ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5529. Dingsdag 20 April 1875. 5fsteJaarg. V R K I E Z f N G. Verscbgnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATIJRDAG. De prfjs per 3 maanden is 1,30, tranco per poBt f 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cte. per regel, knnnen uiterlpk tot des MaandagB, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Bij dit No. behoort een BIJVOEGSEL, bevattende een hoofd-artikelRestitutie-stelselAlgemeen Over zicht, Nieuwstijdingen en een ingezonden stuk. Dingsdag 27 dezer worden we wederom ter stem bus genoodigd ter verkiezing van een lid voor den Gemeenteraad. Onze keuze van een kandidaat, die bekwaamheid en geschiktheid beiden in zich ver- eenigt om als Raadslid zitting te nemen, is beperkt. Reeds driemaal binnen één jaar hadden de verkie zingen plaats en onze gemeente is op beden niet bijzonder rijk aan gewenschte kandidaten. Onder de namen, die ook nu weer worden ge noemd, is, naar onze meening, slechts één die van den rechten man op de rechte plaats. Slechts één der genoemde kandidaten vereenigt de zoo noodige bekwaamheden aan genoegzame waarbor gen, dal wij door hem te kiezen een flink Raadslid winnen. Die kandidaat, is Jhr. Mr. J. W. D. SCHUURBEQUE BOEIJE. Die Heer is blijvend in onze gemeente gevestigd en hare belangen gaan hem ter harte. Op zijne bekwaamheden zal niemand iets afdingen en wij vertrouwen dus dat onze lezers met ons zeer gaarne hunne stemmen zullen uit brengen op Jhr. Mr. J. W. D. Schuurbeque Boeije, Advocaat alhier. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zit- rikzee maken bekend dat de heer A. P. PAULUSSEN, koopman, wonende in deze gemeente, vergunning heeft gevraagd om «Ie paklmizen wpk Dn09. 313 en 314, staande in ae St.-Domusstraatte bezigen uIh bcrgplnntüeu vau Biteenltolen, en dat de infonnatiè'n de conuztodo et incommodo betref fende dit verzoek zullen worden gehouden op Woensdag den 21 April aanstaande, te 12 uur des middags, in do gewone vergaderkamer van het Bestuur, ten Raad- hnizezullende allendie tegen dat verzoek bezwaren mogten willen inbrengenalsdan in de gelegenheid zpn om in hun belang te worden gehoord. Zierikzek den 16 April 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Nieuwstijdingen. 't Geen aan Prins Voa Bismarck mishaagt, is de snelheid, waarmede het Fransche leger gereorganiseerd wordt, 'fcls zeker, niemand kon het ontkennen, dat Frankrpk alles gedaan hoeft wat met arbeid en geld kan verkregen worden. De artillerie zal weldra geheel op haar volle sterkte gebragt zjjnde werkplaatsen te Crenzot werken dag en nacht. Ook de infanterie wordt georganiseerd. Toch ver- fete men niet, dat er nog zeer veel te doen overbljjft. innen enkele jaren wordt de militaire geest niet hersteld in een ontmoedigd, ontbonden en overwonnen leger, gelijk het Fransche in 1870/71 geweest is. 'fcls dus kortweg een dwaasheid, te meenen dat Frankrijk thans in ernst den oorlog zou willen. Den oorlog, meo wjjst dien allerwege af. De rampen van den krjjg liggen nog al te versch in het geheugen, dan dat men aan een hervatting van vijandelijkheden zou denken. Zooala de Républigue fran$aise zeer teregt opmorkt, is de vrede niet alleen een wet, maar een behoefte voor Frankrijk; hp is een eisch, de dringendste van allen voor dit land. Het oosten van dit rjjk wordt tegenwoordig plat geloopen door groote troepen Zigeunersdie de bru taalste diefstallen plegen en den bewoners zeer veel overlast aandoen. Zjj ontzien zich zelfs niet in de dorpen de lieden aan te vallen en van hun geld te berooven. Allengs hebben hunne wandaden een schrik op het platte land doen verspreiden dat reeds zoodra men hoort dat een troep in aantogt isde dorpe lingen gezamenlijk maatregelen nemenom hen ver- wjjderd te honden of te verdrpven indien zjj reeds hunne tenten hebbdh opgeslagen. Dat zp niet even arm zjjn als zp zich voordoen in hunne bavelooze klcc- deren met hunne armoedige gewoonten bewijst onder meer een huwelijkdat te Bourgneuf-en-Retz gesloten werd. De bruid was een 14jarig meisjedat als lijf sieraad drie halsketenen droeg; een bestaande uit gouden tienfrankstukken een uit gouden twintigfrankstukken en een uit gouden veertigfrankstukken. De haak van den gordel was een gouden lOOfrankstukterwpl een kroon van gouden 40frankstukken haar hoofd tooide. Te Rijssel wordt ijverig gewerkt aan de voltooi- jing van een blikken luchtballon, die door een van (jortard'a reisgenooten is uitgevonden. Het blik is met de uiterste zorg geplet en men is er in geslaagd het zoo dun te maken als een blad papier. De voordeelen van dezen nieuwen toestelwaarmede eerstdaags eene proef zal worden genomen zjjn vooreerst ondoordringbaar heid, geen gasverliesen eindelijk buitengewone soliditeit. Te Parps maakt tegenwoordig zekere heer John Holtum grooten opgang met een tot nog toe onver klaarbaar kunststuk. Hp laadt in tegenwoordigheid van het publiek een kanon met eene lading kruid en vervolgens met een kogel, dien hp eerst door bet publiek laat onderzoekenvervolgens plaatst hij zich aan het andere einde van het tooneel vlak tegenover het kanondit wordt afgeschoten en de heer Holtum vangt den kogel in de vaart met zpn handen op. Men meende, dat de heer Holtum den waren kogel wegmoffeldeen dit werd hem in de Folies Bergère te Parps gezegd, doch hij bood het publiek aan zich naar een vrije en open plaats te begevenwaar geen coulisses of eenig materieel aanwezig zou zpn, midden in het veld. Iemand uit het publiek zou den kogel teekenen op zoodanige wjjze als hp zou willen en dien zelf in het kanon doen en als na het schot de heer Holtum niet denzelfden kogel in handen had zon hp 5000 francs aan de armen aer stad geventerwpl hp 3000 francs bood aan hem die zich in zjjn plaats zou willen stellen. De proef werd genomen en slaagde volkomen. Men koos een kanon van klein kaliber bet werd geladen en eerst een proef genomen op een dikke plankdie op een afstand van 10 meters in splinters werd geschoten. Op nieuw werd alles onder zocht, het stuk geladen en de heer Holtum plaatste zich op een afstand van slechts 5 metera. Hp had do voorzorg genomen zpn borst met een plaat te bedekken en dikke lederen handschoenen aan te trekken. Het schot ging afmen zag den kogel uit den loop vlie gen en in zjjn vaart door den heer Holtum met beide hauden grjjpen. Men kon geen geheime kunstgrepen meer onderstellendoch hot vermoeden bestaatdat de heer Holtum de kruidlading zoo berekentdat zij slechts genoegzame kracht heeft om den kogel op den door den heer Holtum verlangden afstand onschadelijk te maken. Hjj heeft echter ook op andere wpze doorslaande bewpzen gegeven van zpn reusachtige kracht. Grouingeu, 16 April. Een klerk bp het agent schap der Geldersche credietvereeniging alhier, Belg van geboorte heeft zich door middel van een valschen wissel in bezit weten te stellen van 8500, welke hem door een huis te Deventer is uitbetaaldhjj ia daarna gevlucht, doch te Liverpool gearresteerd. Betreffende zpne arrestatie meldt de Groningsche Courantdat hp in hechtenis werd genomenjuist op het oogenblikdat bp op bot punt stond scheep te gaan naar Noord-Amerika. Eone goede som van den hem uitbetaalden wissel was nog in zijn bezit. Inge volge het onlangs met Engeland gesloten tractaat, kan nu zpne uitlevering gevraagd worden. De man had het zeer slim overlegdmaar toch bp de voorbereiding van zpne misdaad eene kleine vergissing begaan, die tot de spoedige ontdekking en de tpdige aan gifte bp de justitie heeft aanleiding gegeven. In een door zpnenchefgeteekenden adviesbrief aan het hoofdkantoor der Maatschappij te Arnhem, had hp de zinsnede ge voegd dat ook nog een wissel ton bedrage van 8000 op het kantoor der maatschappij te Deventer zou worden getrokken, maar in haast geschreven »8 Maart" De chef der maatschappij te Arnhem schreef dadelpk aan den heer Feith te Groningen terug, dat hjj order gegeven had tot uitbetaling te Deventer, maar dat waarschijnlijk in plaats van 8 Maart werd bedoeld 8 April. Door dit scbrp- ven werd de heer Feith eerder dan waarschjjnljjk anders het geval zou zpn geweeBt op het spoor van de misdaad gebragt en kon de justitie, dank zp der tusschenkomst van de telegraaf, nog bptpds hare maatregelen nemen en met Bucces zien bekronen. A.alteu 14 April. Gisteren gelakte het aan onzen nverigen rjjks veldwachter Schaars Prins doch niet dan na hovigen tegenstand ondervonden te hebben, twee verdachte vreemdelingen in arrest te nemen en met behulp van eenige arbeidersdie in de nabjjheid aan het werk warenin verzekerde bewaring te brengen. Daarna bleek het uit de nasporingen der Pruisische politie en uit de verklaringen van den Kreitz-regter te Bocholtdie zich in persoon van de idenditeit der gearresteerde personen kwam overtuigen dat zij we gens zware diefstallen gevangen zaten en uit de ge vangenis te Bocholt waren gevluchtdoor den cipier, die hun het avondeten bragt, voorbjj te snellen en in hunne plaat» achter de grendels te sluiten. De op die wpze verkregen vrpheiu was voor hen van zeer korten duur. Na den afgeloopen nacht alhier in de gevangenis te hebben doorgebragtwerden zjj heden onder goed geleide naar Zutphen getransporteerd. Rotterdam, 17 April. Uit het verslag der Ned.- Amerikaansche Stoomvaart-raaatschappjj over 1874 blpkt dat in het afgeloopen jaar vervoerd zyn geworden 270 knjuits- en 1511 tusachondeka-passagiers, tegen 198 kajuit#- en 2820 tusschendeks-passagiers in de 8 maanden van 1873, toon de Maatschappij werd opgerigt. Verschillende omstandigheden vmren dan ook oorzaak dat dit boekjaar met een niet onbolangrjjk verlies- cpfer sluit. In den Zuidlandschen polder is een arbeiders vrouw bevallen van haar 24ste kind. De vrouw is 42 jaar oud en 25 jaren gehuwd. en17 April. Tot zaakgelastigde van de firma Krupp alhier, is de heer H. van don Broek aangesteld. De gemeenteraad alhier heeft concessie verleend aan den heer Charles G. J. Pieteraen te 's Gravenhagc voor den aanleg en de exploitatie van een tramway van hier op Middelburg, voor zooveel de gemeente Vlissingen betreft. IMLiilileltoure16 April. Heden stond voor 't prov. geregtshof in Zeeland teregt zekere A. H., particulier loodswononde te Dordrecht, beschuldigd van diefstal gepleegd te hebben des nachts, in een bewoond huis. De beschuldigde had op den 21 September 1874 te Zierikzeo binnengebragt de kolen-aak van de Wed. Cornelisse. Na op 't schip geslapen te hebben was bij vroeg opgestaan en had hjj schoon goed aangetrokken, waarna hjj vertrokken is om de boot van 't Zjjp,* op Dordrecht in te halen. Des morgens merkte de schip persknecht Bosch, dat hem zpn borstrok ontvreemd washiervan gaf hjj kennis aan don commissaris van politie te Zierikzeo, waarop te Dordrecht door den commissaris aldaar een onderzoek is ingesteld. Bjj dit onderzoek werd de borstrok gevonden in den reis zak van den beschuldigde, waarop deze zeide dat hij dezelve reeds drie jaren in bezit had. De eigenaar erkende de borstrok als de zjjne. De beschuldigde zeidein de zitting van heden dat bp de borstrok zeker bjj vergissing zou hebbeD mede genomen; dat hij zelf niet wist hoe hjj er aan gekomen washetgeen do eerste getuige de schippersknecht oordeelde wel mogelijk te kunnen zijn. Het O. M.waargenomen door den adv. gen. mr. N. H. van Nes van Meerkerk, oordeelde het feit wettig bewezen en requireerde tot een tuchthuisstraf van 5 tot 10 jaar of zoodanige andere straf als het den Hove, zal bohagen met het oog op de verzachtende omstan digheden, voortvloeiende uit de gedeeltelijke bekentenis van den beschuldigde en de geringe waarde van het ontvreemde. De verdediger mr. A. J. van Deinse concludeerde zoo niet tot vrijspraak dan tot verzachtende omstan digheden. Het Hof veroordeelde den beschuldigde tot eene correctionele gevangenisstraf in eenzame opsluiting gedurende den tjjd van 45 dagen. Kuto, 17 April. In eene jl. Woensdag gehouden vergadering van den gemeenteraad alhier werd aan den hoofdonderwijzer der openbare school aldaar, den heer J. Sturm Jzna ceno hartelijke toespraak van den burgemeestereen fraaije kamerstoel ten geschenke aangebodenals een bcwjjs van erkentelijkheid voor zijne diensten in het vorige jaar tijdens het heerschen der besmettelijke ziekte aan de gemeente bewezen. Tot dit geschenk is door den burgemeester en den secre taris alsmede door al de voornaamste ingezetenen van Kats bijgedragen. Wol filar 1< 17 April. Men gaat hier nog steeds ijverig voort met het bouwen van een tal nieuwe woningen aan de Kulknabjj den pas bedjjkten Schenge-poldervan welke er reeds 8 bewoond zijn. Zieriliseoe19 April. Zaturdag jl. viel het 4jarig kind van schipper Beijein de Nieuwe Haven alhier, in het waterin bjjna leven loozen toestand word het gered en is het alleen aan do doeltreffende pogingen van den droogist Af. S. Polak te danken dat hetzelve in het leven is behouden en aan de ouders werd weder gegeven. Men schrjjft ons uit 's Hage, dato 18 April »In de Nieuwe of Litteraire Sociëteit, meestal genoemd de Witte Sociëteit, is een geschil ontstaan tusschen de Commissarissen en één der leden. De aanleiding hiertoe was, dat in het klagtenboek het volgende was inge schreven Zondag morgen 3 kwartier na middernacht gezien een kneqht en een billardjongen die zich ten aanzien van vele leden, de halve bill.trd-zaal door om de ooren sloegende .ondergeteekeude vraagt beleefdelijk of Heeren Commissarissen, die zeker vele koffijhuizen be zocht hebben, ooit zoo iets beestachtigs bijgewoond hebben 20 Maart '75. (get.) van Limburg Stirum. (F. W.) Ondergeteekeude wenscht boren bedoelden worstel strijd meer in der minne bp te leggen. Hij geeft HH. Commissarissen eerbiedig in overweging hunne voor spraak te verleenen ten behoeve van den strpdenden bediende bij de Directie Croseo, opdat deze hem enga- geere als lutteur onder den titel vanle Lion Neer landais (format de pocbe). In dat geval wil hjj op Willem parit-ren. 20 Maart '75 (get.) F. van Hogendorp." Onder deze woorden schreven de Commissarissen »Toon en vorm der beide bovenstaande klagten be letten Commissarissen daarop acht te slaan." Iotusschen werden de betrokken bedienden gestraft door Commis sarissen. Vervolgens kwam het volgende in het klagtenboek: Zondag namiddag 35 minuten na 6 uur, gezien het antwoord op de klagt van 20 Maart, herinnert onder getekende Heeren Commissarissen aan het Fransche spreekwoord »Tel maïtre, tel valet." Ondergetekende, de kermis op handen zijnde, verwyst Heeren Commis sarissen verder naar de minder ernstige maar meer geestige aanmerking van den heer van Hogendorp. 28 Maart '75. (get.) van Limburg Stirum. FW.) Commissarissen verzochten daarop schrifteljjk den heer van Limburg Stirum zjjn woorden terug to nemen, zullende anders Commissarissen voorstellen, om ZEd. van zpn lidmaatschap vervallen te verklaren. De heer van Limburg Stirum weigerde aan het verzoek te voldoen, en alsnu deden Commissarissen het voorstel, om den heer F. W. van Limburg Stirum van zpn lid maatschap vervallen te verklaren. Gisteren had de opening der stembriefjes plaats, en daaruit bleek, dat 420 voor en 221 tegen dat voorstel hadden gestemd. Volgens het Reglement moet in zulk een geval tweederden der balloteerende leden er voor stemmen, om het te doen aannemendaar dit niet het geval was, is alzoo het voorstel van Commissarissen verworpen en bljjft de hoer van Limburg Stirum lid. Commissarissen hebben daarop hun ontslag genomen. Waarschijnlijk zullen zjj met groote meerderheid her kozen worden. Daar de Commissarissen per gedrukte circulaire de pak aan de honderde leden hebben medegedeeld, zie ik geen reden, de namen te verzwijgen." Do miliciens der ligting 1874 die thans nog bp de verschillende korpsen infanterie in werkelpken dienst zpnworden den lsten Juljj a. e. in het genot van groot verlof gesteld. Do bekende metereoloog, professor Schofka voor spelt in het Nikolsburger \VochenschriJt dat de rest van de maand April zeer, zeer koud zal zjjn, en dat het des nachts streng zal vriezen. Ook in do m&and Mei heeft men vorst te duchten. Kerknieuws. Beroepen bjj do Hcrv. gemeente to Zierikzee Db. D. Andrê de la Por tepred. te Almelo; te Cats (N.-Beveland) Ds. J. G. P. MullerJr.pred. te Dinxperlo. Ds. Th. ttan Dollerpred. te 's Heer Abtskerke, c. a. heeft het beroep naar Nisse aangenomen en mitsdien voor Domburg bedankt, waar men in de bjjna 3jarige vacature nu reeds 19 vergeefsche beroepen heeft gedaan. Ook bet 10de beroep te Ratteodjjko is mislukt door het bedanken van Ds. W. A. van Griethui/zen pred. to Odjjk. Bedankt voor het beroep naar Poortvliet door Dr. G. van Goorpred. te Op- en Neder-Andel. Ds. AScholte is den 11 dezer te Stavenisso bevestigd door den consulent, Ds. J. F. de Laterpred. te St.-Anna- land, met 1 Thess. 2:4, intrede doende met Rom. 1 16. Ten zelfden tjjde is Ds. L. Kan de Beer te Aagtekerke be vestigd door Ds. B. Biaams pred. te Grjjpskerke met 1 Thess. 5 12-13» en intrede doende met Rom. 111-12, waartoe zeer velen uit Z. Eerw vorige gemeenten, Vrou wepolder en Arnemuiden waren opgekomen. Ds. E. E. Gewingeboortig van Oosterland en pred. te Abcoude is beroepen te Bloemcndaal. Gemengde berlgten. Voor hen, die niet gaarne belasting betalen, is de stad Brui in Oostenrijk eene benijdbare plaats. Die gemeente is zoo rijk dat zelfs al de rijksbelastingen uit de gemeentekas betaald wor den. Een kleurlinge in Amerika is dezer dagen op haar 24ste jaar grootmoeder geworden. Toen zij twaalf jaar oud was beviel zij van eene dochter, welke op hare beurt thans op 12jarigcn leef tijd moeder werd. Te Middelburg is het verboden om tus- schcn 12 ure 's middags en 8 ure 's avonds do gevels of glazen te «vasschcn of de stoepen, kelderdeuren co hekken toscburcn. Naar men verneemt zullen de schuursters aldaar zich met een request tot den rand wenden om die bepaling in te trokken. I. L, te Goes beveelt zich aan hij de dames, dienstmeiden en getrouwde vrouwen tot hot verrigten van werken, die ieder kan maar niet wil. Een bocren-kneeht te Biggekerkc is zoo verblijd dat hij zijn nichtje in de fuik heeftdat hij er uict van slapen kan en zegt, dat hij hier en daar al heeft geloopen en niets kon vinden, zich nn maar zal behelpen met zijn nichtje. Te Scherpenissc wordt ccnc kalk- en zanddamc aangeraden, haar lastertong wat in toom te houden, daar zij anders in moeite zal komen.—De raad der gemeente Odoorn heeft eene daad verrigt, die waard is ver meld te worden. De onderwijzer namelijk, die tot nog toe eene jaarwedde genoot van 27ö, zegge twee honderd vijf en zeventig heeft eene verhooging gekregen van vijfentwintig gulden, en verdient alzoo thaDS galden per week. Dus ccn timmer mans-knecht is ccn koning bij hem en is vrijman. TeUrkis de burgemeester met den geneesheer zoo bevrienddat ze in geen jaar tegen elkander gesproken hebben, dat wel prettig moet zijn op zulk ccn klein eiland.Te Rcnkom heeft iemand, die niet tot do katholieke gemeente behoort, haar evenwel eene aanzienlijke gift geschonken voor het bouwen van eene pastorij. Te Sas v. Gent is het onderwijs in de gemeente-school weder gestaakt, als gevolg der ongeregeldheden door den ontslagen hoofdonderwijzer gepleegd, die door inbraak zich opnieuw in het bezit van het schoollokaal had gesteld, en de deuren van binnen had gebarri cadeerd, onder bedreigingen en schelden aan elk den toegang wei gerde, tot groote ergernis van het publiek. Bij den gemeente raad van Amsterdam is een adres ingekomen van ruim 10,000 ingezetenen om de kermis nog voor vijf jaren te behouden. Boven de deur van het. Bijbelhotcl te Amsterdam is een Bijbel als uithangtccken. De Bijbel is opengeslagen bij 1 Timothens V 23. >Drink niet langer water, maar gebruik een weinig wijn, om uwe maag en menigvuldige zwakheden." Rbbcrtenticu, Bevallen van een Moiis.je, E. van der EST, geb. Kwaak. Noordwelle, 16 April 1875. SOjarlge Eehtvereeulging jl van v5 JACOB HAGE Izakszoon \r MAMA ZOETEB. Bedinisse, 18 April 1875. Hunne dankbare kinderenbehuwd- g(_ en kleinkinderen. 35jarige Eehtvt»reeuicing van A. STEENLAND A. Onder de LINDE. Haamstede, 19 April 1875. Hunne dankbare kinderen en behuwd-kinderen. 30jttrigre Kei»tvereeuijfiu^ NEELTJE VERTON Jd. Kerkwebve, 18 April 1875. Hunne dankbare kinderen. SO.j arige gelukkige Echtveroeniging van J. de LIGNIE, Hoofdondenoijzer, en J. C. STEIN. j Vrouwepolder, 20 April 1875. OiitlertronwG C. van SPLUNDER Mz. I. I. HAMMER. 15 April 1875. Algemeene kennisgeving. Ondertrouwd PIETER ZEGER van der LINDE en TANNA JOHANNA der WEDUWEN. Dreischor, 16 April 1875. Algemeene kennisgeving. Ondertrouwd M. van der VLUGT en J. M. van RHEE. Bruinisse, 16 April 1875. Algemeene kennisgeving. Oiulertrouwd KAREL FREDERIK de LOOZE en Veendam. ALIDA DIK. 16 April 1875. Eenige en algemeene kennisgeving. Ondertronwd M. J. KLOET OVERBEEKE Haamstede, J. den 16 April 1875. Algemeene kennisgeving. Ondertrouwd JACOB HEUSEVELDT en Zierikzee, MARIA CHRISTINA BIBBE. 16 April 1875. Algemeene kennisgeving. Ondertrouwd J. M. KAUFFMANN Mz. en Stavenisse, E. L. ROOZEMOND Gd. 17 April 1875. Algemeene kennisgeving. Getrouwd PIETER CORVER en WILHELMINA KORNELIA SCHREDRS. Uitgeest, 11 April 1875. Heden overleed, na eeu langdurig doch geduldig lijden, onze geliefde dochter NEELTJE JOHANNA, in deu ouderdom van 15 jaar, 8 maanden en 27 dagen. Dreischor, G. KLOET. 16 April 1875. J. KLOET, geb. de Jonge. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving. Heden overleed na oen langdurig lp den, onzen geacMen Vader en Behuwd-Vader MARlNUS LOUIS L1NDHOUT, in den ouderdom van bpna 72 jaren. Tholen, Mede uit naam van broeders 16 April 1875. en zusters, W. L. LINDHOUT. Heden overleed ons jongste kindje PIETER in den ouderdom van 2 jaren en 2 maanden. Haamstede, W.» SMALLEGANGE. 18 April 1875. P. SMALLEGANGE, van de Panne. De ondergeteekenden betuigen bp deze hun lin.rtel\jUe*i dank voor de vele bewpzen van deelneming, ondervonden bp het overlijden van hun geliefden EchtgenootVader en Behuwd-Vader, den Heer JACOBUS STOLS. M. WAGEMAKER, Wed. J.' Stols. J. A. STOLS. Sr. Philips la nd, J. H. C. GILJAM, 18 April 1 875. geb. Stols. P. W. C. STOLS. W. T. STOLS, geb. Niewenhuizen. B. GILJAM. De Heer en Mevrouw BOLLE bedanken voor de vele blpken van belangstelling bp de geboorte van hunne dochter ondervonden. Haarlem, 16 April 1875,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1