ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Oingsdag 27 April 1875 No. 3552 51stetlaarg. Verscbjjnt DINGSDAÖ, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,80, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cte. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voornriddags 10 ure bezorgd worden. Strandvonder ij. De BURGEMEESTER van Zierikzee roept voor de eerste maal ter reclame opregthebbenden op een ANKER, wegende bij raming 1500 kilogrammet ketting en slot, op de reede alhier gevischt en by hem aangebragt. K De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter ken nis van de Ingezetenen, dat er op Woensdag den'28 April e. k.des namiddags te 6'/, uurop het Raadhuis alhiereene openbare Vergadering van den Gemeente-Raad zal gehouden worden. Zierikzee, den 26 April 1875. De Burgemeester v. C I T T E R S. Znkou ter tafel te brengen: Voortzetting behandeling kohier van den Hoofdei jjken Omslag voor 1875. VERKIEZING. Toen wij in ons vorig No. de vrees te kennen gaven, dat de afdeeling Volksonderwijs" in eene verkapte kiesvereeniging zou ontaarden, hadden wij niet gedachtdat de Zierikzeesche correspondent der Middelburgsche Courant die vrees bevestigen zouja meer dan dathet bewijs zou leveren, dat de afdeeling reeds werkelijk den voet op ver keerd terrein heeft gezet. De hatelijkheiddie de correspondent ten onzen opzichte debiteert, beantwoorden wij misschien later. Éene opmerking willen wij evenwel thans maken, nl.dat diezelfde correspondentwelke onlangs meldde, dat er te Zierikzee candidaten genoeg waren voor het lidmaatschap van den Gemeenteraadthans tot de conclusie gekomen is dat er eigenlijk in 't geheel geen zijnterwijl hij den liberalen verwijt, dat er niet veel kans van slagen bestaat, wanneer de naam van den candidaat niet met de eene of andere titel prijkt. Voor ons tegenwoordig doel hebben wij alleen het boven geconstateerde te bewijzen en dan moe ten wij mededeelen, dat Jhr. Mr. Bet haan Macarë, lid van het bestuur der afdeeling Volksonderwijs, in de vergadering te kennen gaf, dat, toen hij ver nam dal de heer BOEIJE als lid van den Raad werd aanbevolen, hij zich tot dien heer heeft gewend om te vernemen hoe ZEd. over het onderwijs dacht, waarop een schriftelijk antwoord gegeven werd inhoudende, dat de heer BOEIJE was beslist voor stander van het openbaar neutraal onderwijs, over eenkomstig de beginselen der wet van 1857. Indien dus, na deze pertinente verklaring, de bedoelde correspondent beweert dat de liberalen, (in casu de leden van Volksonderwijsverbolgen zijn dat de heer BOEIJE tot candidaat is gesteld dan, dunkt ons, is het niet meer twijfelachtig dat andere bedoelingen dan de belangen van het onder wijs in het spel zijn. De heer BOEIJE toch wasbij de wetenschap hoe ZEd. over het onderwijs dacht, uit het oog punt dier belangen, een gewenschtc candidaat. Intusschen gevoelen wij zeer goed, dat de heer GILJAM, candidaat van Volksonderwijs," olsnu een niet geringen steun is verleend. Gaarne zouden wij wenschendat wij die candi- datuur konden ondersteunendoch dit is ons on mogelijk. Wij zijn te innig overtuigd, dat onze candidaat, de heer BOEIJE, van gelijke beginselen als de heer G.te gunstig boven dezen uitsteekt, dan dat wij niet nog, aan den vooravond der ver kiezing een kort woord zouden zeggenom deze onze meening te reglvaardigenhet aan het gezond oordeel der kiezers overlatende, of wij zoo geheel mistasten. De heer GILJAM is een hoogst fatsoenlijk man, een degelijk en eerlijk burger dezer gemeente, en ofschoon wij ook in onzen candidaat deze zelfde goede eigenschappen erkennenzal het wel geen beloog behoevendat deze alleenhoe gewenscht ook, voor eene waardige vervulling der betrekking, tot geen aanbeveling kunnen verstrekken. Evenmin is het voldoende voorstander te zijn van hel openbaar onderwijs, zonder meer. Indien de heer BOEIJE geene andere hoedanigheden bezat zou ZEd. op onzen steun niet kunnen rekenen. Wij stellen hoogere eischen aan onze candidaten. Nu de heer BOEIJE èn door opleidingén door ontwikkeling, èn door zich steeds te bewegen op het gebied van practische zaken, èn door leeftijd veel gunstiger uitsteekt boven den tegen-candidaal, meenen wij, dat het belang der gemeente ineer bevorderd wordt indien de keuze zich vestigt op Jhr. Mr. J. W. D. Schuurbeque Boeije. Wij wekken daarom de Kiezers op hunne stemmen op ZEd. uit te brengen. Nieuwstijdingen. JSjmwjc. besloot hjj naar huis te reizen en zjjne t'uinilio, die wel wist dat hjj in Amerika zyn brood had maar niet wistdat hy duizende van guldens verzameld had, met dat vele geld te verrassen. In Europa aangeko men werd hy in Hamburg gevaarlyk ziekzoodat hij een testament maakte. Hjj vermaakte zijn vermogen natuurljjk aan zyn gezin. In zyn toestand kwam ech ter verbetering, en na verloop vau verscheidene weken kon hy het bed weder verlaten. Nu ontdekte hjj echter dat hem zijn kofferwaarin hjj jjn gold, alsmede het testament bewaard hadontstolen was. Een zieken oppasser was er mede doorgegaan. Eenige goede lieden te Hamburg, door zyn ongeluk getrotfen, bragten 100 florynen bjjeen, zoodat hy weer naar Amerika kon rei zen om zich daar door nieuwen arbeid een nieuw vermogen te verwervenDe ziekenoppasser had intus schen ook zyn weg naar Amerika genomen, stierf echter plotseling na zyne aankomst aldaar. De Amerikaansche autoriteiten zonden nu den gestolen koffer met de 60,000 florijnen aan de bloedverwanten van den bestolene naar Siebenburgen, endaar zjj diens testament in den koffer vonden maakten zjj aan zyne familie den dood van den erflater bekend. De vrouw had nu niets spoediger te doen, dan een tweede huwelyk aan te gaan. Spoedig echter had zich onze man er bovenop geholpenen met 5000 gulden in den zak nam hjj dezer dagen andermaal de reis aan en kwam te Siebenburgen, juist toen het huwelyk zjjner oudste dochter gevierd werd. Niemand wist van zyne aankomsten toen hy in de zaal trad, waarin do huweljjksplegtigheid plaats had, werd juist verkondigd, wat de jonge vrouw aan uitzet gekregen had. »De stiefvader heeft zyne dochter 100 galden tot bruidsgeschenk gegevenverkondigde de man aan de tafel »Nu, dan mag de rechte vader wel 1000 gulden schenkenzeide de teruggekeerde en legde een bankbiljet van 1000 gulden op tafel. Men begrjjpt welk een opzien deze gebeurtenis in de geheele omstreek maakte. Naar men zegt, zal eene conferentie van rabbynen plaats hebben, teneinde te beslissen, aan wien nu de vrouw behoort, aan den eersten of twee den man. Posen23 April. Aan de superieure van het Ur8ulinen-klooster is door de overheid te verstaan ge geven dat door de regering do verwijdering bevolen is van alle zustere der ordedie geen onderdanen van den Staat zjjucn dat deze derhalve het land binnen acht weken hebben te verlaten. Ma«lri<l21 April. Tot nu toe bevinden zich 42,000 miliciens onder de wapenen. Barcelona., 22 April. De Carlisten te Cherta (Tarragona) overvallentellen talrjjke dooden en 225 gevangenen onder welke Neu de Paradoshun aan voerder een andere chef en 10 officieren. De Carlis ten hebben een groot aantal wapenen en andere goe deren op het slagveld achtergelaten. Men schryft uit CsajVoor ongeveer tien jaar ver trok een Israëliet uit Siebenburgen naar Amerika, daar hjj in zjjn vaderland met nood en ellende te kampen had. Hij liet eene vrouw en verscheidene kinderen achter, die hjj beloofde, zoodra het hem slechts moge- ljjk was, tot hun onderhoud geld uit Amerika te zen den. Hjj kwam gelukkig aan gene zijde van den Oceaan en spoedig ging het hem zoo goed, dat hy een rjjk man was. Toen hy 60,000 florijnen bijeen gespaard had U, In de gemeente Berchem-St.-Agatha bespeurde de vrouw van een spoorweg-baanwachter haar kind op den weg, op 't oogenblik dat de sneltrein van Gent naar Brussel in volle vaart kwam aanstoomen. De moeder redde haar kinddoor bet vau zich af te werpen. Het kind bleef ongedeerdmaar zij zelve word het slagtoffer barer moederliefde. Door ae loco motief getroffenwerd zjj in één slag gedood. Men verbeelde zich de wanhoop van den ongelukkigen vader. De beruchte inbreker Cornil heeft van do Bcl- fischo regering kwijtschelding van drio strafjaren ver regen omdat hjj de overheid heeft aangetoondhoe de sloten der gevangenissen moesten veranderd worden. iJlcfcerlanfc. AmHterdam 23 April. De bekende wande laar de heer L. C. Dudok de Wit, zal wederom eenb voetreis ondernemenditmaal naar Weenen. Op den lsten Mei des morgens ten 4 ure zal hy deze stad verlaten en denkt in 40 it 45 dagen de reis te vol brengen, welko ongeveer 270 uren gaans is. AmHterdnm 21 April. Donderdag is in't gast huis alhier een arm geamputeerd van den oppasser der beeren in 't genootschap Nature Artis Mag is tra. Dezer dogen stond hjj met iemand voor het hok te spreken toen plotseling een beer zjjn arm met klaauw en muil naar zich toe trok en dien zoo havende dat men tot de amputatie moest overgaan. 'h Gravonlingo, 23 April. Hot afdeelings- onderzoek in de Tweede Kamer is heden voortgezet. Het heeft geloopen over de wetsvoorstellen tot wjjzi- ging der militiewet en tot afschaffing van het vuur-, ton- en bakengeld en meting van zeeschepen. Wjj vernemen, dat het ontweqi tot wjjziging van de militiewet in de afdeelingen der Tweede Kamer hoogst ongunstig is ontvangen. Gedurende de vacantie der Tweede Kamer zjjn 112 adressen ingekomen betreffende den aanleg van spoorwegen; voorts 30 omtrent de regeling van het Hooger Onderwjjs, waarvan 10 tot behoud der Gronin- Ï;er hoogeschool en 16 omtrent de opheffing der theo- ogische faculteit. De Memorie van Antwoord op het verslag be treffende het spoorwegontwerp Kappejne c. s. zal weldra verschijnen. De in het oorspronkelijk ontwerp opgenomen ljjnen zullen alle worden gehandhaafd maar met enkele andere aangevuld. Er zal o. a., naar wjj vernemenin de voordragt ook een lij u Heeren veen—Dragten—Groningen worden opgenomen. Bij de Tweede Kamer is ingekomen een wetsont werp tot goedkeuring van eenige artikelen der met Belgie gesloten overeenkomstbctrekkeljjk de verbe tering vao het kanaal van Gent naar Neuzen. De verbetering en verdieping van het kanaal zal geschieden op kosten der Belgische regering. Alleen worden de voor de kanaalwerken noodige domein gronden in Nederland kosteloos ten gebruike afgestaan, Slil«l«orv©er23 April. Eergisteren is van do werf der scheepsbouwmeesters A. Smit te water gela ten bet clipper-fregatschip »Noach IV", groot omstreeks 1000 Java-lasten gebouwd voor rekening van den heer Fop Smit Jr. te Rotterdam. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een clipper-fregatschip van geljjk charter, genaamd »Noach V", mede voor reke ning van dien heer. Beide schepen zijn bestemd voor eene geregelde vaart tusschen Nederland en Java. Oostburg, 22 April. In de gisteren alhier ge houden algemeene vergadering van de in het voorma lige vierde district gevestigde afdeeling der Zeeuwscho Maatschappij ter bevordering van landbouw en veeteelt, is besloten in het begin der maand Julij aanstaande alhier een tentoonstelling te houden van landbouw werktuigen en vee. MWlcleltmrg'24 April. Door den gemeente raad is besloten een belangrijk stuk grond buiten de voormalige havenbarrière in huur af te staan aan de j »Nijverheidsvoreeniging" alhierom daarop eene 9teen- j bakkerjj op te rigten. Daar de ten vorigen jare genomen proef aan de verwachtingen goed heeft' be- antwoordheeft genoemde vereeniging besloten die zaak alsnu op grooter schaal voort te zetten. 1 Het Prov. Geregtshof in Zeeland heeft heden de 17-jarige dienstbode Louise F. alhier veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf ter zake van diefstal bjj nacht gepleegd in een bewoond huis, bestaande in het weg nemen van 8 bunsing-vellen ten nadeele van H. A. Emanuel alhierter waarde van ongeveer 26, die I door haar verkocht zjjn aan mej. de wed.'Buys en den heer M. J. Boone alhier voor 1,50 per stuk en daar beneden. i Middelburg;24 April. Naar wjj met zeker heid vernemen bestaat ook bjj de firma J. Smit Cz. te Alblasserdam het voornemen om voortaan hare sche pen alhier te doen binnenvallen. In de volgende j maand wordt van die reederjj bereids verwacht het driemastschip »Johanna" kapt. W. H. K. E. Rösingh. Do gemeenteraad vau Oost- en West-Souburg heeft besloten om de kermis op Pinksteren niet af te schaffen, maar ze te behouden. Wolfuartsdyk24 April. Tot brievengaarder is benoemd de heer M. We-tslrate', gemeente-secretaris en ontvanger alhierin plaats van den heer onder wijzer D. oafi de Lindeop zjjn verzoek ontslagen. Men schryft uit 's Heer ArendskerkeHet schynt dat het plan om elk jaar een Zuider-, of liever een Zoeuwsch zendingsfeest te houdenniet is opgegeven. Althans den 23sten dezer is eene commissie alhier ge arriveerd om mot een paar boeren uit deze gemeente te onderhandelen over den afstand van een paar stok ken weilandmet het doel daar op 30 Junij een der- geljjk feest te houden als verleden jaar onder Kloetinge. SirjitnwluiKl26 April. Tot hoofdonderwijzer alhier is benoemd de heer J. /lokstalthans waarne mend oaderwjjzer. Zierikzee, 26 April. In de op den 24 deze£ gehouden vergadering van den gemeenteraadis me degedeeld dat op het verzoek van den heer Com missaris van politieaan Z. M. den Koningom verhooging van jaarwedde afwyzend is beschikt. Voorts is o. a. ingekomen1 een verzoekschrift van de Zeeuwsche Spoorbootmaatschappjj om hier een keibank of bankhelling voor rekening der gemeente te maken met aanbod jaarljjks 150 te betalen behoudens het bestaan der Maatecbappy tot dat de kosten van op- rigting zullen zjjn gedekten bovendien betaling van het regt op het gebruik der bank te heffentelkens als de Maatsohappjj voor hare boot van de bank ge bruik maakt, mits dit regt niet hooger zjj dan dat nu te Vlissingen geheven wordt; 2.° de voorloopige rekening der Bank van Leening betrekking hebbende op de liquidatie dier Bank. Aan belangstellenden deelen wjj meedat in no. 8 van den Kuntlhode een opstel voorkomt van de hand des Heeren F. E. V.(ogelsang) alhier, over de onlangs plaats gehad hebbende tentoonstelling van aquarellen in de Hoogere Burgerschool. Do miliciens der ligting van 1874, behoorende tot de drie regimenten vesting-artillerie, die den lsten i dezer van verlof bjj hun korpsen zyn teruggekeerd zullen in stede van ulto. Juljj, eerst ulto. Aug. a. s. in het genot van onbepaald verlof worden gesteld. Aan den heer A. A. de Smidt, hulponderwijzer aan de openbare school to Tholen, is met ingang van 1 April jl. eervol ontslag uit die betrekking verleend. De vrouw van een hovenier te Zaandamheeft het leren geschonken aan drio kinderenwaarvan één zes teeno i aan do eene voet, de tweede zes vingers aan de eene hand heeftde derde hoeft geene by zon derheden. De moeder en kinderen zjjn welvarena. Een rijke vangst is den visschers onder Hardinks- veld pn Woudrichem ten deel gevallenalzoo ruim 5000 elften en bovendien 50 zalmen op één dag achter volgens met do netten werden opgehaald. Te Wou drichem golden zjj van 40 tot 45 cents per stuk. Sedert jaren wns de elftvangst op de Merwede onder die gemeenten niet zoo voordeelig te noemen. Te Helmond is een wedstryd gehouden op het biljart; op 13 Maart aangevangen is de strjjd eerst verleden Zondag geëindigd. Twee en zestig liefheb bers hebben er aan deel genomen. Gezamenlyk zjjn gespeeld 1157 partyen. Er waren 15 prjjzen gesteld. T E L E G R A M. Grnvj'nhiige26 April. De Minister van OorlogGeneraal Weitzelheeft aan Z. M. zjjn ontslag ingediend. Naar ik verneemzou tot opvolger benoemd zyn de beer 11. J. Enderlein kolonel der genieComman dant van de nieuwe Hollandsche waterlinie. KerlcnleuAVM. Beroepen tot predikant te Nieuwvliet Ds. IV. J. Uren- kink, emeritus predikant van die gemeente te Acquoy, die dese beroeping heeft aangenomen. Aan Ds. Ii. van Schelvenpred. te Oost- en West- Souburg is toezegging van beroep verleend naar Uitwijk, c. a. Bedankt voor het beroep naar de Chr. Geref. gem. te Wisaekerke, door Ds. P. den Hoer, te Veere. Aangenomen hot beroep naar de Chr. Geref. gemeente te Heinkenszand door Ds. van 'Jijkte Harem. Gr «*m«»r» berigten. Een dametje te Oud-Sabbinge heeft haren vrjjer zyn Saspoort gegevenen nu loopt zjj op een ondermeester ic echter niets van haar wil weten. Te Krabben- djjke zal ten tooneele worden gevoerd Het vertrek van een bakkers-knecht naar O. S.bljjspel met zang. Ook blyft men aldaar vruchteloos wachten op het dalen der broodpryzen; het is en blijft 19 cent het kilo. De meid van een timmerman te Rilland wordt ver zocht zooveel snaps niet te hebben van de jongens omdat zy er geen kan krjjgen. Dus meisje, wees toch wat voorzigtig, Want dat punt is veel te teer Zie toch beter uit uw oogen En praat van geen jongens meer. Dat de heereö niet naauw zien om to logeren is bljjkbaar op een viescherplaats in Zuid-Beveland, want bjj de afbraak der kroeg kwam veel uit. Tc Phil, wordt eene meid aangeraden, zooveel snaps niet te heb ben van hare oude vrijers, waar niets van te zeggen valt, hoewel zjj zelf vol gebreken is. De burgemees ter Grevenbicht in Limburg, heeft opslag gekregen, zjjn tractemcnt bedroeg tot heden f 125 per jaar, en nu hebben Gedeputeerde staten van Limburg, met toe stemming des koningszjjne jaarwedde verhoogt met vjjf gulden per jaaren heeft nu een rjjksdaalder per weekom meester over de burgers te zijndat zoo 'n gemakkolyk baantje niet is, en vooral niet in Limburg. Ook de secretaris heeft vijf gulden opslag gekregen en heeft nu ook een rijksdaalder inkomen per week. Eene vrachtrjjders-dochter te B. wordt aangeraden, haar tong wat in toom te houdenen des avonds niet naar de halve maan te gaan om onderweg kwaad van een ander te spreken. Zjj zegt dan ook »ik kan maar niet zwjjgen, dat ik het weer met denzelfden Jan moet doen. Bram te O. moest zooveel verbeelding niet van zich hebben maar moest een9 denken aan de dagen van ouds en hoeveel sneedjes roggebrood hij opgepeu zeld heeft; Hjj zit nu aan de pen En dat krenkt nu zyn eer Dat niemand tot hem zegt WelEdel Achtbaar Heerl Te M. heelt eene oude jufvrouw zooveel teer-capsules geslikt, dat ze nu van binnen geheel bepekt is. Een professor in N. Amerika heeft voorspeld dat de wereld medio Juni vergaan zaldus tegen den tjjd dat de nieuwe aardappels er zyn, en de kermis te Dirks- land gehouden wordt. Ingezondeu Stuliheu. Ofschoon niet daartoe uitgenoodigden met geene andere bedoeling dan om tegen te gaandat men my andere grondbeginselen toedichtdan ik werkelyk heb, acht ik het niet ongepast, my openlijk te doen kennen als voorstander van de op godsdienstig gebied neutrale staats- of gemeenteschool. Ik doe ditomdat men my in de jongste vergade ring van de afdeeling Volksonderwijsals tegenstander heeft genoemd van genoemde schooltot bewjjs daar voor aanvoerendedat ik mjjn zoon zend naar de bjjzondere school alhier. Zeer teregt heeft een ander daarop aangemerktdat daarvoor andere redenen bestaan. Welnu van die redenen behoef ik ook geen geheim te maken ik zend myn zoon naar de bijzondere school omdat ik meen dat daar het beste lager onderwjjs gegeven wordt door een meester, die voor het onderwjjs leeft en uitstekend met kinderen weet om te gaan. In die meening verkeerende zou ik, dunkt my ,niet goed handelenwanneer iknu de gelegenheid my daartoe openstaathem het beste onderwijs onthield. Nu moet ik opregt bekennendatnoezeer ook overtuig'! van het hooge nutvap de neutrale gemeente school ik my zeer verheug over het bestaan der bij zondere school te dezer etede. Zy toch breDgt eenige concurrentie aan die even als in de meeste vakken ook hoogst wenschelijk is bjj het onderwijs. Daarenboven hebben nu de ouders nog eenige vrjje keusdio hun, wanneer deze school niet bestond, zou onthouden zyn door de met den vrijheidsgeest des tijds strijdige bepalingdie hen noodzaakthunne kinderen te doeu onderwyzen op geene andere dan eene bepaald aan gewezene gemeenteschool. Zierikzee. Dr. HENDRIK GOEMANS. Correspondentie. Losse mededeelingen uit het Stads klachtenboek" zal in het volgend No. worden opgenomen. Slfrbertcntun, Ondertrou wd MARINUS SCHALKWIJK en JOHANNA GEERTRÜIDA WENTE. Rotterdam, 22 Apnl 1875. Amsterdam, l Receptie te Rotterdam 2 Mei. Ond«»rtrou wd P. VERMEULEN en Vlissingen, M. H. KEGGE. 23 April 1875. Eenige en algemeene kennisgeving. Ondertrouwd L. VIJVERBERG slrjansland, 22 April 1875. Ondertrouwd S. A. van KEULEN, van Oosterland, met zlerik7.ee, A. van der WERF. !2 April 1875. Deze als algemeene kennisgeving. Getrouwd J. van POPERING Jz. Brtjtn isse, !3 April 1875. JANNA MEERMANS Pd. Getrouwd Kerkwerve, S. de April 1 8 75. Algemeene kennisgeving. Getrouwd: J. J. VIJVERBERG en I. M. G. KRAAN, die tevens namens wederzydsche betrekkingen hunnen «laait betuigen voor de vele bewijzen van belang stelling bjj hun huwelyk ondervonden. Papendrecht, 23 April 1875. Heden overleed tot onze diepe droefheid, onB geliefd dochtertje ADRIAANTJE TOONTJE van den BOUT, iu den aanvalligen leeftjjd van 4 jaren en 10 Brouwershaven, 23 April 1875. J. van de VELDE, H. van de VELDE, Geelhoed. kennisgeving. Heden overleed aan eene slepende ziektena voorzien te zijn van de H. Sacramenten der Stervende, i onze veel geliefde jongste dochter MARIA SIBILLA I in den ouderdom van ruim 26 jaar. Veere, J. F. H. WELTERS. 25 April 1875. G. WELTERS-Baams. Na een verblijf alhier van ruim 40 jaar, overleed alhier MARINUS MOLHOEK, in den geze- genden ouderdom van 86 jaar en ruim 4 maanden. Rilland, P. ELENBAAS Pz. 25 April 1875. n* Bjj vertrek naar elders roepen de onderge- teekenden aan vrienden en bekenden een harteljjk VAARWEL toe. Brouwershaven, A. EDELENBOSCH 27 April 1875. en Echtgenoote Herziening der Grondbelasting De BURGEMEESTER van Oosterlandc. a.geeft bij deze kennisdat «Ie opgaaf, bevattende de uit bom sten dei* herziening vau de belastbare opbrengst der ge bouwde eigendommen In «leze Ge meente, te rekenen van heden, gedurende 30 «lagen in de Raadkamer alhier ter inzage is nedergelegden dat eene Commissieop Maan den 3 Mei o. Ie-, in genoemde Raadkamer eene zitting zal houdentot het hooren van bezwaren die mondeling tegen de gedane schatting mogten inge- bragt worden. Oosterland den 27 April 1875. A. van der HAVEBurgemeester.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1