der balans zou nu in de kas der gaszaak in plaats van in de gemeentekas moeten komen, het zou dus eene andere manier zijnmaar het komt op hetzelfde neêr. Mr. Fokker geeft te kennen, dat naar zijn inzien, het voorstel der Commissie de voorkeur verdient, omdat het een voudiger is. Mr. Moens zegt, dat het doel dat men met het amende ment beoogt, stabiliteit van den gasprijs, bereikt wordt. De heer Koole wil het goede slot eener rekening buiten dienst houden en niet in eeue volgende rekening brengen. Ook een particulier fabrikant bewaart een deel van zijne winst voor mogelijke calamiteiten. De winsten die niet aan de gemeente komen en die de fabriek niet noodig heeft, wil men nu besteden tot het aanleggen van een reservefonds om niet telkens bij de gemeente te moeten komen als men eene calamiteit heeft. Misschien kan de fabriek dan voor het vervolg zich zelf drijven. Spreker zal daarom voor het amendement stemmen. Wat nu betreft het beheeren van het reservefonds, het is tijd genoeg daarover te spreken als men het voorstel aangenomen heeft. Jhr. de Jonge blijft bij zijn gevoelen en ontwikkelt nog nader den gang der administratie volgens het voorstel der Commissie. Men zon van de fabriek alleen dan kunnen afzijn, als men nooit grooter schade had dan 10,000, anders moet men toch bij den Raad komen. Men begint immers nu toch met een behoorlijk bedrijfskapitaal. Mr. Bolle is tegen liet voorstel der Commissie, omdat hij daarin eene inconsequentie ziet. Men zou betgeen over is ten voordeele der gasverbruikers willen doen strekken, doch dit behoort ten voordeele van de stad te komen voor hare onderneming. De heer Labrijn heeft er vroeger op gewezen dat het buizennet op den duur zal blijken te klein te zijn; men is onbekend met den toestand daarvan. Men zal nu in bijzondere omstandigheden bij de gemeentekas komendoch waar is de grens Die bezwaren worden door het amende ment zooveel mogelijk voorkomen. Jhr. de Jonge bestrijdt de meening van Mr. Bolle, dat de gasverbruikers zouden worden gebaat ten koste der ge meente. Als er een nadeelig saldo is, dan wordt de gasprijs j hooger. De gemeente deelt dus evenals de particulieren in de schade of baten. Waar de grens is voor bijzondere om standigheden, dat weet spreker ook niet, doch heeft men die als men een reservefonds van 10000 heeft? De heer Zuurdeeg meent, dat uit het amendement van den lieer Koole van een streven naar zelfstandigheid voor de fabriek blijkt. Hij wil dat troetelkind echter steeds onder curatele van den llaad houden. Bij hem en anderen heeft de fabriek haar crediet verloren. Hij is evenwel toch tegen het amendement, omdat de zaak te omslagtig wordt; daarom zal hij voor het voorstel der Commissie stemmen. De lieer Labrijn bestrijdt nog het amendement van den heer Koole. Wat betrefc hetgeen de heer Bolle heeft gezegd van het buizennet, hij herinnert zich daarvan niets meer, doch het is mogelijk dat hij gezegd heeft, dat het buizennet niet geëvenredigd is aan de behoefte, niet dat het slecht is. De heer Koole zegt, dat hij uit hetgeen de heer Labrijn heeft aangevoerd kan opmaken dat deze hem niet begrepen heeft. Hij licht daarop zijn amendement nog uitvoerig toe en meent dat het ook eenige waarborgen geeft om het ver bruik op den duur niet te zien afnemen. Mr. Moens is het niet eens met Jhr. de Jonge dat wat er over is eigenlijk in dezelfde kas komt. Het groote verschil is dat de gascomuiissie de batige saldo's verbruikt, terwijl de heer Koole die bewareu wil voor den kwadeu tijd. Hoe dit nu hetzelfde kan wezen begrijpt hij niet. Jhr. de Jonge weerspreekt het, dat de gascomraissie het batig saldo verbruikt, dat is onwaar. Hij zegt verder het niet eens te zijn met hetgeen de heer Zuurdeeg van de fabriek zegt. Het amendement van den lieer Koole met de daarin ge- bragte wijziging door den heer Ochtman, komt in stemming en wordt verworpen met 6 stemmen tegen 5. Vóór stemden de HH. Jhr. Mr. Macaré, Mr. Bolle, Koole, Ochtman en Mr. Moens. Art. 6 wordt daarop onveranderd aangenomen met 6 stem men tegen 5. Tegen stemden de HH. Mr. Fokker, Mr. Bolle, Koole, Ochtman en Mr. Moens. Het geheele voorstel daarop in stemming gebragt, wordt aangenomen met 9 stemmen tegen 2. Tegen stemden de HH. Mrs. Bolle en Fokker. De heer van der Grijp verlaat de Vergadering. Op voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt besloten 1.° afteschrijveii van Hoofdstuk IX (Onvoorziene Uitgaven) Begrooting 1875 en overteschrijven op Hoofdstuk III afd. 2 art. 2 (voor verdere bestrating van den weg buiten de Zuid havenpoort naar de Lantaarnpaal) ƒ820. 2.° te beschikken over den post voor Onvoorziene Uitga ven Begrooting 1875 tot een bedrag van /200 tot aankoop van meubelen in het gebouwter afzondering van lijders aan besmettelijke ziekten. Een voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het maken van een waterloop onder de straat aan de Zuidzijde der Oude Haven van het huis van den heer Ilugenholtz af tot aan de overdekte watcrloozing in het Korte Groenendaal wordt ter inzage van de raadsleden nedergelegd ter Secretarie. De Voorzitter deelt mede dat is ingekomen 1.° de rekening der openbare brei- en naaischool over 1874; Gesteld in handen vau de HH. van der Grijp, Houwer en Ochtmantot onderzoek en verslag. 2.° van den heer Remy de kennisgeving, dat hij zijne I benoeming tot secretaris der openbare brei- en naaischool j aanneemt. Voor kennisgeving aangenomen; 3." van den heer Mr. J. A. Bolle het verzoek om ont slag als penningmeester van genoemde school, wegens zijn aanstaand vertrek uit de gemeente. Het ontslag wordt eervol verleend onder dankbetuiging voor de in die betrekking bewezen diensten 4.° van het bestuur der brei- eu naaischool eene voor- dragt ter voorziening in de vacature van penningmeester aan die school, ontstaande door liet vertrek van Mr. Bolle. Aanbevolen worden 1.° Dr. E. Snellen. 2.° Jhr. Mr. P. J. F. Rethaan Macaré. Bij stemming worden uitgebragt 6 stemmen op Dr. Snellen en 3 op Jhr. Macaré terwijl 1 stembillet in blanco was. De eerst voorgedragene is alzoo verkozen. 5.° eeu schrijven vau den heer Mr. J. A. Bolle, hou dende kennisgeving, dat hij tengevolge van zijn aanstaand vertrek uit de gemeente, zijn ontslag neemt, als lid van den Raad. De Voorzitter zegt dat de Raad zeker met leedwezen van dit vertrek keunis neemt en zegt hem uit naam van den Raad dank voor de diensten door hem als Raadslid aan de gemeente bewezen 8.° een brief van het Roomsch-Katholiek Armbestuur houdende aanvrage om magtiging tot het doen van af- en overschrijving van- en op posten zijner begrooting voor 1874. Op voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt de gevraagde magtiging verleend. Namens de daartoe benoemde Commissie brengt Jhr. de Jonge verslag uit omtrent de gewijzigde begrooting van het Burgerweeshuis over 1874, strekkende tot goedkeuring dier begrooting in ontvang en uitgaaf op 10700. Alzoo besloten. De Voorzitter sluit na omvraag de Vergadering. E H R A T U M. In de 7de regel der derde kolom van de keerzijde van liet raadsverslag van den 31 Maart 11., is eene fout inge slopen. Er staat //57 gaslantaarns," dit cijfer «37" had moeten zijn l 3 O. Uitgevers: DE LOOZE WAALE. Gedrukt bü OCHTMAN, PIETERSE van DISHOECK.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 4