8 I B I 3 H. 46 A. 50 C. Weiland, Echte Engelsclie Wat er filters. J. DE JONG ZIJLSTKA. van FRANS HAN1EL en C te RUHR0RT. J. J. OCHTMAN, te GOES. ifioismiifii®, TREDMOL E N S, UUIM-MACIIINKS, HAI MACHM, KM., KINDER Dames- en Kinder-Hoeden, 0EKSTÈ 1«IIB 3°. dat bot bostiuiiviliil, dat zich tot den heer Uoejjo beeft gewend, ten pinde diens ijiecning omtrent het onderwijs te vragen, dit heeft gedaan na voorafgaand overleg met, en goedvinden van don voorzitter, waar uit ten duideljjkste blijkt, dat deze geen tegenstander was van de candidatuur van dien heer per se. Zoodat uit een en ander volgt, dat noch de leden vau het Bestuur, noch de Vergadering kunnen zijn medegealeept door de welsprekendheid van den Voor zitter, aan wiens talent zij anders alle regt doen weder varen. Dr. P. J. ANDREJS. C. HOFMAN. Zierikzpf 4 Mei 1875 RETHAAN MACARÉ. Zierikzee, 4 Mei 1815. A w STELLWAGEN. P. SCHURINGA. C. van der VLIET Dz. (Wjj hebben niet geaarzeld bovenstaande verklaring te plaatsen omdat wjj 't woord ook aan anderen gun nen vooral indien 't van zoo geachte zjjde komt en zoo humaan ia geschreven. Het Bestuur vorgunne ons echter een paar aantee- keningen: Wjj hebben gezegd, dat do Voorzitter heeft weten te overtuigendit is heel iets anders dan aan den leiband loopeu. De gezonde zin van 't woord over tuigen zal toch wel zjju: overreden, klaarlijk aanwijzen, aantoonen, iemand tot iets brengen door bewijzen zonder tegenspraakovereenstemmen met iemand omtrent eene waarheid waaraan hij twijfelde. Dit hebben wjj willen zeggen en dit was niet beleedigend voor 't bestuur, bet- welk de handigheid niet kon veronderstellen. Het bewjjs hiervan leverden wjj reeds in onze derde conclusie: Persoonlijke kwestiön hebben niet gegol den bjj de Vereeniging," enz. Deze conclusie, het Bestuur houdp 't ons ten goede, bljjven wjj handhaven. Het Bestuur heeft bjj hetschrjj- ven van zijne verklaring geen rekening gehouden met de wetenschap, dat de Voorzitter, vóór het openen der afdeelings-vexgadering, de les heeft gelezen aan een medelid, die hjj verdacht hield de candidatuur B. in ons blad te bevorderen, eu daarbp alles behalve malsche dreigementen bezigde, indien Jhr. B. werd gekozen. Bescheiden vragen wij dusgaarne het oordeel èn aan het Bestuur èn aan het publiek overlatendezjjn de argumentendie het Bestuur bjjbrengt voor zjjne verklaring welsprekender dan die welke onze conclu sie 'oeheerschen? Innig overtuigd, dat wjj met waardigheidgema tigdheid en bescheidenheid ons in den verkiezingsstrijd hebben gedragen, heeft het ons zeer veel leed gedaan, dat de Voorzitter ons zoo ruwzjjner onwaardig, heeft aangevallen. Daartoe bestond van zjjn kant geen aan leiding, hoegenaamd Wjj moesten ons dus verdedigen, en niets natuurljjker ('tis het regt der verdediging) dat wjj van de fouten onzer tegenpartjj gebruik maak ten. Had de Voorzitter over ons gezwegenook wjj hadden alles met den mantel der liefde bedekt eu wenschen dan ook zeer, dat wjj er niet verder over behoeven te spreken. Red.) BurgerljjUe Stand te ZieriUzee. geboren: 16 April. Eene dochter van J. 01 ree en J. van den Berge. 17 dito. Eene dochter van E. A. Tiasot van Patot en A. Kleinman. 19 dito. Een zoon van A. Koenegracht en G. J. van den Berge. Eene dochter van J. de Rjjke en P. van der Voois. '21 April. Een zoon van A. J. Bal en M. J. Berrevoets. 23 dito. Eene dochter van J. Louwerse en A. Uil. 26 dito. Eene dochter van J. Walkier en J. Timmermans. Eene dochter van K. Brandenburg ea J. Tabernóe. '28 dito. Een zoon van W. Riuderhof en A. J. Priester. Een zoon van K. van don Houten en M. Bejje. gehuwd: 21 April. P. Dntillienx, jm. en J. Hillebrand, jd. C. Stiphout, jm. en J. Bakker, jd. 28 dito. A. van der Huchtwedtiwn. cn D. A. van Akkeren jd. J. Heuzeveldt, jm. en M. C. Bibbe, jd. P. van Wageningenweduwn. en J. Walkier, wed. K. Mannijm. en P. K. Zegersjd. - J. de Legejm. en C. R. van Splunter, jd. overleden: 16 April. P. Tabbernée, oud 73 j., wed. van H. J. Koevoets. 20 dito. C. Missel, oud 66 j., weduwn. 23 dito. J. van Poelgeest, oud 9 j., z. 24 dito. F. W. Trjjselaar, oud 11 j., z. 25 dito. J. E. de Klerk, oud 79 j., wed. C. Kanae. 28 dito. J. van Schendel, oud 6 m., d. als levenloos aangegeven: 28 April. Een zoon van P. Laven en H. v. d. Wejjde. STOOMBOOTDIENST tusschbn Zierikzee en Rotterdam en tüsschen gelegen plaatsen. Afvaart uren in Mei 1875. Van ZIERIKZEE: Zondag 9 's nam. 1,30 u. Woensd. 12 's morg. 6, Vrijdag 14 8, Zondag 16 9, Woensd. 19 11,— Vrjjdag 21 'smidd. 12, Zondag 23 's nam. 1,30» Woensd. 26 2,— Vrijdag 28's morg. 6,— Zondag 30 7, Van ROTTERDAM: Dingsd. 11 's morg. 9,30 u. Dond. 13 10,15 Zaturd. 15 's nam. 12,15» Dingsd. 18 Dond. 20 's morg. Zatnrd. 22 Dingsd. 25 Dond. 27 Zatnrd. 29 1,- 9,30» 9,30» 9,30» 9 30 10,15 STOOMBOOTDIENST van Middelburg op Rotterdam. Mei 1875. Van MIDDELBURG: Vrjjdag 7 's morg. 10,30 u. Zondag 9 's midd. 12, Maand. 10's morg. 6, Dingsd. 11 Van ROTTERDAM: Zatnrd. 8 's morg. 10,30 n. Maand. 10 's midd, 12, 12,— Woensd. 12 Dond. 13 Vrijdag 14 Zaturd. 15 Zondag 16 6,— 7,— i 9,— Dingsd. 11 Woensd. 12 Dond. 13 Vrijdag 14 Zaturd. 15 Zondag 16 12,- 12,— 12,- 12,— DIRECT CORRESPONDERENDE WAGENDIENST: Van Zierikzee, Hotel van OPPEN, afrid 1 uur na af vaart van Middelhiirg en 2 uur na afvaart van Rotterdam. Afvaart van Zijpe naar Rotterdam nimmer vroeger dan -uur na afvaart van Middelburg. Prjjzen der Boter en Ejjeren. Ztertkzee 5 Mei 1875. Boter laagste koers 0,57s en hoogste koers 0,675 per 5 hectogrammen. Kip-Ejjeren laagste koers ƒ0,65 en hoogste koers 0,77s per 25 stuks. Hkkc*teuti«u. Getrouwd slrjansland, 5 Mei 1 875. L. VIJVERBERG en J. RENTIER. Getrouwd Bevallen van een Meikjje, H. ARNOLD-de Haan. Zierikzee4 Mei 1875. Heden trof ons een gevoelige slag door het overlijden van onze geliefde moeder en behuwd-moeder WILHELMINA de JONGEWeduwe P. Visin den ouderdom van bjjna 58 jaren. Eene kortstondige ziekte maakte een einde aan haar voor ons zoo dierbaar leven. Uit aller naam, Haamstede, M. A. VIS. 3 M e i 1 8 7 5. J. VIS. A. VIS. Tevens dienende tot kennisgeving aan vrienden en bekenden. Heden trof mjj de gevoeligste slag mjjns levens door het afsterven van nijjn geliefde echtgenoot en vader MARIEN STRAAIJER, in den ouderdom van ruim 61 jaren. Elkerzee, m. STRAAIJER, geb. Natte, 3 Mei 187 5. kinderen en behuwd-zoon. Vergadering van Ingelanden van de Polder (JONGE) op Ziitiirdngdnu 115 Mei 1875, des voormiddags ten elf ure, ten huize van M. FRANKEN to Zierikzee. De rekening en begrooting met de me- moi-io van tooliohtfiig des polders ligt van 7 tot 14 Mei ter inzage voor eigenaars in den betrok ken polder bjj den Djjkgraaf. I)e Dijkgraaf, A. van der HAVE. h I E Z F R S van Ooster- en Sirj'ansland komt met ons op 7 Mei a. s. getrouw op en brengen wjj onze stemmen uit op den heer J. HANSE Az., lid van hel Gemeentebestuur Hoewel het geen _wet is dat een Siijanslander wordt gekozen, achten wjj en velen met ons het billjjk dat men de oude palen niet terugzet. Vele Kiezers van Sirjantland. Ingelanden van Ooster- en Sirjansland. Op. aanstaanden Vrjjdag worden als Candidaten voor de voordracht van gezworen voor den polder Oostkr- en Sirjansland dringend aanbevolen de heeren LEENDEUT de WidJEZE. JAN BOUMAN. JOHANNES ZEIJLER. Vele Ingelanden van den polder Ooster- en Sirjansland. Ingelanden van Ooslerland daar wjj op aanstaanden Vrjjdag 7 Mei weder opge roepen worden alsdan een vacature te vervullen voor kandidaten als gezworen in plaats van wjjlen den Heer J. de RIJKE, kiest dan met ons de Heeren M. L. BltOUWEH. C. STRUIK. W. r». BROUWER P%. Vele Kiezers '-an Ooslerland. Verkiezing op Vrijdag 7 Mei a. s. Ingelanden van Ooster- en Sirjansland komt trouw ter stemming op, toont bn de zaak belang te hebben, want hot i9 dringend noodig. Kiest dan met ods voor gezworen de volgende Candidaten: L. de WEEZE. J. BOUMAN Jz. J. ZEIJLER. Vele Kiezers te Ooslerland, het billjjk achtende dat in het Djjksbcstuor ook iemand van Sirjansland zitting beeft, en ook met het oog op de werkzaamheden, zullen bjj do verkiezing op 7 dezer hunne stemmen uitbrengen op den heer J. HANSE Az.; lid van den Gemeenteraad, en vertrouwen dat vele kiezers hnn voorbeeld znllcn volgen, om een' waardig lid te kiezen. Ingelanden van Sirjansland daar wij op aanstaanden Vrijdag 7 Mei weder opge roepen worden alsdan een vacature to vervallen voor kandidaten als gezworen in plaat* van wjjlen den heer J. de RIJKE, kiest dan mot ons de Heeren O. STRUIK. M. L BROUWER J. HANSE. Vele Kiezers van Sirjansland. Voor drie Candidaten als gezworen voor den polder Ooster- en Sirjansland worden ernstig aanbevolen de Heeren: E. «Ie WEEZE. JAN BOUMAN. JOH. ZEIJLER. Mannen wier standvastigheid genoeg bekend is om ze met gerustheid te durven aanbevelen De ondergeteekende berigt aan zjjne geëerde Dorp- cn Landgcnooten, dat hg zich alhier gevestigd heeft als Vleeschhouwer en Spekslager hjj verzoekt een ieders gunst, belovende eene nette en civiele bediening. Ellemeet. H. de WINTER. BRUrNISSE, Mei 18 75 M. van der VLUGT en J. M. VAN RHEE. HH. KOLENHANDELAARS die genegen zjjn tot de levering der Ruhr-Kolen voor de Mcestoof »de Duif" te Duivcndijkeworden verzocht hunne pi*tf M-op/tg(t vper Hectoliter, vrjj in de haven te Brouwershavenin to zenden vóór of op den 11 Mei 1875, bij den Boekhouder L. VIERGE VER aldaar. Do Notaris J. M. B O U VI N zalin plaats van op Vrijdag den 7 Mei 1875op Snandagdeu lOMei 1875, 's voormiddags om 10 ure, ten verzoeke van J. L. van WESTEN- BRUGGE, op zijn hoefje onder Duivendijke, publiek presenteren te verkoopen een partij HOOI, MESTPUT, Klootseliult, Ton-, Knaru- on Mollt- gereedsehapHoolgraaf en andere goe deren en daarna in de iierbebg moriaansiioofd: gelegen onder Duivendijke in Klapsbevangkadaster sectie O, No. 117 en 360, IN TWEE PËRCEE1EN en daarna GECOMBINEERD. Groothandel in SI EEN KOL EIV, Vertegenwoordigd voor ZEELAND door De Deurwaarder J. B E T H E zalop Vri|«Iug «Ion 14 M«»i H&TfS. des voormiddags te 10 urevoor het huis wjjk A No. 410, aan de Noordzjjde van de Oude Haven te Zierikzee in het openbaar verkoopen Eene partij MEUBELEN, Tappers-Gereedschappen ©n andere Roerende Goedoren waarondereikenhouten KABINET dito BUREAU 2 LADETAFELS, TAFELS, STOELEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, BEDDEN met toebehooreo, KARAF FEN, tinnen MATEN, TOONBANK, WINKELKAST, eenig OUD PORCELE1N en veel meer andere goederen. De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH, te Zierikzee zal, op <l«'ti 1»8 Mei |f.'s namiddags 2 urein de herberg van D. van Bloots te Dreisehor teu verzoeke van do Weduwe en Erven van J. VATTE- KANNE aldaar, publiek presentereu te verkoopen E e u YV OONHÜ1 S, SCHUUR. TUIN KRP, staande cn gelegen te Dreisehorkadastraal bekend sectie C Nos. 634, 635 en 703, groot 19 Ares 40 Centiares. 1 Hectnre 11» Arei» 7O Centhtres W E ILAN D. en 2 Hectares 53 Ares Bouwland. gelegen aldaar, kadastraal bekend sectie C Nos. 234 en 246. Alles nader bjj biljetten to omscbrjjven. En onmiddellijk daarna ten verzoeke van den heer J. H. C. HEIJSE, als onherroepelijk gemagtigde van de Erven J. van db VELDE te Dreisehor Een WOONHUIS, SCHUUR «»i» EKVE, staande en gelogen te Iheischorkadaster sectie C, no 705, groot 5 Ares. Openbare Verknoping ten overstaan van den Griffier Mr. P. J. A. van DAM, «I» Diuereklna den 18s Mol 1875, des middags 12 ure, in de gemeente Goesten ver zoeke van PI ETER WILLEBOER, huurkoetsier, wonende te Goes, op diens hoefje aldaar, van: Zes PAARDEN, zes RIJTUIGEN, een HITTE WAGEN, een CHAIS, vier AAN- HOÜWKALVEREN en verder BOUW- en ZOLDER GEREEDSCHAPPEN en oindeljjk de MEST in den Mestput. Openbare Verkooping op D"i»«l('r«lag «Ion VÏ7 Mei 1875, des voormiddags elf ure, in het Logement van den Heer L, Luiks te llansweertvan EEN ZEKR HECHT STERK EN WEL BETIMMERD WOONHUIS en ERVE, staande en gelegen tegenover de tweede Schutsluis tc Hansireertzjjnde een zeer florisante Broodbnk- lf«»i*|j en WlnlieLAirnlrtv aankomende de Heer J. STRUILAART to Hansweert. Information bij Mr. P. J. A. van DAM en de Heer Notaris van den BUSSCHE, beiden te Goes. De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH te Zierikzee, zal, op Mnnndiig «Ion !!!!!l5ÉI 14 Jiinij Ic., des middags ten 12 ureten verzoeke van den heer J. II. C. HEIJSEals onherroepelijk gemagtigde van wjjlen B. van der WAL c. a. te Sevauskcrke in de Herberg van L. Ha nsb te Serooskerkepublick presenteren te verkoopen Een Woonhuis, Tuin, Erve en WEILAND, staande en gelegen to Serooskeike, kadaster sectie B, nos. 109, 112 en 113, groot 22 Ares 50 Centiares. Een Woonhuis, Tuin en Erve staande en gelegen aldaar, kadaster sectic Anos. 101 en 102, groot 04 Ares 44 Centiares; en 11 Aros 80 Centiaren WEILAND, gelegen aldaar, kadaster sectie B, nos. 110 en 111. Een eikenhouten Kabinet TE KOOP; to bevragen bjj don Bockhandelaar van DISHOECK. AAN HE Rijtnigfabriek en Magazijnen van R. G. PELte Dordrecht VOORHANDEN: Verschillende soorten van nienwe en ge bruikte RIJTUIGEN, als TENT WAGENS voor 4 en 6 personenwaarbij ook open cn geslotenBAROUCHETTES JAGTWAGENTJES in den olie, TILBURY'S, vis-a-vis, PONNYWAGEN, gebruikte DROSKWIE, CHALESE en meer andere soorten van RIJTUIGENvoor de deugdelijkheid wordt gegarandeerd. BOEK BINDER IJ VAN S. OCHTMAN, Jz. Vervaardiging van bindworUin allo formaten cn tmii«leu.Registers en Sehrjifboelcon. Cartonnnges, Etui- en Lederwerk. Wlnltol- en Kan- toordoozen. Gnoadrement van por tretten, pinten en gravuren. Op- maken van dttmeH-lumdvverUen, enz. Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland. De BANK geeft PANDBHIEVKN uit rentende -4uCt. 'sjaars, aflosbaar a pari bjj jaar- lijksche uitlotiug. Zij verstrekt gelden onder eor«*t hypotheeair verljund van goederen uitsluitend in Nederland gelegen. Aanvragen om iy|nvUie<-aire Voorschot» ten en Puitdiii'ievan kunnen dageljjks geschie den bjj de volgende AGENTEN: Te Tholen, de Heer Jhr. S. O. de CASEMBROOT. Middelburg, de Heeren J. A. TAK C°. Goes, de Heer J. A. A. FRANSEN van de PUTTE, Zierikzee, de Heeren van der STARP BERG. De Belgische Maatschappij van nlgeme*>ii(' asRiiirnuti&ii tegen Brandgevaar. verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: WOONHUIZEN 60 Cents per ƒ1000 'ejaars. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,- - Information bjj de Agenten C. van der VLIET Dz. te ZierikzeeJ. C. M. van RHEEte Haamstede en L. BOOGERD Az. te Brouwershaven. MOTEN, IIIMIIIIOF ut Ca., BERIGTEN DEN ONTVANGST VAN EENE PARTIJ waaronder met groote vlugtwielen. HAND-D ORS CUM A CHINES, met en zonder ZEEFT enz. LEVEREN STEEDS TOT CONCUR ERENDE PRIJZEN. VV V TERFILTERS, inhoud 1 A 2 Emmers, op trépio«l A l!3,50. VOOBBEIJTEL Ae C°. BERGEN-OP-ZOOM. «Si T u inmeub ei'en van de NIEUWSTE MODELLEN, zjjn in gronte Hort«'(>ring voorhanden bjj VETH C"., Dordrecht. IJS altijd verkrijgbaar t»\j J. W. SCHOUTENOude Haven. Gezusters Loewer, Poststraat berichten den ONT V AN GST der NIEUWSTE MODELLEN van Bloemen, Veeren, Linten enz. MUim GERSTE-BIEli, Maartsch Brouwsel dat van het fust kan gedronken worden zonder t«? verzuren, wederom gelijk vorige jaren te bekomen voor ƒ0,50 het kinnetje, bjj M- F. C. do KATER. NOORD-BRABANTSCH MAARTSCH BROUWSEL, op halve en kwart tonnenbenevens DUURZAAM GERSTE om van het fust te drinken bij W. BAARS te Zierikzee. SCHIPPER VAM DIJK vaart aanstaanden ZATURDAG ïiaaT de steden Botterdam en Dordrecht. Door omstandigheden BIEDT ZICH AAN een bekwame Brood-, Beschuit- en IVlein- goedbnkliers-Kuecht. Adres met franco brieven onder letter L bjj de Uitgevers dezes. TERSTOND een aankomende SCHILDER8-KNECHT benoodigdvan de P. g.bjj L. KIELMr. Schilder te St. Annaland. Brieven franco. TERSTOND eene BOERENMEID benoodigd bjj G. GAANDERSE onder Dreisehor. UitgeversDE LOOZE Ac WA ALE. Snelpersdrukker^ van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK. Meelstraat, B, G5,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2