ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5550. 51steJaarg. Donderdag 22 April 1875. Verschijnt DINGSDAG, DONDEfiDAG en ZATURDAO. De prjjs per 3 maanden is fl,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cte. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Bekendmaking. AANBESTEDING. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee zullen op Woensdag «Ion 5 Mei e. k., dea namiddags te 1% uur ten raadhuize in 7 perceelen AANBESTEDEN: „Het doen van eenige vernieu wingen aan de gebouwen en „andere werken dezer gemeente „met liet gewoon onderhoud „daarvan." De aanwijzing zal plaats hebben op Maa«i<laere»ii «leii 36a April en den 3n Mei e. k., telkens des namiddags te <5 uur, waartoe de gegadigden moeten bjjeenkomen ten Kantore van den Gemeente-bouw meester, bjj wien ook inmiddels de noodige inlich tingen te bekomen zjjn. Bestekken zjjn van Maandag 26 dezer af verkrijgbaar ter Gemeente-Secretarie en bij den Gemeente-bouw meester tegen betaling van 3£5 cent. Zibaikzee den 21 April 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTEHS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Afkondiging. Primitief Kohier «Ier belasting op «le hon«len, dienst 1875. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekend, dat het primitief kohier der belasting op de honden dezer gemeente voor het dienst jaar 1875, door Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie goedgekeurdop heden wordt gesteld in han den van den Gemeente-Ontvanger, ter invordering. ZiBaiKZEEden 20 April 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Het Restitutie-stelsel. Over de ongrondwettigheid van het restitutie-stelsel behoeven wjj in geen nader betoog te treden. Al bestonden er geene andere bezwarenop dit bezwaar zou het stelsel reeds ten eenemale afstuiten. Hoe af gevaardigden die de Grondwet bezworen hebben kunnen medewerken om de openbare school indirect ten val te brengen is ons onverklaarbaarmaar moe ten zjj voor hun geweten verantwoorden. Nu beweert men wel dat de Grondwet ook de vrjjheid van het bjjzonder onderwjjs heeft erkend. Maar aan die vrjjheid wordt door het openbaar onderwjjs niet te kort gedaan. Als het restitutie-stelsel geeoe meerderheid in de Sta- ten-Generaal mogt vindendan zal bet geven van onderwjjs toch vrjj bljjvenen als het restitutie-stelsel wil eene meerderheid in de' Staten-Generaal mogt ver- krjjgendan zal het openhaar onderwjjs ophouden een voorwerp van de aanhoudende zorg dor regering te zjjn, maar dan zon het staatsgeld worden gebezigd om dat onderwjjs te steunendatvolgens de Grondwetniet een voorworp van do aanhondende zorg der regering behoeft en ook niet behoort te zjjn. Daarom zeido do heor Moens zoo volkomen teregt te Arnhem»Door het resti tutie-stelsel toe te passenzou georganiseerd worden wat de kiem der desorganisatie in zich draagt. Een open aanval op art. 194 der Grondwet verdient verre weg de voorkeur boven zulk een noodlottig onder- Maar het restitutie-Btelsel ia ook onuitvoerbaar. Al liet de Grondwet toe het toe te passen in de praktjjk zou het bljjken te falen. Eerstens rjjst de vraagwie moet restitueren Dan nog de moegelijkheid: wat zal men restitueren? Wie moet restituéren De gemeentenvoor wier rekening thans grootendeels het openbaar onderwjjs komt Maar ziet men dan niet in dat de gemeente besturen niet bjj magte zjjn die meerdere uitgaven te bekostigen De gemeente-besturen zoudenbehalve hetgeen zjj thans voor het openbaar onderwjjs uitge ven Dog eene groote som moeten betalen aan uitkoop- of restitutie-geldenwant op de openbare school zelve aal weinig bezuiniging raogeljjk zijn. Zullen de ge meente-besturen daartoe bjj magte zjjn Meent men den last op de schouders van den Staat te moeten leggendan zal de Staat ten slotte zóó veel moeten restituerendat hjj voor zijne school, die hjj houden moetgeen penning overhoudtalthans niet zooveel, dat de openbare school aan hare eischen kunne beantwoorden. Doch, onverschillig of de Staat dan wel de gemeente restitueertsteeds zullen de meerdere uitgaven uit belastingen moeten worden gekweten. Wie zullen dan die meerdere belastingen moeten betalen? Allo inge zetenen zoowel zjjdie restitutie bebben genoten, als zjj, die haar niet hebben verkregen. Wat heeft dan de gansche beweging gebaat? Men wilde ontlaat wor den van de uitgaven voor de openbare school en bedelde daarom om restitutie. Nu heeft men de restitutie verkregen, maar wordt al wederom belast om voor zjjn aandeel de verhooging van uitgaven te dragen, die noodig zjjn èn om de restitutie-uitgaven te bestrjjden, èn om de openbare school aan hare bestemming te doen beantwoorden. Men is dus op het einde der be weging even ver als in het begin. Misschien zal het dan soms gebeuren dat van hendie van het open baar onderwijs gebruik makenmet veel meer regt dan nu van hen, die daarvan geen gebruik maken, zal kunnen worden gezegd, dat zij dubbel betalen. Zjj, die aan de grondwet getrouw blijvenzij, die eensgezind heid en verdraagzaamheid onder de zonen van hetzelfde vaderland willen aankweeken zullen dan, ter wille der restitutie, meer moeten betalen dan zonder die restitutie noodig zou zijn. In sommige gemeenten zal misschien eene christe lijk nationaleeene christelijk gereformeerde en eene roomsch-katholieke op restitutie aanspraak maken. Aan welke secte-school trouwens zal restitutie geweigerd kunnen wordenindien men zich eenmaal op dien ge vaarleken weg begeeft? Wat zal nu gebeuren Of de openbare school zal in zoodanige gemeente het gelag moeten betalen en aan een wissen ondergang worden prjjs gegeven, öf de gemeente zal in gevolge de grond wet handelen en de openbare school behouden en be vestigen maar dan zullen zjjdie voor de openbare school bjjdragen, hunne belastingen schrikbarend zien verhoogd om restitutie aan alle bijzondere scholen mo- geljik te maken. Het zou ons dan ook geenszins bevreemden, dat, indien het voorstel nopens het restitutie-stelsel werd gedaanvan de gemeentebesturen een krachtig petiti onnement zal uitgaan om te betoogen, dat zoodanig stelsel geschikt is niet alleen het openbaar onderwjjs, maar ook de gemeentelijke finantien te gronde te jst nog de vraag :wat zal men restitueren Het schoolgeld, dat men zou betaald hebben indien men van het openbaar onderwijs gebruik maakte? Maar dat iB iets onzekers, iets onbestemds. Het schoolgeld, dat men nu betaalt voor het bjjzonder onderwijs? Maar dit is iets willekeurigs, iets wisselvalligs. Men wil geen van beiden. Men wil zóóveel geld als de Staat aan ieder kind tea koste legt en deelt de kosten, die de gemeente of de Staat betaalt, door het getal school gaande kindereD. Dit echter is een bedriegeljjke maat staf. Men zou dan die kosten moeten deelen door het getal kinderen, die in de termen vallen om school te gaan. Doch wat gebeurt in dit geval? Dat het open baar onderwjjs langs een anderen weg wederom wordt gefnuikt en verlamd. Want dan werkt de restitutie als eeu ramtoestel tegen het openbaar onderwijs, want iedere penning, die de Staat dan meer uitgeeft voor het openbaar onderwijs, moet hjj dan ook meer uit geven voor het bjjzonder. Die overweging ia uitermate geschikt om de ontwikkeling van het openbaar onder wjjs te belommeren. De yriendeu van het restitutie- stelsel roepen den Staat toe: laat af uw onderwjjs te verbeteren, want iedere verbetering in uw onderwjjs zou u op nieuwe uitgaven voor ons onderwjjs, dat gjj gevaarljjk en verderfeljjk vindt, te staan komen. Het restitutie-stelsel iB dus in alle opzigten een onuitvoerbaar stelsel. Een stelsel, dat het onderwjjs versteent, is geen stelsel, dat in den tegenwoordigen fcjjd voor uit voering vatbaar kan worden geacht. Eindelijk ia het stelsel in de hoogste mate onregt- vaardig. Wanneer dit stelsel eenmaal wordt aangenomen, dan moet de Staat het in elk opzigt toestaan, dan be staat er geen enkele reden om het aaD te nemen voor het onderwjjs en het niet aan te nemen voor armwezen, regtsbedeeliog, waterstaats-aangelegenheden. Deze acht het stelsel van Staats-armenzorg in strjjd mot zjjne gemoedelijke overtuiging, en meent dat de uitoefening der liefdadigheid geheel aan de kerkgenootschappen behoort te worden overgelaten; gene is van oordeel, dat, indien hjj het geachil dat hjj met zjjn schuldeischer hebben kanaan arbiters onderwerptomdat hjj in gewone regtspraak geen vertrouwen stelt, de Staat em zóóveel moot restitueren als ieder burger geniet wegens de zekerheid vaa regtspraak. Doch in welke moejjeljjkheden van berekeningen zou men dan ver vallen? Wie kan uitrekenen wal men geniet wegens dc verschillende diensten die do Staat verleent? Als dc staat eenmaal met gemoedsbezwaren moet rekening houden waar is dan de grens De gemoedsbezwaren van don eenen zjjn even heilig als die van den ander. Het onderwjjs is formeel even goed een staatszorg als iedere andere. Als men vrjjstelling erlangt van do kosten wegens het schoolwezen behoort men ovoneons vrjjstelling te bekomen van de kosten wegens armwe zen rechtswezenmilitair-wezen enz. Wjjverdraag zame burgerswjj mogen porsoonljjk eerbied gevoelen voor de bozwaren van andersdenkendendo Staat kan zich al die gemoedsbezwaren niet aantrekken de Staat volgt zjjnen eigen wegdien hjj noodig acht tot bereiking van het doeldat hjj zich voorstelt verzekering van regtsveiligheidbevordering der algc- meeno welvaart voor dit doel dcgeljjk volksonder wijs noodigdan moeten de kosten daarvan door allo boiastingpligtige burgers worden gedragen cn dan kan de Staat zich niet inlaten met de vraagof dit of dat onderworp van staatszorg aan een deel zjjner burgers niet in aen smaak valt. De meerderheid maakt in iederen Staat de wettenenzjjn die eenmaal vast gesteld dan moet de minderheid zich daaraan onder werpen. Het restitutie-stelsel leidt voor den Staat tot zelfmoord. Onderwjjs is zeker ecu der edelste staatszorgenvan ondorwiiB hangt het zedeljjk heil der menschhoid af. Maar die overweging wettigt nog volstrekt niet de toepassing van het restitutie-stelsel. De staat kanop zjjn standpuntniet anders vragen dan naar zjjn belang: niet naar hot zioleboil der len zjj dus gewaarschuwd. Men vnlle niet in den strikdien de belagers der staatsschool bozig zjjn te leggen. En zoo men rondheid en eerljjkheid nog niet a)s nuttelooze of verachtelijke zaken beschouwt, dan bckampe men niet alleen het stelsel zelf, dat onze openbare school ton val, den Btaat in verwarring poogt te brengenmaar tevens de oneerljjkheid en onopregtheidwaarmede men dit stelsel aan de een voudige, onnadenkende lieden poogt aan te prjjzen. Nieuwstijdingen. ©ngrlttnï», JL.oii«1en, 18 April. De Portugeesche financieele agent te Londen heeft ter openbare kennis gebragt dat op de leening van 466,000 p, st.14 dezer door het Portugeesche gouvernement uitgeschreven, h 95 pCt. voor 68 maal het gevraagde bedrag ia ingeschreven. ■IFrumferijjfe. De luchtreiziger Gaston Tissandier, die voor eenige dagen met nog twee andere personen, Sivel en Croeé- Spinellite Parijs met den ballon Zenith was opgeste- gon heeft eeno noodlottige reis gehad. Do ballon was tot meer dan 8000 kilometer boven de aarde gestegen. Op die hoogte was de lucht zoo ijl, dat Sivel en Crocé- Spinelli, uit gebrek aan de noodigen toevoer van lucht in zwjjm waren gevallen, met dat gevolg dat hunne levensgeesten spoedig waren uitgedoofd. Ook Tissan dier liep gevaar hetzelfde lot te ondergaan. Herhaal delijk toch was hjj bewusteloos geworden. Toen hjj eindeljjk te Cironin het departement Indre, behouden was neergekomen het nederdalen ging ook met ge vaar gepaard overviel hem eene zware koorts. De reis was voornamelijk ondernomen, om weten schappelijke waarnemingen te doen. De Heer Tissandier, de eenige reiziger die er 't le ven afbragt, deelt thans eenige bijzonderheden mede, waaruit blijkt dat de hoogte door hem nog waarge nomen 8000 meter bedroeg. Hij was toen nog geheel bp kennismaar toen hij zijne medereizigersae hb. Sivel en Crocó-Spinelli, wilde mededeelen hoe hoog zjj door het voortdurend uitwerpen van ballast reeds ge stegen warenweigerde de tong haar dienstspoedig daarna werd hij geheel bewusteloos, en toen hij weder tot zichzelf kwamwas de ballon in een zeer snel dalende beweging. Zijne beide medereizigers lagen be wusteloos, maar eenige oogenblikken later boorde hij Crocé zeggen: werp ballast uit, wij dalen. Tissandier was niet in staat aan dit verzoek gevolg te geven, en zeer onbestemd herinnert hij zich, dat Crocó alles wat onder zjjn bereik wasook het ademhalingstoestel naar beneden wierp. "VVat er verder gebeurd is weet T. niet, bij vermoedt dat de ballon nogmaals tot een ongekende hoogte is gestegen. Het was toen 2 uur 8 minuten. Ten 3 uur 15 m. kwam hij weder tot bewustzjjnmaar geheel verzwakt- De ballon daalde met een verschrikkelijke vaart. Het schuitje slingerde zoo geweldig, dat hij. bang wa9 dat allen er uit zou- zeggen Dat x den vallen. Hjj kroop naar zijne reisgenooten die op den bodem lagenschudde hen bij den arm en riep Sivel, Crocé wordt toch wakker! geen antwoord; daarop „spande hjj al zijn krachten in om hen op te rigten. Sivel was geheel zwart, de oogen dof, de mond open en met bloed gevuld. Crocé had de oogen gesloten ook uit zjjn mond liep bloed. Zij waren dood. De ballon was toen nog op een hoogte van 6000 meter en daalde zóó snel, dat hij weldra de aarde naderde. De Heer Tissandier wilde toen zjjn mes bezigen om het anker te laten vallen, maar hij was als krank zinnig en riep zjjn doode vrienden bij hunne namen hjj kon in de verwarring geen mes vindeneindeljjk vond hij het en een oogenblik later volgde een hevige schokhet bootje stootte tegen den grond en weru daar het hevig woei, door den ballon voortgesleept. Het gelukte hem de klep der ballon te openen en ten vier uur had de ballon zooveel gas verloren, dat hjj tegen een boom bleef liggen, waarop T. uit het bootje stapte, maar naauwelijks had hij den voet op vasten bodem gezet of bjj werd door een duizeling en beving overvallen hjj begreep ook dat zijn einde nabjj was. Later kwam hij weder bjj, en toen kwam spoe dig hulp. Hjj bevona ach bij Ciron in het departe ment Indre et Loire eenige uren van Nantes. De fcogt had 4'/, uur geduurd. Groningen, 17 April. Wij vernemen, dat giste ren te Hoogezand plaats had de geregtelijke schouwing van het Ijjk van een 21-jarig meisje, dat zou zjjn over leden door het gebruik van één stuk haar ten geschenke gegeven pepermunt. Ook is van morgen door de Justitie het scheikundig onderzoek bevolen van den voorraad pepermunt, die bevonden werd bjj de koopvrouwvan wie bet verdachte stuk afkomstig was. Nopens die resultaten kan nog niets medegedeeld worden. Dit echter kan worden vermelddat vrjj algemeen wordt betwijfeld, dat do oorzaak van den dood in dit geval zon gelegen zjju in het gebruiken van de pepermunt. Slniê», 19 April. In de vorige week hebben alhier verregaande baldadigheden plaats gehad. In een winkel heeft men eene glasruit ingeslagen en sigaren ontvreemd. Ook in andere winkels heeft men getracht het te doen. Nog hebben de baldadigen een halven ton bier, die op een wagen ter vervoer gereed lag, laten ledig loopen. Ml«l«lelt>ur(c, 17 April. Heden leed onze ge meente weder een treurig verlies door bet onverwacht overljjden van den beer Pieter de Mnret Takoudste procureur alhierwelke betrekking hjj sinds het jaar 1839 met jjver beeft bekleed. Langen tgd was lijj voor zitter der plaatseljjke schoolcommisse (van 1858 tot 18-75) on lid van verschillende commission voor het onderwjjs, vooral van onvermogenden. De kerkeraad der Hervormde gemeente te Oost en WeBt-Souburg heeft bjj den Gemeenteraad aldaar een adres ingediendmet verzoek om de kermisdie j aldaar op Pinksteren gehouden wordt, af te schaffen, i Daar dit evenwel niet strookt met bet belang van de tanpers en winkeliers in die gemeentehebben doze i ook een adres aan den Raad ingezondenwaarin op j bet behoud der kermis wordt aangedrongen. Mi«1«1oll>iix-e;17 April. Nadat zich gisteren in j do gemeente- Vliningen een geval van hondsdolheid beeft voorgedaanbobben Burgemeester en Wethou- dern alhier heden doen afkondigendat alle op de j straten of wegen loopénde honden moeten voorzien j zjjn van een ijzeren of koperen muilkorf, bü gebreke waarvan zjj zullen moeten worden vastgelegd. Westlcapelle, 20 April. Do toestand in ons dorp i« allerongelukkigst. Een vjjftigtal huisgezinnen verkeeren bjj volslagen gebrek aan alle werk, in de diepste armoede. Aardappelschillen worden gekookt en inet graagte door do ongelukkigen gebruikt. Het vlecsch van een paar oude, afgeleefde paardendie geslngt zjjn geworden, werd voor eenige dagen uitge deeld cn met gretigheid verslonden. Het is te hopen dat weldra in dezen ongelukkigen toestand verande ring koine en dat zij, die iD gelukkiger omstandigheden verKeereniets znllen afzonderen om het leed ecniger mate te verzachten. Tliolen 19 April. Als naar gewoonte werd heden de jaarljjksche verkooping door de Sociëteit Ceresop het voormalige dorp Schakerloo gehoudenhetwelk daar een ongewone drukte gaf. Do markt was vrjj druk bezocht door koopere en verkoopersin het begin was trage kooplust, die zich evenwel in de meeste artikelen later herstelde. Paarden waren niet aangevoerd. Rundvee was nog al aan de lijn en ging tot fiksche prjjzen redeljjk wel van de hand. Do aangevoerde Schapen ruimden grootendeels j tot goeden prjjs vlug op. Varkensbiggenbokken en geitenapen en ezels waren niet aangevoerdof- I schoon wel op do plaats voorhanden. Moderne paarden- tuigen on jjzorwerk gingen tot redcljjken prge goed j van de hand en ruimde al het aangevoerde van doze I artikels goed op. Hooi en mest tot hooge prjjzen. Alles liep als gewoonlijk rustig af. Slijanglanc!20 April. Bij het heden alhier plaats gehad hebbend vergelijkend examen voor do betrekking van hoofdonderwijzer zjjn 8 van de 9 sol licitanten opgekomenwaaruit de volgende voordragt is opgemaakt: Breas van Werkendam, Verhagereeds benoemd te DriewegenBokstal van Sirjansfand en Odink van Sliedrecht. Brouwersharen, 20 April. Voelen wij ons j gloegen en verheft zich ons gemoed wanneer wjj iets i schoons, iets treffends booren of aanschouwen, dan j vooral streven wij naar sympathie, naar medegenoten >0 mogten allen dat eens hooren." was in Brouwershaven den indruk van »Joan Woutorsz," gegeven door het oratorisch gezelschap A. D. L. M.op Vrijdag den 16 April jl.en de ge- I volgen van dien indruk waren, krachtig gezegd, hcerljjk, I toen dat gezelschap de zware taak, het dè. capo op vereerend verzoek uitvoerde en dat stuk in eene volks voorstelling Zondag-avond jl. herhaalde. Het jeugdige fanfare gezelschap Crescendo" veree- nigde zijne krachten met de opvoering, bet geheel wa9 een schoone crescendo van zuiver Brouwershavensche krachten van oratorischen en muzikalen aard, dat op een ieder die het genoten heeft werkelijk een heer lijken indruk heeft gemaakt. Het publiek van Brouwershaven heeft eere van zjjn smaak; de diepste stilte beersebte steeds, zoodra bet gordijn voor de door Samuel Charpentier keurig toe passelijk beschilderde coulisses werd opgehaald, zoodat men de zucht en het laatste stervenswoord van Joan Woutersz over de massa van zeker 300 menscben tot achter in de zaal hooren kon; allee zweeg in de diepste verbazing tot na het treffende »Hallelujab voor Oranje 1" toen een daverend en aanhoudende toejuiching aan het publiek lucht gaf. Lof en eere aan A. D. L. M.aan de leden van Cats" voor hunne medewerkingaan Crescendoen zijn leermeester Wjjsmau en aan den componist van gemeld Hallelujah, den heer Carpentier Alting. Steeds sterker wordt de lust voor het genot dier schoone gaven. Lang leve A. D. L. M., Cats en Crescendo in Brou wershaven. Als eene bijzonderheid kan van hier gezaeld wor den dat door Willem van de Velde een paling iB gevangenwelke eene lengte had van 1 Metereene dikte van 22 Centimeters en een gewigt van 2 Ned. pd. en een half ons. Zierikzee, 21 April. Wij vestigen de aandacht onzer lezers op vorenstaand berigt uit Westkapelle waaruit genoegzaam bljjkt welk nijpend gebrek daar heerscht. Ten voordeele dier noodlijdenden wordt bjj den boekh. de Boer te Middelburg uitgegeven een werkje getiteld: »Een volk dat zijne groote mannen in eere houdt kan niet vergaan." Volkslezing door S. C. Coenraads Pie- terse. Prjjs 60 G'ts. In den loop dezer week zullen de inteekenlgsten op genoemd werkje ook in deze stad eirculeeren en wij vertrouwen dat ieder gaarne zal willen medewerken tot leniging van den heerschenden nood. Heden werd alhier aanbesteedHet onderhouden gedurende drie jaren van de KlokkenSpeel- eD Uur werken in deze gemeente. Aannemer is geworden de heer A. de Vos voor ƒ648. Naar wg vernemen, bestaat er voor één jongeling gelegenheid, om gratis geplaatst te worden op de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam. Benoemd tot hulponderwijzer te Ouwerkerk de heer P. Nieuwdorp van Coljjnsplaat. Dit jaar worden onder de wapenen geroepen1 tot het houden van herhalings-oefeningen a. bjj het regement grenadiers en jagers, bjj het le, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e regimenten infanterietegen 2 Juljjde milicien-verlofgangers der lichting van 1872 en tegen den 3 Augustus, die der lichting van 1873 b. bij de regimenten vesting-artillerie, tegen 15 Mei, de milicien-verlofgangers der lichting van 1873met uitzondering van die, behoorende tot de torpedo-com- bij het corps pontonniers, tegen 16 Julij, de mili cien-verlofgangers der ligting van 1872. De vorenbedoelde miliciens zullen in het genot van onbepaald verlof worden hersteld, nadat zij gedurende dertig dagen in werkeljjken dienst zullen zjjn gehouden. 2°. tot het houden van oefeningen op groote schaal en het bjjwonen van troepen-vereenigingen. d. bjj het 2e en 5e regement infanterie de milicien verlofgangers der ligtingen van 1872 en 1873; e. bjj bet 2e regiment huzaren die van de ligting 1871 bg' de compagnien hospitaalsoldaten de verlofgan gers der ligting 1872; g. de miliciens-verlofgangers der lichting 1872, van de regimenten vesting-artillerie, uitgezonderd die van de torpedo-compagnie. h. bg het bataljon mineurs en sappeurs, de milicien- verlofgangers der ligting van 1872, De tjjdstippon voor de opkomst en het vertrek mot groot verlof der miliciens onder 2 genoemd, zullen nader worden medegedeeld. De milicien-verlofgangers der ligting van 1871, die gehuwd zjjn vóór het tijdstip waarop zij bjj de militie worden ingeljjfd, of wel, voor 1 Juni dezes joare krach tens eene door den Minister van Oorlog verleende toestemming, zullen voor dit jaar buiten oproeping worden gelaten. 3°. tot oefening in den wapenhandel: bjj hot regi ment veldartillerie, de milicien-verlofgangers der ligting van 1872, die daarbij den lsten Mei a. b. van de regi menten huzaren zullen worden overgeplaatst, de eene helft tegen 1 October, de andere helft tegen 2 Nov., zullende zij na eene maand in het genot van onbepaald verlof worden gesteld. De miliciens die wegens ziekte niet op den bepaalden tjjd onder de wapenen komen, zullen te dezer zake niet voor diligent worden gehouden, maar verpligt zjjn zich na hun herstel bjj het korps 1e vervoegen, teneinde gedurende zes weken in den wapenhandel te worden geoefend. Kcrlmfeuws. De. G. J. Vos, beroepen naar Amsterdam, nam jl. Zondag avond van de Herv. gem. te Middelburg afscheid, met Philipp 1. 27. Ingezonden stukken. Mynheer de Redacteur Reeds vroeger werd in uw blad de aandacht gevestigd op den schommelaan het tolhuis aan den weg naar Nieuwerkerk, als gevaarljjk voor de daar passerende wagens. Tot nu toe werd aan die klagt geen gehoor gegoven en schjjnt het ook hier te moeten worden dat men den put. dempt als bet kalf verdronken is. Zondag jl. was ik er getuige van hoe een rjjtuig door het schichtig worden der paarden bjjna van den djjk lag, hetwelk alleen werd voorkomendoor toegesnelde hulp. Ik heb daarom gemeend nogmaals de aandacht te vestigen op bet gevaarlijke van den daar aanwezigen schommel, opdat grooter onheil worde voorkomen. Met de opname dezes zult ti vele Duivelandsche land bouwers verpligten. Een ooggetuige. Mijnheer de Redacteur In Uw No. van 17 April is de heer X. welwillend genoeg, den onderwijzers (zeker toch alleen die te Zierikzee) eene hatelijkheid toe te voegendie wellicht met hetzelfde recht naar het hoofd van X. kon ge worpen worden. Mjj dunktdatindien u-verwaand", waarmee men vroeger zoo gaarne schermdeals er sprake was van onderwijzersop deze toepasseljjk is het evenzeer als attribuut bg andere personen past. De beer X. schjjnt letterkunde in de eerste plaatB als het voedseldagelijkscb brood toch zegt hjjvoor den onderwjjzer te beschouwen. Hier toont X. niet wel op de hoogte te zjjn. Letterkunde behoort zeker tot de studievakkeu van den onderwjjzer; doch dat het zjjn uitsluitend dagelijkscb brood zou zijn weten de ondenvjjzera wel boter. Ook kent do beer X. hier onderwjjzer adie durven zeggenwij welen er alles van. Hjj zou zeker hen eenen dienst bewjjzen, die niet tot die wij bebooren indien hjj zulke gezegden niet aan een veelgelezen blad toevertrouwde. De top's kon hjj wel, als hjj zich daartoe bevoegd rekentop eeije andere wjj ze zjjne raadgevingen toedienen. De vergelijkingwaarmede X. eindigtzal bjj zeker niet ernstig meenen. De heer de Béuckereen man van algemeene bekendheid en vermaardheidgeeft den turnlieden wenkenwelke hoofdzakeljjk de praktjjk betreffen, wenken, die de landbouwer niet gemakke lijk uit eenig boek zal halen. Dat de onderwjjzer die zeker niet veel twee guldens op den post van on voorziene uitgaven kan plaatsenzich roet goede studieboeken (onmisbare gewone uitgaven) een heel eind kan brengen hebben velen vroeger en nu bewezen. Voor welwillende hulp zijn hier en elders steeds per sonen gaarne bereid. De laatste vraag van X. geeft mij geen grooten dank van zjjne bescheidenheid.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1