normaallessen. Echte Ënnelsehe W a t e r fi 11 e r s. Dames- en Kinder-Hoeden, B 1LB i B !Nb ft WiBIlllIEL Goinuuifde bèritfteii Een timmermans-knecht te Nisse moest zoo dikwjjls niet naar 's Heer-Abtskerke loopen om eene renteniers dochter in de fuik to krijgeu, want dat zal toch niet gelukken. Te Bath zal veler wensoh vervuld worden nu er met Mei een bakker zal komen. Ook de wenach van den veldwachter zal vervuld worden, nu de mode pop van Rilland hem zal inpakken, terwijl de bruiloft luisterrijk zal zjjn. Een persoon te R. moest zoo naauw niet zien op het vegen van den schoorsteen daar zjjn werk ook veel te wenschen overlaat. Ook moest hij wat minder loopen bjj eene getrouwde vrouw te B.daar zijne melkkoe anders horendol zal worden. Te Deventer worden thans voor buitenlandsche hui zen, de huiden van nuchtere kalveren en geiten opge kocht om er glacé handschoenen van te maken. Ter gelegenheid der potjeskemiis stond op de beestenmarkt te Zwolle, het Théatre Méchanique van H. I. v. Mun ster, waar boven een doek gespannen was, voorstel lende de keizer van Duitschland en von Bismarck vergezeld van de dood gezeten te paardterwijl op datzelfde doek waren afgebeelddrie veroordeelden bij even zooveel stakendie beelden geleken op den keizer, den kroonprins en von Bismarck. Sedert de keizer Frans Joseph en koiJog Victor Emmanuel te Venetië elkander in de armen vielenzjjn dreigende oorlogsgeruchten ontstaan en is geheel Europa onrustig. Zonderling! Als de vorsten elkander in de haren vlie gen vreest men oorlogen als zjj elkander in do armen vliegendan vreest men evenzeer oorlog. Te Som- meladijk zal ten tooneele worden gevoerd: Het zin gende meisje met een groot hart, bljjspel met zang. Zjj heeft haar paspoort gekregen van haren vrjjer met de Paschen en hoopt nu met de Pinksteren op een anderen uit Bejjerland en zegt Nu stel ik mjj op prjjs Voor vjjf en twintig centen En pas ik dan goed op Dan krjjg ik koek met krenten. Eene vrouw te Kamperland wordt aangeraden haar tong wat in toom te houden, want nu zjj haar fatsoen op straat gooitwil zjj een ander haar eer ook nog ontnemen. Te Neuzen zal ten tooneele gevoerd wor den Het muizenkoor by een orgeldaarnaEen gek zingende in een blikken doosblijspel met zang. Twee meisjes te Schorponisse worden aangeraden, zoo veel snaps niet te hebben van twee fatsoenlijke meisjes waar niets op te zeggen valt. Bjj gebrek aan werk, door de langdurige droogteis er onder den arbeiders stand veel armoede. Zeker iemand te Wolfaartsdjjk zeidedat hjj veel deernis gevoelde met al die behoef- tigenwaarop hem toegevoegd werdof hjj het in zijne beurs ook al gevoeld had. Eere aan het be stuur eener Friesche gemeente, dat, met het gure voor jaar zijn onderwijzer in de school liet verkleumen en bjjna zou gemaakt hebben, dat de arme man de 8choolraeubelen verstookt haddeindien ieder kind niet met zjjn turfje ware gekomen. Op eene volksvoor- dragt over de schoolkwestieverleden week te Gouda gehoudenheeft een sprekermot voorbedden uit de volkshistorie aangetoonddat onze zeeheld de Ruyter in der tijd tot do fijne Gereformeerden behoorde. »Ik rooi onkruid uitzei Janus te W,op de vraag van den Dominé, waarom 'hjj zjjne jongens zoo afran selde. Volgens advertentie in de Middelburgsche Ct. zjjn er by C. Louwerse te Middelburg ook muilkorven voor menschen te verkrygen. ööjjtrlge Echtvereenigiiig WILLEMIENTJE GROENLEER. Eulemeet, 3 Mei 1875. Hunne dankbare dochter. liGjnrigo Echtvereonlging van P. HEIJBOER en M. BAL. Gebrsdijk, 4 Mei 1875. Hunne dankbare kinderen. Ondertrouwd L. E. ROOZEMOND Dz. Stavenisse, 10 April 1875. J. J. KAUFFMANN Chrd. kennisgeving. Getrouwd: JACOB HEUSEVELDT zlerikzee, 28 April 1875. MARIA CHRISTINA BIBBE. Getrouwd A. F. STOLSAbrz. J. A. W. STOLS, Ad. die tevens hunnen «lanlr betuigen voor de vele be wijzen van belangstelling bjj het voltrekken van hun huweljjk ondervonden. Tholen, 29 April 1875. Getrouwd Nieuwerkerk, 30 April 1875 M. STOUTEN en J. KNOOPS. Getrouwd M. J. KLOET OVERBEEKE Haamstede, t0 April 1875. Getrouwd J. M. KAUFFMANN Chrz. Stavenisse, 30 April 1875. E. L. ROOZEMOND Gd. Getrouwd Haamstede, 30 April 1875. C. ELENBAAS Cz. en M. DALEBOÜT Ld. Brui nisse 30 April 1875. Algemeene Kennisgeving. L. W. JELIER Wz. en J. BERREVOETS Hd. Getrouwd Renbsse, 1 Mei 1875 C. van SPLUNDER Mz. L J. HAMMER Cd. Algemeene kennisgeving. t Op het onverwachts overleed heden morgen myn waarde neef, de heer JACOBUS GEELHOED in den ouderdom van 33 jaren. Zierikzee, M. GEELHOED. 1 Mei 1875. Heden overleed in den ouderdom van ruim 84 jaar, onze Moeder en Behuwd-Moeder DIRKJE de KOK, Wed. Willem Heulb. Ouwerkerk, Uit aller naam, 3 M e i 1 8 7 5. J. HEÜLE. De Heer en Mevrouw de BRUIJNEMulock Houwer, betuigen hunnen «lanlc voor de vele bljjken van belangstelling, ondervonden by de benoeming van hun' zoon tot Luit. t/z 2e kl. J. GELDHOFF en vrouw betuigen hunnen liai'teUjheii dank aan allen die hun bewjjzen van belangstelling hebben gegeven bjj gelegenheid hunner 45jarige echtvereeniging. Bij ACTE verleden voor den Notaris J. M. BOUVIN en getuigen te Zierikzee, de dato 30 April 1875 geregistreerd, is de vcniioot* HRliiip aangegaan onder de firma: »de KATER en van de WATERINGtot het maken en fabriceeren van Sigarenen den daaruit voortvloeyendeu handel met wederzijd8ch goedvinden ONTflONDKN te rekenen van den eersten February jl., en de liqui datie daarvan opgedragen aan den Heer J. GROENE- VELD de KATER Jz. te Zierikzee, lid der ontbondene firma, en zullen de zaken voortgezet worden door ge noemden Heer de KATER, onder de firma: „de KATER C°." Geschiedende deze aankondiging ter voldoening van art. 31 van lpet Wetboek van Koophandel. JONGELIEDEN, tiisschen de 14en 1G .jiiroit, die wenschen mede te dingen naar eene eerlang openvallende plaats als KWEEKELING b|j de Normaallessen te Middelburg, waaraan eene rjjkstoelago van 300,— voor kost en inwoning mot bewassching is verbondenworden verzocht zich vóór den lOen M"oi e. Ie. aan te melden by den school opziener van het district, waarin zjj woonachtig zjjn onder overlegging van hunne geboorte-acte, een attest van goede gezondheidafgegeven door een geneeskun dige in hunne woonplaats en één of meer getuigschriften van hun goed zedeljjk gedrag. Dag en plaat9 van het vergelijkende examen zullen hun later worden medegedeeld. Middelburg den 24en April 1875. De Inspecteur van bet lager onderwjjs in Zeeland, C. M. van VISVLIET. Vergadering van Ingelanden van het WATERSCHAP >DE VRIJE POLDERS onder Tholen, op MaaiK^i!; «Ion lOden Mol voormiddags 10 uren, op het gemeentehuis te Tholen. De a-ol<«*i>iri£s-oii on hogrootlngen. met de memorie» van tooliclitfnjg der polders, liggen van 3 tot 10 Mei 1875 ten kantore van den Ontvanger-Griflier tor inzage van eigenaars der gronden in de betrokken polders. Tholen, den 1 Mei 1875. De Dijkgraaf, G. van èt iTAPELE. Vergadering van Ingelanden der polders BROEK en ROOLAND, op Maandag; <l«5ii lOden Mol 1*8'7'£5, 's middags 12 uren, op het gemeentehuis te Tholen. Do ridfoiilngiui on )>i>gr«>oting«Mimot de m«iiioi*lon van tooi lelt tt»*f dor polders, liggen van 3 tot 10 Mei 1875 ton kantore van den Ontvanger-Griffier ter inzage van eigenaars dor gronden in do betrokken polders. Tiiolen, den 1 Mei 1875. De Dijkgraaf, M. G. van STAPELE. Het BE3TÜUR van hot WATERSCHAP POORTVL/ETberigt,datAo Uekeniug over het Dienstjaar 1874/» en de Hoigrooting; voor het Dienstjaar 1874/„van af den 3den tot den lOden Moi aanstaande ten Kantore van den Ontvanger-Grif fier ter inzage liggen on in afschrift tegen betaling der kosten verkrijgbaar zjjn voor de Ingelanden van het Waterschap en dat de ALGEMEENE Vergadering van Ingelanden zal gehouden worden op het Gomeente-huis te Poort vliet op Dingsuliig den 11 Mol 1875. P. DAANE van STAPELEDijkgraaf. E. C. W. A. GEUZEOntvanger-Griffier. COMMISSARISSEN der ZEEUWSCHE BRANDWAARBORG-MAATSCHAPPIJge vestigd te Zierikzeebrengen bjj deze ter kennis van de daarbjj belanghebbendendat er op Donderdag 13 Mei a. 9., des namiddags te 2 ure, in het »Hótel van Oppen" te Zierikzee, door hen Hokening o» Vernntwoordiiig zal worden gedaan hunner Administratie, over den jare 1874, mitsgaders Ver- slug van den gunstigen staat dezer Maatschappij en noodigen alzoo bjj deze de DEBLHBBBE R S uit, om deze Vergadering met hunne tegenwoordigheid te vereeron. Commissarissen voornoemd, De tijdelijke Voorzitter, W. C. de CRANE. Ter ordonnantie van denzelven JAC. S. BOEIJE, Secretarie. Eendracht maakt magt. Niet lang geleden of die Spreuk is te Oosterland met kracht bevestigd. INGELANDEN van Ooster- en Sir- janrlandtoont dit dan weder op Vrijdag; «len T' Mei a. n. daar wjj dan opgeroepen zijn, alsdan een vacature van gezworen te vervullen, in plaats van wjjlen JACOB de RIJKE. Kiest dan met ons de volgende candidaten de heeren: N°. 1. LEENDERT «ie WKEZK. 2. T. ZOETER. 3. JAN BOUMAN. Vele INGELANDEN van OOSTERLAND. P. S. Het is geen wet, dat de vacature door een SIRJANSLANDER moet vervuld worden. De ondergetcekende heeft de eer te be- Njwat» rigten dat hy door aankoop EIGENAAR geworden is, van de sedert jaren met succes gedreven van den Handel i» KRUIDE- NIEKSWAREN SUIKERWER. KEN enz. enz.van den Heer A. L. den HARTOG, en dat die door hem op denzelfden voet zal worden voortgezet. Hopende hot hem te schenken vertrouwen waardig te zulllen maken, onder belofte eener zindeljjke, accu rate en civiele bediening. Goes, 30 April 1875. P. K. van DAALEN. Iffil, Dam. S IN ÜSiilUIiill Wed. J. VOORBEITEL. Oudergeteekciide berigt den ontvangst van een mooije keu7.e Mumn-, wmuh-n mob fhmb, ik. Tevens zjjnen geè'erden begunstigers bekend makende dat hy weldra door vermeerdering van bedienden in de gelegenheid gesteld zal zjjn al de reparatiën spoediger af te leveren. F. CAPELLE, Havenplein. J. DE JONG ZIJLSTRA. De ondergeteekende berigt door deze dat hy zjjne UROODRAliKERIJ EÏVZ. heeft overgedaan aan P. Z. van der LINDEen betuigt zjjn dank aan allen die hem gedu rende zoovele jaren hebben begunstigd tevens beveelt hjj zjjn opvolger minzaam aan. Drbischor, 1 Mei 1875. A. van de VELDE. Bljjkens bovenstaande advertentie de HliOODBAKKEitlJ ENZ. van A. van deVELDE overgonomen hebbende, zoo neem ik beleefd de vrijheid mjj minzaam aan te bevelen in de gunst vau het geachte publiekbelo vende eene accurateciviele en nette bediening. Dbeischor, 1 Mei 1875. P. Z. van der LINDE. De ondergeteekende maakt bekend aan alle Dorps- cn Landgenootendat hy op DingKdng «Ion I Moi a. e., zijn RROODRA KKER1J en Kruidenierswinkel zal openen, verzoekende een ieders gunst en beloo- vende eene goede en civiele bediening. St.-Philifsland, S. de BRUINE. 4 Mei 1875. 1 117 HH. KOLENHANDELAARS die genegen zjjn tot de levering der Ruhr-Kolen voor de Meestoof de Duit" te Xhiivendijkeworden verzocht hunne prjjti-opgave per Hectoliter, vrjj in de haven te Brouwershavenin te zonden vóór of op den 14 Mei 1875, bjj den Boekhouder L. VIERGE VER aldaar. Openbare Verkooping JONG VEE. Dc Deurwaarder J. FRANSE zal W O O II n<1 n IC *5 Mei 1875 'smijdags 12 ure, voor den heer P. O. OLIVIER, aan dc Balio te Zierikzee, publiek verkoopen IQ Ntul«M tlveqjnrlgo VAARZEN en OSSEN, alle van uitmuntende kwaliteit. Dotaaldag; II November 1875. De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH te Zierikzee zalop Vrjjdiig <len T" Mei 1875, des voormiddngs om 10 ure, ten verzoeke van en op bot Hoefje bewoond door de Erven P. JANSE BOOT, aan het Morisuinshoofd onder Kcrkwerve, publick presenteren o verkoopen Eene partij BEEST!ALEN, bestaande in 1 PAARD7 MELKKOEIJEN4 twee jarige VAARZEN, 1 eenjarige STIER, 7 KALVEREN, 2 KARNHONDEN mot HOK cn KETTING, 10 HOENDERS en 1 HAAN, alsmede ecnige Bouw- en Alelkger eedschappen, assen, KLOET- SCHUIT, WATERBAK, SCHAAFBANK met ijzeren schroef, 1 KELDERWINDSLIJPSTEEN, KARN TONNEN, TOBBEN, EMMERS, TIMMERMANS- cn RIETDEKKERS-GEREEDSCHAPPEN, 2 MESTPUT TEN cn eene party STROO. Voorts ecnige Mlii UBIL AI IJ 10 G O M DE KEN, waaronder 1 KABINET, 2 LATAFELS, 1 LESSENAAR, 1 KASTKLOK1 BAROMETER, 2 PLUIMBEDDEN met toebehooren; TAFELS, STOELEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, IJZER-, GLAS- en AAR DEWERK en eenig «om* oud PORCELEIN. waaronder 2 DRIELTNGWAGENS op jjzeren 1 PLOEG, 1 EGGE, 1 SLEPER, BAKSLEDE, KL Do Notaris J. var den BENT, zal op Zaturdng; «Ion 8 Moi 1875, in plaats van Woensdag den 5 Mei, des namiddags ten een ure, ten verzoeke van do Wed. en Erven J. de WITTE te Ellemeet, publiek verkoopen: Eene partij MEUBILAIRE- en andere ROERENDE GOEDEREN, waaronder 1 KABINET, 1 LADETAFEL, KASTJE, 1 KLOK1 veéren BED met toebehooren TAFELS STOELEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, KOPER-, TIN-, BLIK-, IJZER-, GLAS- en AARDEWERK, ARBEI DERSGEREEDSCHAP enz. Do Notaris Mr. J. C. van der LEK de CLERCQ zalten verzoeke van M. de RONDE Cz., op Woensdag; 11> Moi 1875des voormiddngs 10 ure, aan zjjn schuur te Sirjansland, gemeente Oosterland, publiek verkoopen 2 Werkpaarden. 3 Melkkoeijen, 1 jarige VAARS, 3 KALVEREN, eene partij KIPPEN, Bouw- en Melkgereedschappen eene MESTPUT van 70 voeren, mitsgaders het WEI-, KANT« en NAGRAS der landerjjen van den verkooper. TE KOOP: Een Models Tentwagentje, z00 goed als nieii w, bjjzonder geschikt voor hit of klein Paard; verschillende andere RIJTUI GEN, waarbij een MODELS CHAKET, met openslaande knechtszitting. Franco te bevragen bjj PLAÜM PAPEVELD. Te liimr in het Maalstraatje: Een klein Bnrgerwoonlinisje, te bevragen bjj A. PLAUM. UIT DE HAND XE KOOP OP BILLIJKE VOORWAARDEN BUI üfifBiB met 31 Bunders BOUW-en WEILANDEN, BOOMGAARD en TUIN, in een der aan genaamste streken van het Eiland Schouwen. Gebouwen en groiulen zjjn in goeden staat. Te bevragen by J. FRANSE te Zierikzee. UIT DE HAND TE KOOP: Een Spriet-IIoogaarts met completen Iuventnriü en Vischtufg;te bevragen bjj M. van der KLOOSTER te Burghtluis. TE KOOP TOT VRIJDAG 7 MEI a. s. JONGE SCHAAPHONDEN echte SPITSEN h f 5. Te bevragen bjj Js. HELM- STRIJDT te Ouwerkerk. MANGEL WORTEL TE KOOI» bjj J. L. VIS te Haamstede. TE HUUR GEVRAAGD een KLEIN WOONHUIS of een BENEDENWONING voor twee bejaarde menschen. Adres Boekhandelaar de MOOIJ. Gezusters Loewer, Poststraat berichten den ONTVANGST der NIEUWSTE MODELLEN van Bloemen, Veeren, Linten enz. MIDDELBURGSCHE- en BRABANTSCHE f OP FUST EN OF FLESSCHEN, te bekomen bjj HERTSTEIN C°. PUIKE OLIEDUNNE STOKHOLMER TEER, te bekomen bjj MULOCK HOUWER, Poststraat. Rijstmeel, Kort en Zemelen, alle soorten van GRUTTERSWAREN dik droog SPEK en puike blanke REUZEL, tot civiele pry zen te bekomen bij L. den BLAAUWEN, St. Domusstraat. 1000 GETROKKEN in de 8ste LIJST der thans j,O0®J trekkende 5de klasse van de Q87iste STAATS - LOTE KI. J op N°. HSyo. Zyndeeen HEEL LOT gesplist in s/5 ,0/M. J. OCHTMAN. W E D E R O M is bjj M. WA ALE te Zierikzee, onder de hand- teekening der firma J. OCHTMAN, getrokken een prijs van f 1000 op No. H87i>waarvan door haar 8/10 loten zjjn gedebiteerd. Multaluli's Vorstenschool, f 1,25 voorhanden bjj S. OCHTMAN Jz. VERMIST ee» LAM, ongeveer 12 weken oud; die hierom trent inlichtingen weet te geven, vervoege zich by G. van der WELLE te Zierikzee. ConcertzaalZierikzee BIJ GENOEGZAME DEELNEMING OPVCRI van Multatuli's Vorstenschool met medewerking van Mej. BEERSMANS, Entrée ƒ1»— Je persoon. Men gelieve het aantal plaatsen op te geven bjj UEds. Dw. Dienaar O. DEN TOOM. MEN VERLANGT in alle Veerjjke Streken en bjj Markten van ons Land Personen te kennendie onder nadere voorwaarden ten allen tjjde aanwijzing kunnen doen van FUIK SLAGTVEE, als: RUNDEREN, KALVEREN en SCHAPEN. Adres franco met bewjjzen van soliditeit en bekwaamheid onder No. 228, Bureau Arnhemsche Courant, Arnhem' Ken LOOPJONGEN benoodigdbjj H. O. KEIDEL. TERSTOND eene DIENSTMEID benoodigdbjj J. BOLIJNin de nieuwe meestoof te Capelle in Duiveland. Eene belcwnme BOERENMEID benoodigd bjj I. BEVELANDER bjj Zierikzee. BENOODIGD eene DO EREN-DIENSTMEID, by C. BER.MAN te Nieuwerkerk. Uitgevers: DE LOOZE A WAALE. Snelpersdrukkerjj van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2