WOON 0. ontvami khhioh enggmie paientstijfskl NIEUWEN f©0RBAAD SCHIPPER PIEPLOW, 16000 gulden. Het zal dus de huismoeders maar weinig gebaat hebben dat het vleesch goedkooper wasdaar zjj het niet konden krijgen. Een boeren-zoon onder Oosterland wordt aangeradendes Zondags zooveel slokjes niet te drinkenen zijn getuigschrift dan niet te laten zien aan zjjne vrienden, want hjj wordt maar voor den gek gehouden. »Het gaat goed vooruit zegt iemand te Biggekerke>mijn leger is krijgsge vangen gemaakt. Had ik maar niet geteekend, en maar naar huis gegaan, want nu is heel de club naar de maan." Een dametje te Biggekerke is zoo ver blijd dat zjj een soldaat heeft dat zij het niet zwjjgen kan. Haar ouden vrjjer is getrouwd, en nu zal zjj het ook maar doen zoo als zy kan. Jan te Heinkenszand wordt voor de tweede maal gewaarschuwd zjjne meid zoo laat niet te laten loopen op Zondag-avond tot spot over straatwant dat past niet voor een man uit den kerkeraad. STOOMBOOTDIENST Zierikzee en Rotterdam es tussches geleges plaatsen. AfVaarturen In April 1875. Van ZIERIKZEE: Zondag 18 's morg. 11,r Woensd. 21 'snam. 1,— Vrydag 23 1,i Zondag 25 2. Woensd. 28 's morg. 6,— Vrydag 30 7,— Van ROTTERDAM: Dingsd. 20 's morg. 7,30 n Dond. 22 8 30 Zaturd. 24 7,30 Dingsd. 27 9,30 Dond. 29 9,30» Apri Van MIDDELBURG: Vrydag 16 *8 morg. 8,30 u. Zondag 18 Maand. 19 Dingsd. 20 Woensd. 21 Dond. 22 Vrydag 23 Zondag 25 Maand. 26 10,- 10,— 10,- i 10- 11,— 11,— i 1875. Van ROTTERDAM: Vrijdag 16 'snam. 1,—u. Zaturd. 17 1,— Maand. 19 1, Dingsd. 20 's morg. 10,30 Woensd.21 10,30 Dond. 22 10,30 Vrydag 23 10,30 Zaturd. 24 10,30 Maand. 26 's midd. 12, - PHHIPPINA NEERHOUDT. Zierikzee, 15 April 1875. Hunne dankbare kinderen en bth uwd- kin de ren On»I«*rtro!i w«l J. R. OUTERMANS Brouwershaven, 9 April 1875. M. P. BOLÜIJT. STOOMBOOTDIENST van Middelburg op Rotterdam DIRECT CORRESPONDERENDE WAGENDIENST Van Zierikzee, Hotel van OPPEN, afrid 1 uur na af vaart van Middelburg en 2 uur na afvaart van Rotterdam. Afvaart van Zijpe naar Rotterdam nimmer vroeger dan 3 uur na afvaart van Middelburg. Den inzenders van Advertentiën wordt herinnord, dat dezelve kunnen worden ingezonden uiterlijk tot des morgens 10 ure op den dag der uitgave. Later komende, moeten dezelve blyven li| het volgend No. 35jnrfge Kclitvereeniging van JASPER SCHIPPERS Ondertrouwd A. F. STOLSAz. van St.-Philipsland. en Tholen, J. A. W. STOLS, Ad. 14 April 1875. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving. Heden overleed na eene kortstondige ziekte mjjne dierbare Ecbtgenoote JOHANNA CORNELIA van GORSEL, in den ouderdom van ruim 58 jaren. Wy hopen te berusten in Hem die geen rekenschap van Zyne daden geeft. Anna-Jacoba-Polder, JACOBDS VERMAAS 12 April 1875. en kinderen. Algemeene kennisgeving. BËKENDMA KING. De BURGEMEESTER van Ouwerkerk; Gelet op art. 17 der wet van 22 July 1873, (Staats blad n°. 116); Brengt ter kennis van belanghebbendendat de opirnnfvan <1«» belastburo upbreugst «lor gebouwde eigendommen dezer ge meente, van heden af, gedurende 30 dagen in de Raad kamer der gemeente ter inzage is nedergelegd en dat de Commissie op Maandag den 26 dezer des voormid dags van 9 tot 12 uur in genoemde Raadkamer xittiuff zal houden tot het hooren van mondelinge bezwaren tegen de gedane schattingen. Ouwerkerk, 14 April 1875. De litirgemeesler, v. d. HAVE. AANKONDIGING. Het DAGELIJKSCH BESTUUR van het Waterschap SCHOUWEN Gelet op art. 137 van het Reglement op het Bestuur van genoemd Waterschap; DOET TE WT'.TEN 1.° Dat het Kuldet* van Gewoon Dyk« :r*-e«*liot voor 1875 door Heeren Gedeputeerde Staten van Zeeland, in dato 9 April 1875, is invorderbaar verklaard en op heden aan den Ontvanger-Griffier is afgegeven. Zierikzee, 14 April 1875. Het Dagelyksch Bestuur voornoemd. B. C. CAU Voorzitter. J. L. de JONGEOntvanger-Griffier. AANKONDIGING. Het BESTUUR van den Polder der VIER BANNEN IN DU IVEL AND Gelet op art. 110 van het Algemeen Reglement voor de Polders of Waterschappen in Zeeland; DOGT 1'JEU WETEN: 1.° Dat van heden af, gedurende acht dagen, de door de Vergadering van Ingelanden vastgestelde BEGROOTING 1875/e met bijbehoorende MEMORIE VAN TOE' LICHTING, ten Kantore van den Ontvanger- Griffier ter inzage ligt van de eigenaren van gronden in dien Polder en dat deze stukken tegen betaling der kosten in afschrift verkrjjgbaar zjjn. Nieuwbrkerk, 13 April 1875. Het Polder-Bestunr voornoemd, F. BOOMAN, Dijkgraaf. J. L. de JONGE, Ontvanger-Griffier. Executeuren. Allen die iets tt» vorderen hebben van - of voriseliul«1ifc£<l zijn aan den boedel van MARIA VERHEUL, Weduwe Christoffel Slager, gewoond hebbende en op den 2 April jl. over leden zjjnde te Poortvliet, gelieven daarvan opcruuf of hetaliuflr te doon vóór den S3 April aan staande aan de ondergeteekenden. P. DAANE van STAPELE. J. van der BEL. Poortvliet, 10 April 1875. AAN B E S T E DI N G7 Mejufvr. de Wed. J. VERSTRAATE zal trachten AAN TE BESTEDEN op VrUdag den S3 April EAST'S, des namiddags om 4= ure, in de herberg bjj J. Padmos te Ouwerkerk HET BOUWEN VAN EEN Bestek en teekening liggen ter inzage in voornoemde herbergde locale aanwyzing zal geschieden 2 uren vóór de besteding. Nadere inlichtingen te bekomen by W. P. BROUWER Mz. te Nieuwerkerl. Ouwerkerk, 14 April 1875. De Deurwaarder J. FRANSE zal publiek verkoopen: Donderdag IS April 1875, 'a voormiddags 11 ureaan de Nieuwe Haven te Zierikzee: Een partijtje Scheeps-Af braak, waaronder eiken- en gïeenen BALKEN en PLANKEN, zeer geschikt voor werkhout. Wooim»«lii;g SI April 1875. 'smorgens 10 ure, aan de herberg van C. Van den Hoek te Nieuwerkerk {Schouwen): 10 stuks Hoornvee, Geiten2 votto Varkens, 1 Loopviirkcii, 3 Mestputten en andere Goederen. De Notaris J. M. B O U V I N zalop Vrijdag den ÏO April 1875 's middags ten 12 urein de Sociëteit St. Skbastiaak publiek presenteren te verkoopen EEN WOONHUIS, BroodbakkerijSchuurtje m Erf staande en gelegen te Zierikzeeaan de Westzjjde van de lange Nobelstraat en uitkomende in den Hem, wjjk A No. 10 kadastraal bekend Sectie A, no. 869, f?ro«>t 02 A. 1 "7 C.eerst in Perceelen en daarna gecombineerdtoobehoorende aan de Erfgena men van wjjlen Mej. J. Z. de WINTER, Wed. Hertsteix. TV zlt-n op den dag der verkooping van des voormiddag3 10—12 ure; to bevragen bjj den heer J. L. HERTSTEEN. en daarna Een Woonhuis en Erl, staande en gelegen als voren aan de BalieSectie A no 55, groot -t Aren 0*8 toobehoo rende aan den Heer J. D. ZANT VOORT. De Griffier G. van WAGE zalten ver- M zoeke der Heeren J. de KATER Jx., op Vrijdag den ÏO April 1875 's middags 12 uur, te Brouwershaven oontunt publiek presentoren te verkoopen: Een zwaar ANK EB met 15 vadem KETTING. Do Notaris J. van der BENT zal, op JJJJl'',, Woensdag don Q8 April 1875, na afloop der veiling van Beestioal enz. op het boefje van de Wed. J. van den BOS aan Dirksweg onder Duivendijke, ten verzoeke van don hoor M. GAST pnbliek verkoopen VOOR AFBKAAli s den opstand van een Woonhuis SCIIUUR,BAKKEET,VARKEN8- HOK met loop, alles zeer geschikt ter verplaatsing. Het HOUTWERK is zoo goed als nieuw, terwijl de GEBOUWEN zijn gedekt met p. m. 5000 PANNEN. Alles alsnog in gebrnik bjj de Wed. en Erven J. innimnv-uniiii. Op Woi-nsdiig 28 April 1875, des morgens te 11 nren, te Gravenpolder, in de herberg bewoond door Jan Zaaijer, linijk zal de Notaris Mr. LIEBERT, te Goes, ten L verzoeke van zjjnen principaal in het open- baar verkoopen Een WOONHUIS met TIMMERMANSWINKEL en BERGPLAATS met verdere TIMMERING en ERVE, op het dorp Gra venpolder, kadastraal bekend sectie A no. 492, groot 345 vierk. Meterseigendom van MARINUS OVER- BEEKE, aldaar. Informatiën bjj den heer Mr. de LAAT de KANTER en voormelden Notaris. De NotariB J. M. BOUVIN zal op Vr\j- dag den 7 Mei 1875, 's voor- middags ten 10 ure, ten vorzoebe van J. L. van WESTENBRUGGEop zjjn hoefje onder Duivendijke publiek presenteren te verkoopen een partij HOOI,MESTPUT, Kloetsclinft, Ton-, Knarn- en Mellf- goreedschap Hoolgraaf en andere goe deren f.n daarna in de herberg moriaanshoofd 3 H. 46 A. 50 C. Weiland, gelegen onder Duivendijke in Klapsbevangkadaster sectie C, No. 117 en 360IN TWEE PERCEELEN en daarna GECOMBINEERD. TE KOOP een PAARD, feschikt tot alle diensten, trouw en makte bevragen jj de Uitgevers dezes. Een WERKPAARD TE KOOP, keur uit vier, bjj J. DOELEMAN Zz. te Dreischor. UIT DE HAND TE KOOP: Een gedresseerde Trekhond, vlug en trouw in tuig; te bevragen bjj A. BLOK te Cortgene. Brieven franco. T Ë~k o o p: 2 MELKGEITEN, keur uit elf, bjj J. van MANEN te Zierikzee. a 30 Cent per doos. C. J. KORSTEN, in Verfwaren. KARPETTEN, MATTEN, LOOPERS, Borstelwerk, Zeemen, Sponzen, Dweilen, Blikwerk, Houtwerk, Glas-, Kris tal- en Porceleine Artikelen. PETROLEUM KOOKTOESTELLEN. J. DE JONG Z IJLS TRA. De nieuwste ENCASen OMBRELLES. FIJNE GENUA OLIE. Per Liter 1,-10. ïleseli - 1,10. flacon - 0,75. A. BÜIJZEMz. Melkmarkt. Suikerpeeënzaad (e koop voor de hezaajjing, tevens bestaat er nog gelegenheid om te contracteeron of te vorlmrcn voor 8UIKERPEEËNLAND, J. LOKKER Mz. te Brouwershaven. VOORHANDEN: EENE RUIME KEUZE GEGOTEN EN GESLAGEN Fransche Keuken-Fornuizen, met en zonder WATERKETELS, Nieuw Model GRAAN- en KOLENMAT jjzeren en koperen GEWIGTEN, BASCULE8enz. Prima kwaliteit WAGENVET, TRAAN en MACHINE-OLIE. N.B. Voor het aanstaande eaisoen beveelt de onder- geteekende zich aan tot het in ONDERHOUD nemen van lluHt'dou en KngcliclN en om dezelve in het VUUR TE VERLAKKEN. H. A_. ROOTHAERT, Mr. Smid, Korte St.-Jans6traat. Fabriek en Magazijn van ^K OOK FORNUIZEN, met en zonder koperen waterketel IIDI11HTEN in alle verlangde vormen en maten. V K T H en C°.Dordrecht. 9 Ledige OKSHOOFDEN X» KOOP bjj J. WAALE. INSECT E-P 0 E n E R Vlilï, Depot: Verkoophuis te Goes J. P. van der DOES DOOK VELE AANVRAGEN verkrjjgbaar gesteld: Zierikzee, A. C. DAGE VOS MiddelburgJ. W. van WORKUM. Wissenkerke J. de NEVE. THEE-S OOR TEN dit het marazijn van VAN HOUWENINGE VISSER, welke zich zoowel door goede kwaliteit al« lagen prijs bjjzonder aanbevelen. Afgewogen in verzegelde pakjes van vijf, (xoee en een half en een ons. waarop het nummer en de prjjs, van af 0,90 tot ƒ3,00 zyn vermeld. Bjj hoeveelheden van minstenB 15 Ned. ponden wor den dezelve desverkiezende in met lood bekleede kistjes afgeleverd. Prijs-Couranten zijn gratis verkrijgbaar: Axel, Joh. Veenbnizen. Brouwershaven, W. J. van Brabant. Hontenfose, T. Fassaert. Neuzen, J. C. van Sprang. Neuzen, A. Versluis. St. Annatuod, J. de Graaf. Slnis, J. C. A. Mets. Sluis, P. E, Mets. Stavonisse, Job. do Jong. Middelburg, J. A. Goethals. Sas van Gent, Weduwe J. Stnbbe. Zierikzee, J.b Ochtman Jz. De ondergeteekende maakt bekend, dat zijne EERSTE LOTERIJ, 23 Febniarjj 1875 per nummers geteekend, heeft plaat9 gehad te Brou wershaven, onder toezigt van een bevoegd beambte, en de PRIJZEN zijn gevallen: op No. 117 Naai- kist met zilver, No. 110 zes Messen, No. 8 Mes eu Vork met zilver, No. 139 dito, No. 135 dito, No. 130 dito, No. 74 dito, No. 10 dito, No. 4 dito, No. 112 zes lepeltjes en No. 14 dito. Daarna zjjne TWEEDE LOTERIJ 24 Februarjj 1875 per nummers geteekend, waarbjj de PRIJZEN gevallen zijn op No. 89 Harmonica of Horlogie, No. 74 een Horlogie, No. 135 Mes en Vork met zilver. No. 44 zes lepels, No. 26 dito, No. 115 Horlogieketting, No. 128 dito, No. 104 dito. Zijne DERDE LOTERIJ. 25 February 1875 per nummers geteekend, waarbjj de PRIJZEN gevallen zjjn op No. 94 gouden Broche, No. 48 twee Bellen, No. 25 Sigarenkoker, No. 80 dito, No. 34 Flacon met zilveren stop, No. 73 dito, No. 139 Mes en vork. No 77 dito, No. 8 Horlogieketting, No. 91 dito, No. 104 dito, No. 7 dito en No. 46 dito. Tetwjjl zjjne VIERDE LOTERIJ, 13 Maart 1875 per nummers geteekend, heeft plaats gehad onder toezigt van het Bestuur van Serooskerke, en de PRIJZEN zjjn gevallen: op No. 146 de Klok, No. 89 Sigarenkoker, No. 147 Tabaksdoos, No. 84 Sigarenkoker, No. 134 Pijp, No. 101 Portemonnaie, No. 75 dito, No. 96 Mes en Vork. No. 53 dito, No. 47 dito, No. 119 twee Bekers, No. 128 Naaikist, No. 122 zes Lepeltjes en stel. Wederom zjjn bij hem aan zjjne woning LOTEN verkrjjgbaar naar eone fra-aije Tombola a 75 Cts. per lot, waarbjj ieder deelnemer een prijs zal trekken. J. WTÈRIKX. Zierikzee. Scbouwsche Botermarkt. De VERLOTING van P. GELEIJNSE Wz. te Haamstede, per nummers geteekend IS Mnnrt, heeft plaats gehad te Burgh op 10 dezer in tegenwoordigheid van oen bevoegd beambte. PRIJZEN zijn gevallen op Nos. 184, 229, 241, 126, 9, 112, 171, 134, 156, 129, 23, 173, 240, 79, 55, 230, 224, 13, 189, 15, 45, 68, 29, 122. 163, 11, 47, 107, 98, 104, 127, 128, 76, 82, 196, 179, 124, 103, 56 en 28. vaart aanstaanden ZATUKDAG naar de Steden Rotterdam en Dordrecht. Bottel damsche Hypotheekbank voor Nederland. De BANK geeft PANDBKIEVEW uit rentende j»Ct. 'sjaars, aflosbaar pari bjj ja&r- ljjksche uitloting. Zy verstrekt gelden onder eerst liypotlieoair verband van goederenuitsluitend in Nederland Aanvragen om Ilyputheeafre Voorsebot- teu en Pandbrieven kunnen dageljjks geschie den bjj de volgende AGENTE N: Te Tholen, de Heer Jhr. S. O. de CASEMBROOT. Middelburg, de Heeren J. A. TAK C°. Goes, de Heer J. A. A. FRANSEN van de PUTTE. Zierikzee, de Heeren van dee STARP BERG. De Crediet-Vereeniging, Curregpondentschap THOLEN, neemt j»<»l«len in bewaring tegen vergoeding van rente, en verleent aan hare leden eredlet. Inlichtingen te bekomen ten kantore van Jhr. S. O. de CASEMBROOT te Tholen. De Belgische Maatschappij van algemeene assurantiën tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën WOONHUIZEN 60 Cents per ƒ1000 'sjaars. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,- - Informatiën bjj de Agenten C. van der VLIET Dz te ZierikzeeJ. C. M. van RHEEte Haamstede en L. BOOGERD Az. te Brouwershaven. Kina Laroche en Ijzerhoudende Kina Laroche f I,30 de lui 1 vo floHcli. Beste Genua-OIie 1,20 de flesch, bg M. j. DI LOOZE 4 ZOON Apothekers. IN LOSSING: Eerste liwnliteit extra grove Ruhr HAlllll-, KAGCHEL- EN SMEEDKOLEN, voor rekening van W. BAARS te Zierikzee. V E R M 1S T. Ik VERMIS sints Zaterdag morgen mjjn klein donkerbruin HONDJE; 't heeft een korten staart, afgeknipte ooren, en een mie kopje, is glad van haar, zeer -r - - terwjjl zjjn doopnaam: MIRZA is. Den eerlyken vinder, die het mjj terug bezorgt, zal ik uit mjjn spaarpot eene goede belooning geven. Haamstede, MIE KEE FERLEMAN. 15 April 1875. Maréchaussée. Tegen hoogst voordeelige voorwaarden wordt ge vraagd een PERSOON welke genegen is voor ecu Marëidinus-ór te voet in do plaats te treden. Aan deze betrekking is verbonden eene jaar wedde van ruim 400 grnUlon. Gepasporteerde Militairen of personen welke niet gediend hebben, waarvoor ISO gulden zal worden gestort als borgtogt, komen in aanmerking. Vereischten zjjn duidelijk lezen en schrijven een lengte van 1,674 el, tusscnen de 20 en 40 jaren en zonder ligchaarasgebreken. Adres franco letter M. Hulpkantoor Axel. Met M EI aanstaande oen bekwame Landbouwersknccht met klein gezin benoodigd; adres uitgevers dezes. Een SCHOEN MAK ER8-KIV ECHT of BRASEM benoodigd om DADELIJK in dienst te treden bjj J. B. LEDAIN, Schoenmaker te Groede. GEVRAAGD 2 3 NAAISTERS, ook kunnen met MEI eenige LEERTJIVGEN geplaatst worden bjj Mej. M. A. BOWBYES, Oude Haven. Met MEI aanstaande o oil o DIENSTMEID benoodigd in een gezin van slechts twee personen liefst niet beneden 25 jaar, die met de pot en wasch kan omgaan. AdreB A. C. de MOOIJ, Boekhandelaar. 13s Juffrouw van OOST te Nieuwerkerk vraagt ceneDIENSTMEID. Er wordt gevraagd tegen Mei a. s. een o flinke WERKMEID, in het Koflyhuis genaamd Het hof van Holland te Tholen. UltecTDre: DF, LOOZK Jfc WAALE. Snelpersdrukker^ van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 6b.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2