontv.-Griffier. Naamlooze Vennootschap UITBETALING van het DIVIDEND 1874/5, (1° Mei) MtuiiMlaur, DingKdng on van iodere week ton kantore van den Coramissaris- Thesaurior Jhr. W. M. H. de JONGE, bjj absentie bjj de HH. M. C. de CRANE ft ZOON. De Deurwaarder J. BETHE, zalop V»-y«lnir den II Mei lr*yn, des voormiddags te 10 urevoor het huis wjjk A No. 410, aan de Noordzjjdc van de Oudo Haven te Zierikzeein het openbaar vorkoopen Eene partij MEUBELEN, Tappers-Gereedschappen on nndere Roerende Goederen, waarondereen KABINET eikenhouten BUREAU antieke KASTKLOK, 2 LADETAFELS, TAFELS. STOELEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, BEDDEN met toebehooren, KACHEL, KARAFFEN, tinnen MATEN,TOONBANK, WINKELKAST, eenig OUD PORCELEIN; voorts SCHOENMAKERSGEREEDSCHAPPEN en veel meor andere GOEDEREN. KIJKDAG Donderdag te voren des namiddags van 2 tot 4 nro. Do Notaris Mr. J. MOOLENBURGHte fTTVTTi Zierikzee zal, op Dintrrulng «Ion 1H M«»i c. U.'s namiddags 2 urein de herberg van D. van Bloois te Dreischor ton vorzoekovan de Weduwe en Erven van J. VATTE- KANNE aldaar, publink presenteren te verkoopen Een WOONHUIS, SCHUUR, TUIN en ERF, staande en gelegen te Dreischor, kadastraal bekend sectie C Nos. 634, 635 en 703, groot 19 Ares 40 Centiares. 1 Hectare ÏO Ares 70 Centlure» WEILAND, en 2 Hectares 53 Ares Bouwland, gelegen aldaar, kadastraal bekend sectie C Nos. 234 en 246. Alles nader bij biljetten te omschrjjven. En onmiddelljjk daarna ten verzoeke van den heer J. H. C. HEIJSE, als onherroepelijk gemagtigde van de Erven J. van de VELDE te Dreischor: Een WOONHUIS, SCHUUR en ERVE, staande en gelegen te Dreischor, kadaster sectie C, no 705, groot 5 Ares. De Notaris Mr. J. C. van der LEK df. CLERCQ zalten verzoeke van M. de RONDE Cz., op Woensdag I J> Mei 1875des voormiddags 10 ure, aan zjjn schuur te Sirjansland, gemeente Oosterland, publiek verkoopen 2 Werkpaarden3 Melkkoeijen 1 jarige VAARS, 3 KALVEREN, eene partjj KIPPEN Bouw- en Melkgereedschappen eene MESTPUT van 70 voeren, mitsgaders liet "WEI-, KANT- en NAGRAS der landerjjen van don verkooper. Uit de lmml to koop: Een WoonhuisSchuur en Erf, MET 51 ABES 10 CENTIARES ERF en BOUWLAND, staande en gelegen te Rrnwvershavensectie Bnos. 156 en 157te bevragen bij den Notaris J. van der BENT en den eigenaar I. WESTERWEEL aldaar. TE KOOF: 2 Winkelkasten2 Toonbanken 2 VOETENB ANKEN, Schalen en BalniDü, een Bahherstrog, Koperen FORNUISKETELBANKEN enz.; te bevragen bjj de Uitgevers dezes. ALGEMEENE MAATSCHAPPIJ Waarborgkapitaal100,000.00 Reservefonds- 15,000.00 Verwaarborgd Kapitaal- 205,000.00 Geboekte jaarlijksche Premiën- 10,025.37 DEZE MAATSCHAPPIJ VERZEKERT OOK BEGRAFEN1SGKLDEN. Allerwege worden SOLIEDE AGENTEN gevraagd tegen flinke provisie. Brieven franco aan de Directie. Drie- en vierwiels KINDERWAGENS. J. de JONG ZIJLSTRA. worden in allo maten tot voordeellge pr|j/.e» geleverd door A. GUDDE, Zierikzee. Oude .JALOUZIÊN worden ton spoedigste gerepareerd. lieert «lo eer de ONTVANGST te borigten van cone ruime sortering Gekleurde on zwarte CHAALTJES en DASJES. F0URNURES, CORSETS (Fransch model. GLACÉ-, FIL D'ECOSSE-, CASTOREN en ZIJDEN HANDSCHOENEN. DAMES-KRAAGJES en RUCHES. BOORDEN en MANCHETTEN. HALFHEMDEN en FRONTS. OVERHEMDEN, HEEREN-DASJES. LINNEN-, MOIRÉ-, POPELINE- en ZIJDEN SCHORTJES. Gordijn-Neteldoeken en Katoenen, Franjes, Embrasses, Tafelkleeden en meerdere Nouveautés en Confections. Door voordeeligen inkoop van eenige partijen NIEUWE DESSINS BEHANGSELPAPIEREN, worden dezelve tot zeer lage prijzen verkocht door Wed. A. GUDDE, SchuilhavenZierikzee. berigt zjjne geëerde Stad- on Landgenooten dat hjj zjjnen WINKEL in KRUIDENIERSWAREN, SIGAREN enz. van af Woensdag a. s. VERPLAATST in het huis vroeger bewoond door den Heer A. A. MES, op den Dam te Zierikzee. ■KOOKFORNUIZEN.' K K l! k li (i L R E F. DSC H I', f 9 PETROLEUM-KRONENGAS-ORNAMENTEN e 5 IJzeren MANGELS, LEDIKANTEN, KLEER- I STANDERS, KINDERWAGENS, TUINMEUBELENi NAAIMACHINES, BRANDKASTEN, enz X voorhanden bjj VETH en C°.Dordrecht. Eaa3c£?,s£>csa3c&a>c&ajc WATERFILTERS, inhoud 1 b. 2 Emmers, op trépieiï ft, lS,f50. VOORBEIJTEL «Rc C°. BERGEN-OP-ZOOM. P e t r o I e u m -Tee r. EENIGE VATEN van deze TEER zjjn voor handen en to lcoop op bet terrein der Gas fabriek te Brouwershaven. De pr^js bier van is met inbegrip van 't fust les inhoudende ÏOO Icniiiio». Bjj geringe voorraad en uitstekende resultaten dezer Teer, adressere men zich spoedig aan de Heeren II. J BRANDENBURG, Koopman en L. BOOGERD, Directeur der Fabriek aldaar. MIDDELBURGSCHE- en BR.ABANTSCHE OP FUST EN OF FLESSCHEN te bokomen bjj HERTSTEIN C°. Cliniu|):igne" Hlijjn- Port- Madern- Bortlemix- llnoJ. rn Will. AïilI>o*J Non- verkrijgbaar bjj Zierikzee. J. WA ALE. GEARRIVEERD: het SCHIP: «lo Johnnnn, Schipper B. Bossers MET EENE LADING Ruhr Smeekolen en Kagehelkolen 1ste lc-wnlitoit voor rekening van A. F. PAULUSSEN. J. L. PINTO L.Jz., gebrevoteerd Tandmeester der Vereenigde Staten van Amerika te Middelburg, zal DONDERDAG a. s. wederom te Zierikzee te spreken of te ontbieden zjjn over alle Tan«l- en !MoiHlgebrok«>ilbet iii35ott«?n van K u n 11«1 o ti volgens de nieuwste methode, in bet HOTEL VAN VEEN. C. HENNING op den Dam, berigt den ontvangst eener ruime zending Ziploii HOEDEN, LAATST MODEL, Fantasie, en Stroo DITO, alsmede nette keuze Petton. Plaatsing van Adverlentiën IN BINNEN- EN BUITENLANDSCHE DAG-en WEEKBLADEN. A. C. DE MOOI J Boekhandelaar. DINGSDAG 18 MEI zjjnde 3de Pink- sterdng zal er te Wissenkerke een SCHIETWEDSTRIJD worden gehouden, welk feeBt dooreen llinK- mn/.iek zal veraangenaamd worden, bestaande uit 25 personen. Namens het BESTUUR. Wissenkerke, 8 Mei 1875. H u I p o n d e r w ij z e r. Men vraagt voor de openbare school te Nieuwerkerk in Zeeland een HULPONDEltWIJZEU op eene jaarwedde van 550. In hei naby gelegene Zierikzee bestaat een cursus ter gratis opleiding voor de hoofdonderwjjzers-acte. Brieven enz. franco in te zenden aan den heer Bur gemeester vóór of op 1 Junjj aanstaande. Nieuwerkerk, 8 Mei 1875. SCHAAPHERDER. Wordt gevraagd om binnen zcb zeven weken in dienst te treden een in allendeele bekwamen «ehnap- heriler. Belanghebbenden, voorzieu van goede ge tuigschriften vervoegen zich in persoon bij A. BOS- SCHIETER te Melsisant. BEKWAME TIMMERMANS-KNECHTS benoodigd by A. FLIPSE, Korte Gortstraat, Middelburg. Brieven franco. ER WORDT GEVRAAGD: oen bekwame Metselaarsknecht, P. G.loon naar bekwaamhedenvoor een half jaar vast, terstond bjj G. van WAGENING te Stad aan V Haringvliet. TERSTOND oen SCHILDJEHS-KNECHT benoodigdbjj C. BAL te Zierikzee. Eene zindelijke waschvrouw kan door byzondere omstandigheden nog eene waseh inschikkenzjj kan goede information omtrent de noodige vereiechten geven. Adres bjj den boekhandelaar S. OCHTMAN Jz. Eene selmloltfUe DIENSTBODE benoodigd die wasschen kan bjj Mej. LOEWER, Poststraat. DOOR TOEVALLIGE OMSTANDIGHEDEN eene WERKMEID benoodigd bjj Mevr. MOOLENBURGH db Clercq op Weelzigt, bjj Schuddebeurs. TERSTOND o o u o W E R li MEID benoodigd die tevens goed kan molleen bjj den landbouwer CONSTAND van SCHELVEN te Brouwershaven. TERSTOND OF TEGEN HALF MEI' eene DIENSTBODE benoodigd bjj Mej. PAPEGAAIJ, Rotterdamsche kaai te Middelburg. Uitgevers: DE LOOZE WAALE. irBdmkkerjj van OCHTMAN, PIETER8E ft VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 65,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2