111 Aan do velo SOLLICITANTEN naar de betrokking van WATEHMOLE- NAAR to Oude Tongawordt minzaam dank ge- bragt voor do door hen gedane Aanbiedingendaar van dezelve goon g-ohruiU Inni worden KniianUtdewijl de nog fungerende Molenaar ook vooral mot het oog op zijn talrijk gezin door het bestuur bjj vernieuwing is benoemd. De Dijkgraaf, F. AREND S. A ANKON D l G I ~N G. Het DAGELIJKSCH BESTUUR van het Waterschap SCHOUWEN Gelet op art. 32 van het Reglement op het Bestuur van genoemd Waterschap.' DOET TE WETEN: l.o Dat de VASTGESTELDE LIJST van 8tenibovorgde Ingelanden van heden af voor eene wordt ter lezing golegd is in hot Locaal van hel Waterschap te Zierikzee ('s Landskamer.) Zierikzee, don 19 April 1875. Het Dageljjk8ch bestuur voornoemd B. C. CAU, Voorzitter. J. L. de JONGE, Ontvanger-Griffier. Tentoonstelling van Paarden, te houden IMnisclnur S7 April e. k. te G O ES. Prijzen zjjn uitgeloofd voor de meest aangevoerde, van den versten afstand aangebrachte on voor den kooper van het grootste aantal Paarden, door de gemeonte GOES. Voor 2, 3 en 4jarige Paarden on daarboven door de LANDBOUW-AFDEELINGEN en andore VEREENI- GINGEN. Prijzen worden voor 3 achteroenvolgendo jaren uit geloofd, teneinde oene vaste jaarljjkscbe l'UIIDMillkT Ti GOES TE VESTIGEN. Inlichtingen bp den heer E. van den BOSCH te Goes ZEGT HET VOORT. De Notaïis Mr. J. MOOLENBURGH te I Zierikzee, zal, op Wooinsdiig <lon April 187T», dos voonniddags te 10 ure ton verzoeke van - en op do hofstede bewoond door JAN LIEVENSE, onder Nieu- werkerk, publiek presenteren te verkoopen: EEN KAPITALEN B OiR E Iil-l NS P ANf bestaande iu 9 PAARDEN, als 2 MERRIES van 11-, 1 DITO van 18-, 1 veulendragendo DITO van 9- en 2 DITO van 3 jaren; 3 RUINPAARDEN van 13-, 11- en 6 jaren, 12 MELKKOEIJEN, 1 driejarige- en 1 tweejarige OS, 3 tweejarige- en 3 éénjarige VAARZEN, 1 DITO van l1/., jaar, 5 éénjarige OSSEN en 7 MELKKAI/VEREN; 3 LOOPVARKENS, 2 KARN HONDEN met HOK en KETTING, 3 KALKOENEN en eenige KIPPEN. Voort» eeno nnitxienlijUo pnrl\j Bouw- en Melkgereedschappen en eenig Meubilair. Alles breeder bjj biljetten omschreven. I)e Notaris Mr. J. A. BOLLE to Ttenesse, zalten verzoeke van zjjn' principaalop Woensdag «h-n £21 April 1875des voormiddags ten 10 uur, voor de woning van J. REMEEUS te Haamstedepubliek presenteren te verkoopen Eene partij Meubilaire- en andere Roerende Goederenata: Een KABINET, HOEKKASTJE, mahoniehouten BUFFET, dito HANGKLOK, dito rondo TAFEL, KASTKLOK, differente TAFELS; KOLOMKAGCHEL; SLEÉKAGCHEL; STOELEN; twee PLÜIMBEDDEN met. TOEBEHOORENonderscheidene DEKENS; PETROLEUMKOOKTOESTELLEN; TOBBEN; blikken en houten EMMERSKISTENijzeren DOOFPOTTEN mot koperen deksels; GLAS- en AARDEWERK en meervoorts 3 GEITEN, van welke 1 melkgevende en twee dragtige, en 9 jonge KIPPEN on 1 HAAN. Do Deurwaarder J. FRANSE zal publiek verkoopen: Woensdag SI April 1875, 's middags 2 ureaan het hnts wjjk Cno. 587, in de HoofdpoortBtraat te Zierikzeecone partij Meubilaire Goederen, als: Tafels, Stoelen, Spiegels, Scliil- deryenGlas- en Aardewerk enz., voorts: nieuw Klilcworlt en nieuwe -wollen Goederen. TE ZIEN op den dag der Verkooping van 'b mor gens 10—12 ure. Donderdag £212 April 1875, 's voonniddags 11ure in den Hem te Zierikzee wegens verandering van bedrjjf: 4 jonge beste Melkkoeien een VAARS, 1 KWEEK KALF4 Jaarlingen, OSJES en VAAltSJES, 1 LOOPVARKEN eenige KIPPEN, andere {goederen en een stoep KOEMEST. De Deurwaarder J. BETHE zal, ten ver- zoeke van don Heer Mr. J. KETJENop Vrijdag- den £23 April lï8'7'f3, des namid dags ten twee ure, in het Hotel »v a n Veen" te Zierikzeein bet openbaar verkoopen Eene partij MEUBILAIRE- en andere ROERENDE GOEDEREN, waaronder CANAPÉ met trjjp bekleed, SALONSTOEL met trépied, DAMESSCHRIJFTAFEL, 2 SCHRIJF CASSETTEN, SPEELTAFEL, FICHESDOOS, bronzen KANDELAARS en LUSTRES1 DRIELICHTS- on 1 TWEELICHTS GASKROON, porceleinen LAMPEN, 2 HANGKLOKKEN, waarvan een met wekker, KAMERSCHERM, PLUIMBED met TOEBEHOOREN, ijzeren WIEG met TOEBEHOOREN, 2 KINDERSTOE LEN, Damasten-, Chitsen- en witte MEUBELGOR DIJNEN, HORREN, Amerikaansch HAARDJE, KACHEL, FILTREERMACHINETUINSTOEL, TOUW- en TAPIJTLOOPERS, een partij oud TAPIJT, KRUIKEN FLESSCHEN INLEGPOTTENVAAT WERK KOFFERS, REISTASSCHEN en veel meer andere GOEDEREN. KIJKDAG daags vóór den verkoop des voormiddags van 11 tot 1 ure en des namiddags van 4 tot 6 ure. De Notaris Mr. J. A. BOLLE te ttenesse, zal, ten verzoeke van zjjn principaalop Vrijdag «leii S3 April 1875, des voor middags ton 9 ure, op de Haven te Burghsluis, publiek presontoren te verkoopen: Eeae grootc party nieuwe gezaagde Houtwaren alsSmalle en Breede Solirootenvan 7 tot 22 Centimeter; ongekant regte Deolon van l'/j tot 2'/« Centimetor dikte en van 4 tot 8'/, Meter lengte liattiiigói; IliGlioiit enkele en dubbele Lut> te*»; AclitcrdoolenjsSeiinloti en meer andere soorten. Door vertrek naar elders uit de luind te hoop Een Brood- Beschuitbakkerij «mi WINKEL Iv» Ki'Hhlenlorswnven welke sedert ruim 20 jaren een burgerbestaan heeft opgeleverdstaande en gelegen to Camperland ge meente Wissenkerkete bevragen by den eigenaar en bewoner H. BUIJZE. Desverkiezoudo kan er oen godeelte der koopsom op gevestigd bljjven. jf, v Door gevorderden leeftjjd ter overname, .y lTriTTl een sedert jaren en nog heden een goed bestaan opleverend LOGEMENT, -•^genaamd het lil WIT" met daarnaast gelegen JPAKHUIsJ enz., staande en gelegen op de Nieuwe Haven to Zierikzee, met of zonder Inventaris, kunnendo desvorkiezonde, een deel dor koopsom als eerste Hypotheek daarop go- vestigd bljjven. Adres franco de Wed. J. van SPLUNTERte Zierikzee. Tot 25 April wordt uit «1«* IihikI t«- Doop aangeboden oen bjjzondere goed beklante KOOKNMOLEN met gro(>te Mcolhnndclto malen Scheploon 8 Ned. ponden per zakop een dor welvarendste plaatsen in Zeeland. Nadere inlichtingen to bekomen met franco brieven, onder motto Molenaan het Bureau dezer Courant. TE IIUUR: tcgon HALF MEI a. s., con llinD burger WOONHUIS, met -i KAMEU8, op de Nieuwe Haven te Zierikzeete bovragen bjj do Wed. P. APPELS ZOON aldaar. f K o o p: Een jarig RUIN'PAARD on een HENGSTVEULENbeide van Duitsch ras, bjj A. de VRIEZE te Reneste. Te koop voor f 80. Een EZEL oud 10 jaar met KAK. Briovon franco adres Hulpkantoor Hansweert. Een TREK BOK en KAR, voor den geringen prjjB van O. nlsuiedo een zoo goed als nieuwe H O N D E N K Alt, groot formaatzeer geschikt voor een Ezelbjj C. van BE VEREN te Scherpenisse. T e k'o o p: Een Botnet met toebehoor en, te bevragen bjj A. db KONING Pz. te Bruinitse. MANGE L WORTEL TE KOOI? by N. L. de OUDE te Noordwelle van f 16 en hooger, fj voor DnmoH, Naaisters, Klcermn- U kor*), Sohoonmnlrers enz. 1 GARANTIE en KOSTELOOS ONDERRICHT. f| KEPAUATIËN II i 8 p o c (1 1 g OU b I 1 1 y Ir. o jVETH en C0., Dordrecht, j m KlttBY GKA8MAAIJERS zullen iu 1875 op de Nederlandsche w«w1»try«l©n mededingen. Verkoop onder gnarantie van de volgende voordeelen Zjj snjjden even kort, zoo niet korter en trokken ligter dan eenige andore Amerikaanscho of Engeleche grasmaajjer en verstoppen nooit. Zij veroorzaken geen zjjdelingsche trekking of druk op don bals van het paard en /.\jn byamiuloi* sterk gebouwd. Zy maajjon 4'/« Eng. voet (1,36 Meter) breedte. Prijs met twee messen, gewone woarloozc declen en emballage ƒ300. Aflevering Groningen, Harlingen, Arnhem, Amsterdam, Botterdam, enz. Fabrikanten D. M. OSBORNE C0., Auburn, Neto-York. BOEKE *Sc HUIDEKOPER, Groningen, éénige agenten voor Nederland, die op eenige plaatsenwaar zij nog niet vertegen woordigd zjjn, AGENTEN zoeken, liefst land bouwers, die voor eigeno rekening een MAAIMACHINE kunnen gebruiken. THEEHANDEL! .TAN VAN KEES Sc ZOON, Thee handelaren te Zwolle, stollen hunne THEEËN, uitmuntend door lcritclit, geur en water* f»ou«lon«lli<>i(lin verzegelde pakjes van 1, 2'/i on 5 ons, voorzien van stempel, prjjs en nommer verkrijgbaar bjj »T. BAL te Zierikzee (St. Domns- straat, naast de bewaarschool), alwaar grut.i8 prjjs-couranten te bekomen zijn. Photographische Portretten van Dg. E. W. N. HUGENHOLTZ verkrijgbaar h. 30 reut per stuk. C. .T. KOKSTEN. BO EK RI N DER IJ VAN S. OCHTMAN, Jz. V<»t-vnnr«"ll{ri"er blndWOrkin alle formaten en Imixlon,Reglgters en SoliryfDoelcoti. Cartonnniyes, Etui- en Lederwerk. Winlrol- en Kan- toordoozenEnendrementvnn por tretten, platen en gravures. Op maken van dainegJinnd werhea, enz. NIEUWEN fSGiilli Tapijten, Karpetten, Loopers, Blokjes- en Biezematten. Borstelwerk, ZeemenSponzen, Dweilen, Hout- en Blik werk. Porceleine en andere Serviezen, Glas- en Kristalwerk. Wollen- en wasdoek Tafelkleeden, Tafel- en Hanglampen. Petroleum-kooktoestellen. Kinderwagens. Beistassclien, Spoormandjes, Dames- en Heeren Koffers. Parapluies, Parasols, En-tout-eas, Wandelstokken. Japansch- en Chineeseli Verlakt en Porcelein. J. DE JONG ZIJLSTRA. Patent "Star" Grass Mower HH. LAND OB WEBS voornemens zijnde zich een GRAS MAAI MACHINE aan te schaffen worden opmerkzaam gemaakt op de gunstig bekende „STAK MOWER." Deze Machine wordt met inbegrip van twee messen en alle verdere daarbij behoorende extra's geheel compleet geleverd a f 245. Orders worden spoedig ingewacht door Bergen-op-Zoom. VOORBEIJTEL C°. ONTVANGEN KKIIIK.F ENGELSCBE PATENTS!IJFSEL a 30 Cent per doos, inhoudende 1 Engelsch pond. C. J. KORSTEN, in Verfwaren. VEREEREN I) GETUIGSCHRIFT MP" uit Kampen, De ondergeteokonde verklaart vol gaarne dat na het gebruik der liijulaudwcho Druivon- Ooi-Htlionifi: van W. H. ZICKENHEIMER te Maim door twee zjjner kinderen, de onrustbarende hoest en keelpijn, waaraan zij gedu rende de ziekte der mazelen lyaende waren, zeer spoedig zjjn genezen. KAMrEN, 24 Febr. 1875. P. C. HOOLBOOM, Oud Li. Kolonel Kornmandant der OI. Kavallerie. Dit door moor dan 3000 Attesten van porsonen uit alle standen aangewezen geneesmiddel is steeds eelit verkrygbaar it I.— de llescb met. gebruiksaanwijzing te Zierikzee, bjj M. J. de LOOZE ZOON, Apoth.; Goes, by J. P. van der DOES; St.-Maartensdijk, bjj JOH. POT; Middelburg, bii W. P. van de KAMER-, Kruinint/en, by C. de MUNCK-, Tholen, by C. .1. de BRES, 0<>Ugtnsplaat, by GORDON; Vlissingen, bjj JAC. DOMMISSE Cz.iiliddethnrnisbjj A. TEEPEBroutoerthavenbjj J. W. van BRABAND; Zaamslag, bjj de Wed. A. van TRAEIJ15NHOVE. Ter voorkoming van bedrog is elke flacon voorzien van een rood capsule met nevenstaand Fabrieketcmpel, terwyl buitendien de naam van den Fabrikant W. II. ZICKENHEIMER te Mainz, in de kurk is gebrand. Oude Tonge, P. J. Wicknrt. Kotlerdnm van Santcnfcolff, Korte Hoofdsleeg. Sluis, J. C. Keim. Tholen, Wed. J. Timmer». Vlissingen, P. Lagnaij. Zierikzee, J. M. Gaelic, Korte St.-Jansslranl, C, 144. Zonncmairc, W. Kroon. Slijm- en Mnagpillen. Deze PILLEN, die »ind» vele jaren met het beste gevolg tegen de slijm cn nis maagversterkend gebruikt worden, door linrc zachte werking de spijsvertering zeer bevorderen, bijzonder goed legen de gal cn zeer vacht lazerend zijn, zjjn tegen 32'/, cent het doosje met berigt van gebruik, verkrijgbaar te St. Annaland, P. Tn.tc, Abrz.. Ncnzcn, (ter) G. W. Houtzager. Bcrgcn-op-Zoom, Vcrlinden. - - Breda, A. J. Janssen, Gz. Brouwershaven, C. Kappers. Goes, Wed. J. A. Je Oointre. 's Hccrenhock, J. Smolders. Hoek bij Neuzen, Scherpenisse. Hontcnissc, C. Fassacrt. Middelburg, W. P. v. d. Kamer. Middelharnis, A. Tcepc. En verdere Dépots in andere plaatsen. SS» WAARSCHUWING. Deze SLIJM- on MAAGPILLEN, reeds zoo vele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik, zjjn te ZIE RIKZEE alleen en uitsluitend verkrygbaar bjj den heer J. M. GASILLE, Korte St.-Jansstraal, wijk C, No. 114. £<•5- LET WEL! Om elk Doosje der echte, cn sinds onheugelijke jaren gebruikte Slijm- en Maagpillen is een biljetvoorzien met de liandtcckcning (welke zich ook bevindt op het Zegellak vnn den vervaardiger. J. J. SCMRBUDEIt, Apotheker. Plaatsing van Advertentien IN BINNEN- EN BUITENLANDSCHE DAG-en WEEKBLADEN. A. C. T>E MOOIJ, Boekhandelaar. VERMIST: eene. PLOEGSCHAR die oonige inlichting weet te geven aan P. van WESTENonder Nieuwer- kerk.zal goed beloond worden. igHÉBP"" Zij die nog eenig ledig goed (Ki»^|o», Mu»ir\j«-ea of blanke Billies) onder hunne berusting hebbenworden vriendelyk verzocht zulks bjj den ondergeteekende terug te bezorgen. J. G. BETHE G.Cz., Appelmarkt. In de Sociëteit CONCORDIA vraagt uien een M A RQUEUR. Littérarische Voordrachten van don Hoer A. W. STELLWAGEN. LAATSTE VOORDRACHT, WoeitSflng £21 April 1875, 's avonds ten 8 ttke, in het gebouw van do Hoogere Burgerschool alhier. By do voilltisr van do gfoo«lor«sn van M. BROERSEto Camperland, op £23 April, zal in de Horberg van IMAN BOOT, JO oent ontréo betaald worden, waarvan 20 cent gelag wordt genoten. Hulponder w ij z e r. Men vraagt voor de openbare school te Nieuwerkerk in Zeeland een HULPONDERWIJZER op eene jaarwedde van J 550. In bet nabjj gelegene Zierikzee bestaat een cursus ter gratis opleiding voor de boofdonderwjjzers-acte. Brieven enz. franco in tc zenden aan don Heer Bur gemeester vóór of op den lsten Mei aanstaande. Met M El aanstaande oen behwfiino Laiiflbouwor^lfiicclit met klein gezin benoodigö; adreB uitgevers dezes. TERSTOND BENOÓDIGD een SCHIPPERS KNECHT, bjj C. SCHIPPERS te Veerc. TERSTOND o.» KNECHT benoodigd in particuliere vaart, bjj M. de GRAAFF te Strienham tegen goed loon. A. C. v. d. KLOOT, te Eyerlandop Texel, vraagt TERSTOND 2 Tiiiimermniiw- en I M«*ts«>lm«r8»lti»eolifc, tegen hoog loon; reisgeld zal na twee maanden werkzaam te zjjn ge weest, vergoed worden. Brieven franco. WORDT GEVRAAGD tegen goed loon EENE FLINKE MEID, bekend met Itolro»» ssti'ijlten en vorder liuiawarlt. Te bevragen bjj de Uitgevers dezes. Met 1 MEI eerstkomende door trouwgeval benoodigd oene BOEUEN-DIENSTMEID, P. G. Adres in persoon by P. MOERLAND te St. Maartensdijk, eiland 2'holen. UltKCverst DE LOOZE Sc VVAALE. Sne' dpersdrukkerjj van OCHTMAN, PIETERSE t VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2