zierikzeesche nieuwsbode. Donderdag 6 Mei 1875. l\o. 5556, 51sleJaarg. Verachjjnt DDïGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden ia ƒ1,30, tranco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des MaandagB, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Strandvonder ij. De BURGEMEESTER van Zier ik zee roept voor de tweede maal ter reclame op rechthebbenden 0p 14 stuks eikenhout, 10 plankjes dennenhout, 40 planken henkeiihout en 9 Iclstjes in zee gevischt, by hem aangebragt en geborgen in de voor malige Vlceschhal. Bekendmaking. BRANDKLOK. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekenddat voortaan *>y liet ont- stnau van t> r it n <1 zal worden geklept mei de lilolc, waarmede bij het uurwerk van den Raadhuisto- ren de Iie«»ie uren worden aangegeven. Zierikzee, den 3 Mei 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Kennisgeving. Kolilei* van den HoofdeljjUen oinwlng voor 1875. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierik zee maken bekend dat het primitief kohier van den hoofdelijkeu omslag van deze gemeenteover het loopendo dienstjaar op heden door den Gemeenteraad is vastgesteld, on van den 7den tot den 15den dezer maand ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing zal liggen en dat ieder aangeslagenebinnen dien tjja, tegen zijn aanslag by do Gedeputeerde Staten in beroep kan komenby verzoekschrift op ongezegeld papier. Zibrixzee, den 4 Mei 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. VERPACHTING. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee zjjn voornemens op Woousdng deu 1J2 Mei u. h.te 12l/j uur des namiddags, op het Raadhuisin het openbaar te verpachten t>« griiHinnaijliig van liet on bo- plant gedeelte van liet geöflend terrein «Ier Zuidzelke buiten de Zuidhaveupoort In «leze gemeente, ten Noorden van den Provincialen straatweg naar Z\jpe, over «lit loopendo jaar, ingaande met den dag der goedgekeurde verpachting, en eindigende den 31 December van dit jaar. De Voorwaarden dor verpachting liggen ter lezing op de Gemeente-Secretarie. Ziebikzee den 4 Mei 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. Jogt- en Viscliacten. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter ken nis van belanghebbenden dat zjj, die voor het saizoen van 18751876eeneju|ft-ofvi»«*lin«;te verlangen, zich daartoe ter Gomoente-Secretario behooren aante- melden en dat zjj die ter zake van onvermogen eene kostelooze vergunning om te viaschen wenschen te bekomen aldaar zullen moeten ovorleggen de bewjjzon van toestemming, door eigenaars vaD bet vischwater aftegevenmet uitnoodiging, om die aanvragen zoo spoedig mogeljjk te doen, opdat ieder in tyds van zyne acte zou kunnen voorzien zjjn. Zierikzee, don 4 Moi 1875. De Burgemeester voornoemd, v. CITTERS. Nieuwstijdingen. In Amerika wordt thans de proef genomen met de oprigting van eene sociëteit van dames en heeren. Er bestaat eenige twyl'el of de toelating van heeren niet tot moejjeljjkhedon zal leiden, en zoo hunne opkomst lastig werdzou men niet weten hoe men zich weder van hen kon ontdoen. Maar de vraag is gerezen of eene sociëteit van dames, waartoe slechts een enkele heer werd toegelatenniet zou kunnen slagen. De tegen woordigheid van één enkel man kan niemand hinderen, en als hjj zich behoorlijk geclraagd, ban dit juist eene reden zyn om andere dames te doen toetreden. Zoo danige sociëteit is thans te NieuwYork opgerigfc door eenige jonge dames, die er bjjzonder op gesteld waren om op onschuldige wjjze het gezelschap te genieten van een jong acteurwiens persoonlijke eigenschappen slechts geëvenaard worden door zijne bekwaamheid in zyne kunst. De sociëteit ia naar zyn naam gedoopt en een van de bepalingen der wet brengt mede, dat ieder nieuw toetredend lid een diné moet geven aan den acteur, waarop zjj al de andere leden noodigt. Geen andere man dan bij mag, om welke reden ookdaarbjj tegenwoordig zijn. Deze kunstenaar oefent zulk eene toovermagt op zijne vrouwelijke medeledeD uit, dat er volgens do New-York Tribune, eene van haar een afzonderlijk kamertje heeft ingerigt, waar zyn photo- grafisch portret hangt, waarvoor zjj dag en nacht kaar sen brandt, terwjjl zy zelve uren lang daar vertoeft om in stilte het voorwerp harer aanbidding te bewon deren. Dit moge sommigen zeer dwaas toeschijnen maar dr. Arnoldt zegt dat bewonderen eene lofwaardige zaak is. Zonder voortdurend opwaarts te zien zou de geest zich niet yerheffen, en zonder deeeredienst van een held, zouden er geene heldinnen zyn. Een burger der Vereenigde Staten, dr. John Hall, heeft, nu de lyken-verbranding weinig of geen sympathie ondervindt, een nieuw middel uitgedacht om zich van de ljjken te ontdoen. In allen ernst stelt hij voor do arpiaficatie met andere woorden: hy wil de lyken niet begravenniet doen verbrandenmaar ze in het water werpen ten behoeve van de viaschen. Wie weet, of ook dit plan in Nederland geen duizend of meer voorstanders vindt. De verbeeldingskracht der levenden wordt toch ten opzigte der dooden tegenwoordig al zeer fantastisch I Een schaakpartij, in 1859 door eon liefhebber in PforzheimBaden met een vriend in New-York be gonnen is na zestienjarigen strüd door den New- Yorker gewonnen. De zetten werden per brief mede- De heer Jesse Laverty, een grondeigenaar te Penns- borough in Peaeylvanie, werd sedert eeaigea tjjd erg geplaagd door ratten, die uit een naburigen korenmo len tot hem overkwamen, en groote opruiming hielden onder zyne eyeren, die hy te vergeefs tegen hunne roof zucht zocht te beveiligen. Zy drongen ton laatste ook zyn graanschuur binnen, waar zy niet minder verwoes ting aanrigtten. Bjj nader onderzoek ontdekte de heer Laverty het gat, waardoor de ongenoodigde gasten de schuuv binnenkwamen, waarop hy bosloot huu slag te leveren. H{j begon met een goeden voorraad tarwemeel op den grond te stroojjenen een uur later het gat digt te spjjkeren daarop riep by zyn hond en toog met een knods gewapend ten oorlog. De deuren der schuur werden gesloten door een houten boom, die dwars over de deur in een yzeren haak vielen kon alleen aan de buitenzyde worden geopend. Binnentre dende trok by met kracht de deur achter zich toe en hoorende hoe do boom digt viel, juichte hy reeds by voorbaat over de slagting, die hjj onder zyne vjjandea zou aanrigten, welke hem niet konden ontsnappen. Doch hoe zag hy zich bedrogen, toen by het getal dier vij anden overzag en dit zyne verwachtingen verre overtrof. Het duurde dan ook niet lang, of de ratten; die door* hun aantal stoutmoedig waren, omringden hunnen be lager, die met zyn knods dapper op hen lossloeg en het spoedig even als zyn hond hard te verantwoorden kreeg, daar de ratten, geen uitweg vindende, woedend op hem en zyn bondgenoot aanvielen. Een zjjner wel gemikte slagen trof, in plaats van een ratzyn eigen hond met zulk een kracht, dat hjj dood ter aarde viel. Nu werd goede raad duur. Laverty zou gaarne de vlugt hebben genomenmaar hy had zich zeiven de vlugt afgesneden en het eenige wat hem overschoot was hulp te roepen, in de hoop dat zyne huisgenooten zyn ge roep zouden hooren. Intusachen drongen zyn viervoetige vyanden met verdubbelde hevigheid op nern aan zy sprongen tegen zyne beenen op, hechtten zich aan zyn kleedereuboten hem in de handen, ja, een die stou ter was dan zyne kameraden, ontzag zich Diet hem in den neus to byten. Wie weet boe de thans ongelyke strjjd zou zjjn afgeloopenals niet gelukkig een buur man het geraas en geroep had vernomen en den benar den Laverty was te hulp gekomen. By zyne bevryding zag hy er treurig uit, zyn gelaat en handen waren met bloed bedekt en zyne kleederen aan Harden gereten. Na zich gewasschen en versterkt te hebbenkwam hjj op den inval om don stryd, dien hy zelf had moeten opgeven, aan een aantal katten over te dragen. Ter stond ging bjj bjj de buren rond en had tegen den avond een dozjjn dier rattenverdelgers bjjeenwelke hjj in zjjno schuur opsloot. Den volgenden morgen deed by onderzoek naar den afloop en bleek dat van de twaalf katten er tien gesneuveld warenwaaronder een die heide oogen en twee die ieder een oog hadden verlo ren. Siechts twee waren onbeschadigd, hoewel doodc- ljjk vermoeid van den feilen strijd. De ratten haddon echter eon zware nederlaag geleden, want niet minder dan 119 rattenljjken bedekten den vloer. Yan den ge- doodon hond was niets meer overig, dan de beenen en eenig haar. Torwjjl Laverty zjjn katten bijeenverza melde hadden de ratten het ligchaam van den hond schoon opgegeten. Jbpsnjc. Onder de rnhriek Money market loost men in de Times: »Da Société généralo do crédit industriel et commercialte Parjjsen de heeren Matheson k C°. te Londenzjjn gemngtigd tot do uitgifte van 50,000 hypothecaire schuldbrieven op do Rio Tinto Campagnie (limited) elk van 20 pd. st. of 500 fr.rentende 7 pCt. 'sjaars en aflosbaar a-paribjj halfjaarljjksche uitlo- tingen, in 19 jaar. De eerste coupon zal betaald worden den Isten Jnljj a. s. De prjjs van uitgifte is bepaald op 83pCt. of 80 pCt. na aftrek van de 1ste half jaarljjksche coupon zoodat deze effecten een netto interest znllen opleveren van 8*/« pCt. Deze schuld brieven vestigen een hypotheek op de bezittingen van do Roi Tinto Compagniewelke goldt als tweede hypotheek voor zoover de mjjnen betreftdaarop toch gelden do Pagarés als lste hypotheek; op alle overige bezittingen van de Compagnie golden zij evenwel als lste hypotheek, daar de 600,000 pd. st., 8 pCt. schuld bekentenissen door de Compagnie aan de verkoopers van de mijnen betaaldbjjna allen geliquideerd zjjn door verwisseling u pari in volgestorte aandeelen. Tegen dezen prjjs zal de waarde van de 5 pet. schuldbekentenissen aan de Spaansche fondsenhouders uittereiken ongeveer 70 pet. zyn wanneer het 3 pet. amortisatiefonas ook in rekening gebrngt wordt. De geheele rentelastwelke deze twee hypothecaire lee ningen op do Compagnie zullen doen rusten bedraagt 272,000 pd. st. 'sjaarsmaar in 20 jaarrekent men, zal de gebeele schuld zjjn afgelost. Zoodra de spoor weg voltooid is, hetgeen zooals men zegt in July 't geval zal zjjn zal de Compagnie beginnen kunnen met het afleveren van erts in zoo groote hoeveelheden, dat zjj een jaarljjksch voordeel van ongeveer 835,000 pd. st. behaalt. ■JFrawft rijft, De Événement meldt de geboorte van een wonderkind in een der armoedigste wyken van Parijs, nl. Butte- an-Cailles. Het is een kind-aap, en overigens goed ge vormd. Dit wonderkind heeft een langen staartde buid is bedekt met zacht, zijdeachtig goudgeel baar. Evenals de apen heeft het kind vier banden; de vorm is als die van een gewoon kindde uitdrukking even wel levendiger dan gewoonlykbij pasgeboren kinderen het geval is. Het beeft reeds vier tanden boven en zes beneden in den mond. Door deze vroegtjjdigo ver- schjjning van tanden kan de moeder het kind niet zoigen en is zjj genoodzaakt het door middel van een zuigflesch groot té brengen. Juweliers worden ontzaglijk dikwjjls opgeligt. Zy hebben een blind vertrouwen in welgekleede menschen, die hun volkomen onbekend zyn, dat hun telkens en tel kens veel geld kost. Een groot juwelier in Parjjs is nu weder bet slagtoffer geweest. Een week geleden huurde een welgekleed beer, vergezeld van een jonge, schoone, zeer elegante dainehet entresol van een fraai huis in de Avenue d'Eylan. De kamers waren gemeu beld en de huur, 650 franken per maand werd vooraf betaald. De heer en dame hadden een bediende in li- verei bjj zich, die er zoo deftig uitzag, en de menigte koffers, die ze bjj zich hadden, deden vermoeden, dat ze voornemens waren lang te blijven. De knecht drukte zich moejjeljjk in het Fransch uit, sprak met een wer kelijk of voorgewend Engelsch accent; at met den concierge en stond weldra met iedereen op een goeden voet. Hjj gedroeg zich zeer eerbiedig jegens zyn meester en wan steeds op zijn post. Mjjnheer en mevrouw gin gen veel uit. Winkeliers bragten dagelijks tal van ar tikelen, welke gekocht en betaald waren. Onder hen was de bediende van een juwelierdie schier iederen dag iets bragt. Nu een ring, dan oorringen,dan weer iets anders De portier werd beleefder en beleefder jegens zjjn rjjke huurders, die binnen eene week voor minstens 8000 francs gekocht hadden. De oude bediende stond altijd aan de deur, zoodra een winkelier kwam, geleidde hjj hem met groote beleefdheid naar het entrc- sol, ten einde de portier moeite te besparen. Daardoor vernamen de winkeliers, vooral de juwelier nooit, dat j de kamers slechte voor korten tjjd gehuurd/, en dat j ze door den huis-eigenaar waren gemeubileerd. Een paar dagen geleden traden mynheer en mevrouw in onderhandeling met den juwelier voor den aankoop van oen diadeem en halssieraad van diamanten, waar- I voor hjj 112,000 fraukeu vroeg en zij 100,000 fr. boden. Na vele bezoeken bood mjjnheer ten laatste 106,000 francs, welk bod werd aangenomen. Hjj wenschte me vrouw te verrassen door deze 6000 francs extra te geven, want zjj was ongestelden hjj verzocht den juwelier het étui met de quitautie naar de Avenue d'Eylau te zenden. Toen de winkelier aankwamge leidde de bediende hem onmiddelyk naar het entresol. Mjjnheer was in het salonwelke alle bljjken droeg dat mevrouw er kort geleden geweost was. Een ouae shawl lag op een stoel; een werkdoos stond open op een tafeltje bjj het venster en op een hoektafel lagen onder een pressepapier een paar bundels banknoten gereed voor de betaling der rekening. De winkelier trad binnen. Mjjnheer nam het étui aan en verzocht hem even te wachten, daar hjj mevrouw, die in het bed lag, de diamanten wilde laten zien. De winkelier, wien op de canapé oen plaats wat gel»oden, keek het Journal Amusant en een opengeslagen boek met karika turen inwelke op de tafel voor de sofa lagenen daar de lectuur en de plaatjes hem vermaakten be speurde hjj niet dat men hem een geruimen tjjd alleen liet. Eindelijk opkijkende, bespeurt hjj, dat de pendule nog steeds hetzelfde uur aanwjjst ze stona name- ljjk stil. Verschrikt haalt bjj zijn horloge uit en ziet dat hy reeds drie kwartier in de kamer is. Hy springt op en Bnelt naar de tafel, waar de banknoten liggen eu bemerkt tot zjjn ontzetting, dat het geen banknoten maar winkel-prospectussen zjjndie om aandacht te trokken, op die gevaarlyke nagemaakte banknoten ge drukt zynwelke zoo vaak reeds lieden misleid hebben. Hjj snelt nu naar de dour van mevrouw's kamer, doch vindt deze gesloten. Al de deuren waren op het slot, en toen hji aan het scbellekoord trok, viel dit naar beneden. Hij opende nu het venster en riep den portier. Doch de portier was door den onvergelykeljjk, voorbeeldigen bediende naar den boulevard Malesheres gezonden, om een koffer te doen herstellen, terwyl zyn dochtertje zyn taak waarnam. Het angstzweet stond deu armen juwelier op het gelaat, toen hjj, begrypendo dat hjj verreden en bestolen was, bet hoofd uit het venster stak en begon te gillen: *Je suis volél je suis voleT Voorbijgangers keken lachend naar boven, den kende dat hjj dronken of gek was en deden niets om hem te helpen. Drie kwartier gingen voorbjj eer de portier terugkwam diehet gillen van den juwelier noorende, alle voorzorgen nam en zeer behoedzaam naar boven ging om hem de deur te openen, in do vaste overtuiging dat de man krankzinnig was. Nu werd een jjvorig onderzoek ingesteld en bleek het, dat de buren twee uren geledon mynheer en mevrouw met doozon en reistasschei) hadden zien uitgaan, beleefd groetende en in een vigclante stappende, die op den hoek van de straat stond te wachten. De commissaris van politie werd geroependie het appartement liet verzegelen en in den namiddag onderzoek instelde. De koffers waren ledig. In een kast was oen heerenhoed, zonder den nearn van den maker. Een paar pruiken twee of drie paar bakkebaarden van verschillende kleur, een werkmanspak, oen oude shawl en de bekende bank- nooten waren alles, wat aanwezig wa9. Do vogels waren gevlogenen zoor weinig hoop be staat er dat zjj gevat zullen worden. Zullen juweliers door dit geval ten laatste voorzichtigheid leeren $lc>cri«nïl. Mnn»triolit3 Mei. Gisteren avond is de trein yan den Staatsspoorweg, die ten 9.15 hier aankwam, in voMo vaart met den trein van den Grand-Ccntral- Belge die naar Akon vertrokin aanraking gekomen, doordat beide, uit tegenovergestelde rigting komende, zich °P dezelfde raus ontmoetten. i botsing was allo lichten waren in een oogwenk uitge loofd terwyl alles dooreen werd geschud verscheiden wagens en de beide locomotievendie uit de rails sprongen hebben veel geleden terwyl een groot aan tal reizigers wonden hebben bekomengelukkig niet van ern8tigcn aard. Het ongeluk had plaatsdoordien bet Staats- on het Dnitschc spoor sedert eenige dagen, wegens herstellingen aan eene der Ijjnentot op drie kilometer van Maastricht dezelfde baan gebruiken, zoodat een nieuwe wissel was geplaatst die men bjj aankomst van den trein ver geten had te verleggen. Mblrtelburg3 Mei. Door het hoofdbestuur der Maatschappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland is heden een adres aan de tweede kamer gezonden, ter ondersteuning van het verzoek door de Geldersche maatschappij van landbouw inge diend tot het instellen eener enquête omtrent den veld arbeid van kinderen. doe»2 Mei. Over het algemeen kunnen wjj hier niet klagen dat er vele openbare dronkenschap wordt gezien. Zonder te beweren dat hier niet vele liefhebbers van sterken drank zouden zjjnmogen wjj toch dankbaar opmerken dat vele schandalen van dien aardelders zoo menigvuldighier zelden voor komen. Toch hadden wij in de vorige week een paar treurige voorbeelden van de gevolgen van misbruik. Een nog jeugdig huisvader mishandelde zjjne vrouw en bracht zich zeiven eene niet onbelangrjjke verwon ding toe in een oogenblik van razernjj door den drank verwekt. Een ander persoongelukkig zonder huis gezin, vond zijn dood in het water, waarin hij, waar- schiinljjk in beschonken toestand geraakt was. Die beide voorvallen doen ons den wenseh uitendat in onze beschaafde maatschappij eindelijk eeDs de over tuiging mag post vattendat drankmisbruik tot de grootste ellende voert. Die overtuiging bestaat, meerendeels alleen bjj hen die zich voor dat misbruik steeds wachtenmaar weinig nog bjj henonder wie de dronkenschap het meest waargenomen wordt. Van daar de vereenigiogen die de vrienden van den drank willen bekeerenmaar die bet minst bjjval vinden waar ze meest, noodig zijn. Zonder de loffelijke po gingen van zoovele menschenvrienden af te keureD meenon wjj toch dat ze weinig baten. Ook van wet telijke bepalingen wachten wi) geen heil. Meer hopen wjj van toenemende beschaving en van waren levens ernst als die zich bjj onze lagere standen mogen uitbreiden. Meer zouden wij op hebben met eene verstandige leiding van de zwakkendie zich in de verleiding en verzoeking bet slechts zullen gevoelen als zjj uit eigen overtuiging don strijd tegen den vjjand voeren, Wjj moeten hét volk er toe zien te brengen, dat bet alle misbruik verfoeit, en niet alleen door genootschappen en wetten dat misbruik bestrjjden. Het is hiermede als met zoovele zaken in onze tegen woordige maatschappij. Men redeneert over bet volk, en doet voel voor het volkmaar misschien te veel om het volk zelf te laten doen wat het doen moest en wat eerst dan de ware vrucht geven zou, als het uit eigen beweging en door eigen pogen als eerst.be- langhebbenden geschiedde. Met zekerheid kunnen wjj mededeelen dat het Zuidelijk Zendingsfeest dit jaar gehouden zal worden don 30sten Junjj op een terrein gelegen onder 's Heer Arendskerkc op Zuid-Beveland. De ontslagen hoofdonderwijzer J. 11. Schnebbelie van Sa8-van-Gent. 33 jaar oud en ongehuwd, is. ten gevolge van een door de regtbank van Goes tegen hom uitgesproken vonniswaarby hij tot 3 maanden gevan genisstraf is veroordeeldden 30 April jl. gearresteerd en naar Goes overgebragt. Bjj zyne arrestatie vond men bjj hem een revolver, met zeB kogels geladen. Heliikenszaud, 3 Mei. Jl. Vrjjdagavond was de landbouwer v. d. D. alhier bezig met zjjn knecht water te halen uit een grooten put op zjjne hofstede teneinde zjj»' tuin te besproejjen. De knecht zette een emmer aan het tuinhek en begaf zich in de schuur. Terwyl v. d. D. zich in den tuin bezig hield nam zijn 4jarig zoontje den emmer weg, denkelijk met het doel om ook water te scheppendoch met het ongelukkig gevolg dat hy met den emmer in den put viel en ver dronk. Toen v. d. D. ongeveer 10 minuten nadat de knecht den emmer had neergezet in huis ging en zjjn zoontje niet vond, ging men aan het zoeken en zag de ongelukkige moeder tot hare groote ontsteltenis haar lief kind levenloos in den put dry ven, terwyl alle middelen om hem in 't leven terug te roepen vruch teloos waren. WulI'anrtsMiKjh, 1 Mei. Heden is bet hulpkan toor der brievenpostery alhier onder het beheer geko men van den Secretaris Weststrate, met de noodlottige bepaling evenweldatniettegenstaande er dagelijks twee posten aankomen, zoowel uit Goes als uit Noord- Boveland, de bestelling buiten de kom van het dorp echter slechts éénmaal per dag zal geschieden, tot groot, ongerief van verscheidene personen, als die, eene drukke correspondentie voerende, daartegen zeer zeker zullen protesteren. Het is toch niet oorhaar, dat, nu de inge zetenen dezer gemeente beroofd zijn van de reeds sedert jaren zoo gunstige reisgelegenheid per stoom booten, zij daarenboven thans nog bemoejjeljjkt zouden moeten worden in hunne correspondentie per post. Zierilizee, 5 Mei. Heden werd ten Raadhuize alhier aanbesteed: Het doen van eenige vernieuwingen aan de gebouwen en andere werken dezer gemeente met het gewoon onderhoud daarvan. Aannemers zjjn geworden Eerste perceel, Openbare gebouwen, de heer M. van den Ende voor ƒ2610. Tweede perceel, Kaaimuren, de heer J. Lammers, voor 423,60. Derde perceel, Beschoeyingen en paalwerken, de hoer H. Btzaansvoor ƒ1295. Vierde perceel, Leveren van materialen en leggen van winterkrammat, de heer J. de Rijkete Stavenisse, voor ƒ843. Vjjfde perceel, Bruggen, enz. de heer L. Geersvoor ƒ1240. Zesde perceel, Riolen, slootenputten en waterlei dingen, de heer Jl. C. van den Ende, voor 189. Zevende perceel, Schoolgebouwen, de heer G. Aleman, voor 961 Z. M. heeft benoemd tot kantonregter te Brielle Mr. C. Stembergthans kantonregter te Sommeledjjk. Beroepen by de Herv. gem. te Oo6teriand, de heer F. A. Franssen, Cand. by het prov. kerkbestuur van Gelderland. Ds. B. van Schelven, prod- to Souburg, heeft bedankt, voor het beroep naar Woud en voor do toezegging van beroep naar Uitwjjk. Ds. H. van Broekhuizen, vroeger pred. te Wissekerke in Bevel, zal 9 dezer afscheid prediken te Ylst en 16 dezer te Oosterbierum bevestigd worden en intrede doen. Gi-mciigile berigtvn. »De visscben hebben toch een goed levenzegt. Pier uit de kroegze drinken zooveel ze willenen worden nooit om 't gelag gemaand." - »Als mjjne vrouw wascht," zegt Marien»dan ga ik strjjkenis zjj aan 't schoonmaken, dan poets ik de plaat." Een Goescli boerenknaapje, die in don dierentuin te Antwerpen een olifant zag, vroeg aan zjjn vader of dat de grootvader van de muizen was. Èen dametje te Oud-vossemeer zegtdat geen net of vischtuig haar kan vangenen zegt vorder: Mjjn groote mond is gaauw gestopt, En spoedig is die vol gepropt, Hoe zal ik er meó spelen, Kon 't vischje nu het net maar uit Tk zong geljjk een vogel fluit, Of zoo de philomelen. Dus Keetje hoor nu wat ik zeg Het visschen gaat met overleg Zoo men dat wil verlangen Ik raad dus u om niet te (zaan En niet te volgen Keetjes baaD, Om zoo een visch te vangen. Te O. wordt eene meid aangeraden wat zindeljjker te zjjn, want in een apotheek moet men vele meuschen afwachten die dat gaarne zien. Iemand te Poortvliet wordt gewaarschuwd, geen buurpraatjes meer te maken bjj avonden, als zeker man reeds ter ruste isandere zal hjj zijn fateoen nog verliezen dat hjj heeft. Eene boerin te Kamperland wordt aangeraden, zulke slechte inelk niet te verkoopen, daar zjj zoo toch niet rijk zal worden. Das vrouwtje, regt in handelen En geeft toch goede maat Dus wil het pad uewandelon Waar men het best bjj staat. Een bedankte onder-burgemeester te N. moest zoo veel snaps niet hebben, want zoodoende zal hy nog op niets uitkomen. Hjj heeft nog al gehoopt burgemeester te worden, maar zyn bovenkamer is niet goed, en hjj is gewogen en te ligt bevonden. >Nu zal ik zeker wel spoedig verpast zjjnzegt eene scharensljjpers- dochter te T want ik bemerk dat die smids knecht nog al op mjj loopt, anders bad ik my maar laten verlooten, maar dat is nu niet noodig." Dus Jan, ik heb nog geld Daar zjjt gjj op gesteld Dat wi} maar spoedig trouwen Wjj kunnen bruiloft houwen. Ingeaonden Stnklren. De ondergeteekendenleden van hot bestuur deraf- deeling Zierikzee van de Vereeniging «Volksonderwjjs", gelezen hebbende het stuk in den Nieuwsbode van den 4den Mei 1875 getiteld: »Nalezing over den Ver- kiezingsstryd" verklaren het volgende 1°. aat, zooals reeds door den Voorzitter in de Zie- rikzeesche Courant, van den lsten Mei jl. is vermeld de vergadering van de afdeeling is bjj eengeroepen met instemming van al de leden van het bestuur, die op oen rondgaanden brief zonder nader onderling overleg, ieder hunne meening hebben nedergeschreven en allen vóór hebben gestemd; 23. dat de Voorzitter in de Vergadering gcene c-an- didatuur heeft bestreden maar met volkomen onpar tijdigheid al de genoemde candidaten heeft laten bespre ken en zelf eene eandidatuur heeft voorgestaandie niet is geslaagd, hetgeen wel het sterkste bewijs is, dat noch het bestuur, noch de vergadering aan den leiband liep van den Voorzitter;

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1