JÜl PAARDENMARKT TH GOES TE VESTIGEN. meubilaire goederen, meubilaire goederen, meubilaire goederen, openbare verkooping TUD. WEI- ES BOUW HM), landbouwers-inspan, een WAGENHUIS ST'fiN p LMPItte II ill Witte Katoenen- en Wollen Gebreide GOEDEREN, NIEUWEN fiiiilli KARPETTEN, MATTEN, LOOPERS, Saijet, gebreide Goederen, enz. enz. in B s* DAMES'EN HINDERHOEDEN, TiMMURiM- m mmimnmm, 1 AR W S f1 MUTES, LUI (IF in ft, j Het kindje, ons den 23 December jl. geboren, werd ons beden door den dood ontnomen. Zierikzee, 7 April 1875. A. van den BERGE Jz. T. A. van den BERGE, Landheer. Heden overleed tot groote droefheid van mjj, mjjne kinderen en behuwd-kinderenonze geliefde Echtgenoot on Vader IZAAK STRUIJK, in den ouder dom van G7 jaren en G dagenna ceno gelukkige echtvereeniging van bjjna 43 jaren. Ziebikzee, Wed. I. STRUIJK, 7 April 1875. Geelhoed. Algemoone kennisgeving zoowel buiten als bin nen deze stad. Heden overleed onze oudste bediende ISAAC STRUIJK. De trouw en liefde, waarmede hij ons bjjua veertig jaren diende, zal zjjne nagedachtenis bjj ons in eere houden. Zierikzee, J. la BRAND ZOON. 7 April 1875. Voor de vele bewjjzen van deelneming, ondor- vondon bjj het overlijden van onze veel goliefde Moedor, betuigen wij onzen >velmeeneii«lo»» «liml<. A. J. RIBBENS. J. H. RIBBENS-Viersma. J. KRUIJT—Viersma. Tentoonstelling van Paarden, te houden Dinsclns: S7 Apvil e. k. te GOES. Pryzen zyn uitgoloofd voor de meest aangevoerde, van den veraten a/stand aangebrachte en voor den koojier van het grootste aantal Paardendoor de gemeente GOES. Voor 2, 3 en 4jarige Paarden en daarboven door de LANDBOUW-AFDEELINGEN on andere VEREENI- GINGEN. Prijzen worden voor 3 achtereenvolgende jaren uit geloofd, teneinde eene vaste jaarljjksche Inlichtingen by den heer E. van den BOSCH te Goes ZEGT HET VOORT. AANBESTEDING. HET DAGELIJKSCH BESTUUR van het WATER SCHAP SCHOUWEN zal op liomïerrtmj don 30 April 1875 des namiddags ten één uur, aan 's Landskamer te Zierikzee, in zes perceelen AANBE STEDEN Het SCHOONMAKEN <ler WA TERLEIDINGEN van Het Water schap Sehouwei) gedurende «lrïo nelitereonvolgendejai-onwaarvan het bestek ter inzage ligt aan 's Lands kamer en tegen betaling van 25 cent te verkrygen is bjj den Boek handelaar van Dishoeck te Zierikzee. Inlichtingen zyn te bekomen bjj do Djjkbazen van Schouwenieder voor zoo veel zyn district aangaat. Het Dagelyk8ch Bestuur voornoemd B. C. CAüVoorzitter. J. L. de JONGEOntvanger-GrifJier. Do Notaris Mr. J. MOOLENBURGH te Zierikzee, zal, ten verzoeke van den heor J. II. C. HEIJSE, ah gemagtigdo van den beer J. C. VIERSMA te Zierikzee, aan diens woonhuis op do Nieuwe Haven te Zierikzee, op Maanduff den 13 A pril 1875, des voormiddags te lO ure, publiek presenteren te verkoopen eene partij meu bil aire en andere ROERENDE GOEDEREN. KIJKDAG op Znturdng ÏO April e. k. 's voormiddags van ÏO—13 en 's namidddgB van 24 ure. Do Deurwaarder J. FRANSE zal publiek verkoopen Mnnndag 13 April 1875, 's morgens 10 ure, voor M. ADMIRAAL, aan zyn huis in het Lange Groenendaal te Zierikzee: EENE PARTIJ als1 KABINET, 1 LATAFEL, STOELEN, 2 KLOK KEN, GLAS- en AARDEWERK enz. Dinging: 13 April ÏS-TÖ, 's morgens 10 ure, aan het huis, wjjk A n.° 10, in de Lange Nobelstraat te Zierikzee: EENE PART I. J waaronder zeer nette LEDIKANTEN een PLUIMEN BED enz. To xien daags vóór de verkooping, 's namiddags 24 ure. De Notaris J. M. B O U VIN zal op Wooimdug den 14 April 1875, 'svoormiddags ten 10 ure, ton verzoeke van en aan het Woonhuis van den Heer JORD. de HAAN, publiek preaenteron te verkoopen: -WT* T^T -wt-j T~> r«-t W T waaronder oen KABINET, een antieke eikenhouto KLEERKAST, BUREAU, TAFELS, STOELEN, SPIE GELS SCHILDER IJ EN, GLAS-, PORCELETN-, AARDE-, IJZER- en BLIKWER.K en vele andere GOEDEREN meer. lIllMiSPilL De Notaris Mr. T. A. W A G T H O te Tholenzal op Woensdag 14 April 1 'T' ndes morgens ten 1 10 ure, ten verzoeke van de weduwe en erven W. de BAKKER, op de door haar bewoonde hoeve onder Oud-Vossemeerpubliek verkoopen: B E E S T IA A L, bestaande in 2 PAARDEN on 5 stuks HOORNVEE DIVERS Bouw-, Melk- en Stalgereedschap en eenige Meubelen, Huisraad en andere ROERENDE GOEDEREN. TE KOOP GEVRAAGD: EEN GEBRUIKTE DOCH IN GOEDEN STAAT ZIJNDE W i n k e 11 o o n h a n k, lang 3,70 h 3,80 Meter, breed 60 it 65 Centimeters. Adres met opgave van prys aan de Uitgevers dezes. van J. RU De Notaris J. van dek BENT, zal op Woensdag; den 1-1 April 1875, des middags ten 12 ure, in het Hótel Bouwman te Brouwershaven ten verzoeke iÜOZENBEEK, publiek verkoopeu: DEN OPSTAL VAN een Woonhuis en Schuurtje met het ERFPACI ITS RECHT van den G rond, staande en gelegen te Brouwershaven, sectie C Numero 1067. Publieke Verkooping. De Notaris A. W. REMBGES zal, op Donderdag deu IS April 1875, des morgens te 10 uren, te Wemeldingebjj de schut sluizen ten vorzoeke van zyn principaalpubliek verkoopen, de volgende Werktuigenfy Gereedschappen, A LS: 5 CENTRIFUGAALPOMPENwaaronder eene ge heel nieuwe en nog ongebruikte, eene partij BUIZEN en VOETKLEPPEN van verschillende afmetingen, 2 Engelsche HEISTELLINGEN met BLOKKEN van 780 en 738 K G.1 ZUIG- en PERSPOMP met TOE- BEHOOREN op KRUIWAGEN, 1 AANBBELÜ wegende p. m. 70 K.G., 2 stel MANTELBLOKKEN, 1 HEIBLOK en 2 RAMMELSCÖIJVEN enz. Daarna ter plaatse voornoemd Bjj partytjes de AFBRAAK eener aldaar gestaan hebbende HOUTEN LOODS; en eindolyk aldaar in do herberg van Job van Westen: Eene planken keet, erf en tuin', aan den Nieuwendyk te Wemeldinge, kadaster sectio C nis. 1087 en 1086. te CAM PERL AND, gemeente Wissen kerke, in de herberg van IMAN BOOT, op VRIJDAG S3 APRIL 1875, 's namiddags 2 ube, vande volgende EIGENDOM MEN, in gemelde gemeente, te weten: P v \ip na v n n woei en een VLASSCHUUR, c. a. te CamperlandHectaren SO Aren 10 Centiaren in den Heor-Janspolder on in den Jaceba-Polder bjj Camperland, twee WOONHUIZEN c. a. op bet zoogenaamde Stroojjendorp, een WOONHUIS mot BOERENSCHUUR c. a. op het dorp Wistenkerke, en eene PORTIE (groot I/3Snto, In «le Moostoof DE VRIJHEID te Camperland, alles breeder in perceelen by aanplak- billetton vermeld. Zjjndo nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris L van dek MOER, te Colijnsplaat ton wiens overstaan de veiling zal gehouden worden. De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH te |iv Zierikzee zalop Mitiin«lii(g Aon 3ö April o* Ir., 'h namiddags to 4 ure, ten verzoeke van de Erven C. W. VERBOOM te Kerkwervein do herborg van P. Evkrtse te Kerkwerve, publiek voor 7 jaren VERPACHTEN: Circa 4 Hectares Weiland, zynde 3 Perooploiigelegen in de gemeenten Kerkwerve en Duivendijke. Do Aanwyzing der perceelen wordt gedaan doorW. Verboom Cz. te Kerkwerve. De Notaris J. van der BENT, zal op Diiitü<1ii(g den 37 April 1875, 's morgens ten 10 ure, ten verzoeke on op de^Hofstcde van den neer C. LANDMAN onder Duivendijkepubliek verkoopen EENE AANZIENLIJKEN waaronder 2 veulondragende PAARDEN, 14 en 16 jnar, 8 MELKKOEIJEN3 twee-en-eenhalfjarige OSSEN 2 tweejarige OSSEN, 4 VAARZEN van óén tot twee jaren oud, 4 IIOKKELrNGEN, HOENDERS en HAAN, HOND en IIOK, 1 BOERENWAGEN, 1 DRIELING WAGEN, 1 PERWETKAR, 1 SLEEDE, SLEPER, ROLBLOK, 3 PLOEGEN, 6 EGGEN en verder BOUW GEREEDSCH A P een party TARWE- en GERSTESTROO on eon MESTPUT van p. m. 120 voer. De Notaris J. van der BENT, zal op WooiiBdag «Ion 28 April 1875dea morgens ten 10 ure op het hoefje van de Wed. J. van den BOS onder Duivendijke, publiek verkoopen: 3 MELKKOEIJEN, 3 Jarige VAARZEN, 4 KIPPEN on HAAN, 1 MESTPUT 2 KLOETSCHUI- TEN, 1 WATERBAK, 1 SNIJBAK, 2 IJ8SLEDEN KOZIJNENRAMEN en eon party MELK- en AR- BEIDERSGEREEDSCHAP. En na aüoop daarvan ton verzoeke van den Heer M. GAST: VOOR AFBRAAK: den opstand van een Woonhuis 8CHU U RB A K KEETVAR KEN S- IIOK inet loop, alles zeer geschikt ter verplaatsing. Het HOUTWERK is zoo goed als nieuw, terwijl de GEBOUWEN zyn gedekt met p. ra. 5000 PANNEN. Alles alsnog in gebruik bjj de Wed. en Erven J. van den BOS. Uit do linud to koop of* to huur, tegen 1 MEI a. s. EEN GOED BEKLANT »i®i pui staande op den Wal te Goes, wjjk D, no 205a. Te bevragen bjj den eigenaar J. DE BLOK. LET WEL! UIT DE HAND TE KOOP: tor verplaatsinglang 8.25 M. en breed 8.25 M. vóór ongeveer 3 jaar gebouwdstaande te Oud-Sabhinge en aldaar te bevragen by A. SERVAAS, Mr. Timmerman. O N T V A N G E N benevens eene ruime SO li T E E li IN G Half hemden, Boorden, Handschoenen, wit- en gekleurd Breikatoen. Dam. Handschoenenwit- en SaaijettonGarenBandenz. Wed. J. VOORBEITBL. Borstelwerk, Zeemen, Sponzen, Dweilen, Blikwcrk, Houtwerk, Glas-, Kris tal- en Porceleine Artikelen. PETROLEUM KOOK TOESTELLEN. J. DE JONG ZIJLSTRA. De nieuwste ENCASen OMRRELLES. ONTVANGEN EENE PRACHTIGE SORTEERING STALEN WIN zomerstoffen, waar ouder bijzonder goedkoopo, LINNENS, SERVETGOED, FLANEL, KATOEN, ENZ., uit de fabriek der HH. KERSSEMAKEBS ZOON te EINDHOVEN. Bevelen zich bij voortduring aan tot het leveren van Wed. F. C. CATS, Schuilhaven. Ontvangen NIEUW MODEL ALSMEDE EENE COLLECTIE fraaije BloemenVeeren enz. Brouwershaven. UIT DE HAND TE KOOP: EEN GOED BEKLANTTE met wklixgerjgt WOONHUIS, ERF, WINKEL en BERGPLAATS. Adres: franco brieven onder 't motto Bouwkunde aa de Uitgevers dezes. TE KOOP AANGEBODEN VOOR EEN Cl VIELEN PRIJS: Eon zeor n«»tt«* E. LAMBREGTSE Berrevoets. C H A R E T, geschikt vooreen of twee paarden, alsmede oen V E E R K A R; tc bevragen bjj B. vak 1 WAARDEN, Mr. Zadelmaker te Tholen. Brieven franco. R. K. Kerkboeken in RUIME KEUZE v o or li a n d e n bjj A. C. de MOOIJ, Boekbandelaar. Door P. de LOOZE te Zierikzee, is uitgegeven en bjj A. J. de LOOZE verkrjjgbaar gesteld TE koop; Eene MELKKOE, bjj C. den BOER in den Kooiweg. 100 manden MANGELS TH KOOP, bjj JACOB BOOT tc Burgh. IETS TA R WESTROO to bekomen by N. L. de OUDE te Noordwelle alsmede: oen partij MANGEL WORTELS rn EETAARDAPPELEN (Jannen.) EENE GROOTE PARTIJ TE K O O Pbij J. A. STOLS te Borstelen (Zuid lleoeland). TE KOOP! Een WASCH-MACHINE, xno (jfoed :«1h tiloawon oen goed werkende MANGEL; te bevragen aan bet Bureau van dit Blad. BERIGTEN DEN ONTVANGST VAN Xfi ENE P A R T IJ if iOOIIMDBilp waaronder met groote vlugtwielen. HAND-D ORSCHMA CHINES, met oii zonder ZEEFT enz. LEVEREN STEEDS TREDMOLENS, DOUSCIHUfJIlNKS, Z\\1-M\CI1IXES, ENZ., TOT CONCURERENDE PRIJZEN. PUIKE OLIEDUNNE STOKHOLMER TEER te bekomen bjj MULOCK HOUWER, Poststraat. I N L O S S IN G: Het schip »D R IE GEBROEDERSschip- pev C. v. t>. EST, met eerste kwaliteit RUHR- KOLEN voor rekening van MOOLENBURGH van UIJE. De ondergeteokende voor eigen re kening als Timmerman en Metselaar alhier werkzaambeveelt zich als zoodanig beleefde lijk aan. Tevens is bjj hein een ONGEHUWDE KNECHT bcnoodigd welke timmeren en metselen verstaat. ColijnsplaatD. dï JONGE. April 1875. De ondergeteekende berigt zjjne geëerde Stad- en Landgenootendat bjj hem van heden af is geplaatst, een l>\j*<nidor goed loopend BILLARD. Minzaam beveelt hij zich bij een ieder aan. Zierikzee 9 April 1875. G. H. de GLINDT, Hoek van de Karnemelksvaart. OVER HET LEVEN EN DE LEER VAN Dn. I-I. .J. BUDDING, in leven predikant te goes. P1-i)H r'/j Cent. Degene die vóór 35 40 jaren Ds. Budding hebben gekend en met Z.Eerw. hebben gesproken, zullen by et lezen van bovenstaand geschrift zeggen: »Ja, zoo bestond Hy"; voor velen zal bet nog eene herin nering zjjn aan de dagen van vroeger, toen Z.Eerw. hier en elders predikte. Die met bovenstaand werkje willen oolporteren, adresseren zich aan don Uitgever. V E RLO R EN een gouden MEDAILLON met portret; die het terug bezorgt zal eene goede belooning hebben. Te bevragen bjj do Uitgevers dezes. MET MEI AANSTAANDE EEN ONGEHUWDE^ BOEREN-liNECHX benoodigd, by W. P. BROUWER Pz. onder Oosterland. Met MEI aanstaande benoodigd een bekwame MOLENAARS-KNEU HT, gehuwd of ongehuwd; te bevragen onder letter B aan het Bureau dezer Courant. Met MEI bestaat gelegenheid voor een BAK- KERS-LEERLING om verder zjjn vak voort te zetten bjj J. C. KAMHOUTMr. Bakker te Tholen. Brieven franco. ATT EN TIE! Er kan TERSTOND tegen nader overeentekomen voorwaarden een fatsoenlijke aankomende SCHILDERS-KNECHT geplaatst wordenboven do 16 jaar oud, van de P. G., by E. A. PHAFF, Mr. Schilder te Borssele, Zuid- BevelandBrieven franco liefst in persoon. Met MEI aanstaande een aankomende SMIDSKNECHT benoodigdP. G.bjj J. TAZELAAR te Slavenisse. MET MEI AANSTAANDE EEN AANKOMENDE TIM M ER M AN S-KN ECHT benoodigd, P. G. Brieven franco onder letter O bjj de Uitgevers dezes. TERSTOND BENOODIGD een TIMMERMANS-KNECHT, bü T. MOSSELMAN te Middelharnis. Loon naar bekwaamheid. GEVRAAGD om dadelijk in dienst te treden een bekwame TIMMERMANS-KNECHT, adres C. KAPPERS, Me. Timmerman te Brouwershaven. DOOR TOEVAL eene BOER EN-DIENSTMEID benoodigd, by A. LIEVENSE Jz. te Nieuwerkerk. TERSTOND of met MEI benoodigd eene BOEREN-DIENSTMEID tegen boog loon, by J. HANSE te Sirjansland. Tegen MEI a. s. wordt oen o ROEREN-DIENSTMEID gevraagddie baar werk verstaattegen goed loon bjj J. RIJSTENBIL Hz. te Scherpenissc. Uitgeyers: DE LOOZE «Sc W A ALE. Snelpersdrukkery van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK, Moeletraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2