ZIMIKZEESCHE NIEUWSBODE. Zat ur dug 8 If lei 1875 No. 5557. 51sleJaarg. Vergcbjjnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjja per 3 maanden is 1,30, franco per poet 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot dee Maandags, Woensdags en Vrijdags voor middags 10 ure bezorgd worden. Door het POSTKANTOOR te ZIEltlKZEE zijn gedurende de eerste helft der maand April 1875, de navolgende brieven verzondengeadresseerd aan per sonen wier namen op het adres vermeldter plaatse van bestemming onbekend zijnals BILJET te Breda. J. van STRIEN te. Eikerzee. J. C. A. en C. ROSTEN te Noordwellc. L. EUIJER niet vermeld. Van het Hulpkantoor ELLEMEBT. J. HANSE te Bergambacht. Jagt- en Vischacten. Belanghebbenden die ACTEN verlangen behooren zich ter Gemeente-Secretarie zoo spoedig mogoljjk aan te melden. Kennisgeving. Kohier van deu HoofdellJkeu omslag voor 1875. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierik zee maken bekend tlat bet primitief kohier van den hoofdelijken omslag yan deze gemeente, over bet looponde dienstjaar, op heden door den Gemeenteraad is vastgesteld, on van den 7den tot den 15den dezer maand ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing zal liggen en dat ieder aangeslagene binnen dien t\jd, tegen zjjn aanslag bjj de Gedeputeerde Stateu in beroep kan komenbi) verzoekschrift op ongezegeld papier. Zierikzee, den 4 Mei 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. VERPACHTING. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee zijn voornemens op Woensdag den IS IVXeï h. te 12uur des namiddagsop het Raadhuisin het openbaar te verpachten De grahinau\jiiig van het onbe- plant gedeelte vau het geëffend terrein der Zui<lasellte buiten de Zuidhaveupoort in «lease gemeente, ten Noorden van den Provincialen straatweg naar Z\jpo, over <111 loopendejaar ingaande met den dag der goedgekeurde verpachting en eindigende den 31 December van dit jaar. De Voorwaarden der verpachting liggen ter lezing op de Gemeente-Secretarie. Zierikzee, den 4 Mei 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Algemeen Overzicht. Er zijn ten allen tyde staatslieden geweestdie bjj de ernstige opvatting van hunne taak op den voor grond stoldendat zjj dit deden- uit een hooger gods dienstig beginsel. Men heeft daar bjj dan steeds opge merkt dat dit wel eenigzins zjjne waarde verliest waar de elkander vijandige partgen zich geza menlijk dat beginsel toeè'igenen en zoowel de boven drijvende als de onderliggende part ij alles onder opzien tot den goddelgken zegen doet. Zoo heeft prins Bismarck, gelijk berichten uit Dultischluml zeggenver klaard dat hg met Gods hulp den vrede hoopt te heratellendie nu tusschen de inwoners van hetzelfde land gemist wordtals eerst de leemten in de Duitsche wetgeving zullen aangevuld zijn. Daarentegen beweren natuurlijk de ultramontaueu dat de zegen Gods alleen rusten kan op en Gods hulp alleen kan verkregen worden bjj het werkdat door Bismarck veroordeeld en bestreden wordt. Mon moet du9 maar weinig op die vrome bijvoeging staat maken en de zaken opnemen zooals ze ons voorkomen. Het is nu eenmaal zeker dat de Pruissische Premier, als hem de macht maar volledig gegeven wordtde cloricalen zal ten onder brengen en het onruststokend heirleger uit zijn vader land zal verjagen. Geloovon ook de ultramontanen een goed werk te doenals zjj don strjjd aanvuren en opwekkenzjj ondervinden dat die meening niet algemeen gedeeld wordt. En moge ook do Roomache kerk zich beklagen dat zij in Duitschland vervolgd en miskend wordthet is niet te loochenen dat de publieke stem zich tegen dat beweren verzet en dat Bismarck onverpoosd voortgaat om zijne plannen doovtezetteu. De laatsto en zeker niet do minst gewichtige maat regel, die door hem is beraamd is de opheffing der kloosters. Langen tijd heeft de Keizer naar men zegt, zich daartegen verklaardvooral de nonnenkloosters schenen in 'a Vorsten gunst te deelenook omdat do geestelijke zusters zich in don oorlog zoo hulpvaardig hebben betoond. Volgens de laatste tjjdingen is echter ook dit bezwaar overwonnen. Althans de kloosterwet is ingediend en bepaalt eene vrij spoedige opheffing dezer gestichten. Alleen die voor het onderwijs inge richt zjjn hebben eenen langen termijn voor hun vertrek. Men zegt alverder dat Bismarck ook aan de kerkhoven hun proffessioneel karakter wil ontnomen en daardoor een belangrjjken twistappel wegnemendie ook elders heel wat ellende heeft gesticht. Dezer dagen was de eerste Prins ongesteld. Men hoopt, zoo schrijven de dagbladenop eene zachtere temperatuur om hem te genezen. Wij deelen dien wensch in alle opzichten en hopendat in de natuurlijke eu in de politieke wereld zoodra mogeljjk de nooraewind voor een zachter lucht plaats zal maken. De geschiedenis van de nota's tusschen Duitschland en Belgie zjjn een weinig op don achtergrond geraakt. Belgie heeft nu zijn antwoord op de tweede nota ge geven maar de inhoud daarvan is noch niet bekend, 't Is een vuurpjjl geweestdie een hooge vlucht nam en door iedereen nagestaard wordtmaar dieals zjj de hoogte bereikt hééft, uiteenspat om in eeuige on schadelijke vonken zich op te lossen. In XTrnulii-ijli bleef het, voor het oog, merk waardig kalm. Toch smeulen er vonken die te eeniger tjjd weder ontbranden moeten. Het nieuwe ministerie is naauweljjks aan het werk of men is alweder bezig om zjjn bestaan te ondermijnen. De president Buffet schjjnt niet liberaal genoeg- on mon wil hem daarom don voet ligten. Mogt het gelukken dat zou de zaken niet beter maken en veel goeds weder vertragen. De nationale vergadering voert niet veol uit of houdt zich met ondergeschikte zaken bezig. Mac Mahou laat alles maar een stillen loop gaan en misschien om eene enkele partjj te paaien, strooit men uit, dat Thiers president worden moet van den nieuw te scheppen senaat. Volgens sommigen zou de wetgevende vergadering eerlang ontbonden worden. Misschien is het niet eens te hopen dat het waar zjjwant gaat deze vergadering uitéén dan zul de samenstelling eener nieuwe alle de gemoederen he- vig beroeren en de partijen met vernieuwde woede doen strgdenmaar er is geenerlei wddrborgom niet te zeggen veel kansdat eene nieuwe vergadering j niet veel anders zjjn zaldan wat de tegenwoordige is j Ofschoon wjj uit Jtüne:<»lau<l geonerlei nieuw» vernemen en het Parlement geen zaken van politiek j belang behandeltis daar toch een voorstel gedaan dat wel eenige aandacht verdient. Naar aanleiding van klachten over ontijdige mededeelingen in de dag- bladen heeft men eene oude bepaling in werking wil- len brengen waardoor de dagbladpers niet langer de debatten in het Huis zou mogen bjjwonen. Daar de minister, op eene daartoe gedane interpellatie ant woordde dat hjj bij het oude wilde bljjvenheeft de leider der tegenpartij nu een voorstel gedaanin het belang van die pers. Er is dus veel kansdat eerlang een belangrijk debat zal worden gevoerd over het al of niet toelaten van de dagbladmannen dat is over de vrees voor openbaarheid of het toelaten van allen, ook van booordeelaarsdie niet altjjd even kieseh zjjn in hunne handelingen. Nauweljjks kan uien zich voorstellen dat Engeland de koningin der aarde aan banden zal willen leggen. De tot hiertoe gevolgde weg bewees wel, dat men daarvan afkeerig was. Maar 't is dan ook verstandig eene wetdie niet ge handhaafd wordtaf te schaffen. Wettendie niet bunnen worden uitgevoerdzjjn eene bespotting van het gezacli en als men haren inhoud afkeurtmoet men ook den moed hebben haar ter zjj de te stellen. Het Huis der gemeenten heeft dezer dagen nog eene wet verworpen, die in onzen tijd, evenmin als elders, in Engeland te huis behoort. Zjj bedoelde de bepa- j ling dat wel iedere godsdienat-geziudheid hare dooden op eene algemeene begraafplaats ter ruste leggen mag, maar dat daarop geene andere ceremonies dan die door j de Anglicaansche kerk voorgeschreven zjjnplaats hebben mogen. Hoe krachtig ook voor de afschaffing gesproken ishet Huis heeft met eene meerderheid van 14 stemmen de bepaling in stand gehouden. Uit die geringe meerderheid leidt men echter af, dat langzamerhand eene betere gedachte zich vestigt en dat later een soortgelijk voorstel tot afschaffing kans krijgt van aangenomen te worden. Wat wjj uit öpaujt- hooren is weinig bemoedi gend voor de toekomst. Hot baat niet veoldat de troepen des konings nu en dan oeu klein voordeel behalendaar de inwendige verdeeldheid toeneemt. Mon spreekt zelfs van eene ministcrioole crisisdie ophanden zou zjjn, ten gevolge van 's konings wousch J om zelf oen opperbevel hebber van het leger te kiezen waartoe hjj Moriones bestemd heeft, die tjjdeljjk was ter zjjdo gestold. Over het algemeen zjjn de maatre- gelon der regooring weinig geschikt om voor de toe komst gerust te stellpn, althans de liberale partjj ziet het duideljjk indat zjj mot het koningschap niets gewonnen, maar veel verloren heeft. Met de finantien is het treurig gesteld. Niouwe schulden zullen gemaakt moeten worden om de oude zoo wat goed te maken, 't Is inderdaad jammer van een landdat zulke rjjke hulpbronnen bezit, dat zou kunnen bloeion, indien de bevolking haar bolang begreep en do handen tot don arbeid uitstrekte. De Kamer van afgevaardigden in Helgie hcoft in den loatsten tjjd het boeluit genomenom do Kamers van Koophandel af te schaflou. Do linkerzijde heeft al hot mogeljjke gedaan, ora dit besluit te koe ren, maar zjj heeft moeten onderdoen voor do clericale of ministerieclo meerderheid. Opmorkelük is het dat op dit punt de meeningen in ondorscheiaon landen zoo gedurig afwisselen, daar dezelfde instellingen nu eons worden opgeruimd en dan weder ingevoerd. In de ItalinanHchc Kamer i» een voorstel ge daan ora den Paus voor het vervolg eenigo voorrechten te verzekeren. Het is echter in de nfdcclingen zoo on gunstig ontvangen, dat men aan de verwerping niet twjjfelt. De regeering in Deiiemurken krjjgt al tneer en meer tegenstanders en de dagen van het kabinet, schijnen geteld. Van ovor de zee hooren wjj het gewichtige nieuws dat in «Jupuii de constitntioneele staat met eene vertegenwoordiging zal worden ingevoerd en dat er zelfs een senaat komen zal. Wjj achten het belangrijk, omdat hoe meer de staatsinstellingen ginds in over eenstemming komen met die van Europa, des te sterker ook de band worden zal, die de natiën aan elkander bindt. putten bedekt en den ingang der putten regeltmet een vrceseljjk geweld weggeslingerd. Door den hevigen 9lag gewaarschuwdverzamelden zich weldra een menigte menscheD rondom de opening van don put. In allerijl werd een kleine ploeg gevormd die afdaalde oui een onderzoek in te stellen naar den toestand der nijjn en der werkliedenwier dood zeker scheen. Zjj die met deze taak belast warenvonden al spoedig verscheidene ljjken. De luchtaanvoer werd gelukkig onmiddeljjk goed hersteld. De ljjken der verongelukte werklieden werden naar een naburige herberg gebragt sommigen waren erg verbrand en geheel onkenbaar anderen droegen geen spoor van doorgestaan ljjdon. De oorzaak is onbekend gebleven; het onheil kan zoowel aan een ongeluk als aan onvoorzigtigheid worden toe geschreven daar het verboden was in de mjjn met andere dan veiligheidslampen te komen torwjjl de pompiers nog dien morgen de mijn bezocht hadden. Tot nog toe waren 41 dooden gevonden het aantal geredden bedraagt veel meer. Mevrouw Mellor, een schoouzuster van den be kenden regter Mellor, verrigte dezer dagen te Liver pool een zeldzaam moedige daad. Terwjjl zjj in haar rgtuig langs de straat reedzag zij hoe een groote hond (die bljjkbaar dol was) een klein meisje in de hand beet. Dadeljjk stapt z}j uitbaant zich een weg door 't toegeloopen volk rondom 't gillende kind en begint zonder aarzeling de wond uit te zuigen. Daarna neeöit zjj 'tmeisje mee naar den naasten apotheker, laat de wond cauteriseren en brengt de kleine patiente naar huis. Zoowel voor 't kind als voor de moedige vrouw is het te hopen dat 't heroïsche middel zal mogen blgken gebaat te hebben, 't Gif van een aan watervrees ljjdenden ond werkt Blechts op 't- bloed in en kan dus straffeloos met den mond uitgezogen worden mits daaraan geen zweem van een wond zjj. Toch is er heldenmoed toe noodig om 't proefstuk bij een vreemd kind te onder nemen. Nieuwstijdingen. @ng«lanii. Omtrent de ontploffing in dc steenkolenmijn te Bunker's Hill wordt berigtdat die mjjnen, het eigen dom van de heeren Rigbybekend staan voor de goede orde en de waakzaamheid welke daar heerscben. De ontploffing had plaats op eene diepte van 180 voet, terwjjl er sedert 21 jaren geen dergeljjke ramp plaats had. Het bovengedeelte van de schacht werd geheel weggeslagen. Het inogeljjke werd gedaan om de ougelukkigen die zich in de mjjn bevondente redden. Tot. na middernacht waren slechts 12 ljjken gevondencr bevonden zich nog verscheiden vrouwen en kinderen in de mijndie waarschijnlijk omgeko men zjjn. Onlangs aanvaardde de hertog Van R., een der aanzienlijkste aristocraten van Engelandeen onge lukkige erfenis. Men verhaalt nameljjk, dat zich in dc nalatenschap zjjns vaders bevindt een Engelsch bankbiljet van vjjftig duizend pond eenig in zjjn soort. De overleden hertog heeft echter dit biljetom zijn schat zoo zorgvuldig mogelijk te bewareniu een casette geborgen die niet minder eenig is in haar soort. Zg ia namelijk vervaardigd uit jjzereeu duim dik en gedeeltelijk in den muur gemetseldzoodat slechts één kant uit den muur vooruitspringtde kant is van sterk bergkristalwaardoor het ingesloten bankbiljet duidelijk zigtbaar is. In de casette zijn echter zes schietwerktuigen aangebragten alleen hij, die met de constructie is vertrouwd kan de jjzeren gevangenis openen en zich in het bezit stellen vau den rgkon scbat. Het ongeluk echter wil dat de erflater plotseling is overleden en verzuimd heeft zjjn erfgenaam met het geheim bekend te maken. De ongelukkige-gelukkige erfgenaam bevindt zich nu wel is waar in het regtmatig bezit van een bankbiljet van 50,000 pondmaar hij is niet in staat daarvan te genieten. Hij mag het biljet bekijken en zijne vrien den als curiosum laten zienmaar helaashij durft het niet te wagen bet tot zich te nemen uit vrees dat bjj een onhandige poging tot openingeen der schiet werktuigen losgaan en hem zjjn rijkdom te duur zon doen betalen. De telegraaf meldde reedsdat Vrjjdag in de steenkolenmijn te Bunker's Hill, in North-Staffords hire eene ontploffing had plaats gehaddie vele menscnen het leven kostte. Nadere bijzonderheden dier ramp komen hierop neder. Vrjjdag was er een 100tal mannen en kinderen in de mjjn waarvan er 35 op 000 yards van de opening aan den arbeid waren. Plotseling werd het dakwerkdat den ingang der Belgie. Brussel4 Mei. In de heden door de Knmer der Vertegenwoordigers gehouden zitting heeft de minister van buitenlandsche zaken mededeeling gedaan vau bet antwoord der Belgische regering op de Duitsche nota van 15 April. De Duitsche rijkskanselier had niet leedwezen geziendat de Belgische regering de regt- matigbeid ontkende van de vragenin de Duitsche nota van 3 February vervat. De minister gelooft, dat de conclusie van den Duitschen rijkskanselier ver der gaat dan in do termen van het eerste antwoord ligt opgesloten. De regering heeft verklaard dat indien eenige mogendheden wjjzigrag mogten brengen in de strafwetgevinger voor België aanleiding zou bestaan om het vraagstuk te onderzoeken en het woarschjjn- ljjk deze beweging zou volgen. £leb«rlan&. Zwolle, 4 Mei. In de provincie OverjjsBel ie het plan gevormd tot hot oprigten eener oudcrlinge ver- eeniging van Rijksveldwachters, veldwachters en agenten van politiemet het doelom bjj overljjdcn van een der deelhebbers eene uitkeering te doen van één gulden por lid in eens. Reeds hebben zich eene groote menigte loden verhonden en mag men deze vereeniging als gevestigd beschouwen. Het ware te wensclien dat ook andere provinciën dit voorbeeld volgden om er zoo doende later eene Nederlandscbc vereeniging van te makenbehoudens zekere bepalingen. Alhier kregen 11. Zondag twee jongens onder het spelen twist om een knikkerwelke twist zoo hoog liep, dat dc een den ander eene bclangrjjke wonde met een mes in het gelaat toebragt. De zaak is ter kennis van de politie gebragt. Tiel, 5 Mei. Dc Arrondissements-Regtbank alhier deed heden uitspraak in de zooveel geruchtmakende Op-Hcusdonschc zaak. H. G., kerkvoogd der nieuwe partij aldaar, tegen wien door het Openbaar Ministerie eene cellulaire gevangenis van twee jaar was gecischt, is veroordeeld tot G maanden cellulaire gevangenisstraf, terwjjl nl do overige beklaagden tot een celstraf van 2 maauden zjjn veroordeeld, alsmede allen in do kosten. Ncuzeu, 5 Mei. Door een Antwcrpsche firma is alhier terrein in de omniddelijke nabjjheid van «poor en kanaal aangekochtom aaarop eene stoomhout- zagerij te vestigen. Mot den bouw der noodige lokalen zal spoedig een aanvang worden gemaakt. In verband hiermede, er.- met het oog op do toe nemende stoomvaartbeweging, wordt de ligplaats ter lossing van schepen aan den spoorweg aanmerkelijk verbeterd en vergroot. Jtfruiniemse, 6 Mei. Heden iB nabjj Zjjpe aan gespoeld het ljjk van een 22jarig jongeling. Naar men verneemt is die persoonzjjnde schippersknecht, veertien dagen geleden voor de Steenbergsche Vliet over boord geslagen en verdronken. Als eene bijzonderheid deelt men ons mede, dat bjj J. van Oilst te Bruinisse eene kat vjjf jongen heeft ter wereld gebragt, welke allen aan elkander zjjn Zierikzee, 7 Mei. Door Gedeputeerde Staten van Zeeland is vastge steld de lijst, der 59 hoogst aangeslagenen in 'a Rjjfes directe belastingen. Daaronder komen voor als te Zierikzee woonachtigMr. C. van der Lek dc Cletrq ƒ4084,03, Mr. J. Moolenburgh ƒ1222,91, Jhr. TE. M. H. de Jonge ƒ960,31 Mr. TE.' C. de Crane ƒ904,421/,, If. Koole f 875,62Jhr. Mr, Jac. Schuurbcque Boeijc ƒ705,77 en Jhr. W- van Ciders ƒ610,91. Onder de leden der Tweede Kamerdie dit jaar moeten aftredenen waarvoor op 8 Jung a. s. de verkiezing moet plaats hebbenkomen in Zeeland voorkiesdistrict MiddelburgMr J. P. If. Tak van Poortvliet en GoesMr. P. II. Snaijmans Vader. Volgens een te Brugge verschijnend dagblad zou de Belgische Minister van Openbare Werken geneigd zgn concessie te verleenen voor den aanleg van een spoorweg tusschen Brugge en Breskena (Zeeland). Do concessieaanvrager zou een ingezetene van Middelburg zgn. Benoemd tot hulponderwijzer aan de openbare school in de gemeente Zuidzande P. Riteeeuw, van Groede. Van de zeventig jongelingendie op 20 en 21 April hebben deelgenomen aan het vergelijkend onder zoek voor de betrekking van klerk bjj den Rijkstelegraaf is o. a. benoemd AHammachcrvan Groedeaan wien bg de aanwijzing van den rang, waarin de be noemden volgens den uitslag van het gehouden verge lijkend onderzoek op elkander behooren te volgen, het nummer één is toegekend. Onder de punten, die op de algemeene vergadering van do Vereeniging «Volksonderwijs," op Zaturdiig 22 Mei a. s.te Amsterdam te houden zullen worden behandeld, komt o. a. een belangrijk voorstel van liet hoofdbestuur voor, nl.om gemagtigd to worden na mens de algemeene vergadering met de hoofdcommissie van het Schoolverbond in overleg te treden, teneinde de zaïuensraolting van de Nederlandsche Vereeniging «Volksonderwijs" on het Ned. Schoolverbond tot stand te brengen, op den grondslag van de beginselen der Vereeniging «Volksonderwijs," met inbegrip yan de werkzaamheid van het Schoolverbond ten aanzien der bestrijding van het schoolverzuim. Het Hoofdbestuur van «Volksonderwijs" heeft een algemeene meeting uitgeschreven tegen Zoudag 30 Mei e. k. 's nam. 1 uur in het lokaal Fraseati te Amsterdam, waartoe alle voorstanders vau de beginselen der Ver eeniging worden uitgenoodigd Het punt van behande ling zal zijn»Het restitutie-stelsel," waarover bet debat zal worden ingeleid door Mr. A. Kerdjjk. Te Kaatsheuvel ie een jongen op vreeselijke wijze oui het leven gekomen. Met een mand ging hij naar een kuil, waaruit zand gehaald was, om wat zand te halen. Toen de knaap wat lang uitbleef, ging de moe der, die ongerust was geworden, eens naar de put zien, waar zij haar kina onder het ingestorte zand begraven vond. Mevrouw de weduwe Anna K. te Chuv in Zwit serland103 jaar oud, zal zich voor de vierde maal in het huwelijk begeven met een heer van 63 jaar. Kerknieuws. Beroepen bij de Chr. Geref. gem. te Axel, Ds. Ph. J. Wessels, pred. te Zierikzee. Gemengde berigten. Eene molenaars-dochter te Poortvliet i9 tegenwoordig aan het reizen op haar fortuin, maar zal toch niets vast kunnen krijgenen nu zegt Johanna Kon ik maar een vrijer krijgen Dan zou ik wel spoedig zwijgen, Maar nu het niet lukken wil, Houd ik my ook maar stil. Iu Flokkée noemt eeu veldwachter den acbrjjver van een wagenmakers-zoon en eene jonge familie, een eeredief en lasteraar. Een boeren-zoon te 's Heer- Abtskerke moest zooveel bittertjes niet drinken als het kermis ia en zoo niet vloeken en wenschen dat de veldwachter er van staat te beven, daar hg anders eene kasteleins-dochter niet in de fuik zal krijgen. Te X. zingt men: Een kastelein vol booze nijd Die is nu gaan probeeren Om hier een baas en zjjne meid, Veel wonderen te leeren. Al komt hg uit een ander land, En weet veel te vertellen Hg heeft daarom toch geen verstand Om men8chen uit te schellen. Dat zjj de waarheid heeft gezeid Om zoo den baas te steleu Om bjj haar met den avondtyd Biljart te komen spelen. Hjj spreekt ook van het vreemde spel En op het groene laken Van grappen met een wonderbel Om hem verdacht te maken. Maar wjj zjjn daarom niet vervaard En laat zjjn njjd maar woelen, Al draagt hg aan zjjn kin een baard Zgn drift zal wol bekoelen. Te Kamperland wordt eene dienstmeid in eene her berg aangeraden, zooveel niet te praten als zjj te Wis sen kerke komt, of de kastelein zal kalanten verliezen. Zij gaat nu in een dienst wonen waar zjj moet hooren zien en zwjjgen. Te Oudelande zal ten tooneele worden gevoerdEene meid die met Mei-Dingsdag zooveel pleizier heeft gehaddat zij over haren vrjjer niet heeft kunnen denken. Zij zegt dat zij met Pink steren voorzigtig zal moeten zjjn om niet op een dwaal weg te geraken, want de wegen zjjn moegelijk. K. onaer Ouwerkerk inoeBt hare haarlokken wat korter maken, als zjj mot haren vrjjer naar den dijk gaat, om niet uitgelagchou te wordenwant het staat maar leeljjk om zelf een vrjjer op te zoeken. «Ik heb een pleizierige Mei-morgen gehadzegt Keetje te Kam perland i want er stond al vroeg een man van stroo voor mij klaar, en zoo mooi opgeschikt, dat ik er niot van slapen kan, als ik denk wie er nog zooveel moeite doen kan voor een oude vrijster." Tc Rilland ifi het onlangs al wonderlijk toegegaan met de brandacbou- wing, en er zgn nog al processen-verbaal opgemaakt, doch wie de kosten zal moeten betalen, weet men niet. Ingezondeii Stukken. EEN ENKEL WOORD over het Stoomgemaal. Nu velen misschien niet meer denken aan het ver slag dienaangaande wil ik thans door dezen trachten hen er nogmaals op te wijzen. Volgens mjjne meening is een stoombemalingzoo als die in dat verslag wordt voorgesteldten zeerste overdreven. Immers de thans bestaande watermolens en sluizen hebben in den tjjd van nog geen drie weken het polderwater twintig centimeters doen dalen wel een bewjjs dat het thans bestaande werk niet als onnuttig mag beschouwd worden. Het is niet alleen dat dc watermolens het lagere gedeelte van Schouwen in dezen tjjd des jaars te droog houdenmaar ook het hoogere gedeeltewaaruit voortvloeit dat dc water putten voor het vee natuurlijk ook ledig gaanomdat ae grond in Schouwen over het algemeen zeer porieus iszoodat door die lage bemaling vele veehouders ge vonden worden die het drinkwater voor het vee van elders moeten halen. De watermolenaars moeten dan ook bg genoegzame wind niet alleen zes dagen per week malenmaar zelfs op den rustdag. Niet dat schrjjver dezes tegen het stoomgemaal zou zgn omdat hjj voor geene verbeteringen isintegen deel, doch naar zijne en veler meening kon dit tot stand gebragt worden met minder kosten. Bjj de vrjjverklaring des polders was ieder van meeningdatindien er geene buitengewone omstan digheden zich opdedenwjj spoedig aaumerkeljjk zouden verminderen in onze lastendoch op den thans ingeslagen weg voortgaandezou de laatste dwaling erger zjjn dan de eerste. Een vriend van billijkheid. Practica est multiplex,'"' zei de duivel, terwijl hij een boer de ooren afsneedom er achterlappen voor schoenen van te maken. Dit oude spreekwoord vindt nog toepassingals men dagelijks ziethoe het vin dingrijk vernuft zich voortdurend spitst op de uitvinding en aanwending van veelsoortige middelen tot bet af snijden en aannaajjen van oorentot het maken van wassen neuzen. Dit kwam zoo bjj mij optoen ik dezer dagen in de couranten lashoe men in Gelderland eene kunstmatige kiezersteelt gepractiseevd heeft, door middel van het nemen van patent voor bedrjjven welke niet uitgeoefend worden en waarvan de aan slagen oubetaald gebleven zijnnaardien toch alle non-volètirs op de kiezerslijsten voorkomenwanneer bun aanslag maar toereikend zij. Zoo kan men dan ook kiezers fabricerendoor eenige onvermogendeu dienstboden of paarden te doen aangeven voor de por-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1