ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 3551. 3tsle«Jaarg. Zaturdag 24 April 1875 Verschjjnt DINGSDAG, DONDEBDAG en ZATURBAG. De prjjs per 8 maanden is 1,80, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddagB 10 ure bezorgd worden. Rij dil No. behoort een BIJVOEGSEL, bevattende: Algemeen Overzicht, Nieuws tijdingen, Kerknieuws, Gemengde Berigten en Inge zonden Stukken. VERKIEZING. Niettegenstaande de afdeeling der Vereeniging tot bevordering van Volksonderwijs de heer GILJAM tol candidaal heeft gesteld voor de vacature in den Gemeenteraad, wenschen wij aan onze lezers de redenen te ontvouwen, die ons nopen de candi- daluur van Jhr. Mr. J. W. D. Sehuurbeque Boeije te blijven voorslaan. Vooraf veroorloven wij ons de opmerking dat er gevaar beslaat, dat het schoone doel dat de jeugdige Vereeniging zich voorstelt 2al verloren gaan, omdat zij den schijn op zich landt in eene politieke Ver eeniging te ontaarden. Met het stelleu toch van een candidaal voor deze vacature zouden wij mcenen, dat zij zich buiten haar kring beweegthel huis houdelijk reglement toch bepaalt, dat zij (de Ver eeniging) handelend optreedtindien er gevaar bestaat voor het Volksonderwijs. Dil gevaar nu is niet aanwezig, daar van de 12 thans zitting heb bende raadsleden I I voorstanders van het neutraal openbaar onderwijs zijn en hel zeker is, dat ook zonder de lusschenkomst der Vereeniging thans een voorstander zou worden gekozenomdat de drie genoemde candidaten, de hccren MAZURE, G1LJAM en BOEIJE, allen besliste voorstanders van hel openbaar onderwijs zijn. Meermalen hebben wij reeds den wensch uitge sproken, dat hier mogl worden opgerigt eene liberale kicsvereeniging, en van harte zouden wij dil toe juichen, maar dat onze afdeeling Volksonderwijs eene verkapte kiesvereeniging zou worden zouden wij zeer betreuren, ter wille van het schoone doel dal zij zich voorstelt. Na het bedanken van den heer MAZUREis de keuze beperkt tusschen dehceren BOEIJE en GILJAM. Wij blijven aan eerstgenoemde de voorkeur geven, omdat wij voor de behartiging der gemeentebelan gen meer heil verwachten van hem dan van den heer GILJAM. De heer BOEIJE, toegerust met algemeene ont wikkeling en kennis van zaken, in den krachtvollen leeftijd van 50 jarengeeft meer waarborg dal hij onze belangen zal weten te behartigen, dan de heer GILJAM, die juist het dubbele van dien leeftijd heeft bereikt. Wij blijven dus aanbevelen en wekken de kiezers op om aanstaanden Dingsdug hunne stemmen uil te brengen op den heer Jhr. Mr. J. W D. .Sehuurbeque Boeije. Kennisgeving. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter ken nis van de Ingezetenendat er op Zaterdag den 24 April e. k.des namiddags te één uur, op het Raadhuis alhiereene openbare Vergadering van den Gemeente-Raad zal gehouden worden. Zierikzee, den 21 April 1875. De Burgemeester, v.CITTERS. Znlton tor tnfol te brengen Ingekomen brieven en rekeningen. Verzoekschrift van M. Franken Jz., om uitstel voor de oplevering van aangenomen werk. Id. M. Franken Az. om een gedeelte van het brandpad »de Molleman" in koop of in erfpacht te verkrjjgen. Id. van de Spoorbootroaat- scbappjj, betrekkelijk het aanleggen van een keibank of bankhelling in de haven. Nadere voorstellen van de Commissie voor dc Gasfabriek, in verband met het besluit tot reorganisatie. Voorstel tot het maken van een waterloop onder een gedeelte der straat aan de Zuidzjjde der Oude Haven. Benoeming van Commis- siën enz. Nieuwstijdingen. Grnvenhage, 23 April. De Regering heeft aan de Tweede Kamer voorgesteldomnevens de zilveren standpenningen in te voeren gouden tien en vijfgulden stukken. Tot 1 January 1877 bljjft de aan munting van zilveren standpenningen, anders dan voor rekening van den Staat, geschorst. Dit treedt in werking met 1 Julij 1875. De Regering betoogt in de memorie dat het zilver als standaard9-metaal terrein heeft ver loren dat het voorstel niet is dubbele standaard en ook niet enkel gouden standaardmaar dat men zich bepalen wil tot opening van de gelegenheid om goud aan te munten. Bre<Ia, 21 April. Gisteren namiddag omstreeks 5 uron sprong nabij het station van den spoorweg alhier een man in net water. Een paar arbeiders zulks ziendesnelden dadeljjk te zjjner hulp toe en deden al het mogelijke om den ongelukkige te redden, doch deze wees haistarrig alle redmiddelen die zjj hem toereikten van de hand en verdween in de diepte waaruit zijn ljjk een half uur later werd opgehaald dat dadeljjk naar het stedeljjk ziekenhuis is overge- bragt. Men vond by den drenkeling o. a. een zak boekje waaruit bleekdat hij was genaamd Guilaume Swan 34 jaren oud, zand vormer, laatst gedomicilieerd te Antwerpeu. Hjj had ook een kistje met zandvor- meragereedsehap en een pak kleederen bij zich, welke hjj in de wachtkamer van het station had achterge laten. De oorzaak van dezen zelfmoord is onbekend. Zierik/.ee, 23 April. Alhier is uitgegeven een valsche gulden met het jaartal 1863, die volgens onderzoek door het Muntcollegie is gegoten in eenon vorm, vervaardigd naar eenon echten gulden, wegende 7'/jp gram, bestaande uit tin, sporen koper, ijzer, antimonium en uiterst zwakke sporen lood. In de Maandag avond gehouden bijeenkomst van de leden der vereeniging »de Ambachtsschool to Goes", werd de mededeeling gedaandat de kosten der op- rigting van de school gevonden zjjn uit de vrjjwillige inschrjjvingen van belangstellenden. Tevens werd me degedeeld dat het aantal toegetreden leden thans reeds ongeveer een 60tal bedroeg, waarvan intnsschen slechts 1 buiten de gemeente. Aan contributie en vrijwillige bjjdragen van deze 60 leden kwam echter nog slechte eene som van ƒ212.50 jaarlijks beschik baar om do school te dry venen daar deze som daartoe niet toereikend iswerd krachtens de statuten besloten subsidie te vragen aan de gemeentede provincie en aan eenige andere collegiënop wier weg het ligt eene zaak als deze te steunen. Het voorloopig bestuur werd als definitief bestuur gekozen en als zoodanig de uitvoering der genomen besluiten daaraan opgedragen, benevens het ontwerpen van een reglementvoor de school zelvedat binnen korten tjjd' aan de goedkeuring der leden zal worden onderworpen. Uit het bestuur werden later de heeren Dr. A. W. van Campen tot voorzitterJ. J. Ochtman tot secretaris en A. de Beste tot penningmeester ge kozen. Ingezoudeii Stukken. Mkklolburg, 20 April '75. Zyn er by a ook al dolle houden? Zoo niet dan mag men dit waarschijnlijk toeschrijven aan het vele water dat tusschen de plaats uwer inwoning en de mjjne gelegen is. Hier is het woord lion<l>«<lol- lieitl aan de orde van den dag. Het gekef dier viervoeters wordt niet meer geboord en hun aantal dat men op "straat ontmoet is niet legiodiewelke nog met de buitenlucht begenadigd worden, pronken met een muilbanddie volgens model moet zyn. Misschien heeft deze of gene uit uw stad het voor nemen ten onzent te komen het kon best gebeuren dat hy van zyn plan afzag als hjj deze regelen las en om hem nu niet al te veel op zyn dood te maken, wil ik eens melden wat men mjj gemeld heeft en wat in een onzer bladen gestaan heeft omtrent den oor sprong van het hedendaagsche angstverwekkende gerucht der lioudHdolliekl. Daarvoor moeten wjj naar Vlissingen, naar de haven werken. Daar woont in een dier groote gebouwen, die men het havenstation noemt, een persoon, die met het toezicht aldaar belast is. Dat toezicht stel ik mjj voor, moet zich hoofdzakelijk bepalen tot het oppassen dat dat gebouw niet wegloopt, want treinen gaan of komen daar voorloopig nog niet, zoodat ik bjjna zou durven denken, dat de werkzaamheden van genoemden chef, zoo niet nuldan toch heel gering zyn. Daar een mensch toch behoefte gevoelt aan bozigheid, zoo is het zeer natuurlyk dat hjj zyn gedachten ergens op zet en onwillekeurig zyn aandacht bepaald tot het vak van veeartsenijkunde. Het komt mij voor dat het wol mogeljjk zou kunnen wezen, dat dit wellicht hier het geval heeft kunnen zjjn. Want luister: Eenige dagen geleden bespeurt onze chef dat zjjn hondje zoo raar doet; hij vertrouwt dat niet on by eeno zeer nauwkourige beschouwing komt hot hem voor dat deze verschijnselen die der lioiulMdolheid zjjn. Lang beraad is hier nadeelig. Een wachter moet ontboden zjjn en deze stapt op bevel van bedoelden heer met de hond onder zjjn armen naar Watervliet en verdrinkt hem Wat schjint er nog meer gebeurd te zjjn? Bedoeld bondjo bad eenige dogen te voren een anderen hond gebeten, dio het onregtvnardig verlof had genomen van cerstgenoemden oen kluifje af te pakken; do eerste daarmede niet zeer ingenomen grjjpt en bjjt zijne tegenpartjjzeer natnnrijjkDoch dos te vreeseljjker is nu do tjjdiog dat de bijtende hond «lol is geworden en de gebet»n nond zal nu natuurlyk ook «lol worden. Om kort to gaan de politie gaat aan 't zoeken vindt den hond en schiet dozen néér. Arm dier! En nn moot de ]»oii«lt4<lolIici«l uitgebroken zjjn of staat op het punt om uit to broken. Muilbanden moeten worden aangeschaft en alle honden zonder onderscheid worden veroordeeld tot deze gedoelteljjko en tjjdeljike gevangenschap, waardoor do blikslagers een ongehoorde drukte verkeeren, zoodat het spreek woord hier ook van toepassing genoomd kan worden »A quelque chose malheur est bon." Zoo stierven die twee hondjes als martelaars voor d' eer Welk een reddende engol is do man geweest, die op de gedachte kwam dat zjjn hond «lol was! Hoeveel men9cben hadden «lol kunnen wordenzoo zjj per ongeluk even als hond no. 2 waren gebeten geworden! De rampen waren niet te voorzien geweestDat Middelburgs en Ylissingens ingezetenen dankbaar zjjn voor zoo een edele daad, wie zou daaraan twjjfelen I Ik heb het geluk nooit geemaakt een «lollou hond te ontmoeten. Ik kan dus ook moeieljjk zeggen hoo een «folio hond doet. Maar mjj komt het nog al twjjfelachtig voor of dc waarnemingen van den chef juist zjjn geweest. Het schjjnt mjj zoo zonderling toe dat een <lolle hond zich zoo gemakkeljjk laat op pakken en zich als een lam ter slachtbank laat leiden. Ik dacht dat een «lollo hond heel andera deed. Zouden de waarnemingen, die door den chef zjjn gedaan soms ook «1olI«»r kunnen wezen dan de «lolle hond zelf was Of is het zoo «lol gedaan van een hond, wanneer hjj dengenen bjjt, die hem een beentje of kluifje afpakt? Dat is zeker, dat voor houders van honden de waar nemingen clol vervelend zijn geweest. Zooal9 ik uit een ingezonden stuk vernam moet de naam van genoemden heer zjjn war» Duffelen. Ik voeg dezen er bij om niet te venvarren. Er zyn in "Vlissingen twee stations en dus twee chefs. Eere wien eere toekomt 1 Nu genoeg over dolle honden Heden middag vernam ik dat Gedeputeerde (Staten het besluit van den Gemeenteraad van Middelburg hebben goedgekeurd om het gevraagde gedeelte van de kaai af te staan bestemd voor het droogdok. Men zal nu weldra een aanvang zien maken met dit grootache werk. De dag, waarop die plaats zal hebben, mag voor Middelburg wel een blijde dag genoemd worden waarschjjnlyk zal Neêrlands driekleur dan wel uit vele woningen wapperen. Zoo iets te doen zou toch zeker niet kunnen genoemd worden «lol gehandeld te hebben Komt er aan de eeno zijde van ons eiland leven en beweging, aan de westeljjke kant, op het naburig Westkapelle, is de armoede onder tal van huisgezinnen tot den hoogsten trap gestegenGebrek, letterlyk gebrek heerscht er! Ik sprak iemand, die my zeide aat hjj tot Kleverskerke toe werk was gaan zoeken en het niet vinden kon; hy had acht uur geloopen, zonder eten of drinken. Een ander huisgezin, bestaande uit manvrouw en vjjf kinderen, werd 's morgens wakker met de gedachten niet9 tot lafenis in huis to hebben. Aardappelschillen en oude paarden dienen tot voedselkortom de ellende is groot. Voor weinige dagen stonden 300 djjkwerkers aan den Westkap. dyk op werk te wachtener komt werk, doch slechts voor tien; het lot bepaalt de uitverkorenen. Voorzeker handelt hjj, die de band dor liefdadigheid aan deze ongelukkige uitstrekt, gansch niet «lol Zooals ik u meldde is de familie Decker alhier ge arriveerd. De naam zweeft op aller lippen. .Kijk, ctet is nu mevrouw Decker met haar dochter," zegt deze, een ander roept weer heel verwonderd uit.daar heb je den zoon van mjjnheer Decker;" bjj weder een ander wekt de heer van Leeuwen een ongekende verwonde ring, voorzeker voortspruitende uit de fabelachtige verhalen van zyne rjjkdomkyk zoo iets zou ik nu bijna met den naam van «lol gaan bestempelen niet dat ik niet waardeeren zou wat het zeggen wil een firma binnen zyne muren te hebben zooals die der heeren Zeylen en Deckerdat zou hoogst «lol zyn maar ik doe de vraag: wie de firma genoopt heeft hierheen te komen: Middelburg zelf dan wel de werken. Laat ieder werkman, ieder Middelburger, ieder nering doende liever zyn erkentelijkheid toonen met genoemde overkomst door bereidwilligheid, gedienstigheid, werk zaamheid, billyke behandeling en wat dies meer zjj, iegens zjjn nieuwe etadgenootendan wel door een kruipachtig hoofdontblootendat voor bewoners vaD plaatsen als Rotterdam ongekend en dol vervelend is. Voor ditmaal tot dusverre. Een volgende maal hoop ik uwen lezers te kunnen melden dat de lionds- «lollieid maar een dolle gedachte is geweest 8TOOMBOOTDIEN8T Middelburg en Zierikzee CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERIKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. April 1875. Van MIDDELBURG: Zaturd. 24 's morg. 7,— u 24 's nam. 3,30 Zondag 25 3,30 Maand. 26 3,30 Dingad. 27's morg. 10,— Woensd. 28 's nam. 3,30 Dond. 29 3,30 Vrjjdag 30 3,30 Van ZIERIKZEE: Zaturd. 24 's morg. 11,- Zondag 25 Maand. 26 Dingsd. 27 Woensd.28 Dond. 29 Vrjjdag i 7,— 7,-1 11,— 6,— fthbertentiën. Ondertrouwd i S. A. VAK VEULEN Zierikzee, 22 April 1875. Algemeene kennisgeving. A. vak DEK WERF. Ondortrou W«1 s ANTONIE DÜIJNHOÜWER Sz. en Brouwershaven, HELENA BROUWERS Ld. 24 April 1875. Algemeene kennisgeving. Getrouwd Brouwersha ven, 21 April 1875. J. R. OÜTERMANS en M. P. BOLÜIJT. Getrouwd Elkerzer, 21 April 1875. J. de KOK Sz. W. M. de WITTE Bd. Getrouwd Colt jnspla at, 22 April 1875. DAVID de JONGE en TEÜNA JASPRINA BREAS. Getrouwd: oosterland, 2 3 April 1 8 75. M. C. BROUWER J.Hd. Retonrkaarten uitgezonderd Wolfaarts- djjksche veer tot de helft der stoombootvracht voor de terugreis, geldig gedurende eene maand. Dito vrjj van stoombootvracht voor de eerstvolgende terugreis. Prjjzon der Boter en Ejjeren. Ziektezee, 22 April 1875. Boter laagste koers 0,52' en hoogste koers ƒ0,571 per 5 hectogrammen. Kip-Eyeren laagste koers ƒ0,55 en hoogste koers ƒ0,671 per 25 stuks. Den inzenders van Advertentiën wordt herinnerd, dat dezelve kunnen worden ingezonden uiterlijk tot des morgens 10 ure op den dag der uitgave. Later komende, moeten dezelve blyven liggen tot het volgend No. Bevallen van een' Zoon, P. de VLIEGER, geb. Vis. Sciidddsbedks, 22 April „1875. Op den 19 dezer ontvingen wjj de treurige tjjding dat onze pleegzoon PIETER WESTDORP op eene noodlottige wjjze is overleden te Grand-Rapids Noord-Amerika. Anna-Jacoba-Polder, JAN de BLAAI en 21 April 1875. PIETERNKLLA KOLIJN. Eenige kennisgeving. Voor de vele bewyzen van deelneming, onder vonden bij de ziekte en het overljjden van haren echt genoot IZAAK STRUIJK, betuigt de ondergeteekende ook namens hare kinderen en behuwd-kinderen, haren linrt«>mi«*n dunk. Ziekikzee, Wed. I. STRUIJK, 16 April 1875. Geelhoed. De ondergeteekende betuigt ook namens zyne ouders zjjnen linrtolijkcn dank voor de vele belangstelling, hem gedurende zyne ziekte betoond. J. OCHTMAN Sz. Stads Naai- en Breischool. Zy, die hunne kindoren, welke de lagere school mot een eervol getuigschrift hebben verlatenop de Naaischool wenschen te zien toegelatenkunnen zich daartoe aanmelden DingHdntï 27 April e. lc. des namiddags van 05 tot 3 uur, bij Mevr. de Wed. de JONGE (Havenpoort.) E. A. REMY, Secretaris. De ondergeteekende, vernomen hebbende dat wordt ruohtbnar gemaakt, dat de advertentie, voorkomende in den Nieuwsbode van 22 April jl, behelzende HUWELIJKS-AANVRAAG" door hem of namens hem ter plaatsing is aangeboden, gevoelt zich verpligt, ten einde bet weldenkend publiek voor »uis«lol«liiijr te vrjjwarenopenlijk te ver klaren dat hjj van dergeljjk middel nimmer tre- bruik li«?oft gemankt, waarom hjj zich fernst op de uitgevers en het personeel der drukkerij an beroepen, zoodat hjj van genoemde advertentie niets weet. Hij verzoekt daarom het waarheidlievend publiek indien iemand hem eenige inlichting kan geven wie bedoelde onwaarheid uitstrooid dan de goedheid te hebben hem die te verleenen. Zierikzee, C. BIERENS, 23 April 1875. Rijks-Ambtenaar. AANBEVELING. De ondergeteekende kan niet nalaten om het lid maatschap in de Al^einconc BrjjmiVni»- Manteohuppij >DE VOORZORG", gevestigd te Rotterdam aan te bevelendaar hjj zeer tevreden is over de uitlcr^sriiic; door tusschenkomst van den Agent A. GEELHOED te Renessegenoten hy het overljjden van zyn kind. Noordwelle, (Was get.) JOHANNES CLEMENT. 13 April 1875. P.8. Op alle plaatsen waar genoemde Maatschappy nog niet vertegenwoordigd wordtkunnen AGENTEN of BODEN tegen goede provisie geplaatst worden. Brieven franco aan de Directie in de Boomgaardslaan 93 te Rotterdam. De AFDEELING ZIERIKZEE, der 1^^^ Vereeniging VOLKSONDERWIJSbeveelt met het oog op de belangen van het onderwijs den heer A. GILJAM aan voor de vervulling der vacature in den Gemeente raad ontstaan door het vertrek van Mr. J. A. BOLLE. Alle vrienden van het openbaar onderwysdie by den tegenwoordigen heftigen stryd om de school met ons vaD meeniDg zijndat de samenstelling der ge meenteraden ten dien opzichte van het hoogste gewicht isworden met aandrang nitgenoodigd op Dmgsdag 27 April a. e.getrouw ter stembus op te komen en hunne stem uit te brengen op onzen candidaat A. GILJAM. Zierikzee, den 22 April 1875. J. HEIJSE, Voorzitter. SCHURINGA, Secretaris. By de aanstaande verkiezing van een Lid voor den Gemeenteraad zullen vele Kiezers hunne stemmen uitbrengen op Jhr.Mr J. W. D. Sehuurbeque Boeije, aan wien zjj verre de voorkeur geven boven den Heer GILJAM, aie volstrekt onbekend is met het belang dezer Gemeente. By de aanstaande Verkiezing voor een Lid van den Gemeenteraad, bevelen wy onzen Mede-Kiezers met aandrang aande Heer A. GILJAM, Oud-Wethouder der gemeente Ouwerkerk. EENIGE KIEZERS. Met genoegen hebben eenige Kiezers gezien de aanbeveling van Jhr. Mr. J. W. I). Sehuurbeque Boeije, in wien zjj vertrouwen dat onze Gemeenteraad een kundig en degeljjk lid zal winnen. Zyne bekendheid met onzen plaatseljjken toestand gevoegd aan zjjne algemeene kennis geven ons de beste waarborgen dat hjj zyne plaats met eere zal innemen. Benige Kiezers, die alleen het belang der gemeente op het oog hébben. Gem eenteraad s-Verkiezi ng. KIEZE'RSÏ Bjj de aanstaande verkiezing voor een lid van den Gemeenteraadop Dingsdag 27 April a. s.zyn wjj voornemens onze stem uit te brengen op den heer A. GIL JAM, oud- Wethouder der gemeente Ouwerkerk een man die door zyne onaf hankelyke positie en goede bekendheid met Gemeentezakenten volle verdient in onzen Raad zitting te nemen. Wy bevelen U onzen Kandidaat dan ook met allen aandrang aanlaat alle onverschilligheid varen, komt getrouw ter stembus en stemt met ons de heer A. GILJAM. EENIGE KIEZERS. Vele Kiezers, die niet voornemens waren 1^^^ hnnne stemmen uit te brengen op den heer BOEIJEzullen na zyne royale verklaring in zake het ouderwijszijne Candidatuur ondersteunen en wokken hunne Medekiezers op met hen hunne stemmeD uit te brengen op Jhr.Mr. J.W.D. Scl»u»»rt»eq«e Boejje Eenige Kiezers zullen bij de aanstaande verkiezing voor een Lid van den Gemeenteraad hnnne stem uitbrengen op Jhr. Mr. L. VAN CITTERS, Subst.-Griffier bij de Arrondiesemenst-Regtbankeen groot voorstander van het openbaar neutraal onderwys. K1EZEI1 S! Dinsdag 27 April a. s. wordt gjj wederom opgeroe pen tot een verkiezing voor een lid van den Gemeen teraad in plaats van den heer Mr. J. A. BOLLE. Door de vereeniging Volksonderwijs is in hare vergadering van Donderdag 28 April tot kandidaat geproclameerd de heer A. GILJAM, oud-Wethouder der gemeente Ouwerkerk. Wy noodigen U dringend uit, met ons, de kandi daat van die vereeniging te Bteunen en met ons uwe stem uit te brengen op den heer A.. GILJAM. EENIGE KIEZERS. Vooral met het oog op de gewigtige kwestiëu die in den Gemeenteraad aanhangig zyn en zullen komen wekken wij onze Medekiezers op met ons hunne stemmen uit te brengen op «JIix*. Mr. J. W. D. Sehuurbeque Boejje. Aanbesteding van GRIND. Het BESTUUR van het Waterschap Sl. Maartensdijk, Provincie Zeeland, zal op Zfitiircliiir den 1 Mol 18»'7's5des namiddags ten 4 ure, ten Gemeente huize aldaar, in het openbaar bjj inschrijving AANBESTEDEN: Het leveren van 275 kubieke Meters - GRIND, op den wal. Den belanghebbenden wordt bekend gemaakt, dat zy of wel een gemachtigde in persoon bjj de beste ding moeten tegenwoordig zyndaar geene inschrjj-' vingsbiljetten per brief gezonden, worden aangenomen St. Maartensdijk, den 22 April 1875. Het bestuur voornoemd, J. LUIJK, Dijkgraaf. J. L. de CASEMBROOT, Ontvanger-Griffier.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1