ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5558 5fsteJaarg. Dingsdag 11 3.lei 1875. Verschijnt DING8DAG, DONDERDAG en ZATÜRDAG. De prjja per 3 maanden is 1,30, tranco per post 1,60. ADVEKTENTIÈN 10 Cte. per regel, kunnen ai ter lijk tot des MaandagB, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Strandvonder ij. De BURGEMEESTER van Zierikzee roept voor de vierde maal ter reclame op, regthebbenden op 25 stuks greenen- en eilceiiliout van verschil lende afmeting, 14 stukken roodhout en 8 vaten verwetof, in zee gevischt, by hem aaDgebragt i in de voormalige vleeschhal. Oproeping Verlolganger. De BURGEMEESTER van Zierikzee, Gelet op een© kennisgeving van den heer Commis saris des Koning* in deze provincie yan 5 dezer maand A No. 204S 3de afd., brengt ter kennis van den Milicien Verlofganger LEENDERT den DEKKER, bohooreude tot de ligtiug 1873 dezer gemeente, ingelijfd bij het 2de Regiment Vesting-Artillerie, dat hjj is OPGEROEPEN om op Zn- turdag den 15 «lezer, des namiddags vóór 4 ure bjj zjjn corps aanwezig te zjjn, teneinde iu wer kelijke dienst te worden gesteld en dat "bij zich mits dien op voorschreven dag en uur by zyn corps moet bevindeD, voorzien van al de voorwerpen van Kleeding en uitrusting door hem bjj zijn vertrek met groot verlof medegenomen terwijl hem onder het oog wordt ge- bragt, dat hy in gebreke blyvende op den bepaalden tjjd onder de wapenen te komen bjj zijne latere opkomst zooveel langer in dienst zal worden gehouden en hij voorts wordt gewezen op art. 145 der Militiewet vol gens hetwelk de Verlofganger die niet aan de oproeping voldoet als deserteur zal worden behandeld. Zierikzee, den 8 Mei 1875. De Burgemeester, v. C I T T E R S. Nieuwstijdingen, ©ngrlanï), Louden, li Mei. De Raad der houders van bui- tenlandsche schuldbrieven heeft bekend gemaakt, dat de vertraging, die de uitvoering der schikking omtrent de vervallen Spaansche coupons ondervindt, het gevolg is van het verlangen der finantieele Spaansche Com missie, om de operatie gelijktijdig te Londen en Parjjs te doen plaats hebben. Nu is er eene quaestie voor de Franse he autoriteiten ontstaan over het bedrag der zegolbelasting, die in Frankrjjk betaald moeten worden van nieuwe uitgegeven Spaansche waarden, indien de Coupons to Parys gedeponeerd worden, en daarmede is eenige tijd heengegaan. De Times bevat eene onrustbarende correspon dentie uit Parijs waarin gezegd wordtdat de militaire party in Duitschland den oorlog met Frankrjjk zoekt, dat te voordeelige vredesvoorwaarden zou verkregen hebben en te snel zjjno fimmtiëele en militaire hulp bronnen herstelt. De ontmoeting van de Keizers Alexander en Wilhelm zoa geen ander doel hebben dan over moe of oorlog met Frankrjjk to beslissen. Naar aanleiding van die coroapoudentio zegt de Timesdat men den Europeescbón vrede niet beter dienen kandan eenvoudig bet buitensporige pessi misme der Fransche nolitici te constateren. Het is waar Frankrjjk herstelt zjjne militaire krach ten met onverstandige haastmaar het verlangt vol strekt niet naar d<;fl oorlog. Aan den anderen kant kan men onmogeljjfc geloovendat een aanzienljjk of mogtig deel vaxv'het Duitsche volk zulk eon cynische gedachte heefxils men het toeschrjjft. Men behpóft Duitschland niet te waarschuwen dat het ten oenen male in strjjd met de internationale moraal/zou handelenwanneer het den pas gesloten vred>y met Frankrjjk verbrak. Indien de geruchten die wjj slechts opnemen om t£ tegen te spreken zegt de Times gegrond warenzou men er waarschijnlijk den oorsprong van moeten zoeken in do blufferjjen van eenige Pruisische soldaten en in de ligtzinnigheid der Berlynsche pers misschien ook in de vage bedreigingendie staats lieden overtuigd van de diplomatieke waarde van vreesgemeend hebben te moeten uiten. Het visscherschip Secret", dat verleden Maan dag te Plymouth is binncngeloopen heeft berigt aan- gebragt van eene moiterjjdie Zaturdag-avond te voren aan boord van bet driemast-schoenerschip «Jefferson Borton" in het Kanaalniet ver van den Eddystone- vuurtoren had plaatsgehad. De kapitein der Jefferson Bortondie met bestemming naar Londen van Boston kwam had toen hjj de Secret praaide den kapitein van dit schip om een paar matrozen gevraagd daar bij gebrek aan banden had. Aan boord hadden de matrozen der Secret een akelig schouwspel gevonden. De kapitein deelde hun mede, dat hij tien dagen geleden gewekt was door het geroep van moord". Met twee revolvers gewapendwas hjj naar boven geloopenalwaar hij door drie matrozen werd opge wacht, die met marlpriemen gewapend waren. Zij hadden den jongen aan den mast gebonden, den eersten stuurman de hersens ingeslagen en overboord geworpen, den tweeden stuurman levend overboord geworpen en stonden op het punt van den kapitein in zyne kajuit te komen overrompelen. De kapitein schoot op de drie onverlateneen hunner kreeg zeven kogelsde tweede werd gekwetst en de derde ontving een zeer gevaarlijke wond. Allen werden geboeid en zouden bij hunne aankomst te Londen in handen der politie worden gesteld. De kapitein had van eene noordsche brik twee of drie matrozen ter leen gekregen. De dienst bjj het Engelsche post- en telegraaf- wezen bevindt zich reeds voor een deel in handen van vrouwen. De regering is nu ook van plan voortaan een aantal plaatsen als klerk bjj de postspaarbanken met vrouweljjk personeel te doen bezetten. Zij die daarvoor in aanmerking wenschen te komenmoeten zich onderwerpen aan een examen in het schoon- en grammatisch zniver schrijven in het vervaardigen van een opstel in rekenkunde en aardrjjkskunde. De ver- eischte ouderdom is gesteld van 16 tot 30 jaar. Kler ken tweede klasse ontvangen een salaris van 40 tot 75 pond eerste klasse 80 100 pond en opperklerken 110 h 150 pond pond sterl. per jaar. Biiroeloua, 6 Mei. Hier is berigt ontvangen van een overwinning door de Koninklijke troepen be haald op de Carl is ten onder aanvoering van Muxi, te San Felice de Codinas in de nabijheid van Sabadel). De troepen hebben zich van gevangenenwapenen en munitie meester gemaakt. Strilaerliinï'. De Pauseijjke encyclich heeft ook in Zwitserland tot scherpe maatregelen tegen de Roomsche geestelijkheid aanleiding gegeven inzonderheid wat betreft het regt van placet, dat daar nog altjjd bestaat en nu meer dan ooit gehandhaafd wordt. Jfranftrijft. Te Parys is dezer dagen een diefstal gepleegd een dier gevallen die van geduld en overleg getuigen. Een zeker Delapierre, een geldwisselaar, dreef tevens handel in antiquiteiten en kostbare voorwerpen van vertu. Sedert de laatste zes maanden werd zijn winkel trouw bezocht door een Amerikaandie telkenmale inkoopen deed, nn eens grooterdan weer geringer en altjjd een praatje maakte met Delapierre, die hem allengs als een zijner trouwste klanten beschouwde. Onlangs kwam hjj wederditmaal van een vriend ver gezeld. Delapierre kwam juist uit zijn kantoormet een zak goudstukken en een koffertje met bjjouteriën in de hand, die hjj onder 't praten voor 't venster ten toon stelde, dat door een glazen schuif van den win kel was afgescheiden. Er trad een derde persoon bin nen en' kocht een zilveren theepotwelke door den bediende ingepakt en dadelyk aan het opgegeven adres bezorgd werd. Naauwelyks was hjj vertrokken toen de Amerikaau een bronzen vogelklaauw te voorschyn haalde, zooals men wel gebruikt om viscbglazen op Te plaatsen en los weg tot Delapierre zeide »wift ge wel eens rond zien of ge een glas hebt dat op dit voetstuk past? Delapierre verzocht zjjn klant hem naar zjjn magazijn te volgen, en Het den vriend alleen in deu winkel. Het schjjnt dat deze onmiddellijk de schuif opende, en zich van de aanwezige waarde mees ter maaktewaarop hjj na eenige minuten met luider stemme uitriep Zjjt gjj haast klaar? De Amerikaan kwam nu terugkocht nog eenige kleinighedendie hem bezorgd moesten worden en ging bedaard met zjjn makker heen. Eerst een half uur later werd de dief stal ontdektdie meer dan 288,000 francs beliep. Een roof, zoo bedaard overlegd, zoo stoutmoedig uitgevoerd, verdient eenige aandacht. Even als de dieven, die onlangs de Engelsche bank bestolen, hadden ook deze eenig kapitaal ter hunner beschikking en bovendien een geslepen en ouverstoorbare koelbloedigheid, 't Viel hun zelfs mv" tyd i zelfs gemakkelijk om bedaard zes maanden lang, hun yd af te wachten, en inmiddels zilveren trekpotten en andere snuisterjjeD te koopen. Dezer dagen had een jongmensch te Parjjs een groote hoeveelheid vuurwerk gekocht en daarmede ui zjjn zakken volgestopt. Door de een of andere onbe kende oorzaak geraakte dit in brand en in een oogwenk geleek de ongelukkige op een wandelend vuurwerk. Uit zijne voorzakkon gingen vuurpijlen op, Romein- sche kaarsen vlogen uit zjjn achterzakkonoen zon kwam knetterend uit zyn borstzak te voorschjjn en naar allo rijden vlogen vonken. Mot groote moeite gelukte het hem een nat zeil over het hoofd te werpen, doch de govaarljjkc brandwondenwaarmede zjjn lig- choatn is bedektdoen voor zjjn loven vreezen. Twee oude vrjjstera uit de gemeente Cheny, de jnffronwen Rougemontkort na elkander overleden en die bjj haar loven het medolyden opwekten door do ellende en do njjpende armoeue, waaraan zjj ten prooi warenhebben aan haar erfgenamen het bagatel nagelaten van 368,000 franken. Minstens de helft van dit vermogen was in specie Opgestapeld in verscheidene kasten. Reeds meende men alles gevonden te hebben toen aan dun notarismot het inventariseeren belast een schoorsteenplaat in 't oog vielwaarachter moor dan rjjftig stapels goudstukken werden gevondon. De dames gingen altjjd zeer pover gekleed, waren ellendig gelogeerd en haar voedsol bestond bjj na uit sluitend in brood met melkop hoogo feestdagen permitteerden zjj zich do weelde van een stukje vloesch maar volgens de getuigenis van den slager nooit meer dan 125 grammen voor beiden. -DuitiulUiinb. Te midden der BiBschoppeljjko woelingen gaat het ond-Katholicisme in Duitschland langzaam maar bestendig vooruit en telt nu het niet onaanzienlijk getal van 6 duizend gemeentenwaaronder die te Kenlen met 3 duizend leden de talrjjkste is. MnnHtriolit5 Mei. Het provinciaal geregtshof bevestigde heden het vonnis der regtbank in de zaak der processie bjj gelegenheid van de heiligenvaart bjj welk vonnis de pastoor-deken der Servutiuskerk verklaard werd in strjjd gehandeld te hebben met de wet. Tilburg6 Mei. Gisteren middag omstreeks een uur ontstond er in de buitenwjjk Oerfe een hevige brand. Twee blokken huizen vormende 6 arbeiders woningen, brandden met bjjbehoorendo bergplaatsen totaal af. De meeste bewoners waren op bun werk zoodat de brand, reeds vrjj erg woedde, voor men hem bemerktezoodat er aan redding niet meer te denken viel. Een kind werd met levensgevaar uit een der brandende buizen gehaald ook heeft men eeno oude vrouwdie door don schrik als 't waro krankzinnig was geworden uit haar huis gesleept Men moest haar met twee man vasthouden om te beletten dat ze zich op nieuw in de vlammen zou storten. Het grootste gedeelte van den inboedelalsook twee scha pen zjjn verbrand. Bjjna niets is geassureerd. De oorzaak wordt aan onvoorzigtigheid van kinderen toe geschreven. Gelukkig was de wind in een gunstige rigtinganders waren de met riet gedekte boerderijen, in de onmiddellijke nabijheid welligt ook een prooi der vlammen geworden. Ieder die alhier liekend isherinnert zich het voornaamste der driehoekige pleinen den Heuvel, met den eigenaardigen pyramidalen lindeboomvorm. Sedert het vorige jaar is dit plein door bestrating en beplan- fciog aanmerkeljjk verbeterd en verfraaidvooral door drie nette bloemperken in elk der hoeken aangelegd. Het Gemeentebestuur heeft den veratandigen maatre gel genomen deze perkenin plaats van door verbods bepalingen te beschermen door bordenwaarop geschreven staat dat»de beplanting aan ile hoede van hot publiek wordt toever trouw d". Deze maatregel schjjnt uitmuntend te werken. Althans na de maandmarkt van deze week, waarop het niet aan drukte en (brood dronkenschap ontbreekt, is het gebleken dat het plantsoen geheel onbeschadigd is gebleven. Het ware te wenschen, dat de belangstelling van het publiek op dergelyke wijze algemeen gewekt werd voor openbare wandelplaatsen en beplantingen. Doeeborgjh 4 Mei. Een treffend ongeluk heeft heden nacht in onze haven plaats gehad. Gisteren avond begaf zich de machinist-stoker van de stoomboot Admiraal Tenbergen 1na het avondeten, naar bed, zonder dat men iets buitengewoons aan hem kon be speuren en heden ochtend was hy nergens te vinden hoewel zjjn kleederenlaarzen enz. op de gewone bergblaats aanwezig waren. Met drie dreggen doorzocht men den geheelen dag de havenmaar te vergeefs eerst heden avond slaagde men er in het lijk boven te brengen. Men vermoedt dat de ongelukkige hot slachtoffer is geworden van een slaapwandeling, daar hjj vaak zwaar droomde. Men verneemt dat hjj oen zeer oppassend jongmensch waskostwinner van zjjn bejaarde moeder, die by geregeld elke week 7 gulden van zijn loon verstrekte. Bjj de Botsing der tremen te Warmond ten vorigen jare had hjj zjjn leven gered door van de locomotief af te springen waarop hp als stoker werkzaam was. De schrik greep hem toen zoo zeer aandat hjj besloot den spoordienst te verlaten en liever bjj een stoomboot dezelfde betrekking te aanvaarden. Wngfoninjffo*!7 Mei. De vierjarige rneike- verplaag is voor deze stad en omstreken weer begon nen. Des avonds ziet het letterljjk zwart van de tallooze meikeversdie er vHegen. Door de bemoei- jingen der hier opgerigte commissie tot vernietiging van die insecten zijn door de ingezetenen ruim negen honderd gulden bjjeengebragtwelke som voorname lijk besteed wordt om de verzamelde meikevers in te koopen te dooden en tot mest te laten verwerken. Men ontvangt f 1 per HL.en een 20ütal HL. zjjn reeds aangebragt. Als men nn weet, dat er ongeveer 480 meikevers in een liter gaand. i. 48,000 in een hectoliter, dau kan men zien er eenigzins een denk beeld van makenhoevele milliarden diertjes hier des avondB rondvHegen. Mt«Ulelburg, 8 Mei. In eene alhier gehouden vergadering van de leden der Verkiaans-rereoniging zyn onder meer de volgende besluiten genomen: a. zoo spoedig mogelyk over te gaan tot de reeds vroeger besproken oprigtiug eener coöperatieve voor- schot-vereeaigiag, en aizoo daarmede niet te wachten totdat het wetsontwerp betreffende zoodanige vereeni- gingen door de Stateu-Generaal zal behandeld zyn; ft. eene vereeniging op te rigten tot het bouwen van arbeiderswoningenzooals die in verschillende plaatsen van ons vaderlando. a. te Goesbestaat. Middelburg8 Mei. Tot ons leedwezen ver nemen wjjdat een onzer verdienstelijkste geneesheeren de heer Bouvindeze gemeente gaat verlatenen zich als adsistent van prof. Donders te Utrecht gaat vesti gen. Eenige jaren geleden vestigde hjj zich alhier als oogheelkundigeen van hoeveel gewigt dit was voor onze vooral vroeger zoo afgelegen provinciebleek hieruit dat men niet alleen van hier maar ook weldra nit de aangrenzende provinciën en zelfs uit noordeljjk Belgie hem kwam raadplegen. Dat hjj ons na zoo'n kort verbljjf reeds gaat ver laten mag dus wel als een groot verlies worden be schouwd. Maar meer nog dan Hit is de redenwaaraan het wordt toegeschrevenbetreurenswaard. Men zegt namelijk dat aie boofzakeljjk gezocht moet worden in de voortdurende baldadigheden waaraan hjj bjj zeker Subliek blootstaatomdat hjj indertyd als voorstander er ljjkenverbranding is opgetreden. OoNtcrlmicl8 Mei. Door ingelanden van den polder Ooster- on Sirjansland is de volgende voordragt opgemaakt voor de betrekking van gezworenC. Struik T. Zoeter en J. Hanst. ZleriUasef*8 Mei. Op 29 April jl. word alhier door het dugeljjksch bestuur van het Waterschap Schouwen aanbesteedHet schoonmaken der water leidingen in de verschillende districtengedurende de jaren 1875, '76 en '77. Aannemers zjjn geworden: ZuidhoekDing. Krabbe te Zierikzee voor 50 per jaar BorrendammeCorn. Berrevoet* te Zierikzee f 74 per jaarFlaauworsv. d. Panne te Duivendjjko 146 por jaar; Koudekerkedonzelfdcn f 130 per jaar; Scharcndyke Com. Kloet te Duivcndjjke 147 per jaar en Lungendjjk en BrouweaahavenJoh. v.*rL Weel te Brouwershaven ƒ125 per jaar. Op 5 dezer werd door hetzelfde Bestuur aanbesteed Het vernieuwen onderstellen der gewone aarde-, kram-, rijs- en steengloojjing werken aan dat "Waterschap in 1875. Aannemers zyn gewordenZuidhoekJ. dc Rijke te Staveniese voor 4150Borrendammedenzelfaen voor /"li 650; EluauwersB. den Rzter van den Brink te Krabbendjjko voor ƒ29,900 Koudekerke H. Rin- gelberg te Duivcndjjke voor 7875Scharendjjke J. t>. d. Linden te Zierikzee voor 12,075 en Langen- djjk en Brouwershaven, P. van der Wende te Goede reede voor ƒ16,100 Woensdag avond viel het 5iarig zoontje van I/. Berkhoutbjj laag water in de Nieuwe haven alhier. Op het geroep van Am. Botbijl sprong Jan Verschuur er bjj en mogt hethoewel in bewuste- loozen toestandaan de inmiddels toegesnelde heeren Mr. J. M. I. Moens en M. S. Polaktoereikenwelke laatstgemelde door kunstmiddelen er in slagen mogt de sluimerende levensgeesten op te wekken. Door den val op de steenen hoeft het kind eenige kwetsuren bekomen en bevindt zich nog niet buiten gevaar. Z. M. heeft met ingang van 1 September e. k. aan E. J. L. Schae/er, eervol ontslag verleend, als leeraar aan de Rjjks- hoogere burgcrsch. te Middelburg. Voorts is, mot ingang van dien datum, benoemd tot leeraar aan de Rjjks- hoogere burgersch. te Middelburg, dr. W. J. Kapteyn, te Maastricht. Uit Tholen wordt gemeldAls een nieuw bewjjs boe het gebrek aan hulppersoneel algemeen is, kan van hier gemeld wordendat een hulponderwijzer die vóór 20 jaar zyn eervol ontslag heeft moeten aan vragen dezer dagen weër als hulponderwijzer op de openbare school is toegelaten. De man is om en bjj de 60 Van Vlissingen is naar New-York vertrokken het stoomschip P. Caland, gezagvoerder E. J. Deddes, ge- laden met stukgoederen. Als passagiers eerste klasse zjjn medegegaau mevrouw Batrcmanne en drie kinde ren benevens 120 passagiers tweede klasse. Het stoomschip IV. A. Scholten heeft op zjjne laatste reis naar Amerika den 15 April zooveel drijfijs én jjsbergon ontmoet, dat het schip er geheel aoor omringd wasdo stuurboordsboog ingedrukt en van alle vier de schroefbladen een stuk afgebroken werd. Eenige jjsbergen waren 80 voet boog en 600 voet lang. Het. voorste gedeelte van het schip liep vol water doch het voorruim bleef volmaakt dicht. Uit Sprang wordt het volgende berigt»Is de Langstraat reeds sedert onheugelyken tjjd bekend ge weest door het fabriceren vau schoenen en laarzen welk bedrjjf aan duizenden een goed bestaan oplevert in den laatsten tjjd echter heeft men daarin zulke belangrijke vorderingen gemaaktvooral wat netheid en soliditeit betreftdat men op sommige plaatsen vooral te Drunen en jWaalwyk met het buitenland, kan concurreren, 'tls wel de moeite waard iu laatst genoemde plaats een kjjkje te gaan nemen bij de fabriekanten van Loon en van Dooren die eene leve- rancie hebben aangenomenbestemd voor de feeste lingen die aan den optogt bjj de aanstaande Leidsche feesten znllen deelnemen. Men staat bjj het bezigtigen verwonderd over dit keurig fabrikaat en zoowel do juist getroffen vorm der 16de eeuw als de pracht van lederzijdesatjjn en andere stoffen zullen alle ken ners doen besluitendat de vervaardigers alle lof toekomt. Wegens de prijsvermindering der huiden en der schorsverwacht men binnenkort eene aanzienlijke daling in de lederprjjzen." Den len Mei jl. werd in een der lokalon van het gebouw der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Rotterdamonder voorzitterschap van den heer Presi dent-Commissaris J. L. A. Blankenbjjl en in tegenwoor digheid van heeren Commissarissen en 29 persoonljjk tegenwoordige of bjj volmagt vertegenwoordigde Aan deelhouders, de tweede jaarljjksche Vergadering gehou den van Aandeelhouders der Algemeene Maatscuappy van Geldeljjke Uitkeering, gevestigd te Overschie. Nadat door den Directeur de Rekening en Verant woording over het afgeloopen Boekjaar was overgelegd, gaf de President naméns het kollegie van Commissa rissen verslag over den toestand der Maatschappij. Hieruit bleekdat deze Maatschappijdie tot nu toe uitsluitend gewone Kapitaals-verzekeringen voor klein bedrag had gesloten3475 kontracten had aan genomen voor f 205,315. Aan premiën werd geboekt ƒ8112,60. De Maatschappij betaalde in 1874 aan sterf gevallen 1435. In geuoemde Vergadering werd een nieuw Bestuur en dne commissarissen benoemd en twee aftredende herbenoemd. Daarna werden eenige wjjzigingen in de Statuten gemaakt en besloten, dat de Zetel zal worden verplaatst naar Rotterdam. Voort9 werd een Commissie tot onderzoek der Reke ning en Verantwoording en der Balans benoemd bene vens de plaatsvervangende Leden dier Commissie. Het Dividend werd bepaald op 5% voor de op aan- deelen gedane storting. Nadat den Voorzitter der Directie en een der ven- nootea aan Heeren Commissarissen dank had gebragt voor de goede zorgen aan de Maatschappy besteed, werd door den Voorzitter de Vergadering gesloten. A T C H I N. Bljjkens een by het Departement van Koloniën ont vangen telegram van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië, is den 30 April door don generaal- majoor het na volgende aaD de Indische regering geseind Don 25n Apnl zjjn de vjjandeljjke stellingen in Lohong (tnsschen Mandarsa Poeti en Longbatta) door ons genomen met een verUes van 1 gesneuvelde en 12 gewonden. De gezondheidstoestand is bevredigendde sterfte gering. Soengei Rajja op de Oostkust heeft de Nederland- eche vlag geheschen. Aan een briefgeschreven uit Padangdd. 26 February ontleenen wjj de volgende bijzonderheden Te Atchin duurt de krjjg onverpoosd en verbitterd voort, en het einde er van laat zich niet voorzien. Intusschen bljjft hy de kanker die alle krachten van bet leger verteertwaarbjj ook op het oogenbUk geen enkel compleet marsch- en strijdvaardig bataljon meer is. Kwaadaardige en gevaarljjke ziektenwaaronder de choleradie in den laatsten tyd weder toegenomen isdunnen daar onze reeds zoo jjle gelederen veel meer dan het vjjandeljjk vuur. Volgens een particulier berigt dat vertrouwen verdient was het sterftecijfer op Groot-Atchin onzer- zyd8 19 personen per dag, waaronder werkvolk, koeUe's, bannelingen, bedienden enz. begrepen zyn. De Atehi- neton henben ook zeer veel geleden, en ook van hen heeft de cholera talryke offers geëischt. Zjj zelve geven van af hot begin van den oorlog een verUes op van meer dan 23,000 personen, waaronder ook vrouwen en veel kinderen. By de ordeloosheid, die daaromtrent bjj hen heersebt, en hun gebrek aan gegevens, vooral waar het den kleinen manhet volkbetreftis dat cjjfer veel te laagen men zal veel nader aan de waarheid zjjn, door het met 10,000 te vermeerderen. TELEGRAM. '«'Griivenlinge10 Mei. Door de Tweede Katner der Staten Generaal heeft dc hoer Knijper verlof bekomen op een naderen dag de regering te interpelleren nopens haar voornemens tot wijziging der wet op het Lager Onderwys. KerbnlenwH. Het kiescollege der Herv. gem. to Zierikzee heeft, ter voorziening in de vacature, ontstaan door het ver trek van Ds. Iiugenholiz en voortdurende door het bedanken van Ds. Andre! de la Porte, het vroeger ge melde drietal aangevuld met Ds. A. A. van Meurs pred. te Delden, zoodat dit thans bestond uit de Hli. Mees, van Rossem en van Meurs en daaruit onmiddelyk beroepen Ds. M. J. Mees, te Barendrecht. Ds. W. F. Trip van Zoutlandpredikant bjj de Herv. gemeente te Hattemheeft voor het beroep naar Vlissingen bedankt. Te Domburg, sedert I Mei 1872 vacant, is, als 20ste pogingnu beroepen Ds. B. van Schelvenpred. te Oost- en West-Souburg. De kerkeraad der Ned. Herv. gemeente te Amsterdam is teruggekomen op zijn besluit tot het heffeu van een hoofdelyken omslag Men heeft het besluit inge trokken en nu aan de goede gezindheid van de lidma ten overgelaten in de behoeften der gemeente te voorzien. Gemengde berlgten. Een lorre-koopman te O., te groen en te lui, om andere werkzaamheden te verrigtenis evenwel slecht genoeg om zjjn trekhond op eene allerwreedaardigste wjj ze te mishandelen en te schoppen zoodat het arme dier reeds met aan stuk geschopte leden sedert eenige dagen en nachten, digt bjj het dorp N. op den weg li^t te kennen. Het kan dan ook goed voor dien persoon zjjnzich vooreerst niet onHèr die gemeente te laten zien. Een torenwachters-zoon te Goedereede moest zyn babbeltong wat in toom houden, daar hjj zooveel on waarheden van twee meisjes heeft verteld r waar niets van te zoggen valt. Te Philipsland heeft een meisje dezer dagen een brief geschrevenwaarin zjj kenuis geeft, dat zjj zich met pinksteren zal laten verloten voor een kwartje. Het is wel niet veel geld, maar het meisje is niet veel waard. Een boeren-knecht te Meliskerke weet nog al nieuwtjes aan de vrouw te ver tellen, en gaat dan uaar eene buurvrouw, om die over te brengen. Hij krijgt dan wat lekkers, want die vrouw iB op hem gesteld. Klein Jaantje te Grjjpskerke heeft nog al veel to zeggen van eene goede vrouw, als zij te Meliskerke komtdat zjj moet nalaten, anders zal zjj in moeite komen. Een koopman te New-York vroeg in eene Courant een levendigen wakkeren knaap. Des avonds wordt er aan zjjne woning gescheld, en een knaapje van elf dagen bjj hem bezorgd in eene mand. Het kind was warm aangekleeden op een papier dat er bij lag, stond: levendig, wakker en nog onbe dorven hy pruimt zelfs nog geen tabak. Te Oost- burg is dezer dagen een komj-servies verkochtdoor Napoleon 1 bjj zjjn bezoek aan Breskens in 1805 ge bruikt. Eene zekere dame te 1s Heer. heeft met Mei-Dingsdag haar halssnoer verloren. Gelukkig heeft de waschvrouwtoen zjj bezig was met het uitleggen van het Unnengoed, bet verlorene in het gras gevonden. «Gelukkig" zegt Jantjeen de waschvrouw kreeg oene goede helooning. - Twee jonge lieden uit Heink worden in hun belang aangeraden, om niet meer met getrouwde dames uit te gaan, als het kermis is te 'e Heer.want zjj zullen het later beklagen. Tc 's H. zyn tegenwoordig buitengewoon veel Meikeverswaar nog al veel jagt opgemaakt wordt. Voor die jagt zjjn ook opzieners gekozenals: Heintje den bakker, Keesje uit het slopje en M. van den Zandweg. Gelukkig voor zulk eene commissiezegt Pieter, ridder van de schaar. Een kalk- en zandman en zyn vrouw te Goes moesten hunne buren zoo niet op straat brengen, maar zelf zwjjgen, Een muilezel zegt, dat bjj naast een smid gaat wonen, en om die redenen kan zjju ezelinnetje gemakkeljjk beslagen worden,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1