ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5525. 5lsleJaarg. Zaturdag 10 1875. Verscbgnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,80, iranco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kannen uiterljjk tot des Maandags, Woensdags en Vrjjdags voormiddags 10 nre bezorgd worden. Strandvonderij. De BURGEMEESTER van Zierikzee roept voor de derde nrnnl ter reclame op, rcgthebbenden op 25 atuks greenon- en eilceiiliout van verschil lende afmeting, 14 stukken rooriltout en 8 vaten verwstof, in zee gevischtbij hem aangebragt en geborgen in de voormalige vleeschhal. AANBESTEDING De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee zjjn voornemens op Woensdag den 21 April a. s. des namiddag3 te half twee uurop het Raadhuis in het openbaar AAN TE BESTEDEN Het onderhouden, gedurende «Irie achtereenvolgende jaren, van do KLOKKENSPEEL- EN UUR WERKEN der genieente Zierilo zee, wordende «lat tydvale gere kend te loopeu van den 1 Mei 1875 tot en met ultimo April 1878. De aanwjjzing zal geschieden op Zaturdag den 17 April e. k.des voormiddags te 10'/, uurte beginnen met het uurwerk der Zuidhavenpoort. Het Bestek ligt ter inzage ten Kantore van den Gemeente-Bouwmeester. Zierikzee den 27 Maart 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Nieuwstijdingen. Uit Exeter, New-York, deelt men de bijzonderheden mede van een treurige geschiedeniswelke daar plaats had nameljjk het dood vriezen van drie knaapjes drie broêrtjes, gedurende het jongste koude weder. De namen der slagtoffere zjjn PatrickMarten en Michael O'Brien, oud 8, 10 en 11 jaren. Zjj waren broeders en woonden bjj hunne ouders te Exeter. De vader en moeder der knaapjes zjjn luislordig en zedeloos ver waarloosde personen, die van den arbeid hunner kinderen7 in aantalleven. De vier oudsten maken mandjesen de drie jongsten reizen to voet rond en verkoopen ze. Tjjdeng een der koude dagen toekende de thermometer te Exeter 25 graden boneden nul. Mr. en mrs. O'Brien geboden den kleinen knapen om met een aantal mandjes op reis te gaan. De kleinen verzochten om te mogen wachten totdat het weder wat bedaard was. Zjj waren schamel gekleed en naau- weljjks in staat zich warm te honden in hot ellendig huis, waarin het huisgezin woonde. De onmenache- ljjke ouders noodzaakten de kleinen door bedreigingen en slagenom het huis uit te gaan. Zjj begaven zich op weg in de rigting van Westville, op eenige mjjlon afstands van hunne woniDg gelegen. Om die plaats te bereikeDmoesten zjj een eenzamen en heuvelach- tigen weg passerenhier en daar onder groote snoeuw- hoopen bedolven. Elk knaapje had een aantal mand jes aan zich vasti gebonden welke tot boven zjjn hoofd reikten. Toen zjj het laatst door iemand van het huisgezin gezien werdenwaren zjj bezig den heuvel te beklimmen. Twee der kinderen weenden bitter. Zjj hebben Westville niet bereikt. Den volgenden morgen reed een heer uit Westville, over don Excter-weg, en zag de ligchamen van drie knaapjes in de sneeuw liggen. Elk der knaapjes had een tal mandjes aan zich vastgebondenen de grootste der drie had zjjno armen geslagen om de kleinste. De heer steeg af, en zag dat de knaapjes doodgevroren waren. Er waren bevroren sporen van tranen op de wangen van elk knaapje. De ljjkjes werden naar Westville gebragt en daar herkend als die der drie kleine mandjesverkoopers. Zjj werden naar hnis gebragt. Er heerscht groote ver ontwaardiging tegen de onmenscheljjko ouders. De aanneming van het, door do gemeenten en de mijneigenaars in Zuid-Wales, gedane voorstel, om de tot arbeid bekwame en om ondersteuning vragende arbeidersin do mjjngroeven te gebruikenin plaats van hun ondersteuning van gemeentewege te verleenen, heeft eene algemeene, hevige beweging ouder de werk lieden vereenigingen veroorzaakt en aanleiding gegeven tot vorscheidene meetingswaarin besloten is om bij de Regeering, die men beschuldigt de arbeidgevers te begunstigen, protest in te dienen. De Times deelt onder de rubriek Money Market bet volgende mede: »De Raad van buitenlandsche fondsenhouders maakt bekend, dat bij de drie vervallen coupon» der Spaansche schuld, over welker liquidatie zoo langen tjjd onder handeld werdin ontvangst zal nemenzoodra de respectieve lusten en formulieren gedrukt zijn. De voorwaarden luiden als volgt: De houders van coupons zullen in ruil er voor ontvangen 30 pCt. in 5 percents Rio Tinto obligaties, interest gevende van 1 January 1875 af, a pari, aflosbaar in 20 jaar, en 70 pCt. in 3 percents Spaansche Buitenlandsche schuldvoorzien van de coupon, vervallen den 31 sten December 1874, tegen 40 pCt.; dat wil zeggen: in ruil voor elke 100 poncl sterling van bovengenoemde vervallen coupons, zal de honder ontvangen 30 pd. Sterling Rio Tinto obligaties en 175 pd. Sterling Spaansche Buitenlandsche Schuld. Er zal op deze wijze tot een bedrag van 7,000,000 pd. Sterling aan coupons worden ingewisseld. Mogt er een grooter bedrag aan vervallen Spaansche coupons aanwezig zjjn, dan zal dat meerdere worden ingewisseld tegen 3 percents Spaansche Buitenlandsche Schuld gerekend tegen 40 pCt. Static. Venetle, 5 April. De Keizer van Oostenrjjk is heden-voormiddag 11'/4 ure aangekomen. Hjj werd door den Koning, de Prinsen en den syndicus opge wacht. De beide Souvereinen omhelsden elkander; do Keizer drukte den Prinsen de hand; het volk juichte en een lange reeks gondels volgde langs het groote kanaal het vaartuig, waarin de beide Vorsten gezeten waren. 6 April. Heden avond is een groot diner gegeven, waarvoor 80 personen waren geinvitcerd. De Koning heeft den volgenden toast nitgebragt: »Ik drink op de gezondheid van Z. M. den Keizer van Oostenrjjk en Koning van Hongarüemjjn hoogen gast, broeder en vriend, op dc welvaart en op de altoosdurende eendragt van de beide landen." De Keizer heeft geantwoord Met gevoelens van de levendigste dankbaarheid voor de harteljjke ontvangst, die ik hier ondervinddrink ik op de gezondheid van Z. M. den Koning van Italiëmjjn broeder en dierbaren vriendop de Koninkljjke familie en op het welzjjn en den voorspoed van Italië." Het Journal de Nice bevat de volgende bjjzonder- hedeu omtrent den brand in het krankzinnigengesticht te Saint-Pons bjj Nizza. Van het uitgestrekte gebouw is niets overgebleven dan de vier muren Van de kelders tot aan de nok is het voornaamste deel geheel uitgebrand. Men meent, dat omstreeks drie uur in den nacht de brand is uitgebroken in een der onderhoorig- heden van de keuken, aie gelijkvloers onder de afdeeling voor mannen zioh bevond; maar eerst tegen vier uur is er alarm gemaakt en wel door een der krankzinnigen. Men geloofde eerst nog aan een aanval zjjner ziekte, maar weldra moest men de akelige werkeljjkheid on dervinden. Door alle openingen lekten de vlammen als vurige tongen en zulk een dikke rook drong door alles henen, dat men ternauwernood adem kon halen. Niettegenstaande de brand vreeseljjk snel toenam, gelukte het do gevaarljjke krankzinnigen te binden eu de andere in vryheid te stellen. Het eerste oogenblik van vrjjheid voor die ODgelukkigen veroorzaakte een geweldigde opschuddingkreten van schrik, geschreeuw, schateriagchen, weeklagen, zuchten, dat alles mengde zich dooreen en steeg als een akelig, verward gebral op uit die massa half naakten, die hier heen en daar been liepen, maar tevergeefs een uitgang zochten. De groote trap, in het midden van het gebouw, was reeds door de vlammen aangetast. Gelukkig slaagde men er in de zieken langs een kleinen bouten trap naar buiten te brengen. Weinige oogenblikken later stortte ook deze in, waarop onmiddeljjk de vloeren van ver schillende zalen der eerste verdieping volgden, die bedden en andere meubelen mêesleepten in den vuur poel en daar nieuw voedsel aan verschaften. Intusschen waren verscheidene krankzinnigen ont snapt. Eén ongelukkige evenwel, een oud-geesteljjke, had niet willen vlugtenhjj had zich aan een jjzeren tralie-balustrado der tweede verdieping vastgeklemd. Hjj miest gered worden. Men plaatste een ladder tegen den muur, drie pompiers zjjn in een oogwenk boven. Men maakt een gedeelte van het traliewerk los en steekt den krankzinnige een touw toe. Wat men echter ook doen mogt om den ongelukkige te doen begrüpen dat hjj er zich aan vast moet houden, alles nutteloos. Als vastgenageld stond hjj daar, slechts zuchten slakende en bljjkbaar zonder eenig begrip van zjjn toestand. Daar de vlammen al digter en digter het venster naderen, waarvoor hjj zich bevondt, wordt het eindeljjk ook voor de pompiers gevaarl jjk daar langer te toeven. Men geeft orderdat zjj terug moeton keeren. Daar wordt de ongelukkige door den rook en de vlammen omhult, een gekraak wordt vernomen, een kreet van schrik en ontzetting stijgt op uit de menigte die be neden het vreeseljjko drama staat aan te starendo vloer is onder den ongelukkige ingestort en met hem verdwjjnt de reeds half verbrande in den vuurgloed. Behalve hem heeft men don dood van nog twee zieken to betreurendien van een man en dien eener vrouw wolko in hun bed zijn verbrand. Do hulp, die uit Nizza werd gezonden, kwam te laat. Water was er evenmin in genoegzame hoeveelheid voorhanden. Ondanks hun jjver konden de pompiers niets van de inrigting redden. Een hunner werd aan de knie gewond, een ander werd wreedaardig in do hand gebeten door een gek, die hjj uit de vlammen redde. iDwitsrivlanïr. Het aantal telegrammenden hoor von Bismarck ter gelegenheid van do viering zjjns geboortedag toe gezonden, was zoo groot, dat aan hot hoofd-telegraaf- Durcel to Borljjn het getal beambten, met de expeditie belast, moest worden verdubbeld. Volgens eene mede- deeling van een der Berljjnscho dagbladen, had men op 1 April meer dan 1200 telegrammen, voorden heer von Bismarck bestemd, aan het hoofdbureel ontvangen. 33«lgU. Maandag avond zjjn de discussiën over do quaes- tio Terneuzen in den Gemeenteraad van Antwerpen geëindigd. Do Raad heeft mot algemeene stemmen besloten, zich met eon adres te wenden tot beide Kamers der Vertegenwoordiging verzoekende 1.° de introkking, zoo al niet van de conventie van 24 Junij 1874, dan toch van het art. 11, dat een dreigend gevaar is voor Antwerpen als havenplaats 2.® de indiening van een wetsontwerp tot den aanleg van een groot scheepvaart-kannal van Gent naar zee. JEUïr«riait!r. Amsterdam7 April. Dat er ook oneerljjko dienstboden gevonden worden, hoeft heiaas menig huis gezin tot zjjn schade ondervonden. Dezer dagen is hier van weder een ergerlijk voorbeeld gegeven. Zeven maanden geleden verliet eon meid haren dienst hier ter 9tede en wist een anderen dienst te krjjgen door een valsch getuigschrift, geschreven door een kameraad die in hetzelfde gezin als min diende. Deze min hielp haar de reeds vroeger gepleegde diefstallen voortzetten. De schoone wasch werd des nachts geplunderd en het vermiste op rekening van den bleeker gesteld. Op kas ten en kisten werden valsche sleutels gemaakt en met succes gebruikt. Een pakje diamanten werd mede ont vreemd, en de nicht van de min fungeerde als heelster. Gelukkig kregen de min en de nieuwe meid, die er ook van scheen to weten, twist. Men verweet elkaar zooveel leoljjksdat de meesteresdie de woorden hoorde, de tusschenkomst dor politie inriepwelke zoowel de min als de ex-dienstbode in hechtenis nam; de nieuwe meid werd voorloopig op vrjje voeten gelaten. Zaturdag werd alhier een poging tot moord ge daan welke om hare zonderlinge toedragt vermelding verdient. Eene dienstbode stond op het punt om te verhuizen," en nu wilde de heer des huizesvóór haar vertrek, koffer en sluitmand nazien. »Wil u ook niet dat doosje nazien?" vroeg de arglistige vrouw, op een doos wjjzendedie tot haar bagage behoorde, wel wetende dat haar heerom dit te inspecteeren voorover moest buigen. Mjjnheer deed alzoo en nu maakte do meid van de gelegenheid gebruikom een, zooals zij later bekende, daartoe te voren geslepen mes voor den dag te halen en haar meester een steek in den hals toe te brengen. De stoot was zoo hevig, dat het mes door den kraag van den jas gingzelfs door het halsboord drong en den heer lichtelijk verwondde. Men kan zich de ontsteltenis denken, welke door dat voorval, in het huishouden ontstond. Gearresteerd, be kende de verraderljjke vrouw bjj den commissaris van politie haar opzet. Miclilolbtire:, 8 April. In de gisteren gehouden algemeene vergadering van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen zijn o. a. tot leden benoemd de heeren Mr. Ph. A. J. Bouvin, Kantonregter te Zierikzee, en J. J. van Kerkwijk, lid der Tweede Kamer. Bjj de dezer dagen plaats gehad hebbende akte examens voor lager onderwjjs zijn nog toegelaten Voor nuttige handwerken Mej. P. dc Graaff en J. W. Rensenbeiden van Zierikzee, en Mej. J. A. van der Haven van Brouwershaven voor nuttig» en fraajje handwerken: Mej. E. A. Bol- lemeijers van Kortgene en Mej. P. J. F. Soetbrood Piccardt van Goes. als Hulponderwjjzers de heeren E. BqI van Zierikzee, H. Boslooper van Brouwershaven, en fl. J. Nuijens, van St.-Maartensdjjk. voor de Engelsche taalMej, W. de Beer en Mej. W. Th. Holthen, beiden van Goes. V eere 8 April. Reeds drie vischsloependoor inwoners van deze gemeente aangekocht varen ter viscbvangst; terwjjl de vierde weldra zal volgen. Men schjjnt het waarljjk hier beginnen te meenen met de oprigting eener visscherjj. i Tegenover de massa dolzinnige plannendie in de laatste jaren dan alzoo op het papier stonden staat de visscherijal hoewel nog in wordingvoorzeker als het meest practische. Of er bepaald welvaart van te wachten is voor onze J gemeente, zal wel de tjjd moeten leeren. Wanneer men zich nu tevens bejjvert om de eendragt te herstel len^ dan zal het zekerljjk een stap nader zjjn tot bereiking van het doel. WolfnartiMiyk, 9 April. Ten gevolge van de geopperde bezwaren tegen de voorgestelde grens scheiding door de Commissie van 's Heer Arendskerke, is die van Wol&artsdjjk jL Woensdag andermaal tot eene comparitie opgeroepen geworden. Naar men verneemtheeft de brievengaarder alhier on'slag uit die betrekking verzochthoofdzakeljjk om ae bezwaren aan de bestelling verknochtwaartoe één persoon door de uitgebreidheid der gemeente, veeltjjds niet voldoende is. Zierilfzee, 9 Maart. Z. M. heeft herbenoemd tot plaatsverv. Kanton regter te Brouwershaven de heer J. Hoogenboom Bz. Tot hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school te Driewegen, gemeente Biervliet, is benoemd de heer P. Verhage, hulponder wjjzer te Cortgene. Te Alblasserdam is den 5 dezermet 5 tegen 4 stemmentot hoofdonderwijzer aan de openb. school voor meer uitgebreid lager onderwijs benoemd de heer van der Bruggen van Breda. De vergadering van moderne theologen te Am sterdam heeft besloten aan de Tweede Kamer een adres te zenden bevattende bezwaren tegen de ont- worpene wet op het hooger onderwjjs. Door de Prov. Commissie van examen te Utrecht is o. a. toegelaten voor de wiskunde de heer J. Avan Driel, van Serooskerke (Schouwen). Voortdurend worden door Fransche handelaren paarden in en om Utrecht aangekochtin de afgeloo- pen week werden 120 paarden over Rotterdam naar Parjjs vervoordde meeste paarden werden in koppels van 20 tot 40 getransporteerd. In de laatste drie moandon zjjn meer dan 1600 paarden over Utrecht naar Parjjs vertrokken. De Fransche regering ge bruikt do Holl. paarden voor haar artillerie waarvoor de Stichtscho en Geldereche paarden zoo uitmuntend geschikt zjjn. Naar men verneemt, zullen door de Regering nadere bepalingen gemaakt worden voor den uitvoer van paardeneen onderzoek naar het getal paarden in het gehcelo land is reeds bevolen. Naar men verzekert, hebben do verschillende Duitsche Staten plan den invoer van vee uit Neder land in Duitschland te verbiedenwegens het voort durend voorkomen der longziekte ouder het rundvee. Men schrjjft uit Engeland, dat in sommige oester winkels sedert goruimen tjjd de Hollandscho oesters worden aangekondigd a 1/6, dat is 90 cent per dozijn, hetgeen ongeveer de halve prjjs was der Engelsche. De oesterkoopers J. S. Prosser C°. hebben aan de Times ceno m&dedeeling gezonden betreffende de schaarschto der oesters. Daarin wordt gezegd, dat do Engelsche oosterbedden bjjna uitgeput zjjn, en naar alle gedachten in de eerste jaren niet weder aangevuld zullen worden, zoodat de tegenwoordige oesterprys voor de beste soort Engelsche op ongeveer 4 pence (20 ct.) per stuk komt. De jonge oesters, die zoo groot zjjn als een zilverstukje van 3 pence (do grootte van een Ned. dubbeltje), worden uit de eerste hand tegen 6/d. (30 ct.) per 100 verkocht. Aangezien deze jonge oesters minstens vier jaren in do bakken moeten gesoeend worden en aan groote sterfte onderhovig zjjn, hetzjj tengevolge van groote koudo of groote hitte, kan men nagaan wat zjj den oesterverkooper te staan komen vóór zjj geschikt zjjn tot verbruik. Doch wat vooral bjjdraagt tot de schaarschto der Engelsche oesters is het vervoer bui tenslands, dat grooter is dan het verbruik binnenslands, tengevolge van het groote gerief in vervoermiddelen, zooaat men to St. Petersburg bjjna even geredeljjk Engelsche oesters kan eten als te Londen. De brief- schrjjver voorzietdat binnen een paar jaren de EDgelsche oester te Londen 6/d per stuk kosten zal. Hjj beveelt tot bescherming tegen de uitputting van den oestervoorraad aan, dat alle oesters onder zekere grootte weder in zee zullen geworpen wordenen tevens het staken van den verkoop van oesters tot verbruik tusschen i Mei en 1 September. Kerknieuws. Bedankt voor het beroep naar de Chr. Geref. gem. te Coljjnsplaat, Ds. J. Wisse te Dordrecht. Tot pastoor en kapelaan der nieuw opgerigte paro chie Zeeuwsch-Clingezjjn door Mgr. van Beek Bisschop van Bredarespectivelyk benoemd A. Kure- manskapelaan en C. Claassenadsistentbeiden te Hulst. Gemengde berigten. Te Hull is een sigarenverkooper voor den regter ?;edaagd, omdat hjj in zjin winkel sigaren had, die van indebladeren vervaardigd waren. Sommige zjjner sigaren bestonden uit 74 pCt. lindebladeren, 4 pCt. buskruit en 11,87 pCt. tabak. De rest was papier 1 Een Italiaansch blad, de zamenkomst van den Keizer van Oostenrjjk met den Koning van Italië besprekende, zegt: »Het Italiaansch leger begroet in den Keizer het opperhoofd van het dappere Oostenrjjksche leger, dat wjj op het slagveld hebben leeren kennen." Dat doet ons denken aan twee buurvrouwen, die elkander den eenen dag uitjouwen en uitschelden en den anderen dag zamen een kopje koffie drinken, onder den uitroep: •Jufvrouwwat liebt je toch lieve kindertjes Een gek te Ooltgensplaat moest, als hjj met meisjes uitgaatzoo niet roemenen niet zeggen dat als hjj geld noodig heeft, hjj dan maar naar het kabinet be hoeft te gaan om het te langen. Dat ia niet waar, want zijn vader moet er te hard voor loopen om het te verdienenal heeft hjj nog al eens een bjjvalletje. Een vrachtrjjders-zoon te C. moest zjjn lange tong wat intoom houdenwant oen ieder begint reeds bang van hem te worden dat ook geen voordeel voor hem kan zjjn. Een boeren-zoon eu een molenaars-zoon te Goedereede, zjjn gedurende de Paaschdagen zoo druk aan het vrijen geweest, dat zjj waarschijnljjk spoedig naar de doops-formulieren zullen moeten luisteren. »Welwel J" zegt een bakkers-zoon te Scherpenisse »wat is mjj dat toch bitter tegengevallen met de Pa- schen; ik had gedacht Mina in de fuik te krjjgen, maar dat is weer mislukt. Nu zal ik wat beter op gaan passen en zooveel borrels niet drinken dan zal het mogelijk met de Pinksteren wel gelukken." Als een scnippers-zoon te Cats nog meer zjjn meisje wil tracteeren op een ons tabak en een pijpdan moest hjj daar zooveel misbaar niet van maken of het een geschenk was van groote waardewant dat is maar poffen. Eene vrachtrjjders-dochter te Oud. heeft met de paschen zooveel schandalen gemaakt dat haar jon gen van haar is weggeloopen en toen heeft zij haren oud n vrjjer zelf weer maar gevraagd, dat niet gelukt is, en nu zal zij tegen pinksteren verloot worden. Een dametje te Kleverskerke moest zich niet verbeel den dat zjj aan eiken vinger een vrjjer kan krjjgen want dat is niet waar, en zal dan ook maar moejje- Ijjk verpast raken. Te Arneuiuiden wordt een tim mermans-knecht aangeradenzich wat fatsoenljjker te gedragen op hoogdagen en zoo ver niet van huis te loopen om een meisje te zoeken, die er te Arnemuiden toen genoeg te vinden zjjn. Een boerenknecht te 's Heer-Abtskerke is zoo verblijd dat hjj een meisje met drie duizend gulden gevonden heeft, dat hjj nog dol zal wordenzooals hjj getoond heeft op de brui loft. Twee dametjes te Nisse moesten zich wat fat soenljjker gedragen en geen jongens op een koopdag voor den gek houden. Dus meisjes weestvoorzigtig Al klinkt uw keel heel mooi, Op 't laatst raakt gjj gevangen, En zit gjj in de kooi. Qp de scholen ten plattenlande circuleert algemeen eene plaatvoorstellende de magen van onmatige en matige drinkebroers. Jammer maar ontbreekt op deze plaat de maag van sommige heeren afschaffers, die van tjjd tot tjjd een brom in hebben van madera of iets anders. Keetje te M. zal zich maar tegen kermis laten verloten want er komen toch geen vrijers op haar af. Een bakkerszoon te N. moest zooveel glaas- Crood niet innemenanders zal Neeltje hem nog anken. 8TOOMBOOTDIEN8T Middelburg en Zierikzee CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERIKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. April 1875. Van MIDDELBURG: Zaturd. 10 's nam. 3,30 u. Zondag 11 3,30 Maand. 12 3,30» Dingsd. 13 's morg. 10, Woensd. 14 's nam. 3,30» Dond. 15 3,30 Vrjjdag 16 8,30 Ho t om rkaarten Van ZIERIKZEE: Zaturd. 10 's mor; ?- 7,-u. Zondag 11 7,— Maand. 12 7,— Dingsd. 13 6,— Woensd.14 11,— Dond. 15 6, Vrjjdag 16 6, uitgezonderd Wolfaarts- djjksche veer tot de helft der stoombootvracht voor de terugreis, geldig gedurende eene maand. Dito vrjj van stoombootvraent voor de eerstvolgende terugreis. Prjlzeu «Ier Boter en Ejjeren, Zierikzee, 7 April 1875. Boter laagste koers f 0,55 en hoogste koers 0,64 per 5 hectogrammen. Kip-Ejjeren laagste koers 0,70 en hoogste koers /0,75 per 25 stuks. 3kbertentic«. 30jnrige Eehtvereenlging 5 vak M. BAKKER Az. en JANNA de LAATER. oüwerkerk, 9 April 1875. Ü5jurige Echtvereoniging VAN W.® KEUR en J. van de KLOOSTER. Dirrsland, 9 April 1875. Hunne dankbare kinderen. !S5jarige Echtvereenigiug j* IK van TRIEST de JONGE en MARINA BEI JE. Kbrkwerve, 10 April 1875. Hunne dankbare kinderen. gÖ •SS*SS$ftS535S3£253S&S3£5S5SSS5S$5e G Söjarlge Echtvereenigfingj- LG. KOOLE. Camperland, 10 April 1875. Hunne dankbare kinderen. Ondertrouwd: J. J. VIJVERBERG Papendbecht, 5 April 18 75. L M. G. KRAAN. *f Ondertrouwd JOH. de KOK Sz. Elkerzee, en 7 April 1875. W. de WITTE Bd. Ondertrouwd: DAVID de JONGE en Colijnsplaat, TEUNA JASPRINA BREAS. 10 April 1875. Algemeene kennisgeving. Bevallen van eene Dochter, A. J. BOLLE—Hoogenboom. Haarlem, 7 April 1875. 9 Heden overleed na een korte doch hevige ziekteonzen geliefden Echtgenoot, Vader en Behuwd- Vader, don Heer JACOBUS STOLS Jz.in den ouder dom van ruim 62 jaar. M. WAGENMAKER, Wed. Jac. Stols. J. A. STOLS Jz. J. H. C. GILJAM, St. Philipsland, geb. Stols. 4 April 1875. P. W. C. STOLS Jz. W. T. STOLS, geb. Nieuwenhujjzen. B. GILJAM.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1