ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Dingsdag 4t 31 ei 1875. l\o. 5555. 5fsteJaarg. Vergchgnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATDRDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Bekendmaking. Vastgtelling der S88ete STAATSLOTERIJ. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee brengen ter kennis van belanghebbendendat Z. E. de Minister van Financiën, ingevolge Koninklijke magtigingheeft vastgesteld de 288ate Staat a-Loterij. De loterjj zal bestaan uit een on twintig <1uizon<l loten tleu duixend vyt'hon- derd prijzenen twee premignen verdeeld zjjn in vyf klassen. De Collecte zal worden geopend op Maandag den 24 Mei 1875en gesloten op Zaterdag den 5 Junij daaraanvolgende. De trek kingen zullen plaats hebben tc Oravenhage. De trekking der eerste Ulatstse zal plaats hebben en geheel moeten aüoopen op den 21e, 22e, 23e en 24e Junjj 1875 die der tweede klasse op den 5de6de 7de en 8ste July 1875 die der derde klasse op den 19de, 20e, 21e en 22e Juljj 1875 die der vierde klasse op den 2de, 3de, 4de en 5de Augustus 1875 die der vjjfde klasse op den 16en17en 18de, 19de24e25e, 26e, 27e en 31e Augustusden le, 2de, 3de, 7de 8e, 9de en 10 September 1875ter wjjl de laatste honderd nummers op Zaterdag den 11 September 1875 zullen getrokken worden. De prjjzen der loten en de wjjze waarop de uitgifte en trekking der loten zullen geschieden zjjn dezelfde als voor vorige loterjjen. De loten en gedeelten daar van zullen echter alleen in koop verkrjjgbaar zjjn. Zierikzee, den 28 April 1875. De Burgemeester en Wethoudert, v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zit- rikzee maken bekend dat wegens het invallen van den Hemelvaartsdag in de aanstaande week, de gewone marktdag in doze gemeente zal wor den gehouden opWocnwlag den 5 Mei e. k. Zierikzee, den 30 April 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. De BURGEMEESTER cn WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekend dat krachtens Raadsbesluit van heden de prjj« van het (ras uit de Gasfabriek der gemeente aan particulieren te leveren, met ingang van den laten January jl. is bepaald op twaalf cent per kubieke Meter. Zierikzee, den 30 April 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Kennisgeving. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter ken nis van de Ingezetenendat er op Dingsdag den 4 Mei e. k.des namiddags te twee uurop hot Raadhuis alhiereene openbare Vergadering van den Gemeente-Raad zal gehouden worden. Zierikzee, den i Mei 1875. De Burgemeester v. CfTTERS. Zaken ter tafel te brengen Voortzetting behandeling Kohier Hoofdoljjken Omslag voor 1875. enz. Bekendmaking. BRANDKLOK. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekenddat voortaan b\j bet ont staan van b r a u <1 zal worden geklept met de klok, waarmede lij het uurwerk van den Raadhuis to ren de heele nren worden aangegeven. Zierikzee, den 1 Mei 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Afkondiging. Do BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekend dat gednrende de heerschende droogte het schuren, spoelen of dweilen van straten, stoepen of klinkerpaden niet anders dan met zeewater zal mogen geschiedenen het wasschen van glazen geheel verboden is. Geschiedende hiervan afkondiging, ingevolge de be paling van art. 45 van bet politie-reglement voor deze gemeente. Zierikzee, den 3 Mei 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekend, dat door den Raad dier gemeente in zjjne Vergadering van den 30 April jl. is genomen het volgend BESLUIT: De RAAD der gemeente Zierikzee, Gehoord de voordragt van Burgemeester en Wet houders, gedaan op voorstel van de Commissie voor de Gasfabriek en straatverlichting, Gelet op zijn besluit van den 7 April jl. No. 1, tot reorganisatie van de exploitatie der Gasfabriek van de gemeente BESLUIT: Art. 8 der voorwaarden omtrent het gebruik van gas door particulieren wordt gelezen als volgt: •Bjj het begin van elke maand zal van wege de gemeente, desvorkiezende in tegenwoordigheid van den verbruiker, op den meter worden opgenomen de ver bruikte hoeveelheid gasen deze worden berekend tegen den prijs per kubieken Meter, welke jaarljjks door den Raad, ingevolge art. I van zijn besluit dd. 7 April 1875 No. 1 voor het dan opvolgend jaar zal worden vastgesteld. »Aan particulieren, die jaarlijks voor meer dan ƒ300 verbruiken, zal eene korting worden verleend. »Deze wordt bepaald op: >10 ten honderd, indien voor meer dan ƒ300 en minder dan 450, >15 ten honderd, indien voor moer dan ƒ450 en minder dan ƒ600; >20 ten honderd, indien voor meer dan ƒ600 is verbruikt. Aan de gemeente wordt voor het gasverbruik voor hare straatverlichting en die barer gebouwen, almede overeenkomstig art. 1 van genoemd Raadsbesluit, eene korting toegekend van 25 ten honderd. >De verrekening dier kortingen zal, voor zooveel de particulieren betreft, slechts eens in het jaar, en wel na het eindigen van het boekjaar, met die verbruikers plaat9 hebbendie met de gemeente zal evenwel maan delijks geschieden." Deze wjjziging is in werking getreden den 1 Jan. 1875. Zullende dit besluit in het Gemeenteblad worden geplaatst. Zierikzee, den 3 Mei 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Nalezing over den Verkiezingsstrijd. 'tls vermakeljjk om te lezen cn te hooren met wat verwoedheid door sommige politieke tinnegieters onze stelling is ontvangen, dat de afdeeling der Vereeniging •Volksonderwijs" te dezer stede in eene verkapte kies- vereeniging zou ontaarden. Men duidt het ons euvel, dat wjj met overtuiging en vermelding van redenen, den nu gekozene de voor keur hebben gegeven boven den Candidaat van v Volks onderwijs." De voorzitter der afdeeling neemt ons duchtig onder handenen 't is naar aanleiding daarvan dat wjj eene nalezing op den verkiezingsstrijd honden. De schrjjver levert een betoog van wat is voorbereid en in de vergadering is behandeld, een verslag waaruit bljjkt dat alles regelmatig in zjjn werk is gegaan en dat hetgeen besloten is met bgna algemeene stemmen is tot stand gekomen. Eene wederlegging van ons betoog in onze vorige verkiezingsmanifesten zal men er echter te vergeefs in zoeken. Toch slingert de schrjjver de meest ruwe grofheden ons naar het hoofd en wordt de rigting van ons blad verdacht gemaakt en bestempeld als kameleontisch. Groote woorden zooals die geheele tirade is, maar bewezen wordt er niets f Kameleontisch noemt men ons bladen in do vergadering der afd. Volksonderwijs is geconstateerd dat onze Candidaat was beslist voorstander der neutrale school; terwijl elders wordt verklaard: >Hot is overi gens bekend dat Jhr. Boeije, die nu de overwinning •behaald heeft, bljjkens door ZEd. afgelegde schrifte lijke vorklaring, ook is bepaald voorstander der >openbaro neutrale school on tegenstander van do bij zondere school. In zooverre heeft dus Volksonderwijs" >geen nederlaag geleden, daar 'tdie vereeniging juist »to doen is om 't geen ook Jhr. Boeije verklaart te •willen behartigen en te bevorderen." De verdere liefelijkheden, die men ons toedicht, gaan wjj stilzwngend voorbji. Ieder die de vergadering heeft bjjgowoond weet dat ue Voorzitter toen uitdrukkoijjk verklaarde, >dat de candidatonalleen beteekenis hadden uit het oogpnnt van ondorwys." Dat men ons nu aemaskerd en onkundig noemt is te begrypen nu hot bljjkt dat wjj don schrjjver in de kaart hebben gezien. Ëéne zaak is ons thans duideljjker dan ooit aan bot licht gekomenWij moeten den Voorzitter afscheiden van de afdeeling als zoodanig. Handig en slim heeft hjj eerst het bestuur on daarna de vergadering met zjjne benijdenswaardige welsprekendheid weten te overtui gen dat Volksonderwijs zich boboordo in to laten met aeze verkiezing. Er werd toch een candidaat genoemd, die hem persoonljjk onaangenaam was en diekostte wat hot wildemoest geweerd worden. Op het voetspoor van don schrjjver, resumeren ook wjj ons betoog 1.° Zoowel onze candidaat als die van Volksonderwijs voldeed aan de oischen die de Vereeniging stelt. 2.° De Voorzitter der afdeeling heeft de Vereeniging gebragt op verkeerd terrein. 3.° Persoonlijke kwestiën hebben niet gegolden by de Vereenigingwel bjj den Voorzitter. De Voorzitter der afd. plaatst zich op een voetstuk en is te hoog om met ons in discussie te treden. Wjj, van onzen kant, brengen hem in herinnering het schoone beelddat hjj eens zoo welsprekend heeft vertolkthet beeld van dien Amerikaandie den steden berg dor volmaking beklimmendede banier ontplooitwaarop geschreven staat«Excelsior, naar hoog er," opdat dit hem or toebrenge bjj eene volgende verkiezing minder te zondigen tegen fatsoen en goede manieren. Ten slotte nog ditIndien men ons bestrjjdt, strjjdt men tegen geen windmolens. De Uitgevers zjjn per soonljjk aansprakelijk voor al onze leading-artikels ook voor die welke betrekking hadden op de jongste verkiezing. Nieuwstijdingen. Amerika. De poatstoomboot van de Noord-Duitscho Lloyd te Bremen heeft van een Engelsche schoener 10 man overgenomen die de kapitein van een in zee dry vende jjsachol opgenomen had maar waarvoor hjj niet genoeg proviand meer aan boord had. De 10 man waren de laatst overgeblevenen van 34die te zamen een in het ijs beklemd schip by New-Foundland hadden wil len bergen en bevindende dat er geen levensmiddelen aan boord warenterugkeerden. Het jja bleek toen echter in beweging geraakt te zjjn en zy werden met een schol van hot land en van het setup afgesneden en dreven rondten spoelbal van wind en golven. Den eersten dag stierven reeds 7 hunner van koude 6 anderen ondergingen hetzelfde lotvoor dat de schoener hen bemerkteaan boord opgenomenstier ven er nog 11 aan de gevolgen van de ondervonden ongemakken. De 10 overigen werden te Baltimore aan wal gezetinnig dankbaar voor de ondervonden liefderijke verpleging. Deze was zoo goeddat een van de 10, aie met bevroren voeten aan boord was genomenloopende het schip verlaten kon. Piillttclelpliln.29 April. Aangaande den brand te Oshkosb (Wisconsin), verleden Woensdag, worden de volgende bijzonderheden medegedeeldDe brand woedde over eene oppervlakte van 500 acres en ver woestte in korten tijd grootendeels dat gedeelte der stad, waar vele fabrieken worden gevonden. Verschei dene personen zjjn gedood en gewond. De schade wordt op 1 millioeu dollars geschat. Oshkosh behoort tot de houtdistricten en uitgestrekte houttuinen met zaagmolens worden daar gevonden. Onder deze begon het vuur. Bjjna alle groote gebouwen zjjn verbrand. ontploffing plaats gehadwaarby 37 monscben het i leven hebben verloren. Spanje. Alle pogingen tot verzoening der verschillende par- tjjen bly ven tot heden vruchteloos zoodat men begint te gelooven dat alleen de oorlog aan den oorlog een 1 einde kan maken. De Carlisten in Girona zjjn met groot verlies geslagen. De regering schynt moeite te doen om de CarÜe- tische troepen door omkooping tot zich te trekken. Voor een enkel soldaat zonder wapens looft zjj 10 uit en zoo opklimmend tot 250 voor een ruiter met paard en wapenen. Deze maatregel schynt echter weinig succes te hebben. Sbitserlanfc. Een dorp in Savoye (Poignant) is een prooi der vlammen geworden, tengevolge van eene onvoorzigtig- heid van kinderen, die met lucifers speelden. Zestien huizen werden in den aseh gelegd en 52 personen zjjn .van have en dak beroofd. JFranferijfe. ©ngitltwii Londen, 30 April. In een steenkolenmijn te Bunkerspillin nooraelyk Staffordshireheeft eene De Progés de Lyon meldt, dat zich onder de Duitsche ketellappers in Provence een generaal be vindt van grooten naamdie zich niet geschaamd heeft dit nederig beroep uit te oefenenten einde de haven en vestingwerken van Toulon in oogenschouw te kunnen nemen. Volgens de Kreuzzeitung is dit berigt alleszins juist en is bedoelde hoofdofficier niemand anders dan monsieur le général Staff." - De Rcho universel verneemtdat de Minister van Financiën in de Nationale Vergadering voor zal stellen aan de erfgenamen van Napoleon IIItot sluiting van de rekening der civiele lystslechts 2,700,000 fr. uit te keerenin plaats van 4,000,000 fr.geljjk de com missie der Kamer heeft voorgesteld. 2l«fcerlRitfc. Almelo30 April. In de gehouden bijeenkomst van werkgevers en bazenis besloten om de ambachts lieden voortaan hun loon met Hollandsch in plaats van Duitach geld uit te betalenen zulks m bot vervolg ook van de werkgevers te vorderen. Tot stipte nakoming hiervan hebben allen zich verbonden by notarieele akte, waarin tevens besloten is dat geen der bazen een knecht, die zonder voldoende reden van een ander vertrekt mag aannementen einde zoo doende den overmoed der knechten tegen tc gaan die anders met de minste kleinigheid het werk maar neerleg gen, in de overtuiging dat andere bazen beu wel gaarne weer willen aannemen. 1 Mei. Gisteren avondomstreeks 10 unris alhier, ten huize van den boterhandelaar en veehouder S.een zware brand uitgebroken die weldra zoodanig in hevigheid toenam dat het geheele perceelzynde een boeraerjjmet 8 koeyen, '2 pink- vaarzon2 paarden drie varkens enz. met inboedel en alwaaronder een geladen wagen met boter en ejjereneen prooi der vlammen is geworden. Toch bleef de brand hier niet by daar de vonken op do rieten daken der aangrenzende en meer ver wijderde boerenhuizenwaaronder een paar kapitale boerderijen oversloegen hetgeen een geweldig toonoel van verwoesting aanbood. Twaalf huizen zyn in den osch gelegd. De oorzaak van den brand is onbekend. De schade kan nog niet begroot worden. Van een zuinigen boerenknecht zjjn 400 aan spaarpenningen verloren gegaan. Men meent dat niet alles geassureerd was. Hoorn29 April. Gisteren werd hier uit de gevangenis ontslagen de beruchte Kriegerdie hier nagenoeg elf jaar doorgebragt heeft en eenige malen uitgebroken en ontvlugt is. Twee veldwachters moes ten hem geboeid en gepaternosterd tot over onze grenzen geleiden en hem daar, zoo men zegt, uitle veren om in een anderen staat nog gevonnisd te worden of een straftjjd te ondergaan. TJtreolit, 30 April. De soldaat Roghair wien even als den lsten luitenant Gomfurius, de beide oogen zjjn uitgeschoten passeerde gisteren avond alhier met het transport koloniale militairen. Het is wel een bewjjsdat in vele Nederlandsche harten warme be langstelling zetelt voor de ongelukkig geworden slagt offere in den oorlog met Atchin wanneer men weet wat voor Roghair werd gedaan. Hjj heeft ƒ300 pensioen. Id Indie bragt men voor hem boyendien/6000 bjjeenby aankomst in Nederland werd hy aan de boot opgewacht door hecron en dames, om hem deelneming te betuigenen deze lieten da bewjjzen dier deelneming in den vorm van bankbil jetten in zyn handen achter; één daarvan was zelfs ƒ200 groot. De belangstelling voor dien enkele was ook zyn kameraden zeer aangenaam en toonde hun wat ook hen in dergeljjfeen ongelukkigen toestand zon hebben gewacht. Gorlncliem 30 April. De hoofdonderwijzer van Randwjjk die sedert den 22 dezerkrachtens een bevel van den regter-coinmissaris by de Arrondisse- ments-regtbank alhierals verdacht van brandstichting in hot cellulaire huis van arrest alhier was opgesloten en die alle schuld aan het hem ten laste gelegde voortdurend bleef ontkennenis Dingsdag middag weder op vrjje voeten gesteld en in den schoot van zyn fezin te Randwijk teruggekeerd. Naar men verneemt ceft by terstond zjjn ontslag als onderwijzer aan gevraagd. Kanmsdonli, 30 April. Een treurig en ijzing wekkend ongeljjk overkwam dezer dagen D. H.de bravo en oppassende dochter cener weduwe met nog al een talrjjk gezinin wier behoeften zjj met nog een oudere zuster voorziet, door in do stroopfabriek genaamd de >Stroohalm", aan het Maagje alhier werkzaam te zijn. Bezig met stroo in den sny bak eener in volle werking zjjnde snjjmachine te stekenbragt zjj de hand te veel naar vorenzoodat de machine ze greepen voordat deze hoar werking geëindigd had, waren do vingers, de hand en oen gedeelte van den aim als stroo ge korven. Nadat zjj naar het gasthuis te Geertruidenberg was vervoerd, is men tot de verdere amputatie van den arra moeten overgaan. Een ooggetuige verbaalt, nooit een vrouws-persoon aangetroffen te hebbendie zooveel zelfbeheeraching en wilskracht aan den dag legde als deze ljjdereswelk laatste vooral bleek vóór de amputatie zoodat men haar niet dan na baar sterk gecbloroformiseerd te hebben, tot bedwelming brengen kon. Volgens een later ontvangen berigt bevindt zij zich naar omstandigheden zeer wel. Grocdc 30 April. Het beruchte proces over de enorme nalatenschap van den ridder Stroote Eecloo gevoerd door de wetteljjke erfgenamen tegen verschil lende Roomsch-Katholieke kerken en gestichten in België en Zeeuwsch-Vlaanderen is grootendeels beslist in het voordeel dezer laatsten. Tengevolgo daarvan is reeds aan verschillende liberaalgezinde pachters de pacht der door hen gebruikt wordende hofsteden opgezegd. Zooals reeds vroeger door ons gemeld werd zai de afdeeling Oostburg der Maatschappij tot bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland eene tentoon stelling houden binnen Oostburgop Donderdag den 1 July 1875. Volgens het thans bekend gemaakt pro gramma worden er prijzen uitgeloofd voor dekhengsten geboren vóór of in Junjj 1872merriepaarden idem merriepaarden van één tot drie jaar oud springstieieu geboren vóór of in Junjj 1873 melkkoeyen en vaarzen van één tot drie jaar oud voor ieder der opgenoemde soorten 3 prjjzen, de eerste prjjB 15, de tweede 10 en de derde 5. Voorts voor springrammen ooijen beeren en zeugenvoor ieder soort insgelyks drie pry zen, de eerste ƒ10, de tweede ƒ5 eu de derde een getuig schrift. Eindeljjk voor werktuigen en wel voor eeu verzameling werktuigen en gereedschappen voor den landbouw en etalgereedschappenuitmuntende door voltalligheid en bruikbaarheid ƒ25 voor een dorach- werktuig 25 voor een handdorschwerktuigvoor een wale ploegvoor kleine of Duitsche ploegvoor een zaaiwerktuïg en voor een stroosnjjder voor ieder dezer werktuigen 10. Naar aan het Siuisch Weekblad gemeld wordt ia de l(;ung van bet door den heer A. G. Vorsterman van Oijen geredigeerde weekblad Vooruit" aan de katholieke lezers in de gemeente Sluis verboden. Vlissingen30 April. Ten einde de schepen, welke de haven van Vlissingen aandoen, te voorzien van het voor hunne reis vereischte water van uitmun tende qualiteit, is den hoofdingenieur van den Water staat in Zeeland, den heer G. van Diesen, opgedragen zich naar Londen te begeven tot het instellen van een onderzoek naar een distilleertoeBtel van dr. Normandy. Midclelfcrnx-gf 1 Mei. Het provinciaal geregts- hof in Zeeland heeft heden P. M.dienstbodeoud 21 jarenschuldig verklaard aan het haar ten laste ge legde feit van diefstal bjj nacht in een bewoond huis, en haar veroordeeld tot eene correctionecle gevange nisstraf van 45 dagen in eenzame opsluiting te onder gaan. Middelburg, 2 Mei. Den 22sten dezer maand zal ten kantore van de firma Van Zejjlen Decker alhier worden aanbesteed bet maken van een droogdok in de Damkade te Middelburg. 3 Mei. Heden morgen is van bier naar Indie vertrokken het fregatschip Willem Poolmankapt. v. d. Valk, firma Zeylen en Decker. Veere, 29 April. Terwjjl wy nog niet lang onder den indruk waren dat Veere oogenschjjnljjk vooruit gaat, hotgeen bljjken moest uit de aanvraag van het gemeentebestuur om met een lyntje Middelburg-Veere begiftigd te worden is (misschien als pendant) heden door het hoofd der gemeente medegedeeld dat het telegraafkantoor alhierwegens de weinige behoefte die men er aan heeft, tijdcljjkgesloten zal zyn. De ach terstallige schuld wegens subsidie aan dat kantoor is door den Minister van Finantiën, met het oog op de onmugt der gemeentekas van Veere .kwijtgescholden. Aangezien er een aantal minder ingrijpende maat regelen kunnen genomen worden om het beheer te bezuinigen zijn velen van meeningdat het meer om do verwijdering van den directeur van het telegraaf kantoor te doen is geweest, en deze meening is dan ook zeer duidelyk in een verzoekschrift aan den Mi nister te kennen gegeven. Ouwerlterli, 1 Mei. Bjj de plaats gehad heb bende verkiezing vanjeen lid in den Gemeenteraad, in plaats van wjjlen den heer J. Giljamhebben de meeste stemmen verkregen en moet herstemming plaats bobben tusschen de heeren M. J. van der Have en B. Giljam. Zior-iltszeo, 1 Mei. Heden had alhier een droe vig voorval plaats. Een algemeen geachte landbouwer, G., oud 33 jaren en ongehuwd, heeft zich door een pistoolschot van het leven beroofd. Op do voordragt, opgemaakt door de ar rond.- regtb. te Rotterdam voor de vacante regtereplaats in dat college, komt als No. 1 voor Mr. P. A. J. Bouvin, kantonrégter alhier. Thans is verschenen de memorie van antwoord op bet verslag der Tweede Kamer over het wetsvoor stel van den heer Kappeyne c. b. tot aanleg van Staatsspoorwegen. Volgens eene daarbjj gevoegde bjjlage zou de voor gestelde lijn Steenbergen—Brouwershaven 36,450 kil. lang zyn; als: van Steenbergen—Zype 16,100 kil., van ZjjpoZierikzee 11,350 kil. cn van ZierikzeeBrou wershaven 9000 kil. Omtrent die ljjn zeggen de voorstellersdat de aanleg daarvan in het Verslag tegen de daarin ont wikkelde bezwaren reeds zoo breedvoerig en met zooveel klem ondersteund is, dat zjj er thans niets aan weten toe te voegen. Tegenover een in het Verslag gedaan verwyt, wordt alleen opgemerkt, dat van de 630 kil. die van Staats wege sullen worden aangelegd, 50 kil. in Zeeland zullen liggen. Onder de lynenwaarvan den aanleg zoo spoedig mogeljjk zou worden aangevangen, behooren do ljjneu ZevenbergenBevgen-op-Zoom en Steenbergen-Brou wershaven. De Midd. Cl. geeft een beschrijving van den toe stel, door den heer C. E. Plugge uitgedacht, om op een spoortrein gemeenschap tusschen de reizigers en de conducteurs aan te brengen. In hoofdzaak komt de inrigting hierop neer: in elk compartiment is een schelkoord aangebragt; wordt door een reiziger daaraan getrokken, dan verschjjnt boven het compartiment een seinvlaggetje, terwjjl tevens een bel op den conduc- teurswagen zich doet hooren. De kosten worden ge raamd op ongeveer ƒ25 per waggon. Cornolis Vermeere voor wien in het vorige jaar de publieke liefdadigheid ingeroepen werd wegens het hem overkomen ongeluk, waarby bjj zijne beide ban den en een been verloor, is thans in het huweljjk getreden met eene weduwe van 46 jaren juist het dubbele van zyn eigen loeftyd. Het huweljjk werd door de buren van het echtpaar te Rotterdam fecsteljjk fevierd. Vermeere is thans van kunsthanden en oen unstbeen voorzien. Te Leerbroek bad Woensdag-namiddag een ver schrikkelijk ongeluk plaats. Twee leidekkersop een stelling aan het dak der kerk werkendevieleu door het breken van het touwwaaraan de stelling hing van eene hoogte van ongeveer 20 meter. Een van ben was onmiddellijk dood en de ander heeft de boenon en een arm gebroken. De overledene laat eene vrouw met 7 kinderen na. Kerknieuws. Ü9. André de la Por tepred. te Almelo, heeft be dankt voor het beroep naar Zierikzee. Door het prov. kerkbestuur van Drenthe is o. a. tot do Evangeliebediening toegelaten de heer J. Bouvin, van Zierikzeewelke ooraiddeljjk daarna beroepen werd te Vreeland. Op het drietal van predikanten, opgemaakt bjj de Evang. Luther8che gem. te Kampen, komt o. a. voor Ds. Michekente Zierikzee. Bedankt voor het beroep naar Wissenkerke door Ds. J. van lieerdete Oudewater.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1