B IJ VOEGSEL Zierikzeesclioii Nieuwsbode van Zaturdag 24 April 1875. JFvttitft rijft. 33«lgie. Sltfcrrlanfc. behoorende bij den Algemeen Overzicht Naauwclijks gaf de loop van zaken in Fmitki'dk den schijn, dat het daar nu eens voor een tjjd rustig zou worden of men komt ona berichten dut die hoop niet zal verwezenlijkt worden. Men meende nu eens een flink en krachtig Ministerie lo hobbenmaar al rcoda heeft de heer Buffet het bij velen verloren en er is zelfs al sprake van eone kabinetsquieatio geweest. Die bui ia gelukkig van do lucht, althana voor het oogonblikmaar wij zien al weder, dat Frunkryk zich niet rustig houden kandat men daar behoefte heeft aan woeling en verwarring. De Bonapartiston hebben natuurlijk hun aandeel aan do onrust. Niet alleen dat zij tegenover do Republikeinen zich partjj atellon maar ook onderl'iDg zijn en blyven zjj verdeeld. Rouher die men den ex-vice-keizer noemtia vooral in on genade bjj zjjno party en wordt onbekwaam geacht om haar tc leiden. Overigens leverden de laatste dagen niets bizonders op enrecht Franachworden allo quiesties voor een oogenblik op zyde geschoven om zich uitsluitend bezig te bondon met hot treurig lot van twee luchtreizigersdie op 8000 voeten boven do aarde bezweken zijntorwjjl de derdewondorljjk genoeglovend is terecht gekomen. Men heeft dus iet3 waarmede de dagbladen kunnen worden gevuld. In £>uitescliliiii«t bepaald in Pruisseu bljjft dezelfde zaak aan de orde. 't la de stcjjd tegen de kerk of liever tegen hare zelfzuchtige dienaren die al wat de kerk goeds stichten kan verjjdolen door hunne woelingendie niets anders dan hoersch- zucht zyn. De staatsbezoldiging van de Rooinacho gees telijkheid is opgeheven en prins Bismarck heeft daarbjj verklaarddat zjjno ervaring hem leerde dat men te veel op de geestelijkheid had vertrouwd. Natuurlijk is daardoor de verbittering tegen tie regee ring zeer toegenomen en het is te denken dat dit niet vorbcteren zaldaar nu een plan bestaat oui een wet8-ontwerp op de verkiezing van bisschoppen voor den rjjksdag in te dienen en nog daarenboven nan de opheffing aer kloosters en geestelyke orden wordt gedacht. Men mag het als ccn geluk beschouwen dat Duitschland op dit punt met zooveel moed en kracht doortast. Overal wordt do geestelijkheid die hare be dreigingen niet spaart en de volksmassa weet to beheerschen ontzien en ovoral wint zjj veld ten koste van de rust on de ontwikkeling dor staten. Er is dan ook bjjna geen land waar men niet de gevolgon van dat niet durven ondervindt. Maar Pruissen goeft een weldadig voorbeeld dat niet anders dan moed geven kan en tot navolging strekkoo. Het is daarom to hopon dat dezelfde krachtige band nog lang daar do zaken besturen zal en dan kan het wel niet anders of ook de oogen van het volk zullen open gaan cn paal on perk gesteld worden aan cene machtdie in verdeelcn hare macht heeft en hot ongeluk der volken voltooit. Nog altyd houdt de Dnitschc nota bjj de Belgische regeering ingediend de gemoederen bezig. Er is eene tweede nota ingedienddie don indruk der eerste cenigzins moet verzachten maar de zaak is daardoor niet van gedaante veranderd. Schior overal houdt men zich bezig mot de vraagin hoevor do ocne rogeoring zich met de zaken vau anderen mag bemoeieu. Maar van den anderen kant houdt men zich overtuigddat de Diütsche regeering in baar recht was toen zjj zich beklaagde over de bonding der dagbladpers in Belgie. 't Is wel niet het eenige land, waar smadeljjk ge sproken wordt vau hetgeen in Duitse);land gebeurt, maar zeker is het wel het ergsto in Belgiewaar meer dan elders do overmoed der geestelijkheid zich laat gelden. Waarschijnlijk zal de zaak vooreerst nog wel aan de orde blijven en moet men verwachten dat do clericale pers niet ophouden zal met hare beleedi- gingenwij mogen ook vertrouwendat Duitschland den strijd niet zal opgeven en dat het machtige land zich door den kleinen staat de wet niet zal laton stellen. Wat wij uit Eiiffclntul vernemen is wel ge schikt om menigeen te doen watertanden. Dc minister van finantien stelt nameljjk een plan voor, volgons hetwelk in dertig jaren de schuld mot 162 millioen p. st. zal verminderd worden. Het is wel zeker een bewys voor den hoogon trap van welvaart dien En geland thans hoeft bereikt en reeds als zoodanig moet het plan aller begeerte wekkon. Maar voor een land 1 kan wel niets zoo gewcnscht zijn als vermindering van den schuldenlastdie jaar in jaar uit hot alge meen welvaren, de ontwikkeling van allo hulpbronnen in den weg staat. Engeland moge tegenwoordig min der gezag naar buiten kunnen uitoefenen en misschien wat zjjne legermacht betreftslechts oCne schaduw bezitten van vroegere groothoidhot beeft aan de andore zyde oneindig veel gewonrien en verkeert in een benyaen toestand. Overal too® waar de finantiëele kracht verslonden wordt door de akelige uitgaven van den oorloguitgaven die zoo men hopen moet toch geenerlei vrucht opleverendaar mag eenige uitgaven worden ingevorderd van hen die bang zijn voor wapenen maar het volk ielf wordt benadeeld en zijn belang voorbjj gezien zijige ware grootheid gaat verloren. De Regeering in 2£-witserlitKl<1 volgt lietvoor- beeld van don Duitschcn nabuur en zet den oorlog togen Rome met onverbiddelijke gestrengheid voort. De raad van Aargan heeft bjjv. do geestelijkheid verboden een schriftelijk verkeer te hebben met den afgezettcn bisschop vau Bazel en medegedeeld dat de afkondigiug van pauselijke bullen en brieveuzooals bijv. do jongste encycliek van den Pauszonder ver gunning niet mogen afgekondigd worden. In een ander kantonTessinois eene circulaire gezonden aan de plaatselijke besturenom te zorgen dat aan ieder in do gemeente eone eerljjke begrafenis moet gegevcu worden op do openbare begraafplaats. Daarmede wordt de geestelijkheid belet hnro vervolging tot de doodeu uit te strekken en hare onverdraagzaamheid boven do graven voort te zetten. ïsjmnjo levert ditmaal geenerloi nieuws op. Er hebben cenige onbeduidende govechten plaats gehad waarbjj de Oarlisten het onderspit moesten delven. Voorts zjjn er weder een aautal officieren en solduten uit het (Jurlistische leger kojnou ovcrloopen om zich bjj do Alfonsiston te voegen. Dat het echter in geen ojvzicht daar nog nadert aan eon gewcnscht einde kan daaruit opgemaakt wordendat de constitutioneele party byecnkomsten houdt, om to overleggen welke gcdragslyn zjj voortaan zal mooten volgen. In Bolgi<> heoft do agitatie over het kamuil van Terncuzen plaats gemaakt voor eone andere naar aan leiding van de Duitschc nota! De minister van bui- tenlandsche zaken heeft ceo on ander daaromtrent medegedeeld in de kamermaar zich voorbehouden later over do tweede nota to «preken. De clcricalen hebben zich vrjj te v reden getoond cn do liberalen schyneu nadere ontwikkolingca nf to wachten, alvorens zjj zich nader ovor do zaak uitlaten. Itnlio zal vooreerst den ÖuiUcbon keizer niet zien, zooals men gehoopt lmd. Do vorst heoft zjjno reis uit gesteld. Men zegt dut door den Paus stappen zyn gedaan by Victor Emanuel om hem te bewegen de nieuwe logerwot uiot tc toekonon, maar dat dc koning daarin niet bewilligd heeft. Do keizer van .Ju pnn beeft plan om gepantserde schepen te laten maken cn de Mikndo van Japan wil Europa bezoeken. Hot laatste vinden wjj gelukkiger verschijnsel dan bet eerste. De Europesche beschaving geeft wel goone waarborgen voor den vredemaar do uitbreiding van oorlogstoobcreidsolen in China is ook geon bowjjs voor toenemende verlichting. Als dio vreemde keizers hier heen komenmogen zo wat an ders leeron dan menschen doodendat kunnen ze toch wel. Nieuwstijdingen. 2Snïu«. Do Time» of India" meldt, dat de overlevenden der bemanning van het vaartuig »Euxine", voor de regt- bank van Singapore zullen verschijnen, onder beschul diging van moord. Men zal zicb nog herinneren dat de matrozentoen hunne levensmiddelen uitgejiut waren om van honger niet te sterven, het lot trokken, wie van hen zon geslacht worden en dat een der ongeluk- kigen gedood en godeoltoljjk door zjjno kameraden op gegeten werd. Een dezer matrozen heeft voor den regter van Sin gapore de volgendo verklaring afgolegd Op zekeren nacht zoide de Italiaan zelf, dat het 't best was hot lot te trekken en dat een onzer stierf om do anderen to redden. Ik deed des anderen daags dit voorstel aan den stuurman, doch deze wilde er niet van hooren. Daarop legde Muller zich op den bodem dor boot en zeide, dat hij, indien men hem wilde doodenvoor de anderen zou stervenhjj herhaalde dit aanbod driemaal op deuzelfden dagniemand gaf or acht op. Eindelijk stelden wjj opnieuw voor, het lot te trek ken. De stuurman weigerde in den beginne, doch eindelijk Btomde hjj toemen maakte stokjes van om trent drie duim lengto cn hij hield ze in de hand. De Italiaan Shufus trok driemaal achtereen het kortste en verklaarde dat bij bereid was tc stervenofschoon Muller nogmaals aanbood ia zijne plaats te treden indien de Italiaan er in toestemde hem te dooden. Na cenigen tjjd gebeden te hebben legde Shufus zich kalm neêr op den bodem van de boot. De stuur man wendde de oogon af en Muller sneed Shufus het hoofd af, terwjjl de anderen zijn bloed opvingen waar van zjj allou dronken. Wjj sneden het ligchaam in stukkenalleen de stuurman hielp nietdoch hij at er van met ons. Dienzelfden dag werden wij door bet vaartuig »Java" gered en aan boord genomen. Iu Aziatisch-Turkjjo heerschl de veepest in hooge mate. Van Bagdad tot Trebiz.onde maakt de ziekte veel slagtoffers. Te Scala-Nova, in de provincie Smirna, is de sterfte verschrikkelijk. Bjj de veepest heorscben daar de pokken onder de schapen. In do nabuurtacbap van Damascus is do helft van de schapen gestorven. Gebcelo kudden zjjn in Smirna aan de ziekte bezwe ken. Ook in Europeesch-Turkjje betreurt men dezelfde dagen. Uit Adrianopel wordt gemeld, dat 30 percent van het vee is bezweken. In Macedonië en Gallipoli is de toestand allertreurigst. Kapitein Boyton had dezer dagen toen hy zich in zjjn zwempak in de haven van Boulogne vertoonde hot geluk dat een der toeschouwers in het water viel. Onmiddellijk roeide de kapitein naar den drenkeling toe, en met do grootste gemakkelijkheid bragt hjj hem behouden aau wal. Met even veel gemak stak hjj de haven over, een jongen van veertien jaar dragende. Om een cn ander werd hjj daverend toegejuicht en ten slotte bjjkana op handen gedragen toen hjj naar zjjn hotel terugkeerde. De koopvaardijmatrozen in de buven van Boulogne hebben hem ceu prachtige bouquet aangeboden. Te Parjjs heeft dezer dagen oen verschrikkelijk voor- vul plaats gehad. In do ruo d'Allemagne woonde een arme schoenmaker, genaamd Gerard Anthomé Onlangs had hjj het ongeluk gehad zjjne vrouw te verliezen on dit smartolyk verlies had hem diep getroffen. Vier kindereu waren hem overgebleven, waarvan hot oudste naauwelyks 6 jaren telde en bjj moest bard werken om voor die arme moederlooze kleinen den koBt te verdienou. Gerard hield zjjn verdriet zooveel mogelyk verborgen, werkte cn zwoegde voor het bestaan van zjjn buiegezin en gaf zich slechts dan aan de wanhoop over, wauneer hjj zich in zjjno rusturen alleen bevond. In den begiuno was er geen brood te kort. Doch nu korten tjjd geleden wera do vader met eene gedeelte lijke verlamming geslagen cn zjjno handen verloren do kracht ora zonder verpoozen het gereedschap vast te houden. Weldra kwam do verschrikkelijkeonverbid delijke .ellende; de honger deed de wangen der kinde ren verblecken en folterde hunne maag. De vader hield don strjjd vol zoolang hjj kondoeh eindelijk verloor bij den moed en verlangde te sterven na nem zou er wel iemand zich de kloineu aantrekken. Om des te meer do aandacht op hen te vestigen, besloot hjj een dood te stervenzoo verschrikkelijk dat dc tijding daarvan zich overal zou verspreiden. Een paar dagen geleden riep hjj zjjn zesjarig zoontje tot zich, toonde hem een pistool en sprak Antoinegjj hebt dikwyls gewcnschtmet dit pistool to mogen spelen niet waar?" »0 ja vader!" riep de kleine. »Welnu mjjn jongen", sprak de vader verder, »wjj zullen cr mede spelen". Hy nam het wapen landde betdeed er er een kogel op en gaf het daar na het kind in do band. »Let nu wel op", zeide bjj>ik zal rnjj voor n op de knieën zetten. Gjj zult goed op mjj aanleggentusschen de twee oogendan zult gij het pistool aftrekkenjnist als een man die zjjn eerste pistoolschot lost. Gjj zult ziendat zal regt aardig zijn." En met groote moeiteuit oorzaak zjjner verlnmining plaatste hjj zich voor zjjn zoontje op de knieën. »Leg goed aanmik naar myn hoofd tusschen de oogen", herhaalde hjj»doch kom mjj eerst omhelzen." Het knaapje stond verslagendoch aange lokt door'de nieuwigheid van het spel, omhelsde het. zjjnen vaderlegde aan en gaf vuur. Gerard Anthomé viel als door den bliksem getroffen achterover. De arme kleino vadermoorder zyn vader in zjjn bloed ziende baden slaakte een hartvcrschonronden kreet liet zyn pistool vallen en liep schreijcnd naar buiten. De buren kwamen toegesneld en zagen bet jjselijk schouwspelDe vader was een ljjk en bet knaapje is sedert dat oogenblik van zyn verstand beroofd. Brussel21 April. Onder reserve wordt melding gemaakt van een gerucht, volgens hetwelk de Duitsche Regering aan het Gouvernement van het groothertogdom Luxemburg eene dcrgeljjke nota zou hebben gezonden als die aan Belgie. Sloten Iff April. Eeno zonderlinge reis werd voor eenigeu tjjd door een roomsch-katholiek ouderloos meisjo in deze gemeente ondernomen. Door dweep zucht maar het schjjntin bare verstandelijke ver mogens gekrenktbad zij zich in het hoofd gezet, een goddelijke openbaring te hebben ontvangen om naar Rome te trekken en daar »hct huishouden van den H. Vader" waar te nemen. Zelfs verhaalde zjj in vollen ernst, die reis te zullen doen in gezelschap van den Paus, »die eenigen tijd te Amsterdam had vertoefd"; dat zij boeken had geschreven van godsdienstigen en politioken inhouden opgezonden aan den aartsbis schop Schaepman te Utrecht, doch nooit eenig ant woord van hem had terug bekomen enz. enz. Meer derjarig en dus aan geen toezigt van familie of voogden onderworpenheeft zjj werkelijk aan haar voornemen govolg gegeven. Met een weinig geld in de beursdat zjj bij bekenden gebedeld hadheeft zij baar reis tot Rijssel voortgezet. Déar werd zjj, bljjkens berichten bjj de familie ontvangenin haveloozen toe stand wegens landloopcry aangehouden en 't staat te bezien of zjj wel to Rome zal aanlanden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 3