'isGi,nv(Mihiige, '21 April. Dc Commissie van rapporteurs hooft liet wenschelyk geoordeeld«lat het ontwerp tot herziening der Kiestabel, nu daarin ge- bcagtc veranderingen, opnieuw iu «lo atUeclingou wor«lo Onderzocht. Wij vernemen dat do Minister van Oorlog in overleg met ziju ambtgenootou bepaald besloten heeft binnen kort zijn portefeuille neder to leggen. Het schijnt echter in de bedoeling te liggen eerst zeker heid to hebben omtrent «Ie optrediug van een opvolger voordat de generaal Wcitzel werkelyk zjjn demissie neemt. ^oini»ol«idijlv-, 19 April. Voor een talrjjk pu- Vdiek uit do verschillende gemeenten van dit eiland trad heden avond alhier als spreker op mr. A. Kerdijk, met cone voordrngt over het ondcrwjja. De tegenstan ders van openbaar, neutraal onderwijs waren niet tegenwoordigdoch na de pauze werd tusschen don redenaar on enkele aanwezigen cone zeer levendige discussie gevoerd over enkele punten zijnor voordragt. Ten slotte word door ruim der aanwozigen hot lidmaatschap aanvaard dor Verceniging voor Volks- ondcrwjjs. üVIï«Wlollvnr«y 20 April. Een treurig sterfgeval heeft in het laatst der vorige week hier algeiueene deelneming verwekt. Een eenig kind van vy'f jaren stierf plotseling onder alle teekoueu van vergiftiging ennaar het schjjntia het een slagtoffer geworden van het gebruik van wikle selderij waarin zich dolle kervel heeft bevonden. De roeds geruimen tjjd heer- schemle schaarscbte van groentendie door de aanhou dende droogte niet beter wordt, geeft aanleiding dat men tot allerlei zjjn toevlugt neemt, en zoo wordt ook wilde selderijdie op zichzelve uiet schadeljjk is, maar dikwijls door kinderen wordt geplukt, in den handel gebragt. Nu bevindt zicb blykens een adver tentie van het bureel voor scheikundige en microsco pische onderzoekingen alhiervooral in dezen tijd van het jaaronder de wilde seldery veel dolle kervel die niet alloen niet door kinderon maar zelfs door bejaarden niet altyd wordt ondorscheiden. Genoemd bureel waarschuwt daarom dringend tegen bet gebruik van wilde seldevjj. Een landbouwer omler Weatkapollo heeft bjj het omspitten van zjjn land, ter plaatse waar vroeger een hofstede gestaan heefteen zilveren bekertje on een aarden kan gevonden, beide gedeeltelijk met oude rijks daalders en drieguldenstakkon gevuld, ter waarde van ruim ƒ400. Vom*o, 22 April. Gisteren-avond bij opkoming der Noovdewindviel de matroos Jakob Daajjvan do vischaloep »Veero no. 1," overboord on verdronk. Vader van vjjf kinderen zjjnde, kan racn begrijpon welk een verlies het voor zjjne vrouw zal zjjn. Dit is in een tjjdsvorloop van ongeveer 0 maanden het tweede ODgelnk van denzolfden aard. Ziei'iUxoe22 April. Gistoron-ftvönd hield onze AWoeling Volks-onderwjjs hare aangekondigde nlge- meene vergaderingdie door 40 leden werd bezocht. De Voorzitter deelde aan «Ie vergadering moe, dat do bestuursleden in de vorige vergadering gekozen, allen hunne benoeming haddeu aangenomen. De liccren Hoyse en Jhr. Mr. Rethaan Macaré verklaren zich be reid op eigen kostendc algemeene vergadering van Volksonderwijs, in Juni te Amsterdam te houden, bjj te gaan wonen. Thans komt aan de orde do qnaestie der verkiezing van een lid van den Raad in onzo gemeente. De heer HeyseVoorzitter, zet met klom van redenen uitéén, dat de verkiezing en de kandidaten alleen in zooverre mogen en zullen worden bespreken als zij met de belangen van volksonderwijsucm 't openbaar neutraal ondenctjj, in verband staan. Een tiental kan didaten worden achtereenvolgens genoomd, dio echter door 't bedanken enz. van eenigen tot een viertal in krimpen. Bjj do daarop gehouden stemming werd daarop als kar.didaat geproclameerd, de heer A. Giljam alhier. Nog eens werd geconstateerd, dat de benooming van kandidaten alleen geschiedde in zooverre volks onderwijs daarmee in verband staat ondaarna de vergadering gesloten. Do miliciens dor ligting van 1874, die na 1 Mei 1871 bjj de korpsen infanterie voor het bljjvend ge deelte in werkelijke dienst zjjn gehouden, zullen 1 Juli} a. s. in hot genot van onbopaald verlof worden gesteld met uitzondering van do miliciens behoorende tot het 2de en 5de regiment infanteriewelke eerst den 15u dier maand met onbepaald verlof zullen vertrekken. Men schryft uit den Haag aan de Arnhemmer Men hoort hier alweer sproken van hnweljjksplannen van den Prins van Oranjeen weder met oene jonge dame uit de Haagsche aristocratie. De geruchten gaan zelfs zóóver van te gewagen van een bij don Raad van .State aanhangig wetsontwerp tot goedkeuring van 's Prinsen huwelijk. Schoon ik het gerucht niet geloof, zou ik wen8chen dat het waarheid bevatte. Zoowel voor dc «ratio als voor hem zelveu is bet wenschelyk. dat do Prins uitt langer met trouwen wacht. Ik weet weldat een huwelijk met eene vrouwdie niet van vorsteljjken huizo is, door velen als niet raadzaam voor den Koning van oen klein Land veroordeeld wordt, omdat de koning van een klein land gcene enkele ge legenheid verzuimen magom zich te laten gelden als do evenknie van andere regerende vorsten maar toch heeft het denkbeelddat de telg van een der oudste vorstenhuizen der wereld onbeschroomd eene betrekkelijke mésalliance zou aangaanvoor mij iets zeer aanlokkelijkeook omdat hot tot zekere hoogte een bcwjjs geven zoudat wij in Nederland op eigen beenea willen gtaan en in het buitenland geen steun verlangen om eigen krachteloosheid te vergoeden. Ging'Tiet huwelijk echter door, my dunkt «Ie aan staande Prinses van Oranje zou do schaduwzijde van het licht ondervinden. Bij bevelschrift der arromUssemonts-regtbank te Goes, is naar den procureur-generaal bij het provinciaal geregtshof in Zeeland verwezen, Johannes Mattbijs Welters, oud .'32 jaren, bouwkundige, wonende te Neu zen, thans gedetineerd te Goes, ter zake: dat bjj zicb op '28 Februari II.met Grietje Boon, C. J. de Witte en cenige andere personen heeft bevondeu in de her berg van V. Willems te Selzaeto (België)dat toen genoemde Grietje Boonmet wie de beklaagde verkee ring had, met een der aanwezigen had gedanst en andermaal wihlo gaan dansende beklaagde haar tot tweemaal too heeft aangevalleneen dolkmes uit zjjn zak heeft gegrepen en haar herhaaldelijk daarmede heeft gestoken, met het doel haar het leven to be nemen waarin hjj echter is vcrliiudetd door het ter hulp suellen van genoemden C. J. de Wittedie den beklaagde heeft vastgegrepen on gebonden, tengevolge waaraan Grietje Boon ue gelegenheid heeft gehad, den beklaagde te ontvlugten zoodat zy slechts drie ver wondingen bekomen heefteen aan de pink dor reg- terhandeen aan do linkerzijde van den hals, en een op den rug aan de rechterzijde, welke laatste wonde doodeljjk had kunnen zpnzoo het dolkmes niet op het schouderblad was afgestuit. Kerhiiieuws. Het kiescollcgo der Herv. gem. te Ziorikzco heeft berbeuoemd als Ouderlingen de heeren II. J. Baslmeijer en C. v. d. Vliet Pz., en benoemdtot Ouderling de beev S. Ochtman Js., in plaats van deu heer J. N. Br ooiman, en tot Diakenen do heeren Jhr. Mr. IV. D. Schnurbegue Boeije en P. Joppe Jz., in plaats der boeren Mr. J. Bolle en AI. v. d. linde. Da. J. T. van Goensvan Serooskerko, is den 4 dezer te Ernst bevestigd door Ds. II. Worstpred. te Epe, met Matth. 9 37—38, intrede doende met 2 Cor. 1 24. Ds. Barinet, pred. bjj do Chr. Gercf. gem. te Kam pen heeft don 18 dezer aan zyno gom. berigtdat bjj bedankt heeft voor het beroep naar Hoogovcen cn tevens voor do benoeming als Docent bjj do wnro Ge reformeerde kerk in N.-Ainorikn. Beroepen te 'tWoud, Ds. li. van Schelven, pred. te Oost- cn We9t-Soubnrg. Gemengde toeristen. Kootje to Schcrpenisso inoest des avonds Iaat geen jongclni by haar in hui» verzookenals baar man af wezig is. Ook wordt zjj aangeraden haar babbeltong wat in toom to bondon^ daar zjj adders in moeite zal komen. Te Neuzen zal Koosjo nu dien timmerman maar zien to krjjgennu zjj ziet dnt zjj toch geen spoor beambte in de fuik kan krjjgen, Te Kamperland op het stroodorp zegt eene weduwe: »Wat moet ik toch bevallig zjjn want vy komen mjj al aanzoeken uit Oud-Subbinge om in dc echtschuit te stappen." Maar of zjj het zich verbeeldzal later wel uitkomen. Drie boeren-zoons onder Sint-Maartcnsdyk hebben met do Piischcn met arbeiders-meisjes kroeg uit on kroeg in goloopendat men niet verwachten zou van zulko fatsoonlyko jongens. Eene dienstmeid onder Scber- penissc is het met dc Paschcn maar lecljjk tegenge vallen zij meeudc Marion in de fuik te krygen, maar dat js mislukt. »Well wel!" zegt Johanna te Schcr- poni8se, »wat hol» ik een spjjt uat ik Klaas met do Paschen niet in de fuik heb kunnen krijgenom met hom uit te gaan maar dat is mislukt. To Gryps- kerke zal iemand met het aanstaande pinksterfeest de jongelingschap eens flink onthalen op nnjjs en beschuit, alleen om de blydschap dat hjj spoedig vader wezen zal cu nu zingt hjj Zoo gaat het in zjjn werk Wie stelt rojj paal of perk, Want trouwen wil ik niet, Dat baart mij maar verdriet, Want er is maar weinig geld En op veel ben ik gesteld. Betjo to Mcliskerkc moest zoo in haar schik niet zjjn over het ongeluk van een ander, want hot begint in het oog to loopen. Te Kamperland wordt eene meid aangeraden haar babbeltong wat in toom to hou den, want zjj is nn in een dienst waar zjj moet hooren zien en zwijgen. Drio dames te Goedercedo moesten zooveel borreltjes niet uitdrinken in do herbergen zich wat fatsoenlijker gedragen en zoo laat niet achter de jongens loopen, daar zjj hun doel toch niet znllen beveiken. Een arbeiders-zoon te Gocdcrecdo wordt aangeraden, des avonds zoo laat geen meisje achterna te loopen om bet in do fuik te krijgenwant dat zal toch nooit gelukken. Eene meid van een gewezen bakker te Dirkslaüd moest zooveel verbeelding niet van zicb bobben en zich maar niet laten potretteren want zjj zal toch nooit een hulponderwijzer in de fuik krygen. »Het gaat niet gemakkelijk om een ouden hond uit zjjn kot te jagenzegt iemand te Biggekcrke en zal nu weder maar knecht worden. Eene boerin te Noordgouwo moest zoo een groot onderscheid niet maken tusschen hare twee knechtsmaar dat zoo wit iswordt zoo gaauw 7.wart. To Wemoldinge zal Keetje, die reeds half in de dertig is, en nog nooit een vrijer heeft gehadzicb met de Pinksteren laten verloten, terwijl haar buurvrouw met dc ljjst zal rond gaan, want dat mensch doet zooveel voor haar. Een timmermans-zoon te Poortvliet wordt aangeraden, geen praatjes uit te stroojjon van eene bakkers-dochter, want dat wacht men niet van ecu fatsoenlijk mensch. Twee Hendrikkeu te Scherpemsi-.o moesten zich scha men, om zulke onwaarheden uit to bazuinen van men- achen waar niets van te zeggen valt. De dochter van den drooger uit de Oudelandsche Meestoot' te O.T. zal zich nu zieu te verpassenen hoopt met de Pink steren veel pret te hebben. Een arbeider to Coljjus- plaat heeft zooveel met ziju trouwdag op gehaddat bjj om zjjne kameraden niet gedacht heeltmaar die hom ook nu wel zullen vergeten. »Acbzegt eene dame te C.»zo zjju op een dorp ook niet dom. Ik dacht dat mjjne veeren aangezien zouden worden voor die van een pauwmaar zij zeggen dat .zij maar van een kraai zijn. Maar dat ia ook zooze moeten nu maar denkendat ik altjjd ook commiesbrood gegeteu heb."»Eere wien eere toekomt", riep voor cenige dagen een kleêrmaker te Kamperland, steekt toch al uwe vlaggen uit, want heden hebben wij het zilve ren bruiloftsfeest te vieren van onzen buurman." Te Voorburg heeft men de schooljeugd bezig gehou den met goochelspel, om haar alzoo op te leiden tot maatschappelijke en christelijke deugde». Meu zegt dut zy, dio naar do vacante betrekking van hoofd onderwijzer te Stroegemeente Bamcvelu, willen soli- citeren, zoowel de mestgreep als de pen moeten kunucn hanteren. Te Wemeldinge moest eene dame niet zeggen, dat zjj een jongen moet hebben van een ander dorp, omdat zjj niemand krygou kan. Zy is dun ook te WemeldiDge maar niet in trek. Twee dames lo Sint Maartensdijk moesten een ieder zoo niet uitlagcheu op straat, want dat staat niet voor fatsoeuljjke meisjes, die nog al iets meer willen zjjn dan andere. Maar: Wees een ander niet tot last. Denk toch dat dit nu niet past, In den donker en zoo laat Zoo te slenteren op do Btraat. Do dochter vau een timmermans-knecht te Sommels- dyk moest zoo niet roemen op hare moojje kleederen, want haar vader kan het geld wel aan met hot glaasje. Twee meisjes te Sommelsdyk worden aangeraden zoo niet te loopen naar do Nieuwe Tongevoor de jongens, daar er te N.'T. ook moojje meisjes zjjn. Te Neuzen zal ten tooncele opgevoerd worden: De drie steenezels met styve horens, blijspel met zang, waarbij zal gezongen worden Alles nieuw in onze dagen Orgelman en muziekant. Daar toch moet men niet naar vragen Al loopt men dan uit zjjn land Ingozoiiilcii Ntukken. Restitutie-stelsel. Dc bewoners van do eilanden Schouwen en Dnive- land zullen als er geen spoor komtrestitutie vra gen van het Ryk voor hetgeen zy in de Grond- en andere belastingen aan de Spoorwegen bjjdrngen vol gens de rekening van Bartjes. Als er ooit een wet durft verschjjnen waavin van restitutie sprake is voor zaken die allen aangaan, dan vragon do anti-vaccinntie-manncn restitutio voor het geen zjj betalen in de belooning van don Geneesheer uie met de gratis-vaccinatie is belasten op dien grondslag znllen er zooveel restitution vorryzen dat. do uitgaven in algemeen belang op nul zullen gerestitu eerd worden. Terug geven maar jongens ik genoot, er niet van cn heb or toch aan betaald en dat is onverantwoordelijkL. Naar aanleiding van de opschriften boven den ingaug van bet Walen-Weeshuis te Amster«lauisprak do neer A. W. Stellwagen verleden Woensdag avond over Vondelrf' lier van het IJ. In eene boeiende improvi satie sloeg hy andermaal een blik in het leven van dezen reus, en ontleedde hij enkele zjjnor scheppingen. Vondel gevoeldedaarom zong hij. Zijn poëzie is een orgelbeurtelings grootscb en verhevenedel en schoon opheffend en meesleepond zacht en licfelyk onvergelijkelijk steeds. Bii eene Bede voor het IValcn- Weeshuis C Amsterdam, aio de spreker o. a. voordroeg en toelichtte, hoorden we de tonen trillen en rnisebcn. Terecht gaf men baar een plaatsje in do Regenten kamerop een tafereel, fraai, zooals Wagenaar zegt, „door Nachtegaalmet het penseel, gcschreeven." Onze ziel was vaak in ons oor, en de toejuiching die den spreker aan het eiudc ten deel vielwas verdiend. We brengen hein onzen dank voor het kjjkje in het rijke museum van Nedcriandsche letteren en roepen hem van barto toe: tot weerziens. ANTWOORD van X aan Y. Nauw trapt ge een ezel op zjjn teen Of 't grauwtje schreeuwt de buurt biioen Maar streelt gy hem de Midaa-huid Terstond heeft al zijn razen uit. Toen Salomo zeidat een woord op zijn pas ge sproken gelijk is aan gouden appelen in zilveren schalen was deze wijzo man de klus hcelemaal kwjjt. Van Lenncpdie aau zijn kleinzoon den raad gaf om zijn volkje altyd dapper in de hoogte te steken, wist het beter. En nu Ygjj die groot en zeer te prjjzen zytdoe al9 de Oom in van Zeggelenzoek nwe slaapmuts. Ik wensch u wel te rusten. Uitgeyeris: X»?. L007.F. WAALE. Snelpersdrukkéry van OCHTMAN, PIETERSE VAN DIöHüECK, Meelstraat, R, f.5.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 4