ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Zaturdag 31 ei 1875. No. 5551 5fsteJaarg. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlyk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Bekendmaking. AAN BESTE DING. De BURGEMEESTER oo WETHOUDERS van Zie- rikzee zullen op Woeusulag <lon ff Mei e.k., des namiddags te l'/2 uur, ten raadhuize in 7 perceelen A A If BESTE DEN: „Het doen van eenige vernieu wingen aan de gebouwen en „andere werken dezer gemeente „met liet gewoon onderhoud „daarvan." De aanwijzing zal plaats hebben op Manmlag den 3n Mol e. k., des namiddags te uur, waartoe de gegadigden moeten bjjeenkomon ten Kantore van den Gemeente-bouwmeester, bjj wien ook inmiddels de noodige inlichtingen te bekomen zijn. Bestekken zijn verkrijgbaar ter Gemeente-Secretarie en bjj den Gemeente-bouwmeester tegen betaling van S5 oent. Zibrikeeb, den 21 April 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Nieuwstijdingen. New-York, 24 April. Drie stoomvaartuigen zjjn by New-Orleans verbrand. Een groot aantal personen zjjn daarbij 'omgekomen. Aangaande die ramp worden de volgende bijzonder- heden medegcdeoldEen dor in de haven liggende stoomschepen vatte vaar en dreef tegen twee andere aan, waarop zich eene menigte toeschouwers bevond. Deze konden zich alleen redden door overboord te springen; verscheidene hunner vonden den dood in de golven. Bet verlies aan menschenlevens is nog niet met zekerheid bekend; het wordt op 20 tot 100 geschat. ©g»jpt« Door een plotselinge daling in den prigs der meisjes, is het aantal buweljjkendat tegenwoordig in Egypte gesloten wordt, tot een ongekende hoogte gestegen. Het koningrijk Darfurde nieuwe verovering van den Khedive behoort tot die rijken van centraal Afrika die spaarzaam door menschon bevolkt zynterwyl er buitengewoon veel roofdieren gevonden worden. Na is het streven der Egyptische regering in de nieuwe provincie de bevolking te vermeerderenen de land verhuizing van geschikte landbouwers en handwerks lieden wordt krachtig door haar bevorderd. Dienten gevolge is onder do fellah's hot gerucht verspreid dat de Onderkoning eerstdaags een razzia onaer do meisjes zal houdenten etnde zo naar Darfurt te zen den om te trouwen. Die nu huwbnro dochters heeft, baast zich ze onder dak te brengen. Een meisje, dat vroeger minstens 10 louis d'or moest geldenis thans voor 2 stuks te krygen en de jongelingschap haast zich van deze deprecieering van de markt party te trekken van daar de vele huwelyken. In Zuid-Wales is de werkstaking oindelyk geëindigd. De eigenaars hebben de steenkoolmijnen weder geopend voor allen, die tegen een loonsvermindering van 15 pCt. den arbeid willen hervatten. Almelo, 27 April. Wij hebben hier wederom het voorregt gehad eene werkstaking te beleven; ik zeg het voorregt, omdat men er hier aan gewoon raakt. Ditmaal was het nog al' eene lastige doordien zjj plaats had onder de timmer-, metsel- en schilders knechten, juist in eenen tjjd dat ieder aan het schoon maken was. De kwestie was wederom over het uitbe talen in Duitscli in plaats van in Hollandsch geld, waarvan de agio ruim 5 percent is; gelukkig heeft het tot gcene wanordelijkheden geleid, en hebben ze heden middag den arbeid weder hervat, daar hun beloofd is dat hun werkloon met 1 cent per uur zal verhoogd worden, en er morgenavond eene vergadering van werkgevers en bazen zal plaats hebben, waarin do kwestie met het uitbetalen .van Dnitsch of Hollandsch geld in bet vervolg zal besproken worden. De stad is alzoo heel rustig, zoodat men niet noodig heeft mili taire magt te doen aanrukken. 's Gravonliage 28 April. Inde zitting der Tweede Kamer van heden heeft de heer Nierstrasz verlof gevraagd en verkregen om den Minister van Koloniën op een nader te bepalen dag te interpelleren en te vragen welke maatregelen de Regering heeft ge nomen om te voorzien in het steeds toenemend gebrek aan personeel bjj het Indisch leger, dat meer en meer wegsmelt. Vervolgens zyn eenige ontwerp ?n tot verhooging of wyziging der Indische begrooting en tot toevoeging van gelden aan 's Rijks middelen aangenomen. Daartoe behoort niet de verhooging voor de uitzending van den Gouverneur-Generaal, welk ontwerp niet aan de ordo was. Bjj de financieels discussie in verband metdeze Indische regularisatie-wetten zyn eenige andere punten ter sprake gebragt. De Minister van Financiën verklaarde geen toezeggingen omtrent belastinghervorming te kunnen gevenof hij moet gewapend zyn met geformuleerde voordragten. Nopens spoorweguitbreiding blyft de Regering de noodzabeljjkheid erkennen zjj hoopt dat nog in dit zittingjaar een ontwerp ban wordeD inge diend zonder echter een bepaald tijdstip te kunnen aangeven, 't Ontwerp is by Binnenlandsche Zaken in bewerking. Bergen -op-Zoom26 April. Op een adres van de Nederd. Herv. gemeente aan den Gemeenteraad om door tusschenkomBt van den Raad een bepaald antwoord te bekomen van de regenten van het algemeen burgergasthuis op de vraagof zekere in dat gesticht verpleegde en gestorven M. d* Beer al of niet als Protestante was overledenis in den Raad het gerucht ter sprake gekomen, dat men zich in dat gasthuis met proaelietenmakery zou inlaten. De Raad hoeft aan een commissie uit zijn midden opgedragen te on derzoeken of de Raad bevoegd is zich in de aange legenheden van dat gasthuis te mengenen zoo ja omtrent de zaak in kwestie den Raad te dienen van consideratie en advies. Gocr 28 April. Do gisteren alhier gehouden paardenmarkt mag als goed geslaagd beschouwd worden. Er waren ongeveer 150 paarden aan de lynwaar onder 60 uitsluitend tot verkoop. De grootste aan voerder was C. Dijtvan Waarde met 21 stuksde verst wonende aanvoerder LettnU van Eooijenvan Westkapelle. Een 20tal paarden werden verkocht tegen middel- matigen prjjs. De kooper van het grootste getal was de heer Zeijlenboschte 's Gravenhage. Zier! leasee, 30 April. In de heden gehouden zitting van den gemeenteraad is de prys van het gas vastgesteld op 12 Cts. per kub. meter, te rekenen van af 1 Jan. 11. Voorts is medegedeeld, dat de hoofdonderwijzeres aan de meisjesschool, Mej. H. A. van der Velden en de hulponderwjjzeres aan die school Mej. J. E. van der Velden, tegen 1 Sept. a. s. om redenen van gezond heid hun ontslag nit die betrokking hebben gevraagd. De miliciens van de ligting van 1870 zullen in de volgende maand hunne paspoorten ontvangen. De Geneeskundige Raad van Zeeland waarschuwt tegen den chloralstroop welke tegenwoordig zoo vaak wordt aangeprezen. Het chloralhydraatin sommige toestanden een onschatbaar geneesmiddelkan in andere omstandigheden de gevaarlijkste gevolgen na zich Blepen. Te Zevenbergen vierden in de afgeloopen week G. Bax en zjjne echtgenoote hun zeventigjarig huwe lijksfeest; dit is des te merkwaardiger daar het de man zyn tweede huwelyk is. Een paar van de grootste jongens der christelijke nationale school te Lemmer hebben in den tusschen- schooltyd een dor jongens zoo toegetakelddat hjj voor dood naar huis gedragen werd. Do regter van instructiede officier van justitiede griffier en Dr. Dorama, allen uit Sneek, hebben een onderzoek inge steld. Een der opvarenden aan boord van Z. M. stoom schip Curacao, schreef ter reedo van Valparaiso, dd. 25 Febr.aan een zyner betrekkingen den volgenden niet onyermakeljjken brief: »Den 9den Jan. stoomden wij van de reede van Monte- Viedo, koers zettende naar de Straat van Magellaan. Den 12den barstte er 's avonds om 10 uur een hevig ouweder uit, gevolgd door een zwaren mist, die twee dagen aanhield, en toen dat voorby was, kregen wo mooi, hoewel koud wêer. Ik verzeker u, aat het om de zuid fameus koud is's nachts op de wacht zat ikmot een jekker aan en een wollendeken er om, nog to bibberen van kou. Den 23sten Jan. stoomden we de Straat van Magellaan in. Aan weerzyde van die Straat is de kust (s/b. Patagonië en b/b. Vuurland), bezet met borgen, wier toppen met sneeuw bedekt zyn. Op een morgen kwam ons een sloep langs zymet inboorlingen van Vuurlandzjjnde roodhuiden, met lang zwart baar. Die menscben zyn, niettegenstaande de koude, ellendig gekleed; zy dragon oen dieren vel over de schouders en een rokje om de heup, dat even boven de knieën reikt. Overigens zyn ze geheel naakt. In de sloep waren twee mannen en 4 s\ 5 vrouwendie niets andera schreeuwden dan: tabacco.tabacco. De comman dant liet bun zwart brood en tabak geven. Deze men- schen zijn fraai gevormd, on hebben een magnifieke taille. Er waren twee jonge meisjes by van 16 a 18 jaren, die als ze eens op z'n Europeesch aangekleed werden, menig jonge dame in Holland beschaamd zouden maken -. zoo onhenspelyk schoon waren ze van vormen en taille. Die lui leven in een hol, van visch, vogels ertx.en al» zo het kunnen krjjgonlusten zo ook 4 dol graag een boutje blank monschenvleesch. Een onzer matrozen wilde aan een dor jonge dames een pruimpje gevenzy nam eerst het stukje negro-hcad aangreep toen verwonderlyk vlug zyn hand, en boet de helft van zjjn wjjsvinger af. Door de pjjo gefolterdtrok de man scnielyk de hand terug, terwyl do Vuurlandsche scboonedoodbedaard den afgebeten vinger onn een pjjl stak hem even in het vuur hield en toen smakelyk ging zitten oppeuzelen. Do nagel spuwde ze (met permissie) heel flegmatiek in het water. Aan don avond van dienzefden dag kwamen wy in eene baaidie ze Bootsbaai noemden daar ligt een klein eilandjewaarop een dorre boom staat. Er waren vjjf bordjes aange- spykerd de namen bevattende van schependie er ge weest waren. Ook wy hobbon or een bordje aange- spykerd met den naam van ons schip, benevens dag on datum. Tot den 27sten Jan. hebben wy daar ge legen en toen onzen togt voortgezet. Dos avonds vau dien dag, kwamen we weer in een andere baaiAlgoea- baai genoemddie geheel ingesloten is door rotsen waarvan watervalletjes storten. In die baai verspeel den wy op den barden klipgrond, 2 ankers en 6 dreg gen. Den 15den February eindelyk ter reedo van Val paraiso. (Het schip is op 9 Maart to Callao in Peru aangekomen.) Ingezoudcn Stukken. Gemengde berlgten. Een kasteleins-zoon te Hoedekenskerke wordt aan geraden wanneer hij meer met zijn meisje gaat wan delen zich toch in het openbaar te vortoonen, want: Al denkt gjj dat bet niemand ziet, Maar waarlyk man dat is zoo niet, Want soms de mannen van prakt jjk, Zien u tot aan den ruigen djjk. Te Melissant heeft een huwelijksfeest plaats gehad van een zoogenoemden kerkvoogdwaar het nog al lustig is toegegaan. Velen waren er verzochtmaar weinigen zyn er gekomen waar ook redenen voor be stonden. Eene jonge dochter te Philipsland moest zich wat fatsoenlijker gedragenen zich zoo niet op houden met een joDgen van .Sint-MaartoDedjjkwant dat zal verkeerd uitkomen. Te Yerseke is U. Dings- dag-avond in de kroeg, door de meid en eenige personen op do biljart een zeker spel gespeelddat niet alge meen op do groene tafel gespeeld wordt. >Het heeft toch geholpen zegt de meid uit de kroeg te Yerseke, »dat ik baas Jan de waarheid eens heb gezegddat bjj zoo geen party moest trekken voor P. Nn komt by des avonds by onsterwijl men zegt Het is dan ook een woordhoudend man Waar men in 't geheel niet op rekenen kan. Neoltje to Baarland moest wat minder babbelen en ook wat minder partijtjes houden want Kees is daar niet opgesteld Want het kost maar altyd geld. »Het spyt my zegt iemand te Biggekerke»dat myne ondergeschikten my eon Zaturdag-avond dronken hebben t' huis gebragten zegt Ik had 'tis waar te veel gedronken, De club die had te veel geschonken, Wjj dronken ook zoo'n groote plas Of bet onkel water was. Adriaantje van een rentenier te Yerseke moest zulke verbeelding niet van zich hebben, want er is toch niemand die haar wil hebben. De meid van een timmerman te Yerseke kan maar geen vrijer krygen dan iemand dien zy niet wil. Te Axel wordt een zeker meisje verzochtzooveel snaps niet te hebben waar zij mede verkeerd heeft, want zij zal nu wel op een dwaalweg komen. Iemand te Kamperland wordt aangeraden wat minder keelolie te gebruikenwant anders zullen de boertjes hem een pleizier doen, en dat zou nog al aardig zyn. Men zegt dat uit geen valscben aard, Maar de eene vriendschap is d' ander waard. De Runstalizarine en de Meekrapteelt' Onder dit opschrift komt in bot Maandblad van den Ned. Landbouw No. 4 een kort artikel voor waarin de beer E. C. E. eenige statistieke opgaven wedergeeft uit een Duitsch blad geschreven in Augus tus 1874, waaruit blijkt, dat in 1873 de productie der kunstalizarine is gestegen tot 900000 K. per jaar, ter waarde van 3 uiillioeu thaler, terwyl toen (Augus tus 1874) de tnaandelijlcsche opbrengst der gezamenlijke fabrieken 200,000 K. bedroegter waarde van 600,000 thaler. Hierdoor werd voor V, de meekrap door kunst alizarine vervangen. Volgens dat blad zou de waarde der vervaardigde alizarine in 1874 zeker 6 h 7 millioen thaler bereikenin 1875 zal dit cjjfer tot 10 of 12 millioen stygen en men neemt aan dat ten langste in 1876 de kunstalizarine voor de behoeften der ver werp en drukker jj voldoende zal zijn. Met de Meekrap zal net dan geheel en al gedaan zyn. Dat allen die belang stellen in de meekrap, erken telijk moeten zyn voor elko mededeeling die ons nader de verhouding der kunst-alizariue tot de meekrap doet kennen is buiten allen twyfel. Maar dit geldt alleen de mededeeling van hetgeen men weet; de verwachtingen van onze Duitsche naburen hebben voor ons niet de minste waardenu de uitkomst reeds bewystdat men verkeerd gezien heeft. Wat toch is 6edert Augustus 1874 voorgevallen? Een buitengewoon rjjke meekrapteelt is gedolven en niet tegenstaande de groote opbrengst, is de teelt 1874 veel verder opgeruimddan in de laatste jaren om dezen tyd het geval was. Ook van de oudere teelten zijn de voorraden merkelyk gedundde nevenproduc ten van meekrap, die jaren lang zich opgehoopt had den, zyn finaal opgeruimd. Nn moge inmiddels defa- brikatie van kunstalizarine zijn toegenomen, wy stellen ons tevreden, wanneer de meekrap maar steeds zoo begeerd blyft, ais gedurende de laatste 6 maanden het geval was. Een andere kwestie is de pryszooalB die nu is, kan men alleen met nadeel meekrap verbouwen. Vergeten wy echter niet, dat dit meermalen het geval was: de ouderen van dagen kunnen hierin medespreken. Als men maar meekrap blyft gebruikendan zal de prys eindelyk wel weder een redeljik standpunt aannemen. De hoofdvraag is alleen: zal ae meekrap een begeerd artikel blyven? Ons oordooi hebben wy hierop reeds uitgesproken; als by toenemende fabrikatie van kunst alizarine tot steeds lager en lager loopende pryzen toch nog de meekrapprjjsboe laag dan ookstand houdt en er zntke kolossale omzettingen in het artikel plaats hebben achten wy de toekomst niet zoo duister als men ons uit Duitschland voorspelt. Integendeel wy gelooven dat hot te bejammeren zou zyn als men aan die voorstellingen te veel waarde hechtte en daardoor eene cultuur liet vorloreu gaandie voor onze streken de hoofdbron van welvaart was. O. Haagsche Brieven. 27 April '75. Onlangs werd in den Nieuwsbode melding gemaakt van de oneenigheid op de Witte Sociëteit alhier. Hieromtrent kan ik u thans medodeelen dat de Com- missarUscnwelke hun ontslag genomen hadden, allen met groote meerderheid zyn herkozen. Vier van de zoyen borkozenen bobben evenwel voor hunne benoe ming bedankt, zoodat voor ben nieuwe Commissarissen moeten worden gekozen. Het groote nieuws is dat de heer Weitzel eindelyk als Minister van Oorlog is afgetreden en in zyne plaats benoemd is do beer Enderlein kolonel der genie en koinmandant van de nieuwe Hollandsche waterlinie bezuiden do Lokin garnizoen te Gorinchem. De heer Enderlein was in der tjjd een zeer bekwaam officier der genie en werd vele jaren geleden geplaatst by den gcneralen staf. Als zoodanig is hy belast geweest met het doen van opnemingen van het terrein van ons land waardoor hy eene groote plaatselyke kennis verkreeg hjj was toen meestal in garnizoen te Arnhemwaar hy bij zyne medeburgers zeer was gezien en getrouw met de liberalen stemde. In boeverre hjj voor de be trokking van minister van oorlog geschikt is, durf ik niet beslissenmaar ontegenzeggelyk is hy beter voor zyne taak berekend dan zyn voorganger. ZooalB bekend isheeft Duitschland aan de Belgische regering eene nota gezonden waarin het zich beklaagt over de vjjandeljjke uitvallen der Belgische katholieke geestelijkheid tegen Duitschland. Van die nota is een afschrift gegeven aan do vyf groote mogendheden, die de onafhankelyhheid van België hebben geguarandeerd. Dit liet zich begrjjpen maar minder verklaarbaar is het, dat de Duitsche Regeering ook een afschrift dier nota heeft gözouden aau de Ncdenandsche Regeering. In di plomatieke kringen beweert men dat zulks is gedaan om aan Nederland eODe zachte waarschuwing te geven. De Jezuïtenuit Duitschland verdrevenhebben zich grootendeels in Limburg naby de Duitsche grenzen gevestigd en onderbonden van daar de gemeenschap met hun vroeger vaderland. Het doel van Duitschland zou zjjn om door een afschrift der nota do Neder- landscbe regeering op deze zaak to wjjzcn. Onze dagbladen scbynen er behagen in te scheppen om telkens te verspreiden dat de prins van Oranje in het huwelyk zal treden. Ik kan u evenwel verze keren dat het louter verzinselen zyn. Wel is er sprake van een huwelyk van prins Alexander met eene Duit sche prinsesmaar die zaak wil niet best vlotten. Door den minister Heemskerk is een nieuw wetsont werp tot wijziging der kiestabel ingediendbjj dit ontwerp wordt voorgesteld om bijna alle districten te veranderen en drie nieuwe leden voor de Tweede Kamer te kiezen. Zeer behendig worden de districten gewyzigdzoodat de liberalen groote kans loopen eenige plaatsen te verliezen. Het ontwerp vindt even wel veel tegenstand en ik betwjjfel zeer of het aange nomen zal worden. In ieder geval is bet bjjna onmo gelijk om dit ontwerpook al werd het tot wet verheven, by de verkiezingen in Junij te doen werken, zoodat deze nog volgons de oude tabel zullen plaatB hebben. Nog steeds houdt het gerucht stand, dat de heer van Koyklid van de Tweede Kamer voor Delft, zou worden benoemd tot Commissaris des Koningsin Drenthe. De Commissie van de Tweede Kamerbelast met het houden eener enquête over den toestand der koop vaardijvloot beeft haar verslag uitgebragt. Dit ver slag bevat veel zeer wetenswaardige zakendie even wel niet allen even aangenaam, en voor velen zelfs onaangenaam zijn. Ik zal u slechts bet volgende mededeelen Als getuige is o. a. door de Commissie geboord de beer W. van der Hoevenpres.-dir. der Ned.-Amerik. Stoomvaartmaatschappij te Rotterdam. Deze beer roemde op genoemde maatschappij en zeide o. a.»Onzo afvaartdagen worden te voren aangekondigden het is onze trotsdat wy noch in Amerikanoch bier ooit een dag te laat gevaren hebben." Kort daarop werd gehoord de beer 11. C. Burlage Ned. consul-generaal te New-York, en deze verklaarde »Die Hollandsche booten (nl. die van de Nod.-Amer. Stoomvaartmaatschappij te Rotterdam) stoomen te langzaam en gaan ongelukkig Diet altyd op den be paalden tyd uit. Zoo hebben emigranten 3 of 4 dagen te New-York moeten wachten, eer zjj met de stoom boot konden vertrekken. De menscnen werden bet moei en zeidenwy gaan niet op de Hollandsche lijn. »De booten vertrekken te vroeg of te laat. Het is b. v. wel eens gebeurd, dat bet vertrek wa6 aange kondigd op den 4deu en dat de emigranten er tijdig op den 4den warenmaar dan was de boot den 2den al vertrokken. Als dit gebeurde met de Engelscbe of Duitsche booten dan werd tot die menschen gezegd wacht bier drie dagen op onze kostenen dan kunt gij met de volgende boot vertrekken. Die ongeregelde afvaart kwam door te groote zuinigheid. Yoor eiken dag moet liggeld betaald worden en daarom werd den kapitein gelast hoe eer hoe liever te vertrekken. En of men al zegtgjj stelt, zoovelen teleurdit maakt geen indruk op ben. Gedurende den Fransch-Duitschen oorlog zyn vele goederen uit Zuid- en Midden-Duitschland over Hol land naar Amerika gezondenmaar de expediteurs ie Rotterdam hebben daarvoor zulke ontzettend hooge kosten in rekening gebragt, dat de betrokken perso nen gezegd hebbenNooit meer over Hollandliever over alle andere plaatsen. Ik heb er over geschreven aan de Commissionairs te Rotterdammaar deze ant woordden eenvoudigdat het nu de tjjd was om de vruchten te plukken. Zij wilden het er nu eons goed van nemen. Daardoor nebben zjj natuurlijk de Rot- terdamsche lyn zeer benadeeld." Zoo ziet men ook hieruit, dat het goed is eene zaak van beide kanton te booren bespreken. Nederland heeft een groot verlies geledeiden 23n dezer overleed te Amsterdamin den ouderdom van 64 jaarCorn. Outshoorn ingenieur en architect aldaar, en ridder der Orde van den Nederl. Leeuw. De over ledene heeft geheel zich zelf gevormd hjj was geboren uit oudere uit de mindere volksklasse en begon zjjn loopbaan als krullejongen. By den aanleg van den spoorweg van Ameterdam-Haarlem-Rotterdam was hy in een zeer ondergeschikte betrekking. Zjjne chefs zagen evenwel spoedig dat in den jongeling veel geest zat en weldra was hjj de regterhand van wjjlen Conrad. Hy bleef in dienst by de Hollandsche IJzeren Spoor wegmaatschappij tot 1855, als wanneer hy de betrek king van ingenieur bekleeddena dien tjjd vestigde bjj zich te .Amsterdam als ingenieur en architect. Van teen af werd hem het ontwerpen en maken van ver schillende gebouwen opgedragen. Wy noemen slechts bet post- en telegraafkantoor te Amsterdamhet Paleis van Volksvljjthet Amstelhotelhet Museum Fodorhet Asyl voor oude zeelieden te Briellehet gebouw voor de Koninkl. Marine te Willemsoord, ae Witte Sociëteit te 's Hagebet Oranjehotel te Scheveningen enz. enz. X. STOOMÖOOTDIENST Middelburg en Zierikzee. CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERIKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. Mei 1875. Van MIDDELBURG: Zaturd. Zondag Maand. Dingsd. WoenBd. Dond. Vrjjdag 1 's nam. 3,80 u. 2 'smorg. 10, 3 's nam. 3,80 4 3,80 5 3,30 C 3,30 7 's morg. 10,30 Van ZIERIKZEE: Zaturd. 1 'e morg. 7,— u. Zondag 2 6, Maand. 3 11,— Dingsd. 4 7,— Woensd. 5 6,— Dond. 6 7, Vrijdag 7 0,30» 7 s nam. 3,30» Rotourknnrten uitgezonderd Wolfaarts- djjkscbe veer tot de helft der stoombootvracht voor de terugreis, geldig gedurende eene maand. "Dito vrjj van 8toombootvracnt voor de eerstvolgende terugreis Prjizon vier Boter en E(jeren. Zierikzre, 29 April 1875. Boter laagste koers 0,55 en hoogste koers ƒ0,65 per 5 hectogrammen. Kip-Ejjeren laagste koers ƒ0,55 en hoogste koers ƒ0,70 per 25 stuks. 40jarige Eohtvereenlging van H. van DRIEL en ec A. H. van WERKENDAM. K Ziebikzee, 1 Mei 1875. Hunne dankbare kinderenbehuwd5 en kleinkinderen. Ondertrouwds DANIËL HOCKE Ds. en Zonnemaire, PETRONELLA van den BOUT. 29 April 1875. Receptie 9 Mei 1875. Heden overleed tot mijne droefheid na eene korte ongesteldheid, mijne geliefde echtgenoot MAATJE LEMSOMin den ouderdom van 58 jaren en bjjna 3 maanden. Kerkwerve, K. CAPELLE. den 29 April 1875. De Heer BORSIUS betuigt zjjnen opregton rlnnk voor de vele en barteljjko deelneming, die hij bjj bet overlijden van zijnen geliefden jongsten zoon mogt ondervinden. Middelburg, 27 April 1875. Jhr. Mr. J. W. D. SCHUURBEQUE BOEI JE betuigt zijnen <lanlc voor de menigvuldige bewijzen van belangstellinghem betoond bij gelegenheid zjjner verkiezing tot lid van den Gemeenteraad. JOIIs. BROUWERS De DIRECTIE der Vereeniging »de HOOP gevestigd te Middelburgverzoekt bjj deze bare leden te Zierikzee nreeno betalingen meer aan den bode JOHs. BROUWERS te doen, om rede hij als bode door de Directie ontslagen is, wegens het VER DUISTEREN van ƒ05,40, ten nadeel e der Directieen is in zjjne plaats anngestold de beer P. BOOT te Kapélle. De DIRECTIE verzoekt tevens bare leden bun woon plaats aan den heer P. BOOT bekend te maken. Middelburg, 1 Mei 1875. De DIRECTIE. Sociëteit: >DE GOEDE VERE E NI G IN G BALLOTAGE op Zoinlitf; £5 Mei e. k., by W. KANAAR.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1