TI \I M E R MIFS-A FF AIR M WINDK0RENM0LEN De Heeren J0S. DE KUIJPER Co., GEtOUTIiEH cia so, GE0I1GÏ villis iiest, stpiiflospbaten EGT. AANBESTEDING. Op den 5 Mei 1875, des morgens 11 uur, zal door het BESTUUR van den polder Nikuw-Noord- Beveland, in het gemeentehuis te Colijnsplaatalleen t>Ü insjohryving worden AAN BESTEED de levering van: 60 seheepston gesorteerden Vil- voordschen Steen, 60 dito afval van Vilvoordsehen of Lessinischen Steen, 1500 nieuwe eiken Perkoenpalen en 1100 dito gecreosoteevde masthout Perkoenpalen waarvan het bestek ter lezing ligt ten kantore van den Ontvanger-Griffier van dien polder. Inschrijvingsbiljetten in te zenden aan den Dijkgraaf, den Heer J. H. BIJBAU, te Colijnsplaat. A A N B ESTÊDING. Het DIJKSBESTUUR van den polder Oud-Noord- Beveland, zal op den f> 3JC«-i Ir., des voormiddags om elf uren, in het gemeentehuis te Colijnsplaat, in het openhaar AANBESTEDEN Het maken van Steenglooijing en andere werken aan den Zeedijk van genoemden polder met de leverancie van de daartoe benoo- digde Bouwstoffen. Bestek en voorwaarden zjjn tegen betaling verkrijg baar gesteld bjj de Boekhandelaren F. KLEEUWENS 6 ZOON te Goes, terwjjl door den werkbaas des pol ders gedurende de twee dagen aan de besteding voorafgaandoaanwijzing zal gedaan worden. Colijnsplaat, den 20 April 1875. Het Djjksbestuur van voornoemden polder, J. de REGT, Dijkgraaf. J. H. BIJBAU, Ontvanger-Griffier. De Notaris Mr. J. MOOLENBÜRGH te Zierikzee, zal, op ManiKlni; ÜO April It. *s namiddags te 4 ure, ten verzoeke van de Erven C. W". VERBOOM te Kerkwervein do herberg van P. Evertsb te Kerkwerve, publiek voor 7 jaren VERPACHTE N: Circa 4 Hectares Weiland, zijnde 3 Perceelen, gelegen in de gemeenten Kerkwerve en Duivendijke. De Aanwijzing der perceelen wordt gedaan doorW. Verboom. Cz. te Kerkwerve. De Notaris J. van der BENT zal, op Dinsdag den 27 April 1875, s morgens ten 10 ure, ten verzoeke en op de Hofstede van den Heer C. LANDMAN onder Duivendijkepubliek verkoopen: kkne aanziknujken LANDBOUWERS-INSPAN, waaronder 2 veulendragende PAARDEN, 14 en 16 jaar, 8 MELKKOEIJEN3 twee-en-eenhalQarige OSSEN 2 tweejarige OSSEN, 4 VAARZEN van één tot twee jaren oud, 4 HOKKELINGEN, HOENDERS en HAAN, HOND en HOK1 BOERENWAGEN1 DRIELING WAGEN, 1 PERWETKAR, l SLEEDE, SLEPER, ROLBLOK, 3 PLOEGEN, 6 EGGEN en vordor BOUWGEREEDSCHAP; een party TARWE- en GERSTESTROO on eon MTJSsTF UT van p. m. 120 voer. Op Woenmlng S8 April 1875, des morgens te 11 uren, te 's Gravenpolder, in de herberg bewoond door Jan Zaaijbr, zal de Notaris Mr. LIEBERT, to Goes, ten jUiiW. verzoeke van zjjnen principaal in het open baar verkoopen: Een WOONHUIS met TIMMERMANSWINKEL en BERGPLAATS met verdere TIMMERING en ERVEop het dorp Gra venpolder, kadastraal bekend sectie A no. 492, groot 345 vierk. Meters, eigendom van MARINUS OVER- BEEKE, aldaar. Information bjj den heer Mr. de LAAT de KANTER en voormelden Notaris. De Notaris Mr. J. A. BOLLE te Renesse, zalten verzoeke van B. B. LOUISligt- wachter, aan den Steenen Toren Noord-Schouwenop Woensdag den 38 Apvil 1875, des voormiddags ten 9 urevóór diens woning publiek presenteren te verkoopen: Eene partij MEUBILAIRE- en andere ROERENDE GOEDEREN, als: Een LATAFEL, LINNENKAST, 12 STOELEN, 2 TAFELS, 2 SPIEGELS, 8 SCHILDERIJEN, een nieuwe HALVEMAANKAGCHEL.PETROLEUMKOOK- TOESTEL, KOPER-, BLIK-, GLAS- en AARDEWERK, 1 TWEELOOPSJAGTGEWEERzoo goed als nieuw, eene party nieuwe UURWERKEN; eene party drooge zware MUSTAARD en eenige hectoliters EETAARD- APPELENvoorts twee melkgevende GEITENeen LAM8CHAAP en 14 jonge KIPPEN met een HAAN. JEiiideljjk ter verplautising een SCHUURTJE, VARKENSHOK, KIPPENHOK met REN. De Notaris J. van der BENT, zal op W <*j« »<1 a er don 88 April d es morgens ten 10 ure op het boeije van de Wed. J. van den BOS onder Duivendijke, publiek verkoopen: 3 MELKKOEIJEN, 2 jarige vaarzen, 1 stierkalf, 4 kippen en haan, 1 mestput, 2 KLOETSCHÜ1TEN1 WATERBAK, 1 SNI.TBAK 2 IJ8SLEDEN, 2 AARDAPPELZEEFTEN, KOZIJNEN, RAMEN en een partjj Molk- on Arboideris- j»«'r<»ed!sohap. En na afloop daarvan ten verzoeke van den Heer M. GAST: voor afbraak: den opstand van een Woonhuis hou ij ij rrakkeet, v arken s - iiok met lo«»p, alles zeer geschikt ter verplaatsing. Het HOUTWERK is zoo goed als nieuw, terwjjl de GEBOUWEN zjjn gedekt met p. ra. 5000 PANNEN. Alles alsnog in gebruik bjj de Wed. en Erven J. van den BOS. MANGEL WORTEL te koof bjj N. L. de OUDE te Noordwelle. j De Notaris Mr. J. A. BOLLE te Renesse, zal, ten verzoeke van zjjno principalen, op Vrjjdntr «Ion 30 April 1875, des voormiddags ten 10 ureachter de herberg van Kappers te Renesse, publiek presenteren te verkoopen: EENE PARTI.J BEE STIA L E N als: 2 MELKKOEIJEN, 1 vare KOE. 1 1'/, jarige OS, 8 jaarling OSSEN en VAARZEN, 4 SCHAPEN, 1 vet VARKEN en 1 LOOPVARKEN, 1000 bos ROGGE- en TARWESTROO. Onmiddelijk daarna: 10 Petroleumvaten, 12 verschillende VATEN, 10 KISTEN, een WINKEL- KOFFIJMOLEN, een LICHTKOZIJNeen partjjtje oude STEEN, DAKPANNEN en AFBRAAK, een pan- doeken BUSeen WINDDEUReen eikenhouten UITTREKTAFELSTOELEN en meer. De Notaris Mr. J. MOOLENBÜRGH 1te Zierikzee zal, op Vrjjdae: dcu 7" Mei 1875, des voormiddags om 10 ure, ten verzoeke van en op het Hoefje bewoond door de Erven P. JANSE BOOT, aan het Moriaanshoofd onder Kerkioerve, publiek presenteren te verkoopen Eene partij BEESTIALEN, bestaande in 1 PAARD7 MELKKOEIJEN1 twee jarige VAARZEN, 1 eenjarige STIER, 7 KALVEREN, 2 KARNHONDEN met HOK en KETTING, 10 HOENDERS en 1 HAAN, alsmede eenige Bouw- en Melkgereedschappen waaronder 2 DRIELING WAGENS op jjzeren assen, 1 PLOEG. 1 EGGE, 1 SLEPER, BAKSLEDE, KLOET- SCHUIT, WATERBAK, SCHAAFBANK met jjzeren schroef, 1 KELDER WINDSLIJPSTEEN, KARN TONNEN, TOBBEN. EMMERS, TIMMERMANS- en RIETDEKKERS-GEREEDSCHAPPEN, 2 MESTPUT TEN en eene partjj STROO. Voorts eenige MEUBIL AIREGOKDE- KEN, waaronder 1 KABINET, 2 LATAFELS, 1 LESSENAAR, 1 KAST KLOK1 BAROMETER, 2 PLUIM BEDDEN met toebehooren; TAFELS, STOELEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, IJZER-, GLAS-en AAR DEWERK en eenig zeer «>u<l PORCELEIN. De Notaris Mr. J. MOOLENBÜRGH, te Zierikzee zal, op don IS Mei e. Ir.'s namiddags 2 urein de herberg van D. van Bloois te Dreischor ten verzoeke van de Weduwe en Erven van J. VATTE- KANNE aldaar, publiek presenteren te verkoopen Een WOONHUIS, SCHUUR, TUIN <»u ERF, staande en gelegen te Dreischor, kadastraal bekend sectie C Nos. 634, 635 en 703, groot 19 Area 40 Centiares. 1 Hectare ll> Aren 70 CentiuriH WEILAND, EN 2 Hectares 53 Ares Bouwland, gelegen aldaar, kadastraal bekend sectic C Nob. 234 en 246. Alles nader bjj biljetten te omschrjjven. Uit de hand te Pachten BIJ WIJZE VAN INSCHRIJVING vóór of o|» 81) dey,<T bjj Mr. C. van der LEK DE CLERCQ te Zierikzee: 1.61,90 Centiaren WEILAND, vroeger in pacht bjj DROOGENDIJKgelegen aan den Blooten weg onder Nieuwerkerk. HOOR VERDORRING VAN WOONPIMS I lift de liniKl te loop: qör EEN IN 1874 NIEUWEN STEENEN met HUIS en ERVE. To bevragen by M. L. van VESSEM, Molenaar te Hoedekenskerke. Brieven franco. Er kan des verkiezende /4000 als eerste hypot heek ad f5 procent op gevestigd bljjven. Wordt te koop aangeboden op eene der plaatsen in Walcheren F,ENE BROOD- EN KLEINGOEOBAKKERIJ; te bevragen met franco brieven onder lettor P bij den Boekhandelaar F. B. den BOER te Middelburg. Uit de hand te koop: ARE GEE TêÊl188 EEN VOOR WEINIGE JAREN NIEUW, HECHT EN STERK GEBOUWD groot ruim T'O tonnenmet completen INVENTARIS. Franco to bevragen bij J. H. DOMENIE te Middel burg, alwaar het schip ter bezichtiging ligt. TE koop: 1 veulendragend Merriepaard en <*eu driejarig RUINPAAUDdes- verkiezende beide trouw, mak en zonder gebroken by LEENDERT FASOL te Renesse. TE KOOF: Eene partij puike MEST, bestaande voornameljjk uit 8'FKAATMEST en OFElt en liggende te Zierikzee. Te bevragen bjj M. BEIJE Jz.Breêstraat C 312 te Zierikzee TE H U U Rï tegen HALF MEI a. s., een llinlc burger WOONHUIS, met 4 K A M E R S op de Nieuwe Haven te Zierikzeete bevragen bij de Wed. P. APPELS ZOON aldaar. Nog voorhanden voor de zaai: Zuivere ZOMER-TARWB, ZOMEIl- en CHEVALIER. GERST, HAVER, WITTE- en BRUINE BOONEN puik KLAVER en LUCERNZAAI) KARWEI- en MOSTERDZAAD, ZOMER-KOOI.ZAAI), MANGEL- en SUIKERPEENZAAD, AJUINZAAD en WIKKEN, bjj Zierikzee. J. vun55i-.13s Verrenieuwslraat. IN LOSSING: Een schip Itorto en lnu«?o FRIESSCHE TURF adres bij J. SCHOENMAKERS, Schoorsteenveger. RAZAR. Nieuwen voorraad. Borstelwerkfabriek. Tapijten, Karpetten, Loopers, Denrkleedjes, Blok- en Biezenmatten. Borstelwerk, Zeemen, Sponzen, Dweilen, Hout- en Blikwerk. Porcelein en metaal Serviezen, Kristal- en Glaswerk, Bloemenstaanders. Wollen- en wasdoek Tafelkleeden, Petroleumlampen en Kroonen. Petroleum-kooktoestellen, Kinderwagens, Ledekanten, Wiegen, enz. Reistasschen en necessaires, Spoormanden, Koffers, Wandelstokken. Parasols, En tont ess, Parapluies, 'l'uinstokken, Stoelen, Tafels. Japansch- en Chineesch Verlakt en Porcelein, Odeurs, Eau de Cologne. Beelden, Groepen, nieuw-zilver Artikelen, Parures en verdere Luxe-artikelen. J. db JONG ZIJLSTRA. te ROTTERDAM, Wijnstraat No. 70, fabriekanten van HOOFD-AGENT VOOR DE PROVINCIE ZEELAND M. LOCKER de HRUIJNE te Noordwelle. Voor Noord- en Zuid-Beveland nadere inlichtingen te bekomen bij J. J. OCHTMAN te Goes. Voor Schouwen en Duiveland bij den HOOFD-AGENT. Voor Tholen en Sl.-Philipsland bij van GORSEL te Tholen. Voor Zeeuwsch-Vlaanderen bij A. BATENBURG te Neuzen S. OCHTMAN, Jz., bericht den ontvangst der nieuwe dessins BEHANGSELPAPIER en RAND, MOIRÉ-, MAR MER- en HOVTPAPIER; levert en vervaardigt alle soorten van Papieren-Gordijnen. Schoorsteenstukken in alle maten; alles tot Fabrieksprijzen. Op aanvrage worden de staalboeken ook buiten de slad ter bezigtiging gezonden. De ondergeteekenden geven met deze kennis dat zij door do Heeren LUTÈIJN en COMP., WEK BROUWERS te Mid delburg, zijn aangesteld als AGENTEN voor Zierikzee en omstreken. HERTSTEIN Co. UITSLAG Verloting A. HOOGEN- f BOOM te licnesae, 17 April 1875. GEVALLEN PRIJZEN op Nos. 9, 40, 47, 65, 72, 79, 100, 104, 113, 129, 141, 158, 161, 194, 207, 220, 221, 222, 227, 229, 230, 232, 234, 235, 237, 238, 242 en 245. In een klein burgergezin te Zierikzee bestaat gelegenheid kit PLAATSING van 1 A 8 JONGELIEDEN. Te bevragen bjj de Uitgevers dezes. MIDDELBURGSCHE en BRABANTSCHE BIEREN, OF FUST FIV OF FLESSCHEN, te bekomen bjj HERTSTEIN C°. ER BIEDT ZICH AAN MET MEI een ongehuwde BOEREN-KNECHT, geschikt voor alle werken tegen matig loon. Adres Uitgevers dezes. TERSTOND BENOOD1GD OO.» KLEERMAKERS-KNECHT of NOODHULP, by W. VLAANDER te Dreischor. S M I I)S K NECH T. Een SMIDSKNECHT, het boeren werk verstaande, kan DA DELIJK of met 1 MEI geplaatst worden bij A. RIEDEMr. Smid k Rozen burg bjj Maassluis. Brieven francoliefst in persoon. TERSTOND EEN BEKWAME SCHILDERS-KNECHT benoodigd, voor 3 A 4 maanden, of iemand die 3 it 4 jaar op het vak is werkzaam geweest, tot November a. s. bjj L. K. van ZALTBOMMEL te Poortvliet. Een bekwame SCHILDERS-KNECHT benoodigd tegen hoog loonby L. van SPLUNDBR te Sliedrccht. Mejuffvrouw Van KEMPEN vraagt een S T R IJ K S T E R. I Ttt«<>ver«l DE LOOZE Jk WA ALK» Snelpersdrukkerjj van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 65. Patent "Star" Grass Mower. 11 H. LANDBOUWERS voornemens zijnde zicb een GRAS MAAI MACHINE aan te schaffen, worden opmerkzaam gemaakt op de gunstig bekende „STAR MOWER." Deze Machine wordt met inbegrip van twee messen en alle verdere daarbij beboorende extra's geheel compleet geleverd k 245. Orders worden spoedig ingewacht door Bergen-op-Zoom. VOO RB EI J TEL C°. 375,0 0 Duitsebe Rijks Mark of 218,570 Gulden j moeten in het gelukkig.sk geval als grootste prjjs 5 gewonnen worden in «L- loot- tloit 8taat tfoodgf-keuHle Hnnibur^pfche Ik moto GELDVEltLOTlN G, 4 bestaande uit 88,500 LOTEN, waarvan -4i2,f500 (dus veel meer dan de helft.) die in weinige maanden gewonnen moekn worden. De Hoofdprjjs event. R. MARK 375,000, speciel 250,000, 125,000, 80,000, 60,000, 50,000, 40 000, 36,000, 3 a 30,000, 24,000, 2 it 20,000, 18,000, 8 it 15,000, 9 ii 12,000, 12 it 10,000, 34 it 6000, 5 it 4800, 40 it 4000, 3 it 3600,203 a 2400, 5 5 1800, 1500, 412 it 1200, 512 it 600,12 it 360, 597 it 300, 4 it 240, 19,300 it 131 etc. De uitbetaling der prijzen geschiedt prompt onder toanrhorg van den Staat. Volgens het plan koet voor de eerste trekking 1 geheel orgineel Lot fl 3,50, 1 half 1,75, 1 kwart 0,90. Deze door den Staat gewaarborgde originele Loten zijn tegen inzending van het bedrag in Munt- of Bankpapier, Coupons of Postzegels of door overmaking van hetzelve per Postwissel bij mij k bekomen. Bij elke besklling voeg ik gratis een officieel plan der trekkingen en zend geregeld de lijskn van de uitgekomeno nommers, terwijl ik bereid ben die ophelderingen k gevendie men mjj vragen zal. Deze verlotingen die de grootste voordeelen aanbieden en waarin zeer vele kapitale prijzen voorkomen, voldoen tevens aan alle aanspraken der deelnemers kn opzigto van Staats toezigt en waarborg voor de stipte uitbetaling der prijzen. Daar mijne voorraad Loten nog maar klein is, en tegen den dag der trekking de orders immer zeer talrijk inkomen, zoo gelieve men zjjne be- stellingen ten spoedigste, immer voor den 18 MEI nniistnnnde te willen zendon aan Albert Friedheim, Bankier Wisselhandelaar. HAMBURG. De Correspondentie geschiedt in de Hollandsche taal.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2