ring, dan. moet daaruit wel bezwaar voorkomen. Jam mer genoeg voor de Spaanscbc fondsen-houders, die zoo gaaruo eens tot boteron staat zouden komen en altjjd hopenmaar ook even dikwjjls hunne hoop in rook zien vervliegen. Er zjju al wat slachtoffers van de ordeloosheid der Spanjaarden Maar juist omdat deze reeds sedert langen tjjd algemeen bekend is, kan men ze niet beklagendie moedwillig weder in den strik geloopen zjjn, en door valsche voorstellingen zich lieten verleiden om hun geld in het bodemlooze vat te wer pen. Men klaagt in Spanjo ook zeer over de willekeur der nieuwe regeering, waardoor zjj zich alles behalve populair maakt. Zoo bjjv. hoeft de minister van onder wijs oen besluit omtrent het hooger onderwys genomen, waartegen een aantal hoogleeraren protesteerden. Het gevolg daarvan was dat deze werden gevangen genomen of geïnterneerd. Zeker is dat de weg niet om in Spanje de zaken vooruit te brengen. In de Grriolcsolio Karnor blijft de oppositie nog altjjd afwezig. Daar men echter betwnfold of dienten gevolge do vergadering wel altijd voltallig genoeg is om een besluit te nemenhebben de opposanten ge protesteerd tegen hetgeen in den laatsten tjjd besloten is. Men kan bet eene oppositie niet euvel duiden dat zjj consequent aan bare beginselen vasthoudt, maar wjj betwijfelen of terug bljjven en zich onttrekken het middel is om de zaken tot oen goed einde te brengon. De vorstelijke reistochten waarvan wy de vorige week spraken, zijn reeds begonnen. De Keizer van Oostenrijk is in Italië aangekomen en werd daar zeer hartelijk ontvangen. Men stelt zich van deze reis, in het algemoen van do bozoeken aan Victor Emanuel veel voor, vooral omdat tegenover den ltoomschen Stoel de Italiannsche regeering de naasthandclondc is en er dus grooten prjjs op gesteld worden moot dat de andere groote mogendheden zich met de Italioansche regecring goed verstaan. Rome tart de wereld en lokt de demonstration dor regeerjngen uit. Of het zich daardoor bevoordeelt zal de tjjd loeren. Wjj botwnfolen het echter en zouden ons nauwelijks verklaren kunnen dat het dion weg inslaat, indien wjj geen reden hadden aan wanhopendo pogingen to deuken. Nieuwstijdingen. Het Comitó, gekozen op do meeting van Spaanscbc houders van buitenlaudsche Spaanscbc schuld, beschouwt de handelingen van den Londonachen Raad van buitcn- landscho fondsenhouders betreffende do betaling der vervallen coupons als tyraniek, on heeft besloten een memorandum aan dion Raad in to dienen, waarbjj ge protesteerd wordt tegen de wjjziging van do overoon- komst in January 11. gesloten. Slcbcrlanb. Nleuwedtep, 16 April. Aangemoedigd door het schoone weder van do laatste dagen beeft men met kracht do werkzaamheden tot het in vlot water brengen van de »König Wilhelm", op 'tHuisduinor strand, voortgezet. De ilam aan den vooratoven van het vaartuig heeft men aanzienlijk verlengd, verbroed en verhoogd. Aan de achterstoven is een kistdam gemaakt, zoodat hot schip en dio twee dammen een driehoek vormt. Die kistdam is gevuld met zakken mot zand. De geul langs het schip ia 45 Eng. voeten breed en 10 vt. diep, en wordt nu verbreed mot 30 vt. Het plan is, om in het aldus gevormde dokhot schip zoodanig to doen draajjeD, dat de achtersteven nnar zeo is gekeerd. Het ligt dun heter voor trossenkettingen en ankersdie nu by stormweder het vaartuig te voel naar eeno zjjdo doen overhellen. De breedte van het strand neemt aan de zeozyde van het schip aanzienlijk too, evenzoo de hoogte, be halve in do bovengenoemde driehoek. IDiilrluiiseeu11 April. Het college van dia kenen der Hervormde gemeonto alhier, dat sinds eenige weken het plan gevormd had ora by do inge zetenen en lidmaten der gemoente pogingen aan te wonden ter verkryging van gelden voor den bouw van een nieuw Diaconie-Oude Mannen- en Vrouwenhuis werd gisteren-avond tjjdens do gewono wekclyksche avondvergadering zeer verrast door de kennisgeving by mondo van den scriba, dat de dames Snouck van Loosen bereid zjjn om de benoodigde geldon ad plus minus 25 30 raillo, daarvoor beschikbaar te stellen. (Een lesje voor Zierikzee, waar men reeds jaren lang door wekelykscho collecten het benoodigde bedrag tot verbouwing van het armongesticht tracht bjjeen te krjjgon. Opmerking van den setter.) Gomla 15 April. Bij vonnissen van heden heeft de kantonregter alhier vyf fabrikanten van welke vier binnen deze gemcento woonachtig, schuldig ver klaard aan het in dienst hebben van kinderen beneden den leeftjjd van 10 jaren en veroordeeldeen der fabrikantenmet aanneming van verzachtende om standigheden tot boete van ƒ10, twee tot ƒ25, een tot twee boeten van 25 ieder, en een tot drie van gelijk bedrag. Do subsidaire gevangenisstraf ia voor den eerste op 3voor do overigen op 5 dagen voor iedere boete bepaald. San van 16 April. Do bekende ondor- wyzerskwestie ia geëindigd met het ontslag van den hoofdonderwijzermet do waarneming van wiens ambt tjjdeljjk een hulponderwijzer bidast werd. Ieder verwachtte dat nu weer geregeld en werkelijk goed onderwijs zon worden gegeven vooral ook toen eenigen tijd later een vergelijkend examen voor do hoofdonder wijzersbetrekking gehouden werd en eene benoeming volgde. Men had echter buiten den ontslagen onder wijzer Schnebbelie gerekend. Deze bewoont nog altjjd het schoolgebouw. Aanvankelijk gaf de tijdelijke onderwijzer dagelijks les in het schoollokaal, doch sedert eenigen tjjil niet meer. De ex-onderwijzer heeft de achterdeur van de school doorgezaagd, daarop de voordeur digt gespijkerd en gebarricadeerd met takke- bossen en hout. Voorts dreigt hjj ieder die ongeroepen binnenkomtoverhoop te schieten. Voorshands blijft de autoriteit Ijjdeljjk aanzien. Het onderwijs 6taat stil. Goes, 16 April. Wjj leven bier tegenwoordig als in diepe rust. Geen zitting van den gemeenteraad die iets bizonders oplevertgeen verkiezingsstrijd dan op een beperkt kerkclyk gebied. Op dit laatste neemt do eenheid ook al niet toe. Dat bleek nog onlangs by do verkiezing van drie leden voor het kiescollegio. Twee ongeteekende aanbevelingenmaar beiden van orthodoxe zjjde werden rondgezondon. De eene scheen ietwat aristocrntischer te zjjn dan de andere en het mag wel ah een teeken des tjjds worden beschouwd dat juist dezo do overwinning behaalde. Vreemd ge noeg bljjven hier allerlei soort van afcescheidoneu schoon do orthodoxe partij in do kerk gebiedt. Daarin ligt zeker eeno redenwaarom de heeren van dio richting de standplaats Goes niet zeer begeerlyk achten. Er is ook iets ontmoedigende in dat iemand onder orthodoxe vlag hier wordt binnengehaald en dan tot do ervaring komtdat een groot deel zjjner geest verwanten hom alleen laten cn afzonderlüko genoot schappon vormen. Slechts in enkele oogenblikken kan men do uiteenloopende scharo vereenigen. Als er po litieke verkiezingen zjjn. Dan vleit men zelfs do ultra- montanen als of ze beminde broeders waren. Uit eeu en ander kan men opmakendat do onderlinge strjjd der korkeljjke party niet veel anders is dan een spie- pelgevechtals de vjjarnl nadert staan do vechtende in één gelid. Van spiegelgevechten gesproken. Deze week heeft de vereeniging van volksvermaken hare leden op zoodanig gevecht onthaald en daarmede velen genoegen gegeven. Ilet was eons wat nieuws cn voor de moesten eeno onhekendo zaak do gymnastische oefeningen te ziendie met veel behendigheid werden uitgevoerd. Het is voor zulke vereenigingen moeieljjk afwisselende vermaken aan te bieden, maar overal waar dcrgeljjko voorstanders van gymnastio zijn, kun nen wy aanraden hunne medewerking voor een enkelen avond te vragen. Do verscheidenheid verhoogt het genothoudt do syinpathio voor volksvermaken leven dig en doet het volk ziendat men soms ook vechten kan zonder te haten. Eeno zaak spijt ons. By dit lnatsto volksvermaak blook op nieuw dat zjjdie men het volk gelieft te noemenweinig belangstelling toonen. Misschien is bet wel omdat anderen die niot gaarne hjj het volk gerekend worden zich op don voorgrond stellen. Hot is goeddat do meer gegoeden alles wat het volk dienen kanbovorderen on ondersteunen als zo maar begrepen dat zjj daarbjj niet eischen mogen zelve to worden geamuseerd. ^loriltxfïo19 April. Z. M. heeft benoemd in het bestuur van den polder Oosterenban (Schouwen) tot djjkgrnaf J. Iloogenlnom Bs. eo tot gezworenen L. Blom en P. J. lluhregtse. In dc luatsto dagen heeft de nanworving to Har derwijk van vreemdelingen voor het Ind. leger slechts 17 bedragen, zoodat, als dit zoo voortgaat, weldra geen détnebomonten meer naar Indië zullen kunnen gaan. IngozniKleii stulclccn. De „Menn ekens" van Daendels. Wat wordt tegenwoordig toch veel gesproken en ge schreven over het onderwjjaBijna geen nieuwsblad of tijdschrift kan men inzienzonder er in aan te treffen: sckoolberichtcnverslagen van vergaderingenwaarin over het onderwys is gehandeld, berichten van hét to niot gaan van vereenigingen dio zich met het onder- wjjs inlieten of van het oprigtcn van nieuwe, hcoor- deeling en veroordccliug van feiten die zich op het gebied van 't ondorwjjs vertoonden en honderd andere dingen meerdio getuigen ze ook al dikwjjls niet van doorzicht, bezadigdheid en ernst, dan toch wel van een' zekeren graad van belangstelling. Of al die beweging een teeken is van krachtig volks leven, en of 't gehalte van 't ondorwjjs er door verbe terd wordt? Zooveel is althans door al dio beweging aan het licht gekomen, dat onze schoolgebouwen te klein en het onderwijzend personeel onvoldoende is; dat onze onderwyzors fatsoenlijk-arme lui zjjn dat een groot getal ouders het onderwijs hunner kinderen niet vurig begeert, en dat een ander groot getal ouders te arm zijn om de geringo verdiensten en vaak ook de niet geringe diensten hunner kinderen te kunnen missen. En by dit alles voegt zich in de laatsto dagen nog de verrassende ontdekkingdat de wet op het onder wijs van 1857 niet deugt. Over het laatste zjjn al de partijen het eens gewor den Kuyper, Moonsjazelfs ook wjjlen onze libe ralen die de wet mot eigen hand maaktenzjj roepon mot ééne stem om verandering der schoolwet. En als die wet nu eons werkelijk veranderde, wat zou er dan toch gobouren Zouden wjj het dan nog waarljjk kunnen beleven dat dc koewachter op het zand aan dén wegeene som uit den regel van drieën met gebrokens uitwerktdat de kauilooper het vraagstuk beslist, wie van heiden in zjjn recht was, Maurits of Oldenharueveltdat de schaapherder kantteekeniDgeu maakt op L'esprit des lois van Mon- tesdieu en dat do boerendeern een liedje van Béranger ziDgt onder het schuren der karnton De wet van 1857 heeft het alzoo gedaan, met de mannen die ze moest uitvoeren. Ziet hoe ge makkelijk toch voor menschen met veel krachteloozeu wildat er een duivel bestaat, die wel zoo goed is om hunne te kort komingen te dragen Intusschen onder ons burgers, onder ons >het volk" heeft zooveel onvastheid en partijgewoel wel wat wan trouwen doen ontstaan. Nu weet ik wel dat burgers en boeren en »volk" uit hun aard wat achterdochtig zijn, en al heel licht meonen dat de heeren der aarde mot sommige dingen nevenbedoelingen hebben. Niet altoos echter is dat hun kwalijk te nemen vooral niet wanneer het do belangeu hunner kinderen raken kan. Immers ze hebben óók eeu hoofd en óók eeu harten geschiedenis en ondervinding heidehebben hun maar al te vaak geleerd, dat er werkeljjk hoeren op aarde bestaandie behept zijn met de zucht tot foppen. Het »volk" heeft wel geen uitstekend onder- wjjs genoten maar heeft toch licht zooveel geprofiteerd, dat het zulke dingen weet. Zoo hjjvoorbeeld is aan sommige zwaarhoofden onder ons. »het volk", bedenkeljjk voorgekomen het feit, dat de belangstelling in het onderwijs zoo ongemeen is toegenomen, sedert de DuitscherB zooveel roem ver worven in den laatsten oorlog. Aan dien roem toch zoo geloven velen, heeft von Moltke allééu geen deel maar ook, en in geen geringe mate, de Duitscne school meester en de Duitsche leerplicht. Okonden wjj voor den prys van goed onderwjjs nog eenmaal het genot van don oorlogsroemvan de krygscer koopen. Kou de horst van onze schooljongens, over wie onze Ilildehrand zoo mooi praatte, en op wie onze do Genéstet, zulke ouderglorie verwekkeude versjes maakteen die Admiraal Fabius zoo innig liefheeft dat hjj ze, als ze groot zjjn en by de Marino dienen, voor den broek wil geven nog eens versierd worden met het lintje der eerZietons ouderhart popelt al nu wjj ons verbeelden onzen eerstgeborene, zoo opge tooid aan de ouderlijke tafel te zien zitten. Uil- stekend onderwys dus en onze jongens zullen eenmaal nog uitstekende soldaten worden! Wat die zucht tot hot vaderland en die oudertrols te zamon al niet kunnen uitwerken Maar zoo redenoeren onze zwaarhoofden niet. Ouder het mompelen van »valsche vaderlandsliefde" denken dezo altjjd aan het sneuvelen van den soldaatof aan bet to huis komen van hun kiudkreupel, lam, mis sende een arm of beenof blind als Comfurius noen erger nogaan lovend hegraven of veranderd in een zuiper of hoereerder. Zouden onze zwaarhoofden gclyk kunnen hebben Zou het wnar kunnen zjjn dat onder do redenen waarom men tegenwoordig zoo voor hol onderwys ijvert, ook dio behoort, dat men het leger wil versterken met »wel onderwezen elementen Vast gelooven dat vele onzer schoolmannen niet; het edele gemoed van velen onder hen Btrekt ons daarvoor ten waarborg. Één ding nogtans is zeker, en dat kunnen wjj onze zwaarhoofden niet tegensprekenhet Nederlandschc leger heeft op onze jongens een he^eerlyken blik gesla gen. Niet slechts toch dat men in den laatsten tijd wervers uitzond voor manschappen hjj de Marine en hjj het Atchineesclie legermaar dezer dagen vernamen wy dat er een nieuwe inilitiewet naar de Volksverte genwoordiging in aantogt is, die jaarlyks 2500 van onze jongens meer vraagt. En in de Gids van Februari jl. komt een artikel voor over Atchin dat eindigt met de merkwaardige opmer king, »dat Atchin nog wol te veroveren is, mits de 1 natie nog meer offers brengt aan dio zaak dan ze reeds gedaan heeft, dat ze, zoo als Dacndel's roemrijker ge dachtenis, zeide; »Mennekcns" geeft." En zoolang men nu met die «Mennekens" bedoelt de jongens van onzen huurman, dan kunnen wjj ons daarbjj nog al neder leggen; want op het stuk van doodslag in den oorlog, hebbende Bcholen ons niet overgevoelig gemaakt en hebben onze pastoors en dominés geleerd dat wjj het. met >gjj zult niet doodslaan" der tien gebo-. denzoo bjjster naauw niet nemen moeten. Maar als men bedenkt dat men onder die »Mcnne- kens" ook ome jongens wil opnemenonze eigene jon gens die wjj met zooveel'zorg en moeite tot'hun 20o jaar brachten, dan verandert de zaak verrassend; want dan kunnen wij de ooren niet sluiten voor de stem des hloeds. Maar laten wij nu tegelijk eeus bedenken hoe geze gend het onderwjjs werkt, dat men ons, »hct volk"^ reeds gegeven heeft, hoe slecht dat het ook moge ge-' weeBt zjjn. Door dat onderwjjs hebhon wjj leeren den ken en onderzoekencn zjjn wij te weten gekomen hoe groot een gevaar onze jongelingschap boven hel hoofd hangt, wat het vaderland met onze jongens voor heeft en dat cr streeken op den aardbodem zjjn waar men hunne rechten en do rechten der menschheid moer eerbiedigt dan in Nederland. Mochten wij nu maar verstaud en moed genoeg heb ben om met dat weinigje kennis ons voordcel te doen! Justus. Uitgevers: DE UOOZE WAALE. Snelper9drnkkery van OCHTMAN, PTETERSE VAN DISHOECK, Mecletraat, B, 65. 1,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 4