ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5528. Zat ur dug 17 April 1875. 51steJaarg. AFKONDIGING. Nieuwstijdingen. ©Ofllenrijfe. A T C H I N. Rfcb«rt«ntiën. Verschgnt DINGSDAÖ, DONDERDAG eu ZATURDAG. De prgs per 3 maanden is ƒ1,80, franco per post 1,60. AD VERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des MaandagB, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee doen te weten, dat door den Raad dier gemeente iu zpne Vergadering van den 7n dezer ia vastgesteld het volgende besluit BESLUIT betrekkelijk de reorganisatie der exploitatie van de Gemeente-ga*fabriek j te Zierikzee. De GEMEENTERAAD van Zierikzee; Overwegende, dat het verband, dat in den jare 1856 tot grondslag lag bp het besluit tot de oprigting en de Exploi tatie der gasfabriek voor rekening der Gemeentedoor den loop der omstandigheden langzamerhand en in klimmende mate is verbroken geworden en het mits dien wenscheljjk ja noodig isdat die grondslag her zien en gewjjzigd worde; Besluit. Artikel 1. Van primo January 1875 af betaalt de gemeente aan de fabriekna den afloop van elke maandonder korting van 25 pCt.het door haar voor de openbare verlichting vereischto gasberekend tegen 7 Engelsche voeten per vlam en per uur, gelijk staande met 0,198 M.s of zooveel meer of minder als uit proefbranding met verschillende branders bljjkt dat er werkelijk verbrand wordt. Verschillen van minder dan 0,010 M.3 meer, of minder, komen echter niet in aanmerking. Het gasverbruik in de gemeentegobouwenvoor zoo veel de verlichting daarin komt voor rekening der Gemeentekas wordt onder dezelfde korting van 25 pCt., volgens aanwijzing der aldaar geplaatste gasmeters berekend. De verrekening van die korting zal maandelijks plaats hebben. Even als tot hiertoe steeds heeft plaats gehad, bljjft de straatverlichting der gemeentezooals ze thans is of later mogt worden uitgebreidmet alle kosten van onderhoud en vernieuwing van lantaarnshet ontste ken en blusschen der gasvlammenin één woord, met inbegrip van alles wat voor eene goede straatverlich ting vereischt wordtvoor rekening van de fabriek. De gasprjjs per M.' wordt behoudens de toegekende kortingen voor alle gebruikersvoor elk jaarloo- pende van 1 January tot ultimo Decemberop voorstel van Burgemeester en Wethoudersin verband met de sub Y door do Commissie aan hen in te leveren raming, door den Raad by de behandeling der gemeentebegroo- ting voor het opvolgend jaar vastgesteld. Artikel 2. Van primo January 1875 af, treedt de gemeente op in het karakter van geldschietster en geniet als zoodanig een jaarlykscbe Intrest ad vjjf tea hon derd van het door de fabriek aan haar nu of later verschuldigd kapitaal. Dat kapitaal wordt gerekend te zjjn zamengeateld als volgt a. Uit de waarde der fabriek met den grond en alle verdere inrigtingen de gasleidingen in de gemeente, de straatlantaarns alle gasmeters het kolenpak- hui9 enz.volgens eene daarvan vóór primo Jan- nuary 1875 gedane taxatie. b. Uit de waarde van do losse goederen en gereed schappen de voorraad van kolenkalk enz.het gas de byproducten enz.een en under volgens don op uit. December 1874 opgemoakten inventaris. c. Uit de geld en geldswaarden óp genoemden uit. December 1874 in de kas van den Directeur aan wezig. De sub a en b bedoelde waardebepalingen worden by nader besluit door den Raad goedgekeurd en vast gesteld. Art. 8. Behalve de sub 2 bedoelde intrestbetaling wordt ook aan de gemeente eene jaarlyksche aflossing op het kapitaal bepaald. Die kapitaalsaflossing en rentebetaling geschieden volgens het annu/teits-begiasél. Art. 4. Die annuiteit beperkt zich tot twee derden van het sub art. 2 bedoeld kapitaalsbedrag en ver deelt zich over twintig jaren. Tegen het verstrykon van dien termyn worden door den Gemeenteraad omtrent rentebetaling en aflossing nadere regelen gesteld. Art. 5. Gedurende dat twintigjarig tjjdvak worden, behalve alle verdere gewone of buitengewone ontvang sten voortvloeiende uit- en uitgaven noodig ten be hoeve der exploitatie van de fabriekook in de door de Commissie aan Burgemeester en Wothouders voor elk ojpvolgend jaar in te leveren raming van inkomsten en uitgaven van de Gasfabriek en verdere straatver lichting als vaste en afzonderlyke posten respective- lijk in ontvang en uitgaaf opgenomenhet door do gemeente vermoedelijk verschuldigde bedrag voor gasverbruik berekend volgens den grondslag sub Art. 1 aangegeven en het bedrag dat der gemeente komende isvoor kapitaalsaflossing en rentebetaling volgens het sub Art. 3 bedoelde annniteits-beginsel. Art. 6. Het batige saldo van de jaarlyks in te leve ren balans van winst en verliesvoor zooveel dat niet tot uitbreiding van het bedrijfskapitaal wordt gevor- dertof wel het nadeelige saldo van die balans, wordt op de rekening en verantwoording wegens de exploitatie van het opvolgend jaar in ontvang of uitgaaf verant woord. Aldus vastgesteld ter openbare Raadsvergadering van den 7 April 1875. De Burgemeester, (get.) v. CI'TTERS. De Secretaris, (get.) J. P. N. ERMERINS. En is hiervan afkondiging geschied waar het be hoort den 16 April 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. gen op de stooomboot teekenden eene verklaring dat hy zijn voornemen had kunnen volvoeren indien de omstandigheden niet zoo ongunstig waren geweest. Zie hier eene korte beschryving van zyn zwemtoe- atel. Het bestaat uit een aantal aan elkander verbon den met lucht gevulde kussens van gutta percha, die den vorm van het ligchaam aannemen. Alleen het gelaat is onbedekt. Aan de voeten draagt de zwemmer j sandalen met dikke houten zolen. Aan eene er van is eene blikken buis bevestigdwaarin hy den kleinen I mast zetdie een zeil van een meter hoogte op 50 centimeter breedte heeft. De zwemmer had by zich een zak beschuiteen fleach brandewjjneen horlogie, een kompas een verrekijkereen mes een scheeps roeper en een fluitje, alsmede eenig vuurwerk om signalen te geven. Tevens voerde hy ditmaal eene duif met zich mededie hy midden in het Kanaal opliet en tjjding naar Engeland bragt. Londen15 April. Naar de Morning Post verze kert, zal Lord Russell aanstaanden Maandag Lord Derby in de gelegenheid stellen tot hot geven van ophelde ringen betreflende de tusschen Duitschland en Belgie gewisselde nota's. Lord Russell zal nameljjk vragen, of ae Regering meent dat de correspondentie tusschen Daitttcbland on Belgie nu voor goed geëindigd is, eu of die correspondentie haar vrees inboezemt met be trekking tot den vrede in Europa. Volgens nader ontvangen berigten over den togt van kapt. Boytonis hij op korten afstand van de Fransche kust aan boord van de hem vergezellende stoomboot overgegaanomdat do Fransche loods wei- ferde de verdere verantwoordelijkheid te dragen, daar et tij zou kenteren eer de ku9t bereikt wa3 en do reiziger alsdan naar het kanaal zou terug gedreven worden. Bovendien was het weder zeer ongunstig de zee hol en kwam er mist opzetten. Te vergeefs deed Boyton een poging by den kapitein van de stoom boot om de verantwoordelykheid van den loods over te nemen. Om een bewijs te geven dat hy in staat was de reis voort te zetten roeide hy met groote snelheid om de stoomboot heen maar moest ten laatste toege ven hij was toen 15 uren in het water geweest. Alleen zyn oogenneus en mond waren met de lucht in aanraking, maar deze deelen hadden veel to ver duren van den sterken golfslag. De vertegenwoordigers van de pers en andere getui Eenige dagen geleden had te Weenen in de voorstad Wieden een afschuwelijke misdaad plaats. Een kleer maker Jan Pokorny genaamd, heeft zyn vjjf kinderen opgehangen en daarna zich zeiyen op gelyke wjjze om het leven gebragt. Slechts één kind is kunnen gered worden; het hing niet hoog genoeg, zoodat zyn voeten den grond raakten. Toen de buren op het hulpgeschreeuw der moeder toeschoten, die, onbewust van hetgeen haar wachtte, het huis binnentrad, vond men een kleinen jongen, die geen teekenen van leven meer gaf, aan bet raam opgehangen. Aan do deur hing het ljjk van den ontaarden vader. Aan een kapstok waren do ont zielde ligchamen van twee kleine meisjes on een jon getje van acht maanden opgehangen. Het volk was by het vernemen der misdaad zóó verontwaardigd dat het dreigend zamenschool voor de woning; de politie moest tuascheD beide komen om de orde te handhaven Pokorny's positie was, ton gevolge van zjju slechte levenswijs, zeer min. 3ïlefce*lanfc. Ahwpii 12 April. In den namiddag van heden geraakte het gebouw van de provinciale Drentscho en Asser drukkery in brand en werd het in korten tjjd voor een groot doel verwoest. Een vrjj aanzienlijk materieel werd een prooi der vlammen. Hot nommer der courant, dat ter perse lag, kon alzoo niet verschijnen. Heden is het blad verschonendo lste en 4de blad zijden zyn die der Dingsdagschodo 2de eo 8de der Woensdagsche Courant. Wat van die bladzijden gozet was werd door den brand vernield. Deventer, 13 April. Voor de regtbank stonden heden toregt 3 kolonisten, die op de Ommemchans cn Veenhuizen verpleegd waren, beschuldigd van in het magazjjn van voedingsmiddelen des nachts to hebben ingebroken en daar eenige tarwebrooden te hebben ontvreemd, die zy gedeeltelyk hadden opgegoten, terwjjl zjj de overblijfselen bnddon medegenomen. Ter toregt- zitting bekenden allen hot feit gepleegd te bobben. Op de vraag van den president waarom zy dit misdryf hadden begaan, antwoordden zy, dat zy bet niet langer konden oithondon van den honger en toen overeenge komen waren om naar het magazjjn te gaan om daar levensmiddelen magtig te worden, terwjjl zjj verder verklaarden dat zy in die gestichten alleen des ochtends en dos middags eten kregen en des avonds niets, welke verklaringen door den brigadier-majoor der Rjjksveld- wacht, aldaar gestationeerd, bevestigd worden, met bijvoeging echter, dat ieder in do gelegenheid gesteld was om te werken gedurende den namiddag en dat men dan voor dat geld wat koopen kon, waartegen beklaagden echter beweerden, dat het grootste loon dat zjj konden genieten 4 Ct. per dag was en dat zjj daar dan nog, behalve bot avondeten, een en ander voor moesten aanschaffen. Het O. M. achtte de aan beklaagden ten laste golegdo feiten wettig cn over tuigend bewezen en requireerde, dat zy zouden worden schuldig verklaard aan diefstal met braak bjj nacht door meer dan één persoon gepleegd op een plaats die niet als gewoon huis kan worden aangemerkt, en ter dier zako zouden worden gestraft, wat den eerste betreft (die krachtens een extract vonnis reeds vroeger wegens diefstal 3 maanden gevangenisstraf had ondergaan) met eene cellulaire gevangenisstraf van 6 maanden en de beide anderen ieder met 5 maanden, 'sllertogenboscli, 13 April. Alhier is weder een vreesseljjk ongeluk gebeurd. Een oppassend werk manwiens beide oudste kinderen, 11 en 9 jaar oud, wegens ontvreemding van een gouden ketting vervolgd werden en die zelf daarvoor aan het politiebureel was ontboden geraakte daar in zulk een woede tegenover zjjne vrouw en ondate kinderen, dat men genoodzaakt was hem nog eenigen tjjd daar te houden. T'huis ge komen vona hy daar niemand en haalde toen de twee jongste kinderen van zjjne schoenmoeder. Toen de nachtwachtdie hem in het oog hield te 1 uur de woning binnentrad, vond hjj den man op den grond liggende op zjjn jongste kind van 22 maandenhet wicht was reeds bezweken. De ongelukkige had, om zyn leed te verzetteneenige borrels gebruikt en aan zijn dronkenschap is de dood to wjjten van het kind, dat hy nog eerst by afwezigheid der moeder verzorgd had. Mnuwtrifht13 April. In navolging van an dere bladen meldde onlangs het hier verschjjnende blad de Courier de la Meusedat zich in Nederland 24 Jezuïetenuit Pruisen verdreven hadden nedergezet terwjjl dat blad in een later nommer er bjjvoegde dat de Pruisische Regering by de Nederlandsche vor- toogen bad ingeleverd omdat deze Jezuïeten en andere kloosterlingen misbruik zouden maken van de gastvrij heid T die zy genietenom de agitatie in Pruisen gaande te houden en dat de Duitsche regering zich genoodzaakt zou hebben gezien een cordon langs de geheelo grens te trekken. De juistheid dezer berigten willen wy in het midden latenmaar men vergisse zich niet omtrent het getal Jezuïeten en andere kloos terlingen van elders verdrevendie zich hier in Limburg hebben gevestigd. Het is bekenddat vele adeljjke heeren hun kasteelcn en uitgestrekte goederen ter hunner beschikking hebben gestoldzoo hebben er zich sedert hun verdryving uit Pruisen op het kasteel Hellenraad te Swalmen bjj Roermond een 60-talop het kasteel Exaten te Baxem by Roermond een 80-tal, op bet kasteel Bleyenbeek gemeente Bergen een 80- talop het kasteel te Wijnandsrade een 70-tal en te Vaelswaar zij op eenige passen van de Pruisische grenzen een nieuw klooster hebben gebouwdreeds een 10-tal Jezuïeten Redemptoristen en kloosterlingen gevestigd. Daarenboven hebben zich een groot aantal gevestigd in de reeds lang bestaande Jezuïetenkloos ters te Maastricht en Sittard in de Redemptoristen kloosters te Roermond en Wittein en in de talrjjke andere kloosters. De vrouwenkloosters zjjn als 't ware opgevuld met nonnen en wel voornamelyk te Wittem, Vaols WeertMaastricht en elders. Dat aldus van de Nederlandsche gastvrijheid een ruim gebruik wordt gemaaktdaartegen kan niemand bezwaar hebbenmaar men mag den wensch uiten dat de vreemde gasten zich bejj veren zullenvan de gastvryheid een bescheiden gebruik te makenopdat geen gevoeligheden van naburige Regeringen worden opgewekt. VIte,sintreii 14 April. In den gemeenteraad alhier werd heden mededeeling gedaan van een schrij ven van den minister van financiënbehelzende dut de gronden achter de firma Blijenhurg c. s. in het openbaar in kavelingen zullen worden verkocht onder verpligting dat daarop binnen drie jaren gebouwd moet worden. Tevens wordt de raad uitgenoodigd zjjn gevoelen uit te spreken over de rigtingsljjnen en de tninimum-hoogte die de gebouwen zullen behooren te hebben. Tevens werd goedgekeurd de overeenkomst met het ryk waarbjj eenige gronden worden afgestaan ten be hoeve van de exploitatie der werf door den beer Smit. 15 April. Alhier circuleert een verzoek schrift om óók een spoor te krijgen en wel: van Mid delburg naar Yeere. Men kan wel zien dat we in het voorjaar zynder gelijke plannen komen hier tegen dien tjjd steeds terug. 15 April. De Commissie van eind examen dor hoogere burgerscholen in Zeeland, te Mid delburg te houden, is benoemd. Zjj bestaat dit jaar uit do volgende HeerenC. M. van Visvliet, Inspecteur van 't lager onderwjjs in Zeeland, Voorzitter Dr. G. van flennekeler, J. Vermeulen en F. G. de Liefde, leeraren aan de H. B. School te Middelburg, Dr. L. Posthumus en 7'. li. de Beer, leeraren aan de H. B. School te Goes, A. W. Stellwagen en G. de Bruijne Pz., leeraren aan de H. B. School te Zierikzee, D. J. Korteweg, leeraar te Breda en N. L. Verlint, leeraar te Utrecht, als leden. In de laatste vergaderingen der Commissie van Onderwjjs in de provincie Zuid-Hollandis door de HH. II. P. Hoffman en D. Deens (beide van Haamstede) met goed gevolg examen afgelegd, nl. door eerstge noemde in de Engelsche taaldoor don laatsten in de wiskunde. Met ingang van 1 Mei a. b. wordt het telegraaf kantoor der Maatschappij tot exploitatie van Staats spoorwegen op het station te Kruiningen voor het algemeen verkeer gesloten. Zondag kochten een paar jongens op do Volders- gracht te 's Gravenhage van een heerenknecht twee kandelaartjes voor ƒ2,50. Toen do koop gesloten was, bleek dat do voorwerpen antiek waren en spoedig ver kochten do knapen ze dan ook voor ƒ90, terwjjl den laatsten kooper nu reeds een som van ƒ300 er voor geboden is. Den 25 Maart zjjn in Californië uit een Chi- neesche moeder een jongen en oen meisje geboren die bjj den elleboog en de knio aan elkander zjjn ge groeid. Zjj hebben urio boenen en drie armen te zamen. Al hun overige ligchaamsdeelen zyn gebouwd als ge woonlijk; zy zullen in Europa vertoond worden. Dezer dagen is een ruim Sjarig zoontje van den bouwman A. van Windenwonende in Papsouwin een ton mot karnemelk gevallen, zonder dat het door iemand bemerkt werd. Eenige oogenblikkeu later werd het kind er levenloos uitgehaald. Bljjkens een bjj het Departement van Koloniën ontvangen telegram van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, heeft de generoal-majoor Pel den lOdcn dezer aan do Indische Regering berigt dat in Atcbin do gezondheidstoestand bevredigend, de ziekte minder kwaadaardig, do sterfte gering en slechts één cholerageval te vermelden was. Aan een particulier schryven van oen onderofficier uit Pandetie Longbattah (Atcbin), dd. 10 Maart, wordt het volgende ontleend In den nacht van 10 op 11 Febr. jl. werd ik om 2 uur geroepen, om op patrouille te gaan, met last, indien 't mogeljjk was een op p. m. 800 pas gelegen ons vjjanaelijke banting h|j verrassing in te nemen. Als Generaal Pel zegt«indien het mogeljjk is," is bet voor den 2den luitenant natuurljjk een bevel. Het was een duistere nacht, doordien de lucht zwaar bewolkt wasdo wind huilde; het was een weör dat uitmuntend ons te stade kwam. Wij marcheerden oux 3 uur af, en toen wjj op 2 k 300 pas van do versterking genaderd waren, maakte ik halt en rapporteerde het den luitenant. Deze lostte nu zjjne 28 fuseliers in tirailleurs op. Wjj kropen toen al» slakkon op onzen buik vooruit, door randjoes eu bamboederrie neenen bereikten, na een half uur in de modder gewenteld te hebben, don rand der borstweringwelke slechts 1 M. hoog was. Nu moet ik vooraf zeggen dat er uitdrukkelijk gelast was op straffe des doods niet te vuren, daar dit ons allor dood zoude zijn. Een half slapende schildwacht, die net zjjn mond wilde opendoen, word neergestoken daarna beklommen we de borstwering en verspreidden ons op dezelve. Nu zagen we een 40 k 50tal aan opium zwaar verslaafde Atchineezen op den grond om een nog smeulend bivakvuur liggen ieder koos zyn man en op 't commando »vuur" beten er 30 in't zand de overigen zochton eon goed heenkomen, hetwelk hun gedeeltelyk gelukte. Toen we gingen tellen, hadden we 23 dooden11 zwaar en 2 licht gewonden, 5 ge vangenon, 1 kanon (12 pd.), 25 oude troinplaadgeweren (met vuursteenen), welke dadelyk stukgeslagen werden, beneveus een tonnetje kruit en twee zakken kogels te pakken. Nu zaten wjj er wel in, doch nu moesten we ons staande houden. Er werden 1 korporaal en 2 man afgezonden om versterking te vragen, die dan ook 3/4 uur later aankwam (2 bataljons infanterie en een sectie berg-artillerie). uurs vóór de aankomst der bataljons kwam er een transport Atchineezen, beladen met rjjst, lombok en verdere levensmiddelen. Toen (we hadden ze laten naderen tot p. m. 15 pas van de borstwering) keken de kerels op alsof ze gek waren want in plaats van met een hoezee 1 met een snelvuurtje begroet te worden, is niet zeer pleizierig. Ze lieten dan ook de rijst in den steek en liepen wat ze loopen konden. Hierbjj kregen zy 5 dooden on 3 zwaar gewonden. Doch toen werd het tjjd, dat er versterking kwam, want we kregen een vuur dat meer dan baai was. Enfin, we trokken na een kwartier terug en lieten het overige maar aan de bataljons over, die er dien dag nog een versterking bjj, benevens 3 kampongs in de asch legden. Al het zwaar geschut wordt naar Bital gebragt. Ons tractement is verhoogd tot ƒ0,90 per dag, dus ƒ9 in de tien dagen. Nu krijgen we een flesch wjjn per dag, sigaren eu tabak, hetwelk de dokter geeft, die niets anders te doen heeft dan certificaten teekonen. 't Handgeld is verminderd tot /80. Verhoogde soldjj na 6 jaren dienst 8 Ct. per dag. Gemengde berigten. KérUnieuwH. - Als een rentenier te Y. zjjne twee dames kwijt raakt," zegt de meid uit een kroeg, »dan heb ik hoop dat hy wel om mij zal komen." Te Y. zou een rentenier wel eene weduwe krjjgenals hjj niet te veel bij Pauwtje kwam. Twee oude vrysters te Arne- muiden moesten des Zaturdags-avond9 niet zitten breyen als hunne vrjjers komen, en zeggen Als wy 's avonds zitten vrjj en Kunnen wjj daarbjj wel breyen, En dan praten met fatsoen Zooals oude menschen doen. Te Brouwershaven heeft een zeker oud man in het midden van den nacht het overlüden van iemand be kend gemaakt die vlugger was als hjjmaar er werd weinig notitie van genomen. Te Cats daar vraagt men op de straat Hoe of het toch met Jansje gaat Want iedereen gelooft het vast, Dat zjj zit in een glazenkast. Te Arnemuiden zegt een timmermans-knechtdat er geen mooyer en liever kind iB als het dametje van Kleverskerkemaar hy wordt haar van ieder gegund. Een schoenmakers-zoon te Rilland wordt aangera den, zoo voor gek niet te loopen met een naaldridder om zyne zuster in de fuik te krijgen dat nog vroeg genoeg iswant het is nog maar een kind. Twee meiden te Sint. moesten geeD valsche brieven schrijven van eene meid aan P., want daar zal twist uit voor komen. In eene sigarenfabriek te Z. worden de jon gens aangeraden, de kinderen zoo niet te mishandelen, daar zij in moeyelykheden zullen komen. Iemand te O. heeft zjjne moeder zulk eene eer bewezen bjj haar ovcrljjden, dat hy nog geen vier dagen wachten kon om aan de zwier te gaan. Daarbjj is hij zoo geld zuchtig dat .hjj zjjn knecht geen verlof heeft willen geven om naar zijn zieken broeder te gaan zien, maar feen dag te verletten. Een kweekeling te Wissen- erke wordt aangeraden zooveel snaps niet te heb ben van de andere schooljongens, daar hjj anders rug- smeersel zal krjjgen. Ingezonden stukken. In de schitterende rjj onzer letterkundigen heeft Antonie Christiaan Wynandt Staring, de dichter van Bet Vogelschieten en Aan mijne dennen, eene onvergan kelijke plaats veroverd, en hy, die dezen denker en kunstenaar van de tweede helft der vorige eeuw, in zjjn leven en werken wil schetsen, is vooraf nagenoeg zeker van aller belangstelling, van aller sympathie. Dit ondervond stellig de heer A. W. Stellwagen, die, in zyne voordracht van Woensdagavond, het beeld van aezen uitstekenden Nederlander teekende, in korte en krachtige trekken, den puntigen Staring waardig. We gevoelden en zongen mee bjj Herdenking, Het kleine veiligst, en menig ander juweeltje, vooral bjj Een nieuw lied van een meisjen en ren schipper. We gelooven ODgetwjjfeld, dat, na de voorlezing over Vondel, waarmee de heer Stellwagen dezen winter voor 'teerst optrad, onze bede: Verlos hem van den preektoon Heer! verhoord isalthans hy toonde hem nagenoeg geheel vergeten te zjjn. Ging toen wel eens het een en ander, als een galmend geruchtledig onze ziel voorbjj thans liet zyn voordracht weinig te wenschen over, en gaf hjj als spreker over Staring on als vertolker van eenige zjjner versjes, Natuur en waarheid weer. Waar nu voordracht en inhoud overeenstemmend goed zyn daar is het zeker dubbel te betreuren dat het publiek niet talrjjkcr opkomt. Ik vertrouw echter, dat alleen het verstryken van den waren tjjd der voordrachtenen geen gebrek aan waardeering onzer schoone letterkundedaarvan de oorzaak is. Moge het publiek een volgenden winter toonen, dat ik goed geraden heb en in eene meer gezellige zaal met graagte komen luisteren naar een voordracht over het leven en de werken onzer Nederlandsche schrjj vers. Vooral hoop ik dan meer onderwijzers aan te treffen, 't Is hun dageljjkech brood dat hier wordt uitgedeeld. Ik heb reden te gelooven dat velen er nog niet «alles van weten," al zijn ze verwaand genoeg dit soms te zeggeh. Toon de Beucker hier sprak over 't snoeien kwamen de tuinlieden van heinde en verom hem te hooren en van hem te leeren en daar deden die tuin lieden braaf aan't gold hun beroep. Zou het onder wijzend personeel in yverin dorst naar kennis bjj die eenvoudige tuinmannen willen achterstaan X. STOOM BOOTDIENST Middelburg en Zierikzee. CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERIKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. April lfcjt'T'G. Van MIDDELBURG: Zaturd. 17 's nam. 3,30 u. Zondag 18 's morg. 10, Dingsd. 20 's nam. 3,30 Woensd.2l 'smorg. 10,— Dond. 22 Vrijdag 7,— Van ZIERIKZEE Zaturd. 17'smorg. 7,—u. Zondag 18 6, Dingsd. 20 11,— Woenad.21 6,— 21 's nam. 3,30 Dond. 22 3,30 Vrjjdag 23 3,30 RotoiirUnarten uitgezonderd Wolfaarts- dykscbe veer tot de helft der stoombootvracht voor de terugreis, geldig gedurende eene maand. Dito vrjj van stoombootvracht voor de eerstvolgende terugreis. Burgerlijke Stuud te Ziertlcseee. G EBOREN 10 April. Eene dochter van C. Lemson en J. van Popering. 11 dito. Eene dochter van P. Schille- mans en B. Dalebout. Prjjzen tier Boter en Eyeren. Zierikzee 15 April 1875. Boter laagste koers 0,55 en hoogste koers ƒ0,621 per 5 hectogrammen. Kip-Eyeren laagste koers 0,65 en hoogste koers ƒ0,75 per 25 stuks. Ondertrou w«l a. van der HUCHT Zierikzee, 13 April 1875. D. A. van AKKEREN. De. C. Diehlpred. te Cbaamheeft de toezegging van beroep naar de Herv. gem. te Axel aangenomen. Oiub'rtrouwd: PIETER ZEGER van der LINDE en TANNA JOHANNA der WEDUWEN. Drbkchor, 16 April 1875. Algemeene kennisgeving. 1Ondertrouwd s C. ELENBAAS Ct. Haamstede, 16 April 1875. M. DALEBOUT Ld.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1