VERGADERING VAN INGELANDEN Echte Engelsche Water filters. T4ALI®@1RPB boekbinderij" SCHIPPER PIEPLOW, Dames- en Kin der-Hoeden, Dames- en Kinder-Hoeden, Landgenooten By de terugkomst uit zee van de Viachsloep Veert werd Donderdag jl. de treurige tijding aangebragt dat een der matrozen, inet name JACOB MARINUS BAAIJ op 21 dezer, door een treurig ongeval in de Noordzee is over boord geslagen en zijn graf in de golven heeft gevonden. De ongelukkige laat eene hulpbehoevendediep be droefde Weduwe na met vjjf kinderen, waarvan het oudste pas 12 jaren telt. Bewogen met het lot van dit beklagenswaardig huisgezin, «lat beroofd ïh v;m alle niiil- detfik va»* bestaan en alzoo i*t «liep© arniooib' «-©»l«>mp©l<lhebben de onderge- teekenden zich in Commissie zamengesteld omkan hetzjjn, iets bjj te dragen tot leniging van <1e smart «lor Weduwe en zoo mo- Ïölijk te voorzien in het onderhoud van haar en hare inderen. Zjj wagen het een beroep to doen op «le algemeeue lief<la<lighei<len verklaren zich bereid tot l»et ontvnugeu van liotVlo- gnvcu die in de dagbladen zullen worden vermeld. De ondergeteekenden wenschen van hartedat zij door milde giften hunner liefdadige gewest- en landgenooten zullen worden in staat gesteld eene van droefheid schier radelooze moeder eu hare vijf onge lukkige kinderen voor gebrek en ellende in de toekomst te bewaren. Vkere don 23 April 1875. SNIJDERBurgemeester. J. LAURENT, R. C. Pastoor. P. den BOER, Predikant. J. B. THEUNIS, Opzigter bp de Staatsspoorwegen. D. TURFBOER, Commissaris bij het Loodswezen. A. A. J. HAM AN, Geneesheer. J. A. A. van TOMPUTTE, Particulier. J. A. GELDOF, Secretaris van Vrouwepolder c. a. De BURGEMEESTER van Bruinissegelet op het 2de lid van art. 17 der Wet van 22 July 1873 (Stbl. no. 116), maakt bekend, dat op de Secretarie gedurende 30 «lug«'u voor een ieder ter inzage is nedergelegd, <1© O PGAAF van de belastbare opbreugist «Ier g<5b<»uwde eigendommen in die gemeente en dat de met de herziening belaste Commissie of een of meer harer ledenop Vrijdag den 7 Mei e. Ie. van '8 voorm. 10 tot 's nam. 2 ure in het gemeentehuis zal zitting houden tot het booren van b«'ZWH- ren tegen de gedane schatting. Bruinisse, 29 April 1875. De Burgemeester C. M. VOORBEIJTEL. ^STRANDVONDERIJ. De BURGEMEESTER van Bruinisse brengt ter al- gemeene kennis, dat in die gemeente als mti-uml- goe«l zjjn aangebragt; 1 balk lang 7,75 Meterzwaar 25 by 25 c. M. 1 9,45 40 40 1 7,— 25 25 1 plank 8,45 18 8 welke goederen opgevischt zyn in het vaarwater *de Grevelingen Diegenen welke op het geborgene regt meenen te hebben, worden voorde vfer«l© maal ter reclame opgeroepen. Bruinisse, 1 February 1875. De Burgemeester voornoemd, C. M. VOORBEIJTEL. STRANDGOEDEREN. Zjj, die vermeenen regt te hebben op partij WRAKHOUT en eonigrstuk ken VERFHOUT, aan den zeedjjk dezer Gemeente aangespoeldworden voor de virrde maal opgernrpen tot reclame. Duivendijke, 1 Mei 1875. De Burgemeester, L. VIERGEVER. Het BESTUUR van den GOUWEVEHR- en ZELKE POLDER berigtdat dc lïB- ÏCKIVIINO over het dienstjaar 18*'4/7S en de BEG ROOTING over het dienstjaar i»n/w benevens dc STAAT der Wat«»rloi<linf?©n en Kniistwerkmi van af heden ten kantore van den Ontvanger-Griflier ter inzage liggen en in afschrift tegen betaling der kosten verkrijgbaar zijn voor de belanghebbenden van den Polder; en dat de ALGEMEENE zal gehouden worden ten huize van M. Franken (Huis van Nassau) te Zierikzee op Zn tur«l»g Mei k.'b voormiddags ten 10 ure. Zierikzee 30 April 1875. I. BEVELANDER, Dijkgraaf. J. W. D. SCHUURBEQUE BOEIJE Ontvanger-Griffier. Het POLDERBESTUUR van GROOT- BE l'DEWAARDE maakt bekend, dat de REKENING over het dienstjaar Ie*"'4/;» cn de BEGUOOTIN O over het dienstjaar van a f h e d e n ten kantore van den Ontvanger-Griffier ter inzage liggen en in afschrift tegen betaling der bosten verkrijgbaar zyn voor de belanghebbenden van den Polder; en dat de Algemeen** Vergadering vau Ingelanden zal gehouden worden ten huize van W. Kanaak te Zierikzee (Nieuwe Haven)op Jluuudag; ÏO Mo» e. li.'s voormiddags ten 11 ure. Zierikzee 30 April 1875. D. van der MAASDijkgraaf. J. W. D. SCHUURBEQUE BOEIJE Ontvanger-Griffier. Openbare Aanbesteding. Op VRIJDAG den 11 MEI 1875, des voormiddags te 11 uren, zal door het BESTUUR der WATERKEERING van het CALAMITEUSE WATERSCHAP WAARDE, in het gemeentehuis te Waarde, naar do voorschriften van 1 der Algemeene Bepalingen worden AANBESTEED: Het herstel, <1© vernieuwing en liet oii«lerliou«l tot 30 April 1876, van «Ie Aar«le-, Kram-, Rjjs- en Steengrlooling-werlcen van liet bovengenoemde Wa terschap. Het bestek en voorwaarden zal van den 5 Mei 1875 af tor lezing liggen in het gemeentehuis te Waarde, Krabbendijke, Kruiningen en Yersekcen voorts tegen betaling van 50 cent verkrijgbaar zyn by de boekban delaren F. KLEEÜWENS ZOON te Goes. Aanwijzing op Vjjjdag den 7den en Dinsdag den ll den Mei 1875. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen by den Dyksopzichter J. BLOK Sz., te Waarde. Waarde, 24 April 1875. Het Bestuur der Wal er keering voornoemd, M. PIEPER, Voorzitter. H. J. de RAAD, Secretaris-Onlv. AANBESTEDING. Het DIJKSBESTUUR van den polder Oud-Noord- Beveland, zal op Woeusrtuff den Mei e. k., des voormiddags om elf uren, in bet gemeentehuis te Colijnsplaat, in het openbaar AANBESTEDEN Het maken van Steenglooijing en andere werken aan den Zeedijk van genoemden polder met de leverancie van de daartoe benoo- digde Bouwstoffen. Bestek en voorwaarden zijn tegen betaling verkrijg baar gesteld by de Boekhandelaren F. KLEEÜWENS ZOON te Goes, terwjjl door den werkbaas des pol ders gedurende de twee dagen aan do besteding voorafgaande, aanwijzing zal gedaan worden. Colijnsplaat, den 20 April 1875. Het Dyksbestuur van voornoemden polder, J. de REGT, Dijkgraaf. J. II. BIJBAÜ, Ontvanger-Griffier. AANBESTEDING. Op den Mei 1ï87"ö, des morgens 11 uur, zal door het BESTUUR van den polder Nikuw-Noord- Beveland, in het gemeentehuis te Colijnsplaatalleen l>y limchrjjviuff worden A AN BESTEED de levering van: 60 seheepston gesorteerdun Vil- voordschen Steen, 60 dito afval van Vilvoordschen of Lessinischen Steen, 1500 nieuwe eiken Perkoenpalen en 1100 dito geereosoteerde masthout Perkoenpalen, waarvan het bestek ter lezing ligt ten kantore van den Ontvanger-Griffier van dien polder. In&chrijvingsbiljetten in te zenden aan den Dijkgraaf, den Heer J. H. BLJBAU, te Colijnsplaat. De Notaris Mr. J. C. van der LEK de CLERCQ zal, ten verzoeke van Mej. de weduwe T. F. van den BOUT, op jL DinghKlntr 4 Mei 1875des voormiddags 10 ureop de Hofstede »'t Klooster" onder Eikerzee publiek verkoopen: I'>n«« «miiseioiiljjlc© partij waaronder Paarden en "Veulen, 9 MelU- koetjen 12 Vaarzen en OaNcu 7 Hui veren, mitsgaders Bouw- en Melkger eedschappen en andere Koerende Goederen. Breeder bjj billetten omschreven. De Notaris J. van der BENT, zal op Woensdag «lou 5 Mei 1875, des namiddags ten een ure, ten verzoeke van dn Wed. cn Erven J. de WITTE to Élltmeet, publiek verkoopen: Eene partij MEUBILAIRE- en andere KOERENDE GOEDEREN, waaronder 1 KABINET, 1 LADETAFEL, KASTJE, 1 KLOK1 vof'ren BED met toebehooronTAFELS STOELEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, KOPER-, TIN-, BLIK-, IJZER-, GLAS- en AARDEWERK, ARBEIDERSGEREED8CHAP enz. Openbare Verkooping. J. DE JONG ZIJLSTRA. BAZAR. Nieuwen voorraad. Borstelwerkfabriek. Tapijten, Karpetten, Loopers, Deurkleedjes, Blok- en Biezenmatten. Borstelwerk, Zeemen, Sponzen, Dweilen, Hout- en Blikwerk. Porcelein en metaal Serviezen, Kristal- en Glaswerk, Bloemenstaanders, Wollen- en wasdoek Tafelklecden, Petroleumlampen en Kroonen. Petroleum-kooktoestellen, Kinderwagens, Ledekanten, Wiegen, enz. Reistasschen en nécessaires, Spoormanden, Koffers, Wandelstokken. Parasols, En tout cas, Parapluies, Tuinstokken, Stoelen, Tafels. Japansch- en Chineesch Verlakt en Porcelein, Odeurs, Eau de Cologne. Beelden, Groepen, nieuw-zilver Artikelen, Parures en verdere Luxe-artikelen J DE JONG ZIJLSTRA. De Notaris J. M. B O U V I N zalin plaats van op Vrijdag den 7 Mei 1875 op HuatHliigden lOMci 'e voormiddags om 10 ure, ten verzoeke van J. L. van WESTEN- BRUGGE, op zijn hoefje onder Duivendijke, publiek presenteren te verkoopen: een partij HOOI, MESTPUT, HloctisicliuitTom-, Haam- en Melli- gereedschapHoolgraaf en andere goe deren DAARNA IN DE HERBERG MORJAANSHOOFD; ZEEUWSCHE Spoorboot-Maatschappij. Het DIVIDEND over het boekjaar 1874coupon N°. 3 wordt betaald van het heele aandeel met /SS,50 halve - 11,55 te Zierikzee bij den Heer R. KOOLE. MiddelburgP. L. DE BRUIJNE. EN DAARNA IN DE HERBERG MORIAANSHOOFD: "TV J' TT 3 H. 46 A. 50 C. Weiland. Ue Crml.et-Vrrecmgmg, op Woenmlatf «Ion 5 Mri 1875, des namiddags te 3 uren, in de herberg bewoond door LEENHÖUTS op het Zand. bjj Middelburg, ton over staan van don Notaris L. L. WOUTER3EN, van: eene sedert onhougeljjke jaren bestaande welbeklante en goed ingerichte GROF-en HOEFSMEDERIJ, met WOONHUIS, EHF en TUIN, staande en liggende te Domburg, (Walcheren) te zamen groot 5 Aren. Te bezichtigen Maandag en Dinsdag 3 en 4 Mei 1875, zijnde inlniddels UIT F>B MAJVö TB KOOI', to bevragen by den eigenaar den heer J. MOSSELMAN te Domburg. Inlichtingen omtrent de veiling zyn te bekomen ten Kantore van genoemden Notaris te Middelburg. Openbare Verkooping De Deurwaarder J. FRANSE zal WoonHdag 5 Mei 1875, 's middags 12 ure voor den heer P. O. OLIVIER, aan de Balie te Zierikzee, publiek verkoopen 15 HtaltH tweejarig»* VAARZEN en OSSEN, alle van uitmuntende kwaliteit. Betnablng U Nnvembor 1875. Weiland. T hol en. De Notaris Mr. T. A. WAGTHO te Tholcn zal, ten verzoeke van de Heeren J. en M. E R M E It I N S <>j> *8 Mei 1875, de9 avonds ten 7 urein hot Logement van den Heer A. F. Stols te Tholcnpubliek in ééne veiling presenteren te verkoopen: I. 1 HECTARE 89 ARE3 50 CENTIARES WEILAND, gelegen onder Tholen, in bet Roolnnd, kadaster sectie Bnos. 253 en 254. In pacht bij W. de Bakker tot 1 December 1879 om J 251,16 per jaar. II. 2 HECTARES 26 ARES 70 CENTIARES W EI L A N D, gelegen als voren kadaster sectie Bnos. 160 161 en 1615i>. In pacht geweest bjj W. M. Fridericiis. A Door gevorderden leeftijd tor overname een sedert jaren en nog heden een goed bestaan opleverend LOC* BMEDïT genaamd hot GOESSCHE VEERHUIS, met daarnaast gelegen PAKHUIS enz., staande en gelegen op do Nieuwe Haven te Zierikzee, met of zonder Inveatarlsi, kunnende desverkiezende, een deel der koopsom als eerste Hypotheek daarop geves tigd bljjven. Adres franco de Wed. J. van SPLUNTER te Zierikzee. gelegen onder Duivendijke in Klapsbevanqkadaster sectie C, No. 117 en 360, IN TWEE PERCEELEN en daarna GECOMBINEERD. LET WEL! UIT DE HAND TIG KOOP om met half Junij a. s. te kunnen leveren, de AFBRAAK van de te Sint Annaland, bestaande in: 10 stuks ONDERGEBINTEN, zw. 11 by 15 d. lang 45 vt. 10 stuks KAPGEBINTEN, zw. 7 bij 9 dm. 10 stuks SPRUITBEENEN, zw. 6 bjj 8 dm. 300 voet zware GORDING, zw. 10 by 10 dm. 600 voet GORDING, zw. 6 bjj 8 dm. 250 stuks DAKRIBBEN, zw. 3*by 3'/, «Lu., laug 35 vt. 80 stuks RIBBEN, zw. 6 by 8 dm., lang 16 vt., alles Amsterdamsebe voetmaat en vierkant bezangd. Een zoo goed als nieuwe ronde TORENSCHOHW en een zoo goed als nieuw GAANDE WERK, waarvan de molen in Diameter groot is 30 voet P. m. 5000 bossen DAKRIET. P. ni. 350,000 goede oude STEEN. 7000 roode DAKPANNEN. 4000 roode VLOERLEIJEN en eene grooto partij PLANKEN en LATTEN. Alles te bezigtigen op het meeBtovenpleiu te Sint Annaland en te bevragen bjj L. van Z ALTBOMMEL te Poortvliet. Brieven franco. Uit de hand te koon: EEN VOOR WEINIGE JAREN NIEUW .HECHT EN STERK GEBOUWD i* groot ruim 70 tounciilang "7Ü voet, brepd ir» voet, hol 6 voet; met ©oing>Ictou IJM- VKNTARIS. Het schip ligt ter bezichtiging to Middelburg nadere information te bekomen by H. J. DOMENÏE aldaar. UIT DE HAND TE KOOP: Een Spriet-floogaarts met completen Inventaris cn Vfnelitiilft-; te bevragen bjj M. van dek KLOOSTER te Uurghslui*. Uit de hand te koop: Een zoo goed als "nieuw KIJTUIG roor 4 personen; te bevragen bij JACOB van NIEUWENHUIZE Pz. te Brouwershaven. TJE KOOP: Eene partij puike MEST. bestaande voornamelijk uit STKAATMEST UUEU en liggende te Zierikzee. Te bevragen bjj M. BEIJE Jz.Breêstraat C 312 te Zierikzee. 3 stuks vette Varkens van 250 tot 300 oude ponden TE KOOP bjj H J. P. BEAUFORT te Bruinisse. MA NG EL WORTEL TE KOOI* bjj J. L. VI8 te Haamslede. PUIKE OLIEDUNNE STOCK HOLMER-TEER, por hooi en half rat, bjj c DOELEMAN, Korte St.-Junsstraat. J P. van KRIEKEN, IC 1 K*»'»*. maakt zjjne Stad- en Landgenooten bekend dat by V E H It UI8D is naar de IlootVI pooi-tatrant. 2877'8 STAATSLOTERIJ. Bij M. WA ALE te Zierikzee, is onder bandteebening der firma J. OCHTMAN in de 5de lilusiHe, Sstte lyest. op No. 3009 gotroliken een prijs van f 1000. van S. OCHTMAN, Jz. Ve*-vaar«lijB:inAj vanbindworlt In all© formaten en banden. Registers en SehrjjfboeUen. Cnrtonimges, Etui- en Lederwerk, Winltel- eu Iïau- toordoozen. Eneudreinent van por tretten, platen eu gravures. Op maken van «lumes-knndwerkeii, enz. vaart aanstaanden ZONDA G- morgen naar de Steden Rotterdam en Dordrecht. CorreispoiidentMchap THOLEN, neemt gekten In bewaring tegen vergoeding van rente, en verleent aan hare .leden erediet. Inlichtingen te bekomen ten kantore van Jhr. S. O. de CASEMBROOT te Tholen. De Assurantie-Maatschappij LA BELGIQUE verzekert tegen zeer billjjke en vaste premien WOONHUIZEN 50 cent. MEUBELEN 60 WINKELHUIZEN 60 KOOPWAREN 70 Information te bekomen bjj D. 0 MVLOCK HOUWER, Hoofd-Agent voor SCHOUWEN en DUIVELAND. J. C. BAL, St. Domusslraat, beveelt zich aan tot het KOOPEN en VER KOOPEN van Effecten, Coupons, enz. IJS altijd verkrijgbaar bU «J. W. SCHOUTENOude Haven. Gezusters Loewer, Pos/straat, berichten den ONTVANGST der NIEUWSTE MODELLEN van IMoemen, Veeren, Linten enz. De ondergeteekende beveelt zich minzaam aan tot het maken en vermaken van Dames- en Kinderhoeden, Mutsen, enz. enz. N. SCHÏtOOT BETTINK NIEUWSTRAAT. geb. Meerendonk. NIeuwwto Modellen van fraajje Blo«*m«»n, Voeren, Linten, euz., tegen concurrerende pryzen. Brouwershaven. E. LAMBREGTSE, Berreyoets. VERHUISD naar de Nieuwstraat Wyic D No. 39. G«*«l»*reiiflo <1<* Zomermaatid,eu, HUISBEWAARDERS benoodigd(liefst man en vrouw). Adres bjj de Uit gevers dezer Courant. TERSTOND BENOODIGD een KNECHT, het timmeren en ui«*t- Nolen verstaande, by N. STEENBLOK te Nieuwdorp gemeente Heer Arendskerke. KLEERMAKERS-KNECHTS benoodigd bjj F. van LIEREN te Camperlandtegen koog loon en van heden af kunnen zy geplaatst worden. Brieven franco liefst in persoon. KLEÈUMAKEUS-KNECHT. Door ziekte van den op 1 April 11. in dienst getre den knechtdie daardoor zijn dienst heeft opgezegd wordt TERSTOND tegen lioog? loon gevraagd een KLEÉKMAKEUS-KNECHT, P. G., door A. L. DROOGER te Nieuroe Tonge. Brieven franco. BEKWAME KEUKEN- en WERKMEID EN van goede getuigen voorzien kunnen geplaatst worden. Adres aan het huur- en verhuurkantoor te Middelburg. Bene bekwame BOERENMEID benoodigd by I. BEVELANDER by Zierikzee. BENOODIGD eene BÓEREN-DIENSTMEID, by C. BERMAN te Nieuwerkerk. TERSTOND eene ROEREN-DIENSTMEID benoodigd bjj F. DOOGE te Sirjansland. TERSTOND een BURGER DIENSTMEISJE benoodigdniet beneden de 14 jaar oud. Adres by de Ben aankomend MÉISJE benoodigd bij Mej. BAL—Was. Dam. Ben LOOPMEISJE gevraagd bjj Mej. M. A. BOWBYES, Oude Haven. Uitffcvers: DE LOOZE At WAALB. Snelpersdrukkerjj van OCHTMAN, PIETER8E Sr, VAN DISHOECK. Moelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2