NIEU WEZ UMEH-A V TE L - ROBIJN. TIMMERMANS-AFFAIRE. ïnsecte-poeder Vicat Burjferl. Staud te Brouwerslinven. GBBQEEK: 5 Maart. Een zoon van M. de Moor en C. S. Pan- nekook, 10 dito. Eene dochter van L. Lodewjjk en E. van der Cingel. 12 dito. Eene dochter van J. Ringelberg en J. H. van ter Veere. 16 dito. Een zoon van Johs. v. Zuidland en J. We9terweel. 26 dito. Een zoon van W. Goos en H. E. van der Gyp. Een zoon van S. van Wouwe enT. de Moor. GEHUWD: 3 Maart. W. Scheenloop, jm. en D. Hatenboer, jd. 5 dito. Jb. de Zwarte, jm. en J. J. van der Velde, jd. 31 dito. P. Slierendregt, jm. en M. van Schelven, jd. overleden: 13 Maart. Corns. Melieste, oud 41 j., man van P. Slaager, wonende te Burgh. 8TOÖMBÖOTDIENS T van Middelburg op Rotterdam. April 1875. Van MIDDELBURG: Van ROTTERDAM: Vrydag 9 'a rn.org. 11,— u. Zondag 11 6,-» Maand. 12 Dingsd. 13 Woensd. 14 Dond. 15 Vrjjdag 16 Zondag 18 Maand. 19 7,— 7,30» 10,— 10,- Vrjjdag 9 's morg. 10,30 u. Zaturd. 10 10,30» Maand. 12 's midd. 12, Dingad. 13 12,— Woen8d.l4 12,— Dond. 15 12,— Vrjjdag 16 'snam. 1,— Zaturd. 17 1,— Maand. 19 1,— DIRECT CORRESPONDERENDE WAGENDIENST Van Zierikzee, Hotel van OPPEN, afrid 1 uur na af vaart van Middelburg en 2 uur na afvaart van Rotterdam. Afvaart van Zijpe naar Rotterdam nimmer vroeger dan 3 uur na afvaart van Middelburg. STOOMBOOTDIENST tusschbn Zierikzee en Rotterdam en tusschen gelegen plaatsen. Afvaart uren in April 1875. Van ZIERIKZEE: Zondag 11 'snam. 1,—u. "Woensd. 14 's morg. 7,30 Vrjjdag 16 10,— Zondag 18 11,— Woensd. 21 'snam. 1, Vrjjdag 23 1,— Zondag 25 2.— Woensd. 28 's morg. 6, Vrjjdag 30 7,— Van ROTTERDAM: Dingad. 13 'smorg. 9,30 u. Dond. 15's midd. 12,— Zaturd. 17 's morg. 7,30 7,30» Dingsd. 20 Dond. 22 Zaturd. 24 Dingsd. 27 Dond. 29 7,30» 9,30» 9,30» Rfebetteuttên, Getrouwds JOHANNES ADDESON JANNETJE HOLM, die tevens hunnen har tol jj ke u dunk betuigen voor de vele bljjken van belangstelling bjj hun huwe- ljjk ondervonden. Zib&ikzee, 7 April 1875. Getrouwd ANTHONIE HILLEBRANDS en Zierikzee, CATHARINA VINGERHOED. 7 April 1875. Voorspoedig bevallen van eene Dooliter* A. KOOPMAN, Brobksmit. Nieuwerkerk (Saxpolder)5 April 1875. Bevallen van een Meisje, M. G. WISSE, Welters. Zierikzee, 6 April 1875. Bevallen van een* welgeschapen Zoon C. HANSE—Smallegange. Sibjansland, 6 April 1875. Heden overleed na een korte doch hevige ziekteonzen geliefden Echtgenoot, Vader en Behnwd- Vader, den Heer JACOBUS STOLS Jz.in den ouder dom van ruim 62 jaar. M. WAGENMAKER, Wed. Jac. Stols. J. A. STOLS Jz. J. H. C. GILJAM, St. Philtpsland geb. Stols, 4 April 1875. P. W. C. STOLS Jz. W. T. STOLS, geb. Nieuwenhuijzen. B. GILJAM. Heden overleed op het aller onverwachts tot diepe droefheid van mij, mjjne kinderen en behuwd- kinderen, mjjn geliefde echtgenoot JACOB de RIJKE, in den ouderdom van ruim 59 jaar. Sirjansland, A. de RIJKE, 4 April 187 5. geb. Zoeter. Algemeene kennisgeving. 0* Heden overleed ons kind ABRAHAM RUTGER, rnim zeven maanden oud. W. BLOM. E. J. M. BLOM, van der Meij. Gorinchem 5 April 1 8 75. t overleed inden ouderdom van 86 jaren, mjjne Ecbtgenoote en onze Moeder A D R I A N A AKKERDAAS. L. LEMSOM. Dreischor, JOH. der WEDUWEN Hz. 5 April 1875. A. der WEDUWEN, geb. Lemsom. De BURGEMEESTER van Haamstede brengt ter kennis dat de volgende Stran<l> <iroe<lere« bij hem zjjn geborgen: 1 SLOEP, zwart geteerd, zonder merk. 6 MASTEN, lang 412 Meter. 2 STENGEN 8 2 HIEKEN 8 1 RA 10 1 BALK 11 zwaar 40 bij 40 cM. 9 DEKBALKEN en 7 stuks eiken PLATEN van verschillende lengte. 7 BATTINGS gemerkt H H. 1 vaatje TEER en voorts eene partjj WRAKHOUT. Diegenen welke op het geborgene regt meenen te hebben, worden voor de tweede maal ter reclame opgeroepen. Haamstede, 5 Maart 1875. De Burgemeester, C. M. BOLLE. De geannonceerde VERKOOP van een Jrceel LAND en TUINEN onder Nieuwerkerk, ten verzoeke van L. KIK, zal geen voortgang hebben. Te huur een KELDER op de Appelmarkt bij E. BAL, De Deurwaarder W. van de LINDE, zal ten verzoeke van zijn principaalop Za- turdng den ÏO A|>ril 1875, des namiddags om 2 ure, aan de voormalige woning van P. BER- MAN te Ellemeet, publiek verkoopen: 2 BEDDEN en toebehoor en, KABINET, LINNENKASTJE, WERKTAFEL, KLOK, KAGCHEL, TAFELS, STOELEN, SPIEGELS, SCHIL DERIJEN en verder HUISRAAD; MANS- en VROUWENKLEEDEREN, AARDAPPELEN, enz. De Notaris J. van der BENT, zal op Woonsdag den 14 April 1875, des middags ten 12 ure, in het Hotel Bouwman te Brouwershaventen verzoeke 'ZENBEEK, publiek verkoopen: OEN OPSTAL VAN een Woonhuis en Schuurtje met het EHFPACHT8RECHT van den Grond, staande en gelegen te Brouwershaven, sectie C Numero 1067. JUIHb van J. ROOI DEN BOUWMEESTER BORSIUS VAN DER LEI JÉ te Middelburg zjjn voornemens op Donderdag 15 April Us^S, te half een ure precieB, op de werf, »de Volharding," voor de stapels waar het hout ligtten overstaan van den Notaris A. M. TAK, publiek te veilen eene partjj van: ruim 22000 stuks extra moojje, nieuwe greenen BorgaWjj burger en Frederikhavensche DORSCHVLOERDEELEN en vuren Memelsche en Riga-DEELEN, VLOT-en SLIJPDEELEN, KANT- en ACHTERDEELEN en meer andere greenen en vuren HOUTWAREN. Alles nader omschreven bjj notitiënbjj bovenge noemde verkoopera verkrjjgbaar. De Notaris J. M. B O U VIN zalop V**jjj<latr den ÏO April J&7S 'a middags ten 12 urein de Sociëteit St. Sebastiaan, publiek presenteren te verkoopen EEN WOONHUIS, BroodbakkerijSchuurtje en Erf, staande en gelegen te Zierikzeeaan de Westzjjde van de lange Nobolstraat en uitkomende in den Hem wjjk A, No. 10, kadastraal bekend Sectie A, no.869, erroot 02 A. ïy C.eerst in Perceolen en daarna gecombineerdtoebehoorende aan de Erfgena men van wjjlen Moj. J. Z. de WINTER, Wed. Hertstein, en daarna Een Woonhuis en Erf, staande en gelegen als voren aan de BalieSectie A no. 55groot -1 Aren OS Cent.toebehoo rende aan den Heer J. D. ZANTVOORT. Op Woensdag 88 April 1875, des morgans te 11 uren, te Gravenpolder, in do herberg bewoond door Jan Zaaijkk, zal de Notaris Mr. LIEBERT, to Goes, ten m verzoeke van zjjnen principaal in het open- baar verkoopen Een WOONHUIS mot TIMMERMANSWINKEL en BERGPLAATS mot verdere TIMMERING en ERVE, op het dorp 's Gra venpolder, kadastraal bekend sectie A no. 492, groot 315 vierk. Meters, eigendom van MARINUS OVER- BEEKE, aldaar. Information bji don heer Mr. de LAAT de KANTER en voormelden Notaris. TJIT DE HAND TE It OOI? EEN GOED BEKLANTTE TISIMMANS- M METSELAARS-AFFAIRB, met wbmngeriot WOONHUIS, ERE, WINKEL om BERGPLAATS. Adres: franco brioven onder 'tmotto Bouwkunde aan de Uitgevers dezes. TE koop: 4 MELKGEITEN eo een LOOPT/IBKEN, bjj L. HENDRIKSE te Nieuwerkerk in Schouwen. Ben KARNHOND TE KOOP, KEUR UIT DRIE:, bjj J. LUIJENDIJK onder Nieuwerkerk. TE koop: baksleeden van 6 tot 8 gulden een nieuwen rolblolt met raam en een steen olmen vleesoliblokbjj J. SCHILLEMANS te Zierikzee. TAR W ESTROO te bekomen bjj N. L. de OUDE te Noordwelle a dsm ede: een partij MANGELWORTELS en EETAARDAPPELEN (Jannen.) De ondergeteekende, winkelierster in de Capelstraat, is van vele soorten van HORSTELWERK, Zeemelappen, Dweilen, alsmede Schil- «Iers- en Teerkwasten voorzien. Zierikzee. Wed. J. van GORSEL. De ondergeteekende maakt bekend, dat haar WINKEL in GAREN en BAND en VERDERE ARTIKELEN is geopend. Moj. A. cle KLERK, Nieuwatraat. Het Depót der Theeën nit het magazjjn van M. RAVENSWAAIJ ZONEN te Gorinchemis gevestigd bij Mejufvrouw BROEKSMIT geb. Cannenbuiig OUDE HAVEN, D, 485 te ZIERIKZEE welke zich bij deze minzaamst aanbeveelt. PRIJZEN: ƒ1, ƒ1,10 ƒ1,85 ƒ1,40 ƒ1,50 ƒ1,75, ƒ2 en hooger, alles berekend per half kilogram. Tevens is aan bovenstaand adres ultmnntemle Poeder- en andere Chocolade uit de beroemde fabriek van DEKKER Patent "star" Grass Mower. H H. LANDBOUWERS voornemens zijnde zich een GRASMAAIMA CHINE aan te schaffen, worden opmerkzaam gemaakt op de gunstig bekende „STAR MOWER." Deze Machine wordt met inbegrip van twee messen en alle verdere daarbij behoorende extra's geheel compleet geleverd a f 245. Orders worden spoedig ingewacht door Bergen-OP-ZOOM. YOORBEIJTEL C°. ©IfFANOIIilBIWB KARPETTEN, LOOPERS, MATTEN, TAPIJTEN enz. Voorhanden: Borstelwerk, Zeemen, Sponzen, Dweilen, Hout- en Blik- werk, Porcelein, Kristal enz. Wasdoek en WOLLEN Tafelkleeden. Ruime keus in de BAZAR bij J. de JONG Z IJ L S T R A. Beste Snoeimessen, Tafel- en Dessertmessen. Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland. De BANK geeft PANDBRIEVEN uit rentende 5 pCt. 'sjaars, aflosbaar a, pari bjj jaar- ljjksche uitloting. Zjj verstrekt gelden onder eerst hyj>otlieeair verbau«l van goederenuitsluitend in Nederland gelegen. Aanvragen om Hypothecaire Voorecliot- ten en PtuKlbrioven kunnen dageljjks geschie den bjj de volgende AGENTEN; Te Tholen, de Heer Jhr. S. O. de CASEMBROOT. Middelburg, de Heeren J. A. TAK C°. Goes, de Heer J. A. A. FRANSEN van de PUTTE. Zierikzee, de Heeren van der STARP BERG. De Belgische Maatschappij van algemeene assurantiën tegen Brandgevaar, oer zekert tegen zeer billijke en vaste premiën: WOONHUIZEN 60 Cents per ƒ1000 'ejaars. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,- - Information bjj de Agenten C. van der VLIET Dz. to Zierikzee, J. C. M. van RHEE, te Haamstede en L. BOOGERD As. te Brouwershaven. Fabriek en Magazijn van ;K OOK FORNUIZEN,; met en zonder koperen waterketel I L I D II A N f BIii in alle verlangde vormen en maten. V E T H en C°.Dordrecht. SUS II LOOG TER BEREIDING VAN ZEEP, IN PORTIEN VAN 40 EN *80 CENT. Deze portienmet uanuwkoiirlgliebl door tnj) /.elf bereid wordende, en waarvan do grondstof overeenkomt mot die der gewone harde of witte zeep, leveren een product, dat zeer voor- deoliggeheel oto-oliu«lclijlc voor de daarmede gewasschen goederen en uittsteUenH geschikt is voor de Hclioonmaak, aangezien het schilderwerk, hiermede gereinigd, zijn glans behoudt. De bereiding is hoogst eenvoudig. Iedere flesch is van een etiket voorzien waarop de gebruiksaanwijzing en tevens mijn naam gedrukt staat. C. J. KOKSTEN, Oude Haven. in verfwaren enz. Kina Laroche EK Ijzerhoudende Kina Laroche ƒ1,30 «le Halve fleigcli. Beste Geiiua-Olie 1,20 de flesch, bjj M. J. de LOOZE ZOON, Apothekers. VEEHOUDERS. gjUJhj HET is een zeker en onschadeljjk middel om uwe dieren van ongedierte te bcvrjjden; het toenemend gebruik pleit voor de deugdzaamheid, ik beveel bet u bijzonder aan, en geef vergoeding als het niet voldoet. Te be komen by A. C- DAGEVOS, J. P. van der DOES, Meelstraat Verkoophuis Zierikzee. Goes. Bjj de boekhandelaren S. OCHTMAN Jz. A. M. E. van DISHOECK te Zierikzee, is de inteekening opengesteld op: lIKIIiBIp door F. W. IN. HU GEN HOLTZ predikant te sandpoort. WOORDEN VAN STICHTING, SAMEN GELEZEN UIT HET DOOR HEM GESPROKENE EN OPGE DRAGEN AAN ZIJNE VRIENDEN. Uitgegeven ten behoeve van den Herbouw van het Diaconie-Armengesticht te Zierikzee. Bovenstaande zal verschijnen in 2 Afleveringen waarvan de eerste wordt uitgegeven in het begin dezer maand, de tweede hoogstens drie maanden later j de prjjs van elke Aflevering is 50 cent. Kaarten van Zuid-Beveland door J. F. W. CONKAD, HOOFD-INGENIEUR 's R. W. vroeger f5, zjjn thans f —.50 te bekomen bjj den Boekhandelaar A. A. W. BOLLAND te Goes. Nog slechts enkele Ex. zjjn disponibel. te Amsterdam. De Assurantie-Maatschappij LA BELGIQUE, verzekert tegen zeer b i 11 jj k e en vaste premien: WOONHUIZEN 50 cent. MEUBELEN 60 WINKELHUIZEN 60 KOOPWAREN 70 Informatiën te bekomen bij D. Q. MULOCK HOUWER Hoofd-Agent voor SCHOUWEN en DUIVELAND. Of» nieuw ontvangen: SPROETENZEE P, bjj A. M. E. van DISHOECK te Zierikzee. Het Ambt van WATERMOLE- NAAK te Oude Tonge heden onvervuld JmT zijnde, worden de sollicitanten naar &T" ^ie betrekking nitgenoodigd zich voor den 20 dezer persoonljjk of met franco brieven te adresseren aan den Dykgraaf der Vereenigde Polders te Oude Tonge. Oude Tonge, 3 April 1875. Een bejaard BURGERHEER verlangt te Zierikzee of elders Icost, inwoning en bowtt!s»»oliing: tegen matigen prjjs in een klein gezin van de P. G. Brieven franco onder letter B. Z. aan 't Bureau dezer courant. Met MEI of JUNIJ a. s. een PAARDENKNECHT benoodigd bjj J. M. de GLOPPER te Ellemeet. Ver- eisebten zjjn: klein gezin, bekwaam, stipt eerljjk. MET MEI ecu BROODBAKKERS-KNECHT benoodigdbjj J. WAGENAAR te Zierikzee. TERSTOND gevraagd een bekwaam KLEERMAli EK8-KNECHT. Loon /8.50 per week, boven kost en inwoning. Adres met franco brieven aan J. BOCHOVE, Mr. Kleermaker te Oud-Betjerland. Een fatsoenljjk BURGER JONGENP. G. sedert oenigen tjjd smidsleerling, wonscht met MEI e. k. van meester te veranderenloon wordt niet maar wel Icost en inwoning verlangd. Nadere inlichtingen te bekomen met franco brieven onder letter B. ten postkantore te Hulst. ER WORDT GEVRAAGD TEGEN MEI eene MEID-HUISHOUDSTER, P. G., boven de 30 jaar, van goede getuigschriften voorzien, adres franco per post of liefst in persoon bjj don beer J. C. VERMEER te Middelharnis. Er wordt TERSTOND gevraagd of met MEI eene flinke DIENSTMEID, die goed met de pot en wasch kan omgaan, P. G.loon 60 buiten verval, te bevragen bjj C. BRUGGEMAN, Logementhouder te Neuzen. Tegen MEI a, e. wordt eene BOE KEN-DIENSXM EID gevraagd, die haar werk verstaat, tegen goed loon, bjj J. RIJSTENBIL Hz. te Schcrpenisse. Uitgevers: DE LOOZE Sc WAALE. Snelperedmkkerjj van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2