Till MERMÖHFFAIIH MEUBILAIRE GOEDEREN, GroothandeTin STEENKOLEN, van FRANS ÏÏAN1EL en C°, te RUHR0RT. WINDK0RENM0LEN iOftDIAix-wyw Insecte-poeder Vicat HUWELIJKS-AANVRAAG. STOOM U O O T 1) I lii N si T tus8chbn Zierikzee en Rotterdam en tu8schen gelegen plaatsen. Afvaarturen in April 1875. Van ZIERIKZEE: Zondag 25 's nam. 2,— u. Woensd. 28 's morg. 6,— Vrjjdag 80 7,— Van ROTTERDAM: Dingad. 27 'a morg. 9,30 u. Dond. 29 9 30» 8TOOMBOOTDIEN8T van Middelburg op Rotterdam. April 1875. Van MIDDELBURG Vrjjdag 23 'smorg. 11,n. Zondag 25 6, Maand. 26 6, Dingad. 27 6,— Woensd. 28 6,— Dond. 29 6, Vrjjdag 30 7,- Van ROTTERDAM: Vrijdag 23 's morg. 10,30 u. Zaturd. 24 10,30» Maand. 26 'a midd. 12, Dinged. 27 12,-» Woensd. 28 12,— Dond. 29 12,- Vrjjdag 30 IN DIRECT CORRESPONDERENDE WAGENDIENST: Van Zierikzee, Hotel van OPPEN, afrid 1 uur na af vaart van Middelburg en 2 uur na afvaart van Rotterdam. Afvaart van Zijpe naar Rotterdam nimmer vroeger dan 3 uur na afvaart van Middelburg. SJfcbetUniteu. 5jurigo Echtvereeuiging van JOOST de BIL CORNELIA KOOLE. Dreischor, 19 April 1875. Hunne dankbare kinderen. Stads Naai- en Breischool. Zg, die hunne hinfleren, welke de lagere school met een eervol getuigschrift hebben verlatenop de Naaischool wenschen te zien toegelatenkunnen zich daartoe aanmelden DinggWhitf '~7 April e. Ir. des namiddags van 3 tot 3 uur, bjj Mevr. de Wed. de JONGE (Havenpoort.) E. A. REMY, Secretaris. VOLKSONDER W1JST VERGADERING op Dondordag 3S April, 's avonds te 7 ure, in het HOTEL DE WEERD, Meelstraal. Bespreking der ophandene verkiezing, etc. Namens 't Bestuur, HEIJSE, Voorzitter. SCHURINGA, Secretaris. Het POLDERBESTUUR van Dreischor maakt bekend dat het ONTWERP der POLDER BEG RO OTIN G over het dienstjaar 187s/g voor belanghebendenbjj afschrift tegen betaling verkrjjgbaar, van af Donderdag 22 dezer gedurende acht dagen ten kantore van den Ontvanger- Griffier ter inzage ia nodergelegd, en dat de algemceno Vergadering van Ingelanden zal gehouden worden op Vr\jdng 30 April lr., des namiddags ten half vier ure, bjj D. van Bloots te Dreischor. Dreischor, 22 April 1875. Het polderbestuur voornoemd, J.' van der LTNDE, Dijkgraaf. P. GOEMANS Johz., Ontvanger-Griffier. A AN BEVEL ING. Dc ondergoteekendo kan niet nalaten om het lid maatschap in de Algeinoonc llegrnfeniK- MnntNohappij »DE VOORZORGgevestigd te Rotterdamaan te bevelendaar hjj zeer tevreden is over de nltlccei-injBT door tnsschenkomst van den Agent A. GEELHOED te Rencsse, genoten bjj het overljjden van zjjn kind. Noordwelle, Was get.) JOHANNES CLEMENT. 13 April 1875. P.8. Op alle plaatsen waar genoemde Maatschappjj nog niet vertegenwoordigd wordtkunnen AGENTEN of BODEN provisie geplaatst woTden. Brieven franco aan Directie in de Boomgaardslaan 93 te Rotterdam. Met genoegen hebben eonige Kiezers gezien de aanbeveling van Jhr. Mr. J. W. D. Schuurbeque Boeije, in wien zij vertrouwen dat onze Gemeenteraad een kundig en degeljjk lid zal winnen. Zjjne bekendheid met onzen plaatsolijken toestand gevoegd aan zjjne algemoene kennis geven ons de beste waarborgen dat hjj zijne plaats met eere zal innemen. Eenige Kiezers, die alleen het belang der gemeente op het oog hebben. Bjj de aanstaande Verkiezing voor een Lid van den Gemeenteraad, bevelen wjj onzen Mede-Kiezers met aandrang aande Heer A. GIL JAM, Oud-Wethouder der gemeente Ouwerkerk. EENIGE KIEZERS. Op den S MEI 1875, des morgens 11 uur, zullen BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Colijnsplaat, alleen bjj inschrijving A AN BESTEDEN DE LEVERING VAN 700 M.3 (KUBIEK EL) ONDERHOUDSGRIND, waarvan het bestek ter lezing ligt ter Secretarie dier Inschrijvingsbiljetten in te zenden aan den Burge meester te Colijnsplaat. AANBESTEDING. Het DAQELIJKSCH BESTUUR van het Waterschap SCHOUWEN, zal op Woenewlng: den f5 Mei Ï875, des namiddags ten 1 uur, aan het Directie- locaal te Zierikzee AANBESTEDEN: Het vernieuwen en herstellen cl er ge-wone Anrde-, Kram-, Rjjs- en Bteenglodjiingwerken aan liet Waterschap Schouwen, over 1875, in O perceel en. Hot bestek ligt ter inzage aan de Directielocalen van bet Waterschap en is tegen betaling van 25 cent te verkrjjgen bjj den Boekhandelaar van DISHOECK te Zierikzee. De aanwjjzing zal gedurende acht dagen vóór de besteding worden gegeven, terwjjl nadere inlichtingen zjjn te bekomen bg den Waterbouwkundigen Ambte naar te Zierikzee en de Dijkbazen aan de Districten. Zierikzee, 15 April 1875. B. C. CAU Voorzitter. J. L. de JONGEOntvanger-Griffier. AANBESTEDING. HET DAGELIJKSCH BESTUUR van het WATER SCHAP SCHOUWEN zal op llouderdug den 3J> April 1875 des namiddags ten één uuraan 's Landskamer te Zierikzee, in zes perceelen AANBE STEDEN Het SCHOONMAKEN der WA- TERLEIDINGEN van het Water schap Schouwen gedurende cirie achtereenvolgende jareuwaarvan het bestek ter inzage ligt aan 's Lands kamer en tegen betaling van 25 cent te verkrjjgen is bjj den Boek handelaar van Dishoeck te Zierikzee. Inlichtingen zjjn te bekomen bjj de Djjkbazen van Schouwenieder voor zoo veel zjjn district aangaat. Het Dageljjk8cb Bestuur voornoemd B. C. CAU Voorzitter. J. L. de JONGE, Ontvanger-Griffier. De ondergeteekende maakt aan zjjne ge- eerde Stad- en Landgenooten bekend, aat bij zjjne ZAAK. heeft overgedaau aan den beer M. P. VERTON, wien hjj vol vertrouwen mag aanbevelen, daar Z.Ed. sedert 6 jaren zoo bjj voorname Koküi als in Bunhetlmhlcerijeu met veel ambitie werkzaam geweest is. Tevens betuigt hg zguen opregten dunk voor de gedurende vele jaren zoo ruimschoots genoten gunst. Zierikzee. JORD. de HAAN. Ingevolge bovenstaande annonce neemt do ondergeteekende de vrjjheid zich beleef delijk aan te bevelen als Banketbakker, Kok enz. enz. en Kruidenier, zullende hjj trachten door eene nette en prompte be diening de gunst zjjner Stad- en Landgenooten waardig te worden. UEd'. Dw. Dienaar Zierikzee. M. P. VERTON, Confisenr en Pattiaseur. P.8. Hjj is ook voornemens BROOD to bakken van zuivere tarwe, zullende het begin daarmede later geannonceerd worden. De Deurwaarder J. BETHE zal, ten ver- zoeke van den Heer Mr. J. KETJENop Vrgdag «lcu S3 April listTT», des namid dags ten twee ure, in het Hotel »vak Veen" te Zierikzeein het openbaar verkoopen Eene partij MEUBILAIRE- ROERENDE GOEDEREN, waaronder CANAPÉ met trijpbekleed, SALONSTOEL met trópied, DAMESSCHRIJFTAFEL, 2 SCHRIJF CASSETTEN, SPEELTAFEL, FICHESDOOS, MÜZIJK- KASTJE. bronzen KANDELAARS en LUSTRES, 1 DRIELICHTS- on 1 TWEELICHTS GASKROON, porceloinen LAMPEN2 HANGKLOKKENwaarvan een met wekker, KAMERSCHERMPLUTMBED met TOEBEHOOREN, ijzoron WIEG met TOEBEHOOREN, 2 KINDERSTOELEN, Damasten-, Chitson- en witte MEUBELGORDIJNENHORREN, Amcrikaansch HAARDJE, 2 KEUKENKACHELS, KACHEL, 2 ijzeren LEDIKANTEN. 1 stol koperen GEWIGT, WAFEL IJZER, FHiTREERMACHINEKOFFIJMOLEN aan een paal, TUINSTOEL, TOUW- en TAPIJTLOOPERS, een partjj oud TAPIJT, een partjjtje oud PORCELEIN, VOGELKOOIJENZEEFTENmeren BALANS en honton SCHALEN, CIGARENAFKNIPPER, CIGAREN- KASTEN, KRUIKEN, FLESSCHEN, INLEGPOTTEN, VAATWERK, KOFFERS, RE1STASSCHENeono partjj COURANTEN en BOEKEN en veel meer andere GOEDEREN. KIJKDAG daags vóór den verkoop des vooimiddags van 11 tot 1 ure en des namiddags van 4 tot 6 ure. Do Notaris J. van der BENT zal, op Woeiiwlng don 28 April 1875, 'na afloop der veiling van Beestiaal enz.op het hoeijo van do Wed. J. van den BOS aan Dlrksweg onder Duivendijke, ten verzoeke van den heer M. GAST publiek verkoopen VOOR AFBRAAK den opstand van een Woonhuis SCHUUR, B AKKEET, VARKENS HOK met loop, alles zeer geschikt ter verplaatsing. Het HOUTWERK is zoo goed als nieuw, terwjjl de GEBOUWEN zjjn gedekt met p. m. 5000 PANNEN. Alles alsnog in gebruik bjj de Wed. en Erven J. van den BOS. Op Woensdag 38* April des morgens te 11 uren, te 'i Gravenpolder, in de herberg bewoond door Jan Zaaijer, !üH| de Notaris Mr. LIEBERT, to Goes, ten verzoeke van zjjnen principaal in het open baar verkoopen: Een WOONHUIS met TIMMERMANSWINKEL en BERGPLAATS met verdere TIMMERING en ERVE, op het dorp Gra venpolder, kadastraal bekend sectie A no. 492, groot 345 vierk. Meterseigendom van MARINÜS OVER- BEEKE, aldaar. Information bjj den heer Mr. de LAAT de KANTER en voormelden Notaris. De Notaris J. van der BENT zal, op V r jj <1 n g den 30 April 1875 lUüÜfli des middags ten 12 ure, in het Logement van de Wed. F. van 't HOF te Brouwersha ven ten verzoeke van den Heer M. J. ARNOLD, publiek verkoopen Een WOONHUIS met daarnaast, staand WINKELHUIS en annex Slachterij en Stalling:, staande en gelegen aan de Zuidzjjde van het Havenplein en uitkomende in de Sleepstraat te Brouwershaven, Sectio C. No. 770, groot 3 A. ei» 3-4 Ca., waarin sedert een reeks van jaren met het beste succes liet hotlrijf" van VLEESCIIHOUWER is uitgeoefendin drie perceelen bjj de plakbiljetten vermeld; en eene ERF, gelegen in de Zuiddijkstraat te Brouwershaven, Sectie No. 250bisgroot 40 Ca- Inmiddels UIT DE HAND TE KOOP,- te bevragen bjj den Heer Verkoo- per en genoemden Notaris. Openbare Verkooping. De Notarissen KAKEBEEKE en van den BUSSCHE, gevestigd te Goes, zullen op Vrjjdag den 30 April ÏST-G, des voormiddags ten 10 ure, in de gemeente Nisseaan het sterfhuis van AARNOUT BAKKER, in het openbaar verkoopen: EEN IC PARTIJ bestaande in: een KABINET, eene BUREAU, LADE TAFEL, KLOK, BEDDEN met TOEBEHOOREN, KUSSENS, DEKENS in soortTAFELS STOELEN SPIEGELS, SCHILDERIJEN, KOPER-, TIN-, GLAS- en AARDEWERK en verdere ROERENDE GOEDEREN. Inlichtingen te bekomen bjj genoemde Notarissen. A. C. DAGE VOS. Horlogieinaker. Meelstraat. Berigt den ontvangst eener groote collectie der nieuwste modellen Friessche Kast-, Duitsche-, Fransche-, Amerikaansche- en Scheeps-KLOKKEN. C. DOELEMAN, Korte St.-Jans straat, berigt zijnen geëerden begunstigers den ontvangst van bruine Blokjes- en Biezenmatten, diverse soorten van Karpetten, Borstelwerk en Zeemleêr, vele soorten van eiken-mahonie- en geschilderde Meubelen, als Tafels Stoelen, Spiegels en Schilderijen. Veer en-, Kapok- en Zeegras BEDDEN, BEDDEN-TIJKEN, wollen-, moltonnen-, katoenen- en ehitsen Dekens enz., alsmede ijzeren-, koperen en blikken Keukengereedschappen. Vertegenwoordigd voor ZEELAND door J. J. OCH TM A Kte GOES. DE ZIEHIKZKHSCHK COMMANDIET KAS, DIRECTEUR M. C. DE CRANE JR. De Notaris Mr. J. A. BOLLE te Rt nesse, ilten verzoeke van B. B. LOUISligt- wachter, aan den Steenen Toren Noord-Schouwen)op Woensdag «leii 28 April 1875, des voormiddags ten 9 urevóór dieus woning publiek presenteren te verkoopen: Eene partij MEUBILAIRE- KOERENDE GOEDEREN als: Een LATAFEL, LINNENKAST, 12 STOELEN, 2 TAFELS, 2 SPIEGELS. 8 SCHILDERIJENeen nieuwe HALVEMAANKAGCHEL, PETROLEUMKOOK- TOESTEL, KOPER-, BLIK-, GLAS- en AARDEWERK, 1 TWEELOOPSJAGTGEWEER zoo goed als nieuw, eene partjj nieuwe UURWERKENvoorts 2 melk gevende GEITEN, een LAMSCHAAP en 14 jonge KIPPEN met een HAAN. l'Jindeljjk ter verplattt«iug een SCHUURTJE, VARKENSHOK, KIPPENHOK met REN. De Notaris Mr. J. C. van der LEK pr CLERCQ zal, ten verzoeke van Mej. de weduwe T. F. van den BOUT, op DIagwdag 4 Mei 1875, des voormiddags 10 ureop do Hofstede »'t Klooster" onder Eiker zee publiek verkoopen: Kuiie uuaxiealjjke party waaronder 4 Paarden en Veulen, 9 Melk* koujjeu 12 Vaarzen en Oaacu 7 Kal veren, mitsgaders Bouw- en Melkgereedschappen en andere Roerende Goederen. Breeder bg billettcn omschreven. Openbare Verkooping-. op Woei>m<1 iiden f5 Mol 1875, des namiddags te 3 uren, in de herberg bewoond door LEENHOUTS op hot Zand, bij Middelburg, ten over staan van don Notaris L. L. WOUTERSEN, van: eene sedert onhengeljjke jaren bestaande welbeklante en goed ingerichte GROF-en HOEFSMEDERIJ, met WOONHUIS, ERF en TUIN, staande en liggende te Domburg, Walcheren) te zamen groot 5 Aren. Te bezichtigen Maandag en Dinsdag 3 en 4 Mei 1875, zjjndo inmiddels UIT O IJ I1AIND TE KOOP, te bevragen bjj den eigenaar den heer J. MOSSELMAN te Uomhurg. Inlichtingen omtrent dc veiling zjjn te bekomen ten Kantore van genoemden Notaris te Middelburg. De Notaris J. M. BOUVIN zal op V rjj dag (ten 7 Mei 1875, 's voor middags ten 10 ure, ten verzoeke van J. L. van WESTENBRUGGEop zjjn hoefje onder Duivendijke publick presenteren te verkoopen een partij HOOI, MESTPUT, KloetMchiilt, Ton-, Unarm- en Melh- gorecdschap Ilooigraaf en andere goe deren en daarna in de herberg Moriaanshoopd 3 H. 46 A. 50 C. Weiland, jn onder Duivendijke in Klapsbevangkadaster sectie C, No. 117 en 360, IN TWEE PERCEELEN en daarna GECOMBINEERD. Foor verwiIg v¥ wooIplaïts uit <1© haiul te hoop: EEN IN 1874 NIEUWEN STEENEN met HUIS en ERVE. Te bevragen bg M. L. van VESSEM, Molenaar te Hoedekenskerke. Brieven franco. Er kan des verkiezende /4000 uIr eerste hypot heek ad f5 procent op gevestigd bljjven. LET WEL! UIT DE HAND TE KOOI» om met half Junjj a. s. te kunnen leveren, de AFBRAAK van de Meestoof te Sint Annaland, bestaande in: 10 stuks ONDERGEBINTEN, zw. 11 bjj 15 d. lang 45 vt. 10 stuks KAPGEBINTEN, zw. 7 bjj 9 dm. 10 stuks SPRUITBEENEN, zw. 6 bij 8 dm. 300 voet zware GORDING, zw. 10 bjj 10 dm. 600 voet GORDING, zw. 6 bij 8 dm. 250 stuks DAKRIBBEN, zw. 3 bjj 3'/4 dm., lang 35 vt. 80 stuks RIBBEN, zw. 6 bjj 8 dm., lang 16 vt., alles Amsterdamsche voetmaat en vierkant bezaagd. Een zoo goed als nieuwe ronde TORENSCHOUW en een zoo goed als nieuw GAANDEWERK, waarvan de molen in Diameter groot is 30 voet. P. m. 5000 bossen DAKRIET. P. in. 350,000 goede oude STEEN. 7000 roode DAKPANNEN. 4000 roode VLOERLEIJEN en eene groote partij PLANKEN en LATTEN. Alles to bezigtigen op het meestovenplein te Sint Annaland en te bevragen bjj L. van ZALTBOMMEL te Poortvliet. Brieven franco. n e e in t gelden it «lóposito. 8 dagen zicht 4 I 1 maand dato S'/s 1 maand 41/, 3 4 I 6 4'/, KOOPT en VERKOOPT Eflecteu, Cou- buitenlaudgclie Wissels. pon» Sluit beleeningen t uit ouder borgtocht, geelt gelden jmv*» Bjj de veiliugr van de goederen 1^^^ van M. B R O E R S E te Camperlandop 33 Aprilzal in de Herberg van IMAN BOOT, 40 cent entrée betaald worden, waarvan 20 cent gelag wordt genoten. TE H U U It tegen HALF MEI a. b., een flink burger WOONHUIS, met 1 KA M E It S op de Nieuwe Haven te Zierikzee, te bevragen bjj de Wed. P. APPELS ZOON 1 aldaar. 20 bossen esschen Boonstaken en 300 esschen Tolhouten te hoop, bjj J. van der WERF te Oosierland. MANGEL WORTEL TE KOOP bjj N. L. de OUDE te Noordwelle m <i) m m De ondergeteekende berigt den ONTVANGST der Nieuwste Modellen Dames-en Kinder-Hoeden, LINTEN, BLOEMEN, VEEREN enz. L. NIVELLE. IN SOORTEN van af 33 gulden het anker, verkrjjgbaar bjj J. W A A L E in Wijnen en Bieren. Kaarten van Zuid-Beveland door J. F. W. CONRAD, HOOFD-INGENIEÜR 's R. W. vroeger t' f5zjjn thans iY F 3.f50 te bekomen bjj den Boekhandelaar A. A. W. BOLLAND te Goes. Nog slechts enkele Ex. zjjn disponibel. VEEHOUDERS. is een zeker en onscbadcljjk middel om uwe diereu van ongedierte te bevrijden; het toenemend gebruik pleit voor de deugdzaamheid, ik beveel het u bjjzonder aan, en geef vergoeding als het niet voldoet. Te be komen bjj A. C. DAGEVOS, Meelstraat Zierikzee. J. P. van der DOES, Verkoophuis GOES. IEMAND van middelbaren leeftijd, eene fatsoenljjke betrekking bekleedende, wenscht in aanraking te komen met oenojongc Dochter of* Weduwe, tusacben de 30 en 40 jaar, om een "W ETTIG HUWELI.JI4 aan te gaan, na gedane kennis making en onderling goedvinden. Brieven franco onder letter S. bjj de Uitgevers dezes, met bijvoeging van portret. Stipte geheimhouding wordt verzekerd, inaar ook wederkeerig verzocht. Een ongehuwd PERSOON vraagt te BROUWERSHA VEN KOST en INWONING met vrjje KAMER tegen 1 Mei eerstkomende. Aanbiedingen worden zoo spoedig mogeljjk ingewacht met franco brieven onder letter B. bg de Uitgevers dezes. Met MEI aanstaande een bekwame Laiidbouwersknecht met klein gezin benoodigd; adres uitgevers dezes. r». VAN DEK VALIt vraagt een Klccrnmkersknceht. GEVRAAGD tegen MEI a. s. eene DIENSTBODE, en een MEISJE beneden de 16 jaar, bg Mevrouw STEENMEIJER van Ingen. Eene zindeljjke HUISVROUW biedt zich aan tot bet doen van een NATTE of D^iOOGE WASCH. Adres Uitgevers dezes. Uitgevers: DE LOOZE Jc WA ALE. Snelpersdrukkerg van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2