ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5527. Donderdag 15 April 1875» 51sleJaarg. Verscbjjnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATUBDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Kennisgeving. Sluiting: «Ier Kiezerslijsten. De VOORZITTER van den Gemeente-Raad te Zie- rikzee brengt ter openbare bennis dat de Kiezers lijsten voor Leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaalde Provinciale Staten en den Gemeente-Raad op heden door hem zijn gesloten op nieuw aangeplakt en op de Secretarie dezer Gemeente voor een ieder ter inzage zjjn nedergelegdovereenkomstig art. 31 der wet van den 4 July 1850 (8taatsblad no. 37.) Zi&rikzee den 14 April 1875. v. CITTERS. Bekendmaking. VERKIEZING VAN ÉÉN LID VOOR DEN GEMEENTERAAD. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rUtztt maken bekend, dat tengevolge van het ontslag, door den Heer Mr. J. A BOLLEals Lid van den Raad dezer Gemeente genomen de verkiezing van een Lid zal plaats hebben op Diiiepütfao: 9^7 A-|>ril e. W., van des morgens negen tot des namiddags vier uur, in de bovenzaal op het Raadhuis alhier, waartoe aan de Kiezers een oproepingsbrief met in gesloten stembiljet zal worden te huis bezorgd. Ziertkzee den 12 April 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Stoomen in Nederland. Dezer dagen ia het Kamer-Verslag verschenen over het wetsontwerp van de heeren Kappeijne, Tak van Poortvliet, de Roo van Alderwerell en AJackay. Het behelst, even als alle Kamer-Verslagen over gewigtige ontwerpen, haarfijn al wat er in de afdeelingen over dit ontwerp door sommigen" en enkelen" en meer deren" is gezegd. Over het algemeen kunnen wjj nu juist niet zeggen dat dit parlementair document odb meêvalt. Wjj missen daarin dit krachtig besef van de noodzakelijkheid van de mobilisatie van een tweeden ban spoorwegen, dat wjj in een Verslag, van de Volks vertegenwoordiging uitgegaan, zoo gaarne hadden ver wacht. En wat wy er in aantreffen is niet veel meer geschikt om ons gunstig te stemmen. Het is een weefsel van kleingeestige opmerkingen, eene aaneenschakeling van vitterjjen en haarkloverijen, buiten de hoofdzaak der spoorwegen om. Het ontwerp der vier voorstellers wordt niet afgekeurd, omdat de Kamer hot beginsel bestrijdt, waarop dit ontwerp stennt en met de uit breiding van het net der staatsspoorwegen geen vrede zou hebben, maar het wordt gehekeld op grond van den vorm, waarin het is opgesteld, van het ooi/en- blik, waarop het is ingediend, van de vermoedenwelke die indiening opwekt. Men tracht het ontwerp te doen mislukken door allerlei politieke beschouwingen op de rails neder te leggen. Is het dan niet dringend noodzakelijk, dat al die streeken in ons vaderland, die door de willekeurige beslissing der Wetgevende Magt van 1860 van een spoorwegverbinding werden verstoken, alsnog in ons spoorwegnet worden opgenomen? Is het niet in het belang zoowel van het reizend publiek, als van handel, landbouw en nijverheid dat alle gedeelten van ons land onderling en met het buitenland op de kortste wjjze in verbinding worden gebragt? Zal de aanleg van meer dere spoorwegen niet ook indirect de rijkste voordeelen afwerpen aan den staat, aan den grondeigendom, aan de algemeene welvaart? En verdienen de vier voorstel lers, die moedig en wakker het initiatief namen, om, in niet meer dan vier dagen tgds, een goed zamen- hangend wetsontwerp te overdenken en op te stellen, niet den dank en de hulde des lands? Ziedaar vragen, die toy geneigd zonden zjjn te stellen, en vermoedelijk zouden onze lezers meenon, dat die vragen te regt worden gesteld. Die overtuiging, dit ernstig besef van hetgeen het belang des oogenblika vordert, spiegelt zich niet af in het lang-ademige en denkbeeldige bezwaren breed uit metende Kamer-Verslag. De Kamer, ten minste een groot deel der Kamer, dat deel dat de tegonwoordige Regering naar de oogen zietstelt andere vragen waarom hebt gjj, viermanschap, u vermeten het initia tief te nemen? Welk driest bestaan ons land wederom met spoorwegen te begiftigen? De honding der Regering gaf geen regt tot uw krachtig optreden; gjj hadt haar gerust haar gang kunnen laten gaan. De strekking van uw ontwerp is niet aan de natie spoorwegen te verschaffen, maar de Regering te bemoeijeljj ken. Wordt uw ontwerp aangenomen, dan is de Regering verpligt af te treden. In geen geval Ï3 dit ontwerp eene zaak, die het nemen van het initiatief van leden der Kamer regtvaardigt. Spoorwegen mogen alléén van de Rege ring komen. Ziet gij niet in dat gij, door te veel lijnen in uw ontwerp op te nemen, en daaronder lijnen, die f'een voordeel zullen afwerpen, slechts ijdele Verwach- ingen opwekt en daardoor meer kwaad dan goed zult stichten De vrienden der Regering kunnen blijkbaar aan het viermanschap den vernuftigeD zet op het politieke schaakbord niet vergeven. Zjj wjj ten hot voorstel uit sluitend aan oppositie-geest. Wjj gelooven niet, dat de vrienden der Regering gelijk hebben. Maar stel, dit ware zoo: is zoodanige oppositie-geest dan zoo verderfelijk voor ons land, die zich bij voorkeur openbaart in zucht om op te bouwen? Dat is dan toch in ieder geval een betere oppositie geest dan dien men gewoon was dat door diezelfde vrienden onder het vorig Ministerie in praktijk werd gebragt. Hun oppositie-geest was in den regel afbreken, afkeuren: slechts zelden deed eene opbouwende kritiek zich kennen. Afbreken was hun lust en hun teven. Maar waarom moet men toch altjjd zoekeu naar politieke bedoelingen en neven-consideratienals de meest aannemelijke reden voor de hand ligt? De eenige oorzaak voor het krachtig optreden dezer vier oud rapporteurs der Commissie van het spoorweg voorstel van 1873 was gelegen in het voortdurend talmen en zwijgen der Regering. "Van alle zjj den werd de Minister van Binnenlandsche Zakenbij de behandeling der spoorweg-begrooting op 5 December jl. aangemoedigd, aangespoordaangevuurd om zjjn spoorweg-plan al ware het slechts in breede trekken, mede te deelen de Minister zweeg. Kort na het winter-reces, hield de heer van Kerkwijkzijne interpellatie op 13 February. Wederom werd hjj van meer dan ééne zijde opgeroe pen, opgewekt, opgezweept om zijn spoorweg-plaD, nu immers de onderhandelingen met het consortium van bankiers reeds meer dan eene maand te voren waren mislukt, om zjjne denkbeelden eenigzins volledig en categorisch, te doen kennen: de Minister bleef doof. Hij verschool zich achter uitvlugten en voorwendsels. Eerst moest de nieuwe politie-wet op de spoorwegen worden vastgesteld en het contract met de Exploitatie maatschappij herzien. Maar waren die beide zaken niet evenzeer noodig, onverschillig of er al of niet nieuwe spoorwegen moesten worden aangelegd? Die onverdedigbare houding der Regering, dit zich eerst verschuilen aohter onderhandelingen met de ban kiers, om daarna, nadat deze mislukt waren, op nieuw met anderen te onderhandelendie voortdurende toeleg om zich tot niets te verbinden, om ieder in het onzekere en alles ongeregeld te laten, moest oDgeduld i en wrevel verwekken. Is het dan zoo vreemd, dat vier energieke leden der liberale partij de teugels overna- j men, die de Ministers had laten glippen? De Regering zag het ongaarne: het kan zijn, maar de. natie heeft met die daad van moed en yastocradenheidbljjkens tallooze adressen, ingestemd en den spoed gewaardeerd, waarmede het goede denkbeeld tot daad werdgerypt. Besef van de noodzakelijkheid van de uitbreiding van het spoorwegnet was de grondslag van het wetsortt- j werpde onbegrjjpeljjke treuzelachtigheid van den Minister van Binnenlandsche Zaken was er de oorzaak van. Y&n niet sterker gehalte is de bewering, dat de aanleg van spoorwegen zich niet leent tot een wets voorstel, van de Kamer uitgegaan. Doch waar ia in de Grondwet eenige beperking te vinden Het regt van initiatief is d&Ar op de ruimste wijze erkend. Geen enkel onderwerp is uitgesloten. Nu kan men zich mis schien voorstellendat sommige wetsontwerpenop grond van hun bijzonder gewigt, beter van de Rege ring behooren uit te gaandie altjjd geroepen is die ontwerpen, als zjj zjjn goedgekeurd, uit te voeren. Maar waarom zouden spoorwegen hier eenig beletsel behoe ven op te leveren? Waarom zou de spoorweg-wjjsheid alleen zetelen by de Regering en niet by de Tweede Kamer? Om te bepalen waar eene spoorweg-verbinding wèten waar zjj niet moet komenmoet men locale kennis bezitten, kennis bovendien van de handels- en scheepvaartbeweging in de verschillende havens van ons land, algemeene kennis van handels in- en uitvoer. Waarom zoude men alleen die kennis bjj onze Rege ringen aantreffen, en niet evenzeer bjj leden der Volks- vertegenwoordiging? In het Verslag wordt gezegd, dat «volgens de praktijk van ons staatsregt" de Kamer I mede regeert. Maar is hier de praktijk dan met de 1 theorie in strjjd? In geenen deele. Regering en Staten- Generaal maken te zamen do Wetgevende Magt uit en wat de praktijk heeft gejjkt, is door de theorie be- I doeld en gewild. Bovendien moet men ook niet vergeten, dat in één opzigt een spoorweg-voorstelvan Kamer leden uitgegaannog meer aanbeveling verdient dan een regerings-ontwerp. Leden der Kamer zjjn vrjj van alle antecedenten op spoorweggebiedvrjj van alle concessie-aanvragende Regering is nog altjjd eenigzins aan personen gebondenmet wie zjj in onderhandeling is geweest. Goiioe^, om man te toonen dat het Kamer-Verslag overvloeit van hersenschimmige bezwaren en onge gronde bedenkingen. Haast komt de Tweede Kamer weder bjjeen._ Wat zal het lot zjjn van dit ontwerp Zal het op zjjn verdero reis in botsing komen met een regerings-voordragt? Niet onmogeljjk. Er zjjn voor beelden van een ontwaken uit eene maandenlange lethargie. Mogt het ontwerp aangenomen wonion, dan zal de natie tevreden zjjn en of de Regering dan aan- bljjft of niet is eene ondergeschikte zaak. Mogt het echter verworpen worden door toedoen van do Regering of bare vrienden, dan zal daaruit alleen d-t bljjken dat bet bekende woord «stoomen in Nederland", in den mond van den heer Heemskerk «verzonnen" is geweest Nieuwstijdingen. @ngcl»nii. Zekere miss Hoines daagde voor de Regtbank den heer Williamsdie haar 5 jaar geledeneene trouw belofte had gedaan. De jongeling wilde zjjn woord introkkenomdat zjjne gezondheid hem niet toeliet te trouwen. De geneesliecren hebben inderdaad bewezen dat hjj aan de longtering leed. Dit heeft echter niet geholpenen de jury beeft den beer Williams veroor deeld om aan miss Haines 2400 gulden schadeloosstel ling te betalen. Hy is nog gelukkig dat bjj er zoo goedkoop af is. Bjj de plegtige opening der katholieke Universi teit te Kensington dezer dagenwerdna do inzege ning, een adres aangeboden aan kardinaal Manning, die in zjjn antwoord zeidedat hjj zich beschouwde als een man belast met eene oorlogsboodscbapwant hjj geloofdedat de kerk en de Heilige Stoel eene crisis tegemoet gaanvreesseljjker dan men er een sedert drie eenwen gezien heeft. Onder den titel «de Heilige Oorlog tegen de sekte der vrjj metsel aars" maakt het «Journal de Florence" van 6 dezer een pauseljjke brèvc openbaarwelke ofschoon van 7 Janunrij gedagteekend, nog niet bekend was geworden. Deze brève is gerigt aan de in Frank- rjjk gevestigde «Association reparatrice en vers la très- 9ainte Trinité," onder het patronaat van den aartsengel Michaelen heeft ten doel de uitroejjing van de ge heime genootschappen en de bekeering van hun leden. In de Daily News komt een brief voor, waarin de volgende opheldering wordt gegeven omtrent de jongste regeling betreffende de buitenlandsche schuld van Spanje. In de eerste plaats omschrjjft hjj de Pagaré. Nationale eigendommen worden bjj verkoop in Spanje altjjd pu bliek verkocht, en wel door middel van gezegelde in- schrjjvingsbilletten. Vjjf percent van de som moet bjj do inlevering van het biljet worden gestort, 'tls de de gewoonte dat de inschrijver zijn naam niet opgeeft, ergo is het deposito de waarborg. Zoodra de koop wordt toegewezen is de kooper verpligt tien percent van de koopsom, inclusief de gedeponeerde vjjf per cent te storten. Voor de overige tcrmjjnendie in den regel negen jaren loopenworden pandbrieven of Pagares gegeven, die geen rente geven. Veertien dagen na de toewjjzing heeft de kooper het regt zjjn koop over te dragen en in dat geval neemt het gouvernement de Pagare9 van den laatsten aan. Bljjft de kooper in gebreke de vervallen termijnen behoorljjk te storten, dan wordt de eigendom opnieuw in het openbaar ge veild. Is de opbrengst lager dan bjj den eersten ver koop is verkregen, dan wordt het verschil van de storting gekort, De kooper heeft ten allen tijde het regt om de geheele som te voldoen, onder eene kor ting van vjjf percent. Dit zjjn de voorwaarden waarop de Rio Tintomjjnen zjjn verkocht. Onmiddeljjk na den verkoop bood de Minister van Finantiën den koopers het bjj de wet vastgestelde dis conto aandoch dit voorstel werd niet aangenomen. In Augustus 1873 verkreeg hij daarop magtiging van den Cortes, om een hoogcr disconto van 10 tot 12 percent aan te bieden. Terwijl deze onderhandelingen hangende waren had op 3 Januarjj 1874 de Coup d'élat plaats. Eene wijziging van het Ministerie was het ge volg en sen or Echegaray, de nieuwe Minister van Fi- j nanfciën, deed voorstellen tot betaling van de twee achter- i atallige coupons der Buitenl. Schuld. Daartoe bood hij aan de Pagares der Rio Tintomjjnen en andere Pagares die gedeponeerd waren bij de hypotheekbank. Na zeer langdurige onderhandelingen heeft dit ten slotte ge leid tot de overeenkomst, die thans is voorgesteld. «Het is onbetwistbaar,"zegt ten slotte de correspondent, «dat deze regeling de beste en de eerljjkste iB voor alle party en." JFtttn&rijft. Parijs11 April. De dagbladen zjjn eenstemmig in de betuiging van de vredelievende bedoelingen van het Fransche gouvernement en de Fransche natie. De Siècle verklaartdat men in Duitschland Frank- S"k weinig kent, wanneer men het van oorlogzuchtige annen verdenkt. De uitvinder van het nieuwe reddingsmiddel kapt. Boytonheeft zyne pogiDg om van Engeland naar Frankrijk in zijn reddingsgewaad gekleed zwem mende over te stekenmet goed geluk volbragt. Zaturdag morgen te 3 ure te Dover in zee gesprongen, is hy na een togt van 1?V4 uur des avonds kwartier voor 9 are te Boulogne aangekomen. In regte ljjn is die afstand 46 kilometers; doch verschillende stroo- raingen en het wisselen van het getjj maakten het noodzakeljjk, dat een weg werd gekozen, die minstens 188 kilometers lang is. In het door hem uitgevonden pakkan hjj zich in staande houdinghoofd en schouders boven water bewegen. Hjj kan roejjen of pagaajjeu zelfs een klein zeil bjjzetten en zich door den wind drjjven laten. Hjj heeft een kooktoestel bjj zich en kan zjjn eten toebereiden. De kwestie, die nog uitgemaakt moest wordenwas of iemandmet dit zwempak voorzien lang genoeg in het water kan vertoeven. Toen hjj onlangs voor de koningin van Engeland proeven gaf van het praktisch nut zijner uitvinding hij maakte o. a. een houten vlot uit in zee geworpen planken gaf hjj de verzekering meer dan 24 uren achtereen in het water te kunnen vertoevenen door zjjn Btouten togt heeft hjj de waarheid van zjjn beweren bewezen. !Pttrtf>rhlan&. Berlijn, 10 April. De NorddeuUche Allq. Zei- tung, welk blad meer dan eenig ander op de hoogte is van de denkbeelden van prins Bismarckzegt dat de maatregelen, welke in Frankrjjk genomen wor den tot reorganisatie van het leger, een alleszins ver ontrustend karakter hebbenen toont aandat die maatregelen niet aangelegd zjjn op een degeljjk herstel van de Fransche legermagt, maar het kenmerk dragen van toerustingen, waarvan het doel in de naaste toe komst, geenszins kan verborgen bljjven voor hem, die de oogen open heeft. Zooals bekend is, heeft de keizer van Duitsch land van zjjn voornemen afgezien om tegenwoordig te zjjn bjj de zamenkomst van den keizer van Oostenrjjk met den koning van Italio. Dat hjj daarvan zou heb ben afgezien op raad zjj nor goneesheeren, wordt slechts als een voorwendsel beschouwd. Sommigen meenen dut die zamenkomst niet strookt met do politiek van Pruissen. Zelfs wordt die gebeur tenis in verband gebragt met pogingen van Frankrjjk om zich bondgonooten te verschaffen by oenen moge- ljjken oorlog met Duitschland. Oostenrijk zou reeds voor Fraokryk gewonnen zyn en de byeenkomst te Venetie zou thans ten doel hebben gehad ook Italië voor die plannen te winnen, waardoor Duitschland nu alléén zou staan. Anderen willen weten dat die reis ten doel zou heb ben de gedragsljjn vast te stellendie men te volgen zal hebben in do kcrkeljjko kwestiënen wel in het bjjzonder met bot oog op het eventueele orerljjden van den Paus. De tjjd zal een en ander ophelderen. H«*rl(jn, 13 April. Omtrent het verwacht wets ontwerp tot opheffing der kloosters, geestelyke orden en congregatiën in Pruissen verneemt men in de par lementaire kringen dat het ten doel heeftdie cor- poratiën binnen zes maanden te doen ontbinden. Voor diewelke zich alleen bezig houden met onderwjjs zal die termjjn tot twee jaren kunnen worden verlengd. Die, welke zich wjjdcn aan ziekenverpleging zullen tot nadere opzegging kunnen bljjven bestaan. De in komsten der opgeheven kloostergoederen zullen voor eerst moeten worden besteed tot het verleenen van jaargelden aan de leden der ontbonden orden. sSlcfcutftinb. Arnhem, 11 April. Voor eenigen tjjd pleegden jongelieden uit den fatsoenljjken stand, ?jjj het verlaten der school, op straat baldadigheid tegen eene arme tachtigjarige vrouw. Dit had den noodlottigen afloop, dat de vrouw door een val haar heupbeen brak en onlangs, na een langdurig, hevig Ijjden, aan do gevol gen i9 overleden. Utr«>clit. 10 April. In een van de gemeenten dezer provincie had voor eenige dagen een wezenljjke hondenmoord plaats. Honden, die volgens de verorde ning van het gemeentebestuur, na eenige dagen bewaard te zjjn geweest zonder dat de eigenaar zich opdeed moesten afgemaakt wordenwerden door een tweetal politieagenten naar den gemeente-vilkuil gebragt, waar zij aan een paaltje gebonden werdenmet den kop tegen den grond. Na deze eerste toebereidselendie vrjj lang duurden en weinig handigheid der executanten bewezenvolgde eindeljjk het ter dood brengen. Een agent, voorzien van een revolver met zes loopen, begon van no. 1 af de dieren voor den kop te schieten; onge lukkigerwijze schoot hij zóó, dat de kogels geen andere uitwerking hadden dan eenige noodelooze verwonding der slagtoffers; geen enkel der zes schoten had een hond gedood. Nu wa9 goede raad duur. Men had er niet op gerekend, dat de scherpregter zjjn handwerk zoo slecht zou verstaanen hem geen kruit of kogels buiten de lading meegegeven. Dat te gaan halen ging niet aanen te midden der jankende honden besloot men deze maar met een stuk hout dood te slaan. Vrees- seljjk schreeuwden de dieren, maar de agenten waren onverbiddelyk en gingen volhardend mot hun werk voort. Na deze wreodo executie heeft men alsnu wjjsseljjk besloten de honden, die ter dood veroordeeld zijnte verdrinkenmen doet hun een groot stuk gewigt om den hals en werpt ze dan te water; na een kwartier uurs haalt men den dooden hond met het stuk gewigt weder open bet ljjk wordt verder .naar de mestvaalt getransporteerd. 14 April. Heden is alhier gear riveerd het clipper-fregat Susanna Johannavroeger Lichtstraal, om geladen te worden naar Samarang. De gemeenteraad heeft het plan voor het droogdok aangenomen. Te Ylissingen worden aanst. Zaturdag verwacht de stoomschepen RotterdamCaland en Maas. WolfaHftsdjjk, 12 April. De Commissie voor de regeling der grensscheiding alhior, heeft in hare comparitie van den 7 dezer volhardt bjj haar primitief genomen besluit, en alzoo niet toegegeven aan de voorgestelde veranderingen van wege de Commissie te 's Heer-Arendskerkevooral ook met het oog op de zeer uiteenloopende getaxeerde waarden der bedjjkte gronden in den Schenge-polder. Zierilizee14 April. Z. M. heeft aan den heer A. Doogegewezen hoofdonderwijzer te Sirjanslandpeneioen verleend ten bedrage van ƒ267 'sjaars. Benoemd tot opzigter 3de klasse bjj don water staat en 'a lands burg. openb. werken op Java en Madura de heer P. Elenhaasen hem daartoe ter beschikking gesteld van den Gouv. Gen. van N. Indie Door de prov. Comm. van examen voor 'tlager onderwjjs in Gelderland is o. a. toegelaten voor het Hoogduitsch de heer Th. liosloper van Brouwershaven, hulponderw. te Zutphenen door die Commissie in Noord-Braband is o. a. toegelaten voor fraajje hand werken Mej. P. J. van dei Valk van Zierikzee, onder wijzeres te Geertruidenberg. In het Nieuws van den Dag van Maandag vindt men een ingezonden stuk tot bestryding van de in het spoorwegvoorstel-Kappejjne opgenomen ljjn Brou wershaven—Zevenbergen. De Bcbryver meent dat tot aausluiting aan de hoofdljjn eene regte ljjn verkies- ljjk zou wezen, die van Brouwershaven over Schouwen- Duivelandnabij Stavenisse Tholen bereikendedat eiland zou doorsnjjden en te Bergen-op-Zoom uitko men; van waar tevens de gemeenschap met België en Duitschland gemakkelijker en korter wezen zou. Hy meent dat.de technische bezwaren zoowel tegen het passeeren van de Schelde by de Zjjpe als van het Slaak te ligt worden geteld en gelooft dat tot onteigening der kostbare bouwgrondenwelke de voorgestelde ljjn zal moeten doorsnjjdenongelooflijke sommen zullen noodig zyn. Eenigszins in strjjd hiermede, schynt het geen hjj vervolgens zegt over den aaüzienljjken in- en uitvoer van granen en vee op het eiland Tholen; welke hy zelfs meent dat nog grooter is dan die der andere eilanden en welke het naar zyn inzien onverantwoor delijk maakt dat men Tholen ten opzigte der midde len van gemeenschap zoo verwaarloost. Te Stavenisse acht de schrjjver het bouwen van een steiger onontbeerljjk, waartoe de aangewende pogingen echter tot dusverre steeds schipbreuk Ijjden. Ook oe- schouwt hy dat dorp als eene geschikte gelegenheid tot het maken van een dok en vluchthavendaar de diepstgaande schepen er steeds het noodige water vonden. Zaturdag is te 's Bosch een brandkast van 700 KG., die van een wagen werd geladen, gekanteld en neergekomen op het kind van den heer J., door wien de kast besteld was. 't Knaapje werd geheel verpletterd. Kerlcnieu wis. Bjj de vervulling der vacature te Stavenisse, geven wjj hier een naamlyst van de Predikantenwelke deze gemeente sedert hare vestiging achtereenvolgens bediend hebben 1. David ArondeauxProp. 16161638, overl. 2. Jacobus van MiggrodeJacsz., Prop. 1689—1646, vertr. Haamstede c. a. 3. Nicolaas Hunnius Prop. 16461665 overl. 4. Anthonie Caerdeman, her. van St.-Philipsland 1666—1670 vertr. 's Gravenpolder. 5. Joseph le Gouche'Prop. 1670—1680, overl. 6. Johannes Regius, ber. van Batenburg, 1681—1685, vertr. alB Hoogl. naar Franeker. 7. Adriaan Rcygersmanber. van St.-Philipsland 1686—1701vertr. Bergen-op-Zoom. 8. A dolph Olivierber. van Beek, 1702—1706, overL 9. Bernardus Sebastiaan CremerProp. 1707—1711 vertr. Asperen. 10. Bemhard AbbinkProp. 1712—1716 vertr. Groenlo. 11. Adriaan BroekmanProp. 1716—1749, Emeritus. 12. Hubertus van MonsjouProp. 1750—1752, vertr. naar Domburg. 13. Benjamin RouffaarProp. 1752—1777, vert. Prinsenl. 14. Petrus Houtman, ber. van Renease en Noordwelle, 1777—1785, vertr. Biervliet. 15. Johannnes de Leeuw, ber. van Scheilingwoude 1786—1791vertr. Roozendaal. 16. Adrianus van Crimpen, ber. van Wolfaartsdjjk 1792—1794, vertr. Ossendrecht c. a. 17. Jacobus Burgerhoudtber. van Biervliet, 17961837, Emeritus. 18. Comeille Peters, Cand. 1838—1868, vertr. Baby- loniënbroek c. a. 19. Rijk Otto Corneli» AiUonberoepen van Zyderveld 1869—1874, vertr. OoBterwjjk. 20. Anthonie Scholteber. van Zegveld1875. Ds. H. W. Brandtbeeft den 4n dezerals beroe pen naar Stellendamte Austerlitz afscheid genomen met de tekstwoorden uit Matth. 8 vs. 34»baden zij dat hij uit hunne landpalen wilde vertrekken Op den 4n dezer nam Ds. A. Scholteals beroepen naar Stavenissete Zegveld afscheid met 2 Cor. 13 vs. 11, en Db. L. Kan de Beer als beroepen naar Aagtekerke, te Westmaas met 1 Joh. 2 vs. 28. Ds. O. Lospred. bjj de Chr. Geref. gem. te Steenwjjk, is beroepen te FrieslandN. America. Ds. Johannes Coenraad Lochpred. bjj de Evang. i Lutb. gemeente to Groedeis den 8en dezer aldaar overledenruim 66 jaar oud zjjnde. Geboortig van Rotterdam werd bjjna sedert 6 December 1835 als Prop. bjj die gemeente de dienst tjjdeljjk waargenomen te hebben, den 17 Nov. 1837 beroepen, en is den 18 Maart 1838 als predikant aldaar in dienst getreden. Hij was de 10de achtervolgens in rangsedert die gemeente in 1733 aldaar gevestigd is. Drietal te GoesDs. P. Bartstrate Klundert P. C. van der Horst te Gorinchem en Th. Nahuijs te Zeist. öenuMiijdi* horigten. Dat het ambt niet altjjd het verstand medebrengt bleek onlang9 toen in den gemeenteraad van X. werd gedebateerd over het horstel van den stadhuistoren. Naar aanleiding van de kwestie, hoeveel graden hel ling de toren zou krjjgenvroeg een snugger raadslid: Bedoelt men graden Reaumur of Fahrenheit? Te Amsterdam bestaat het voornemen om door middel van zingen op straat te evangeliseeren. Eene boeren meid onder Oosterland wordt verzocht, als zjj des Za- turdags met de boter op het dorp komt, geen praatjes van Jan uit te strooijen, want zjj kan hem toch niet krjjgenen moet dus maar haar mond houden. Te Kamperland zullen twee bakkers-dochters zich laten verloten nu zjj geen vrjjers met geld kunnen krjjgen. Tegen Pinksteren zullen zjj hunne vrienden rond laten gaan met een ljjst, en velen zullen wel een lootje nemen. Te Sint-Maartensdijk ziet men weder dat hot beter hard geblazen is dan den mond gebrand, want dat doet zeer. Iemand te Sint-Maartensdijk zegt, dat Andries met do Paschen zooveel gegeten heeft, dat hjj er on gesteld van was, en in het vervolg niet meer zal ver zocht worden. Een dametje te Scherpenisse wordt aangeraden, zich wat fatsoenljjker te gedragen, eti zoo geheele dagen niet zitten loeren naar een kleêrmakers- winkel, daar het niet te doen is om den kleêrmaker, maar om den dubbelen borst. De gemeente-raad te Meliskerke zal verpligt worden om naar een anderen klokken-opwinder te zien, daar die man de klok maar regelt naar eigen goedvindenen de klok gemiddeld 20 minuten voor den tjjd is. Dus een groot ongerief voor do arbeiders. De man is zeker vergeten dat zyne geheele familie op de roepstem der klok het veld in moet. Te Dokkum zjjn verleden jaar maar eventjes 600 vaten jenever meer verbruikt dan het vorige jaar. Twee kroeghouders vertapten niet minder dan voor

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1