Z1ËR1KZEESCHE NIEUWSBODE. Wo. 5555. 5isteJaarg. Donderdag 29 April 1875, Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prgs per 3 maanden is 1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIÊN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 nre bezorgd worden. Door het POSTKANTOOR te ZIER1KZEE zün gedurende de tweede helft der maand Maart 1875, de navolgende brieven verzondengeadresseerd aan per sonenwier namen op het adres vermeld, ter plaatse van bestemming onbekend zijnals J. de KOK te Scherpen Use, IJ. van dee LAAN te Westland. Bekendmaking. Uitslng verkiuziuie lid voor den Gemeenteraad. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie' rik zee maken bekend, dat bjj de Verkiezing, die op den 27n dezer maand heeft piaats gehadvoor een lid in den Raad dezer gemeente, ter vervulling van de plaats, opengevallen door het genomen ontslag van den heer Mr. J. A. Bolle, de volstrekte meerderheid van stem men heeft verkregen en alzoo is verkozen de heer Jhr. Mr. J. W. D. SCHUURBEQUE BOEIJE. Ziekikzee, den 28 April 1875. tie Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Het Restitutie-stelsel. III. Nadat onze beide vorige opstellen over het restitutie stelsel geschreven warenverscheen een kortemaar merkwaardige brochure van Mr. P. P. van Bosse «Eene practische beschouwing van het restitutie-stelseL" De oud-minister van koloniën en van financiën be handelt slechts ééne zjjde van het vraagstuk. Hg roert noch de staatsregterljjke noch de pedagogischenoch de kerkelijke zjjde van het vraagstuk aan maar beziet alleen de finantiè'le zijde der questie. Wjj vonden er, met grootere helderheiddezelfde beschouwing in terugdie reeds in ons vorig opstel was nedergelegd. De heer van Ilosse begint mot den gunstigen toestand onzer geldmiddelen in herinnering te brengenden gestadigen vooruitgang der staats-inkomsten by ons zoowel als in Engeland. Toch waarschuwt hjj op dien gestadigen vooruitgang onzer geldmiddelen en onze welvaart niet te veel te rekenen. Bjj ons was de opbrengst der belastingen in 1874 nog ruim vier millioen hooger dan in 1873. »Maar thans ia do barometer ook bjj ons aan het dalen het eersto driemaandeljjksche tjjdvak wijst een niet onbelangrjjken teruggang aan, vergeleken met 1874." Deze waarschuwing verdient behartiging. Op een oogenblik dat men wederom minstens 50 millioen voor spoorwegen wil uitgevendat men 40 50 millioen voor vestingen bestemt; 100 a 125 millioen wil aan wijzen om de Zuiderzee gedeeltelijk droog te maken jaonder die omstandigheden komteene waarschuwing om niet al te roekeloos met 's lands finantiën om te springen niet ontijdig. Loffelijk is de zorg die do oud-miniator van finan tiën van Bosseten allen tijde voor 's lanclH finantiën Bleegde aan den dag te leggen Men vergete het nimmer: og altjjd drgven wij op de kurk der koffio-oogsten. Maar kruiken kunnen breken eu kurken ook. Die finantieele angstvalligheid dient echter slechte als aanloop. Op de «prachtige uitvinding" van het «restitutie- stelsel" heeft de heer van Bosse het oog gerigt. Ook zelfs clericale heeren zjjn niet altiid, waar het aankomt op verhooging van belastingenhet gemakkelijkst te bevredigen. Heeft men wel goed nagedacht vraagt de schrijver hoe men aan het geld zal komen om de uitgaven to bestrijden? «Zoo Tos zjjn de vromen niet van het aardsche sljjk, dat zjj niet zouden wenschen een deel van den last op anderen te kunnen overbrengen en beD, die zjj ongeloovigen gelieven te noemen (omdat er verschil van meening omtrent dogmata bestaat) ten hunnen behoeve op contributie te stellen." De heer van Bosse herinnert dat blijkens het laatste regeriDga-verslag over het onderwijs in 1872 door het Rijk en de gemeenten alleen voor het lager onderwijs werd besteed ƒ5,700,444,845; dat de dagscholen be zocht werdon door 216256 kinderen, zoodat de kosten voor elk kind op ƒ26,36 zouden te stellen zijn. Men zal nu wel niet wenschen dat aan ietfere gods dienstige rigting restitutio werd verleendaan al de afgescheidene gereformeerde gemeenten aan ond-Ca- tholieken aan Irvingianen Darbisten kwakers enz. Te verwachten isdat de heeren clericalen genoegen nemen met eene verdoeling en grosdat isschifting tusschen Protestanten Katholieken en Israeliten. GoedMaar nu hebben de meeste gemeenten in ons vaderland eone gemengde bevolking. Het getal burger lijke gemeentenwaar de bevolking geheel uitsluitend uit leden van een en hetzelfde kerkgenootschap bestaat, is uitermate gering. Het getal gemeenten in Noord brabant en Limburg, waar hoegenaamd geene Protes tanten of Israëlieten wonen, is zeer klein, even als bet getal gemeenten in de Noordelijke provinciën en Zee land waar uitsluitend Protestanten wonen. Alleen in het zeer geringe getal gemeentenwaar de geheele bevolking, zonder eenig verschil, tot een enkel kerkgenootschap behoortzou dus de confessio nele bijzondere schoof de openbare kunnen vervangen: in al de overige zou do openbare school behouden moeten big venzoo lang art. 194 der grondwet bestaat, ook door de heeren clericalen bezworen. Voor verreweg de meeste gemeenten moet de open bare school dus behouden blijven, maar in die gemeen ten zal, zoo het restitntie-stelsel wordt toegepast, nu eene aanzienlijke som moeten worden uitgekeerd voor de groote categorien vau gemoedsbezwaardenlaten wij ze in één woord uitdrukkende bezwaarde Protes tanten de bezwaarde Katholieken en de bezwaarde Israëlieten. Hoeveel zal daarvoor nu noodig zijn? De heer van Bosse (en hij is een uitnemend financier) berekent dat dit aan staat of gemeente wel 3 millioen 'sjaars zal kunnen kosten. Het is dezelfde redenering, die men in ons vorig opstel aantreft. De openbare school moet natuurlijk goed zijnen de bijzondere school moet ook goed zjjn. Maar èn de kosten voor de openbare school èn de restitutiën voor de bijzondere scholen moeten door de ingezetenen voor een deel gemoedsbezwaarden voor een deel niet- gemoedsbezwaarden«worden betaald. «Het geld, daarvoor benoodigd" zegt de heer van Bosse «moet de overheid uit den zak der con- tribuabelen weten te halen het regent niet uit den hemel, geljjk manna in de woestijn." Da&rom is het restitutie-stelsel zoo ongerymd en onbekookt, omdat bet zich zelf wreekt: omdat het voorbijstreeft het doel, dat zijne toepassing heet te regtvaardigen. Om verligting van geldeljjken druk is het de ge moedsbezwaarden te doen, en het hoogst komische gevolg dezer «prachtige" uitvinding zal zündat de gemoedsbezwaarden nog veel meer door de kosten voor het onderwijs zullen worden gedrukt. Hoe meer kosten aan het onderwijs worden besteedhoe meer striemen het restitutie-stelsel slaat op den rug der gemoedsbe zwaarden zelve. Het Dagblad van Zuidholland en 's Qravenhage ont kent dit in zjjn n°. van jl. Woensdag. Het begrijpt niet »hoe de gemoedsbezwaarden meer zouden moeten betalen dan thans, nu zjj niets uit de algeineeno kas genieten," Hoe nalfl De gemoedsbezwaarden worden zeker ;ian de eene zgde verligt. In de kosten van het bijzonder onderwijs wordt voor een deel voorzien door den Staat. Maar aan de andere zijden worden zjj wederom ge drukt. Dit restitutie-stelsel kost 2 3 millioen'aj aars, en die penningen komen uit de beurzen van alle inge zetenen die belastiug betalenook uit die van de femoedsbez waarden. Zoo kan het gebeuren dat hjj ie een subsidie ontvangt van 25misschien 30 moet uitkeeren. En om die comedie-vertooning brengt men het land in rep en roer.' Heeft de heer van Bosse niet volkomen regt zjjne beschouwing dus te eindigen: «Wie meenen mogfc dat het restitutie-stelsel zonder aanzienljjke verhooging van uitgaven uitvoerbaar is. bedriegt zich zelf; en wie dit aan zjjne geloofsgenoot*?.! zou willen wjjs maken, zou hen bedriegen?" Nieuwstijdingen. 2ïn&U. In de Sam. Ct. leest men De toestand in Atchin bljjft bedenkelyk. Wel wordt nu eu dan een Nederlandache vlag geheschenzooals onlangs te Kloempang Douwa, waar do vorsten, zoolang als het duurtden eed van getrouwheid hebben ge zworen, doch het voornaamste, de gezondheidstoestand, is allertreurigst en velen vinden een vroegtjjdigen dood. De gelederen dunnen bjj den dag. Men beseft dit overal; zelfs liep er onlangs een gerucht dat do schutterij te Batavia gelast werd garnizoensdienst te yerrigten en het besluit daartoe zon reeds geteekend zjjn. Gelukkig hooft zich van dat alarm niets bevestigd en wjj geloo- ven nietdat or in Indie gevonden wordendie der- felgk besluit zouden goedkeuren. Doch het gerucht eeft beteekenis: het dicteert de omstandigheden. Welnudeze zjjn hopeloos. Het angstwekkende getal sterfgevallen onder de choleraljjders te Atchin (ook kapitein Zwang is overleden) doet ieder in Indie met zorg de toekomst tegemoet zien. Aanvulling der troe pen is de dringende eisch van het oogenblikjjyerige werving en uitreiking van een dubbel handgeld is bet eenige wat voor het oogenblik kan helpen. Waarlyk, de toestand ia hopeloos en het antwoord op de vraug, hoelang de oorlogondank» het beleid van generaal Pel, nog zal duren, moet hot kan niet anders een «njjdend contrast opleveren met do champagne- toasten (met bescheidenheid) van de feestvierenden in Amsterdum. Spanje. De Spaansebe regeering heeft te Berljjn 85,000 peseta's (78,440 mark) betaald als schadeloosstelling1°. voor de Gnstav2°. voor de schade door Duitschers in Car tagena geleden en 3J. voor hot schip Gazelle, door de Spaansche overheid op do Phillippjjnscho eilanden aan gehouden. JFranftrijft. Te St. Maurice-snr-Avéron heeft iemand in een vlaag van krankzinnigheid zes moorden gepleegd. Eerst beroofde hjj zjjn vrouw door middel van een snoeimes van 't leven. Daarna begaf hjj zich op weg naar Mil- loreis en op een mjjl afstand van Grande Brouille kwam hjj eene oude bedelares tegen, wie hjj in één slag 't hoofd at hieuw. Hjj vervolgde zjjn pad en kwam den pastoor van St. Maurico, vergezeld van zekeren Demargé met zjjn dochtertje tegen, ging hen voorbjj, doch keerde weldra op zjjn schreden terug en kloofde met één slag van zjjn vreesseljjk wapen 't hoofd van den geestelijke. Na, eerst nog Demargé, die met zijn dochtertje in zjjn huis gevlucht wasbedreigd te hebben- keerde hjj naar t gehucht Bucherons terug en kwam in het huis der familie Tonnelier. Hier wilde hjj den man dooden, doch sneed eerst de hand van de vrouw af, die haar echtgenoot wilde verdedigen. Terwjjl deze door haar schoonzoon werd weggedragen, volvoerde do waanzin nige zijn plan op den heer Tonnelier; hjj doodde zijn slagtofter met zooveel woededat het bed, waarachter hjj gevlucht wasals 't ware in stHkken werd gehakt. Vervolgens begaf Micbofc zich naar eene landhoeve, do Tuileriedoch deinsde terug voor 't geweer dat hem voorgehouden werd. De eigenaar Thierry herin nerde zich echter dat zjjn kinderen bniten op 'tvee pasten. Hjj ging naar hen toemaar 't was reeds te laat. Michot had hot negenjarig zoontje van den land bouwer den schedel vcrbrjjzeld en mishandelde het lijk van 't arme kind met zooveel gewelddat hjj er zijn wapen op brak. Spoedig daarop werd hij in hech tenis genomen. Het is niet alleen op financieel gebied, dat de Duit- schers zich bekeeron tot het tiendeelig stelsel. Ook de papierhandelaars zullen van 1 Jan. 1876 af den riem op 1000 vellen berekenen, en dien in 10 boeken ver- deelen; waarschynlijk zal ook de maat over 't papier niet meer in duimen, maar in centimeters worden uitgedrukt. Men verwacht van dezen maatregel veel goedsdaar de verscheidenheid van de maat der vellen en van den omvang der riemen hierdoor zal weggenomen worden. Thans telt de riem 480 500, 360 of 400 vellen. Aan de D. Landw. Zeil. wordt uit Sleeswyk-Hol- stein aldus berigt: Sedert eenigen tjjd is het gebruik van petroleum als middel tegen allerlei en vooral tegen ongedierte bjj dierenin de mode. Er is reeds dikwerf tegen deze handelwijze gewaarschuwd, en er zijn gevallenaauge- haald, dm duideJjjk bewezen, hoe gevaarlijk eene on- voorzigtige behandeling van de dieren met petroleum worden kan. Twee gevallen met bjjkaos even ongeluk- kigen afloop zjjn in den laatsten tjjd voorgekomen. Een jager wreef zijn zeer kostbaren jagthond, om 't dior van vlugge bloedzuigers (vloojjen) te bevrijden, afin nek en rug overvloedig in met petroleum. Dadeljjk verloor het dier allen etenslust en sidderde over het feheele ligebaam, kermde van smart en stierf binnen dagen. Erger nog ging het een jong landbouwer. Hjj wreef 19 kocijen en vaarzen met petroleum in om zo van ongedierte te bevrjjden. Ten gevolge daarvan stier ven 3 vaarzen de eerste dagen en alle overige dieren werden ziek. Het haar hebben ze hjjkans geheel ver loren, zijn overal met wonden, denkeljjk door herhaald likken bedekt en vermageren zienderoogen. Bü eenige melkkoejjen was in den beginne, de njjer geheel blaauw en waren de spenen sterk gezwollendeze verschijnselen zjjn echter verdwenen en er is hoop, dat, de dieren, zij 't ook langzaamalsnog herstellen zullen. u. Het wonderkind Frederic van der Kerkhovedat op vierjarigen leeftyd te Gent overleed, nalatende eene door hem zelf geschilderde verzameling miniatuur-schil- derjjen was geen wonderkind. Geheel België dat aan het wonder geloofd heeft, gelooft niet meer. Een onderzoek heeft bewezen dat de schilderyen die in de Cercle Artistique te Brussel en vroeger te Ant werpen waren tentoongesteld als afkomstig van den jeugdigen Frederic, geschilderd zjjn door zijn vader een artist van middelmatige verdiensten. De vader was zoover gegaan van een aantal stukken die quasi door zjjn zoontje waren vervaardigdaan den Staat ten geschenke te geven, die reedB een contract had doen opstellen, waarbjj de schenking werd aanvaard. Na het onderzoek echter heeft de Belgische minister van binnenlandsche zaken den vader beleeldelük ver zocht zijn geschenk terug te nemen. De schildeiuen zjjn nu tentoongesteld te Gent, waar ze evenveel oplief maken als te Aatwerpen en Brussel. Het Fransche blad C Ar t heeft in deze zeldzame mystificatie licht ontstokentoch houdt het BrusselBCtie Journal des Beaux Artsde waarheid der beweerxogen vol dat de schilderstukken door het kind zjjn vervaardigd. Mtcfccrlanti, Groi-iiieliona, 23 April. Omtrent de eergisteren plaats gehad hebbenden brand in het naburige Randwijk wordt gemeld, dat na het door de justitie aldaar in gestelde locale onderzoek, de hoogbejaarde onderwjjzer j aier gemeente, J. Zaanen, op haren last gearresteerd en gevankeljjk naar het cellulaire huis van arrest alhier is ov Tgebragt, als verdacht van moedwillige brand stichting. Heden werden hier door den regter-Com- missaris reeds meer dan 30 getuigen verhoord. AJblataaoiulttm26 April. De hulponderwjj- Izer A. L. C. van der Paan aan de openbare school alhierop zjjn verzoekmet den 1 dezer ontslagen en thans to Beig-Ambachtis op eene verhooging van tractement van 75 's jaars herbenoemd, om met j Mei zjjne vorige betrekking hier te hervatten. Voormalig vierde Dis trio t v. Zee- latul, 25 April. Het koude weder der laatste dogen i werkt zeer nadeelig óp sommige veldvruchtende vlaeteelt, die dit jaar weder zeer oanzienlyk ie, Ijjdt daaronder zeer; op verscheidene akkers zjjn de plantjes bevroren of worden vernield door de zoogenaamde springers", een insect, dat bjj groote droogte welig tiert; liier en daar zjjn ook de jonge aardappelplantjeB bevroren. Do grond is overigens door den aroogen en kouden winter bjjzonder mufiig en poreus, zoodat voor do halmvruchten als tarwe en gerst een buitengewoon oogst te verwachten is. Ook de ooftboomen beloven reel, doch staan gelukkig nog niet in bloei. To Axel is de beer van Eek in hot bezit van een verzameling uitgeblazen hoe vdercjjerendaarin bevindt zich er een van 20,70 centirn. Ovaal, van 17,95 rond gemeten. Dat ei woog indertyd 121 grammen. Die soort van ejjeren kwam van zoogenaamde Maas- trichtsche hoenders, de legators wierden niet geroemd, omdat za minder ejjeren dan de gewone hoenders gaven en men, al waren zo veel grooter, er even goed 13 voor een dozjjn moest leveren en tegen denzelfden prjjs al» do gewone hoenderejjeren. Dio ejjeren hadden in den regel twee dooren. Van wege den Waterstaat beeft een onderzoek plaats gebod naar oene afdoende verbetering der haven te Breskens. Naar men verneemtstaat dat onderzoek in verbandvooreerst met de havenwerken van Vlis- ringenen ten anderen met de in het wetsvoorstel- I Kappejjne opgenomen directe verbinding met België. Zlerikzee 28 April. Bü de opening der Btem- j bus op heden bleekdat bjj ae verkiezing voor een lid van den Gemeenteraad zjjn uitgebragt 236 stemmen, waarvan 4 blanco en van onwaarde. Gekozen is Jhr. Mr. \V. D Schuurbequc Boeije met 127 stemmen j terwjjl op den heer A. Qiljam 94 Btemmen waren uit- j gebragt. Z. M. beeft o. a. benoemd tot luit. ter zee 2de kl. de ndolborst W. J de Bruijne. Z. M. hoeft bjj besluit van 24 dezer aan den generaal-majoor A. W. P. Weitzclop zijn verzoek eervol ontslag verleend als Minister van Oorlog, onder dankbetuiging voor de vele en gewigtige diensten aan Z. M. eu aan den lande bewezen en tot Minister van Oorlog benoemd den heer H. J. Enderleinkolonel van de genie een en ander met ingang van 29 April a. s. Tot leden van de commissie ter herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen voor de werkzaamheden der herschatting in de con trole Zierikzee, zjjn benoemd de heeren C. D. Tide- nius Kruijtho/f, te Middelburg en Johannes Eliza Mulock Houwer te Zierikzee. De Commissaris des Konings in de provincie Zee land heeft bepaald dat de aflevering van de bjj de natio nale militie, voor de ligting van dit jaar, in te ljjven manschappen uit de gemeenten dezer provincie, zal geschieden op de plaatsendagen en uren hierna vermeld. Die der gemeenten gelegen in Oostelyk Zeeuwsch- Ylaanderen, te Neuzen in ae affuitenloots, op Maandag den 3 Mei 1875, des voormiddags ten 10'/4 uur. Die der gemeentengelegen in Westelijk Zeeuwsch- Vlaanderen Walcheren en Nieuw- en St. Joosland uitgezonderd Middelburgte Vlissingen, in het groote Arsenaal, op Woensdag den 5 Mei 1875, des voormid dags ten 9'/a nre. Die der gemeenten, gelegen in Zaidbeveland, Tholen en St. Philipslandte Middelburgop do koopmans beurs op Vrjjdag den 7 Mei 1875aes voormiddags ten 12 uur. Die van de gemeente Middelburg, en der gemeenten gelegen in SchouwenDuiveland en Noordbeveland, te Middelburgop de koopmansbeursop Dingsdag den 11 Mei 1875, des voormiddags ten 9'/.2 uur. Die der gemeenten in de provincie, die zich hebben aangemeld voor de zeemilitiete Middelburgop de koopmansbeurs, op Dingsdag den 11 Mei 1875, des voormiddags ten .9'/. uur. Uit goede bron vernemen wjj dat een der stoomsche pen Middelburgbestemd voor de vaart Vlissingen— Engeland, zijn voltooijing nadert, zoodat de proef vaarten waarschjjnljjk in de maand Mei een aanvang zullen nemen. Bjj den ambtenaar van den burgerl. stand te Duiven werden verleden week ingeschreven drie gebroeders Bus, uit Oud-Zevenaar, met drie gezusters Peelen, uit Groessen. Deze jeugdige paren zullen in de parochie- kerk te Groesaen op denzelfdeo dag trouwen. Kerknieuws. Beroepen te VlissingenDs. TV. F. Trip van Zout- landpred. to Hattem; te Nieuw- en St. Joosland, en te Goes Ds. P. Bartstra te Klundert. To Stellendam is Ds. U. IP. Brandt den 18 dezer bevestigd door Ds. IJ. J. den Boer, pred. te Ouddorp, I met. Marc. 16 15, intrede doende met Joh. 15 llb. Ds. E. E. Gewinpred. te Abcoudeheeft bedankt i voor Bloeraondaal. I Ds. A. J. Kan, pred. te Jouro en bevorens teNieuw- en St. Joostlandheeft bet beroep naar Velp aange- j nomen. I Bedankt voor het beroep naar Cats door Ds. Muller j te Dinxperlo. Gemengde berigten. Volgens geruchten zou Mac-Mahon ergens in Zuid- Holland gezien zjjn in 't kostuum van een hervormd predikant met steek en toebehooren. Of 't waar is valt zeer te betwijfelen. Een oude jufvrouw te G. heeft per abuis de mahonijbouten linnenkast met Ame- rikaanschen balsem van Tkeophile gepoetst en nu groeien er een menigte kleine roode haartjes op dat meubel stuk. Een parvenu te V. wil met alle gewelddat zjjn zoon op Truitje afgaat, maar de knaap is niet voor ruzie en wil liever niet vader en moeder tegelyk worden. Iemand te Oud-Sabbinge wordt verzocht zjjne oude schuld te komen betalen, want de menachen hebben geld noodig. De meid van W. R. te 's Heer. is zoo verbljjd dat haren ouden vrjjer weder een paar koeren geweest isdat zjj het niet zwijgen kanmaar hij was maar goed op kermis. Een wagenmakers-zoon in Flakkéezeide onlangs zoo hy meende tegen een ver trouwd vriend: «Wat denkt die oude man wel, nu er eene heining staatdat ik niet meer bjj Betje kan komen, al is die gekke jongen daar." Eene arbeiders dochter onder Nieuwerkerk moest zoo niet rondventen dat zij met den koopdag een zoen gekregen heeft van oen boeren-zoon, want dat is niet waar. Eene boerin te Oud-Vossemeer weet niet, hoe zjj het heeft, als met Mei er een kraai van het nest vliegt, daar zij dan geen nieuwtjes meer zal wetendoch net ware neter dat die kraai naar zich zelf zag, daar zij met een jor.g tot last harer ouders zit. Opmerkeljjk is 'tdat in dit gure voorjaar veel huwelijken gesloten worden. Jam mer maar dat het bjj vele paren «jeugdige onbezon nenheid" is. Een eenvoudig man te M. keurt het af, dat zjjn zoontje op de kaart van Europa moet leeren. Wie weet of de lummel ooit in Europa komt I zegt de man. Een grjjze kerel te X.luisterende naar den naam van Keeswordt aangeraden zich een beetje bedaard te houdenanders zal hjj eene nader aan de kaak gesteld worden. Keesje te Heinkenszand is alweer aan het razen en tieren over Truitjemaar het meisje zegt: «Kees, het zal u toch niet helpen, al ware het, dat gü nog dol moest worden." Eene boereu-meid onder Kruiningen wordt aangeraden, zulke praatjes niet uit te strooyen van iemandtegen eene boerinwant het zal die vrouw toch niet helpenal keft zjj nog tienmaal zooveel. Zie dus nu slechte meid Aanziet eerst uw gebreken Eer dat gjj met beleid, Van anderen kwaad wil spreken En met uw valsch bestaan Wil u geen jongen aan. De jongens van Rilland zouden zoo gaarne de meid van den timmerman in de fuik hebbenmaar ze zjjn gewogen en te ligt bevonden. Ingezonden Stukken. LOSSE MEDEDEELINGËN uit het Stadsklachtenboek. Als de wereld in deze eeuw niet klaar komt met hare volmakingdan hebben wjj er geen begrip van zeggen de menschenwier horizont met, de tip van hun neus eindigt. Als wjj thans de handen niet aan den ploeg slaan en 't peer smeden terwjjl 't heet is dan komt er nooit iets van den boel terechtheet het uit den mond der volbloedige hervormersdie op 't kastje der staatkundige tinnegietery omdwalen. Om er nnvolgens den gebruikeqjken wegeen drietal van te makenzullen wjj ons tuBschen de reeds genoemde meeningen inschuiven, en onze geloofsbe lijdenis aan de voeten des lezers nederleggen. Wjj vorderen welmaar we zjjn er noch nietnoch lang nietWij moeten vooruiten wjj moeten vooruit jui6t omdat.de vroegere geslachten ook naar vooruit- gaug hebben gestreefden wjj niet bjj hen mogen achterstaanEn daartoe geen heilzamer zaak dan 't klachtenboek open te slaannu hierdan daar den ringer op do wond leggen bjj doze gelegenheid 't eene vooroordeel de ooren wasschen bjj eene volgende de andere aanmatiging terecht zetten 1 Er zal wel ge legenheid zjjn omterwjjl wij in de hoofdzaak scha duwbeelden zullen laten zienook de lichtbeelden op te merken Maar genoeg reeds onze verdere geloofsbelijdenis zal zich wel in daden uiten, en lang zamerhand geheel bekend worden. I. De laatste dagen hebben eene heele bladzyde in ons Klachtenboek geleverd. Natuurlijk, mot die verkie zingen 1 De Couranten maar de couranten weten 't nieten 't gaat haar niet aan ook hadden be weerd dat wjj in onze gemeente arm begonnen te worden aan goedeaan geschikte kandidaten voor den Raad. Pessimisten zeiden dat we ons in den laatsten tjjd op dit punt al eens hadden moeten «behelpen". Maar de lui hebben 't miewe zjjn nog rjjk genoeg, en er is nog liefbebberjj genoeg ookl Dat is op de vergadering van Volksonderwijs gebleken. Daat kregen de opgekomen bestuurders en leden wier gezamenljjk aantal veertig washet recht zulke kandidaten te noemenals welke naar hunne meening de belangen van 't openbaar onderwjjs 't best zouden behartigen. En ziet: als men maar vraagtdan weet men'tVjjt minuten later waren er tien kandidaten op de ljjat, dat is per vier vergaderden één liden allen mannen van en vóór Volksonderwijs. BlykenB de advertentiën in onze couranten zouden er zelfs nog andere geschikte ledenook al voorstanders der openbare schooldan de tien Heeren, ter vergadering lunnen genoemd zjjn. Hoe is 't mogelijk, dat men zulke namen beeft vergeten Was er dan niemand ter vergadering om hunner te gedenken Nu heeft Volksondervrjjs 't zonder hen moeten stellen en een kandidaat, aangenomendie in eone vroegere gemeente uitstekende dienst heeft gedaan èn als Raadslid èn als Wethoudermaar die thans zijn besten tijd heeft gehad enals we 't zeggen mo gen bjj wjj ze van noodhulp moest binnengesmokkeld worden. De keuze was eigenljjk daarom een weinig vreemd, omdat men een anderen kandidaat had genoemd, van wien eene schriftelyke verklaring ter tafel kwam dat hjj was tegenstander der bijzondere en voorstander der openbare school t Vreemder nogomdat een derde kandidaatdie gerust naast den benoemde mag ge plaatst wordenen wiens kandidatuur y verig werd bepleit, zonder eenige tegenspraak te ontmoeten, even min de meerderheid der stemmen op zich vereenigen kon! Vreemd en vreemder? Eigenljjk niet! Wie niet begryptdat Volksonderwijs de naaste aanleiding zjjn zal tot eene kiesvereeniging alhier wat wjj rondweg goedkeurenomdat er van zoo'n vereeniging in onze stad anders wel nooit iets zou komenwie óén oogenblik heeft gedacht, dat de leden van Volkson derwijs bjj het stemmen over kandidatenwelke voor 't belang van de school de meest wenscheljjke zjjn alleen aan dat belang en niet tevens aan honderd en één andere (ook persóonljjke quaesties hechten zou den heeft zichzelven thans van dwaling kunnen over tuigen. Is er niet gesproken van een kandidaat, die toch reeds meer dan den anderen kans van slagen zou hebben? Hoe wist «men" dat, ten opzichte van eene kandidatuur waarmee we noch nooit ter stembus zjjn geweest? Nu men echter besloten heeft, geljjk uien

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1