ZIERIKZEESEHE NIEUWSBODE. No. 5524. 5isleJaarg. Donderdag 8 April 1875. Verechjjnt DING8DAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,80, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kannen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrjjdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Door het POSTKANTOOR te ZIERIKZEE zijn gedurende de eerste helft der maand Maart 1875, de navolgende brieven verzonden, geadresseerd aan per sonen wier namen op het adres vermeldter plaatse van bestemming onbekend zijn, als: B. D. G. MULLER te Halfleren. M. PRIEM te Katwijk. Van de HtlLPKANTORKN BROUWERSHAVEN P. KOSTER te Gouda. SEROOSKERKE. PIETJE MAREEL te Zierikzee. ZONNEMAIRE. L. TUINMAN te Bergen-op- Zoom. BRIEFKAART. J. C. SEP en ZOON te Amsterdam. Algemeen Overzicht. Wjj wenden ditmaal de oogen allereerst naar Duitischlnnd benen, niet omdat vandaar zooveel nieuws of belangrijks te berichten ia, maar omdat wjj dan kunnen aanvangen met de vermelding dat de geboortedag van Prins Bismarck dezer dagen met on- gemeene belangstelling is gevierd. Dat feit trekt daarom vooral onze aandacht omdat het doet zien, dat tegenover de partijdie misschien niet eens voor een aanslag op zijn leven terugdeinzen zou, eene zeer groote menigte staat, die op allerlei wjjze van hare sympathie voor den vorst doen blijken. Dat de Ge meenteraad van Keulen hembjj die gelegenheidtot eereburger benoemde zal wel niet naar den zin der ultramontaansche bevolking zjjn, maar het ia voor den Prins eene aangename ervaring, die door hem zeker nog boven het bezoek van den Keizer gewaardeerd wordt. De Landdag zal dezer dagen moeten beslissen over het regeeringsvoorstel tot intrekking der dotatie aan de katholieke geestelijken. Zeer waarschijnlijk zal dat ontwerp aangenomen worden, niettegenstaande do zwarte leden zoo noemt men ook daar de ultra- montanen aangeschreven zjjnom als een eenig man op te komen. De Paus gaat voort, de bisschoppen in hun verzet tegen de rjjkawet te atjjven en heeft hen nog onlangs vermaand tot het uiterste vol te houden. Op finantieel gebied is de toestand in Duitschland niet gunstig. Te Berljjn hebben 28 firma's hunne betalingen gestaakt en twee bankiers zich van het leven beroofd. Men vreest dan ook zeer voor een naderende finantieele crisis. In houdt men zich schier uitsluitend bezig met eene circulaire, die van den nieuwen minister van Justitie, Dufaure, is uitgegaan en waarin de repu- blikeinsche regeeringsvorm als de wettig in Frankrjjk bestaande wordt erkend en aan alle ambtenaren de verplichting wordt opgelegd, de republikeinsche instel lingen met alle kracht te handhaven. Vooral wordt er groote waarde aan dat achrjjven gehecht, omdat men er het bewjjs in ziet dat de nieuwe regeering gezind is het tegenwoordige krachtig te handhaven. Dat is zeker het beste middel om de immer naar ver- hakende partjjen in bedwang te houden. Over emeen schynt men met het nieuwe Kabinet vrjj wel ingenomen en belooft men zich daarvan veel het voor de toekomst. Of echter die gunstige stemming, dat samenwerken met de regeering, lang zal stand houden, laat zich niet 6i»»ra; alleen leert ons do er varing dat men, ook in de gelukkigste momenten, in Frankrjjk niet te veel op bestendigheid rekenen moet. Het kleine Bolgie laat in de laatste dagen nog al eens van zich spreken. In de eerste plaats is hot de qnaestie van het kanaal van Terneuzen waarin de gemeenteraad van Antwerpen zich parfcjj gesteld heeft. In die stad wordt hemel en aarde bewogen om de regeering te dwingen, dat de conventie met Nederland zal gewyzigd worden. In Gent daarentegen is men er zeer mede ingenomen en worden pogingen in strjjd met die van Antwerpen gedaan. Men maakt de menigte wjjs, dat Nederland uitsluitend bevoorrecht is en dat de haven van Neuzen zal bloeien ten koste van die van Antwerpen. Ofschoon velen zulks voor een jjdel schrikbeeld houden is, toch de Antwerpsche bevolking er mede gemoeid en hebben daar allerlei vergaderingen plaats om de menigte in het harnas te jagen. Men gaat er zoover, dat bjj gelegenheid van eene dier ver gaderingen door den schepen der stad gezegd werd: als er geene verandering in de conventie met Nederland werd gebracht, dan zou een gedeelte van Antwcrpen's bevolking van ellende moeten omkomen. Nog om eene andere reden spreekt men over Belgie. Het is nameljjk gebleken dat werkeljjk door de Pruissische regeering bjj die van Belgie eene klacht ingediend is, over den ongepasten toon, door de clericale bladen in laatstgenoemd land aangeslagen tegen de Pruissische regeering. Reeds in Februari heeft Pruissen daarover eene nota aan Belgie gericht. Wat daarop geantwoord is weet men niet, maar ieder erkent dat er veel reden is tot beklag, omdat de Belgische ultramontanen niets ontzien teneinde aan hunnen wrevel lucht te geven. In Spanje zou men haast zeggen, dat eenige verandering komt, als men maar wat meer op de be richten van daar kon staat maken. Toch is er grond om te gelooven, dat er eenige waarheid in de tijdingen ia. Reeds voorlang wezen wjj er op, dat eene wel te verwachten oneenigheid tnsscnen de Carlistische opper hoofden het zekerste middel zijn zou om tot een einde van den oorlog te geraken. Thans beweert men, dat er niet alleen oneenigheid is, maar dat de overgang van Carlistische hoofden tot de Alfonsisten op breeder schaal plaats heeft. Als naar gewoonte wordt dit door de Carlisten tegengesprokendie tevens luide doen hooren, dat de poging van Cabrera, waarvan wjj onlangs sprakenom zoo mogelijk eene verzoening daar te stellen, geheel mislukt is. De nieuwe lichting, die de regeering van koning Alfonsus op 70,000 man bepaald heeft, had nog maar 25,000 man opgeleverd. Uit l£ug?elftu<l schrjjft men, dat de Prins van Wales eene reis naar Indie wil ondernemen en men hoopt dat deze voor zijne gezondheid, die voor eer jaren door den typhus geschokt werdvoordeelig zal. De Koningin heeft eene Commissie ingesteld, onderzoek doen moet naar de werking van de fabrieks- wetdie ten vorige jare werd aangenomen. Vooral moet deze Commissie onderzoeken of de wet ook op andere takken van fabrieksarbeid kan worden toege past of er nog andere maatregelen betreffende de gezondheid aan kunnen toegevoegd worden en wat er nog meer voor het onderwijs der fabriekskinderen kan worden gedaan. De katholieken daar te lande zijn druk in de weer om den nieuwen Kardinaal Manning, bjj zjjne terugkomst uit Rome, eene schitterende ontvangst te bereiden. De adel wil hem een cadeau in geld geven, waarvoor reeds 8000 pd. St. is samengebracht, welke som men met 2000 pd. St. hoopt te vermeerderen. Over het algemeen zijn de Roomscbe prelaten van dergelijke cadeaux niet afkeerig en zjj weten die nog al gemakkelijk van hunne gelooisgenooten te verkrjjgen. In Griekenland bljjft de oppositie tegen het Gouvernement voortduren. Zij heeft echter in den laatsten fcjjd haar niet bemoeilijkt, omdat zij eenvoudig uit de Kamer der afgevaardigden wegbljjft. Dit is zeker een afdoend middel, maar weinig overeenkomstig de eischen der partji. Want de meerderheid in de Kamer gaat met de zaken voort en zal men zich later over een en ander willen beklagen, dan zal men het zich- zelven te wjjten hebben. Voorts i9 er niet veel nieuwB. Koningen en Keizers zjjn reeds op reis of maken hunne reisplannen. In ieder geval is dit een goed teeken. Het is beter dat de vorsten voor hun pleizier reizen dan dat zjj tehuis moeten bljjven om orde te houden of oorlogsplannen te smeden. Nieuwstijdingen. ISuïrt te. Te Singapore is een oproer in de strafgevangenis uitgebroken. Een paar Chinezen wierpen zich plotse ling op een gevangenbewaarderde inspecteur van de gevangenis kwam tusschen beidenmaar werd door nen zoo mishandeld, dat hp later aan de gevolgen bezweek. Die aanval was het sein tot den opstand waaraan 50 a 60 Chinezen deel namendie zich nu met messenbjjlon en al wat zjj vonden op de be waarders wierpen, welke slechts xnet stokken waren gewapend. Zjj plunderden het tuchthuis en voorzagen zich van wapenen. De Europesche gevangenenuiee- rendeels soldaten en matrozen, die afgezonderd van de Chinezen hun straftjjd ondergaan, verzochten dezen te mogen aanvallen. Dit werd toegestaan; zjj werden gewapend en maakten nu van hunne geweren en ba- jonnetten zulk een gebruik, dat de opstandelingen zwichtten. Van hen werden 25 gedood en 24 zwaar gewond. Behalve de inspecteur, die aan zjjne wonden bezweek, werden nog 5Europeërs en 14 inboorlingen, allen gevangenbewaarders, door de Chinezen gewond. ftmeti&tt, Zondag den 28 Maart werd te Buenos-Ayres het Jezuieten-college aangevallen door een volkshoop van ongeveer 80,000 man. Het gebouw werd door middel van petroleum in brand gestoken, terwijl ook eenige priesters gedood en anderen zwaar gewond werden. Vervolgens plunderde het graauw 't paleis van den aartsbisschop als wraakoefening over een herderljiken brief, dia een paar dagen to voren was afgekondigd. De regeering zond onmiddelljjk troepen ton einde net Gouvernementsgebouw en de kloosters te beschermen en liet verscheiden personen arresteeren. Voorts werd de provincie voor den tjjd van 80 dagen in staat van beleg verklaarden men is voornemens de schuldigen van alle partpen heftig te vervolgen. De mjjnwerkors to Douwlais (Zuid-Woles) hebben zich bereid verklaard in eene vermindering van het loon met 10 pCt. te kunnen berusten. De langdurige werk staking heeft echter, door de concurrentie der Duitsche en Belgische producenten, zulk een belangrijke afne ming der jjzenndustrie on van den kolenhandel in Zuid- Wales ten gevolge gehad dit de mijn-eigenaren thans genoodzaakt zjjn Op 20 pCt. vormindering van 't loon te bljjven staan, willen ze niet met verlies werken. De kolenmpnbezitters in Zuid-Wales hebben zich tegenover don onder do arbeiders heerachendo nood, bereid verklaard tot een gcdoeltelpko hervatting der werkzaamhedennl. tegen bet loon dat in January 1870 betaald werd en met bepaling dut het door do arbeiders te verdienen bedrag beperkt bljjft tot do som, die hun thans van wege de gemeente als ondersteuning en loon voor verrigten arbeid werd verstrekt. Sbitaevlsmb. Een mechanismedat het gesproken woord dadeljjk neêrschrjjftis volgons de Wclthandeldoor Th. Hup- pinger te Mfinnerdorf aan het Zorichor-meeruitge vonden. Het gronddenkbeeld beniBt hieropdo spraak werktuigen niet slechts om te sprekenmaar ook onmiddelljjk om te schryven te gebruiken. Het kleine, zinrjjke mechanisme do geheele toestel is ongeveer eene hand groot wordt met de spraakorganen tóó in verbinding gebragtdat do bewegingen van de tong, de lippenhet verhemelteenz. zich op het mecha nisme overdragenwelks geledingen zóó zjjn ingerigt dat do medegedeelde bewegingen op do deelen van een' bnzonderon schrjjftoesteT werken. De kleine ma chine doet gedurende het spreken eene «malle papieren strook afrollenwaarop het gesprokene dadelyk zwart op witin eigenaardig teekensenrift te lezen is. Het schrift bestaat, geljjk gewoon telegrafenschriftuit punten en strepen. Daar het instrument slechts do bewegiugon der spraakorganen in den vorm van schrifttoekens terug geeft, is het in het geheel niet noodig luide te sprekenmen kan de machine dus bezigen om te stenograferen, en behoeft slechts elk woord van den redenaar onhoorbaar na te spreken, om het gehoorde door de machine te laten schryven. De uitvinder gelooftdat zjjn instrument vooral in den hier bedoelden zin de meeste dienst zal kunnen doen. Siulsdilanïï. Te Silezië is dezer dagen inde glasfabriek Andreashutte bjj Klitschdorf in den Bnnzlauwer Kreis, het eigendom van graaf Von Solms, door de heeren Lubisch Ridere9 een nieuw glas, metaal glas" genaamd, gemaakt, dat zoo bard is, dat een schijf van dat glas vaneenlooden kogel van 40 gr., dien men van een verdieping hoog er op vallen laat, evenmin eenigen indruk ontvangt als van een plotselinge temperatuursverandering tus schen vuur en koud water. Vensterglazen, lampenglazen, huis- en keukengereedschap kunnen alzoo uit dit me taalglas gemaakt en als onbreekbaar beschouwd worden. Door deze uitvinding kan een volkomen revolutie in de glasindustrie ontstaan. Volgens de Landwirtsch. Anzeiger wordt op de goederen van de groothertogin van Weimar met het beate gevolg het volgende voorbehoedmiddel tegen runderpest gebruikt. Zoodra er gevaar voor be smetting iswascht men het vee (vooral borstkop zjjden en achterschenkels) dageljjks eenmaal met een mengsel van 1 liter kveosoot en 100 liter water. De stallen worden gewasschen met 0.1 carbolzuur op 100 liter water. Van het laatste kan men ook een weinig in de voederbakken latendaar het vee het gaarne opslikt. SJeljjie. De geheele zitting van den Antwerpenschen Ge meenteraad werd Zaturdog avond ingenomen door eene redevoering van den Schepen Van der Taelen over de quaestie Terneuzen. Zjjne conclusie was, dat alle steden van Belgie zich bij Antwerpen moesten aansluiten om ten gunste van Gentniet de ver breeding en verdieping van het bestaande kanaal maar een nieuw kanaal te verkrijgen, b. v. van Hcyst naar Brugge en van Brugge naar Gent. Later zou men dit kanaal tot naar de Schelde voor Antwerpen kunnen doorgraven. Dit plan bestond reed9 sedert jaren waarom zou het niet weder uit de archieven vau het departement van Openbare werken kunnen worden te voorschjjn gehaald? Het land zou door een offer van eenige millioeneu voorgoed het dreigend gevaar af wendon, hetwelk Belgie's handel en schoepvaart bedreigt, aftcforlanïr. Rotterdam5 April. In de jaarlyksche alge- meene vergadering van aandeelhouders der Rotterdain- sche hypotheekbank voor Nederland werden als com missarissen herkozen de heeren mr. J. C. Reepmaker, G. J. HujjgenJoost van Vollenhoven en W. A. Viruly Verbruggeterwjjl in plaats van wylen den heer J. E. van der Aa Criellaert tot commissaris werd benoemd de heer A. de Monchy, directeur der Bjjbank van de Nederland8che Bank. Blijkens het verslag werden in 1874 gesloten 175 hypothecaire leeningen, te zamen ten beloope van 1564.700 en pandbrieven uitgegeven tot een gezamenlijk bedrag van 1586,950. Voor de uitloting van pandbrieven werd ƒ1157,000 beschikbaar gesteld; het dividend over 1874 werd bepaald op 9 Vlissiiqfeu6 April. Naar wjj vernemen is het benoodigde kapitaal voor de oprigting eener gemeen schappelijke broodbakkery alhier byeengebragt. Middelburg, 6 April. Het grootste schip dat tot dusverre van de Walcherache haven- en kanaal- werken gebruik maakte, net fregatschip Utrecht, ge zagvoerder A. K. Zweede, van de firma van Zeylen en Decker, groot 1063 gemeten lastenkwam gisteren avond ter reede van VUsamgen en heden avond aan de loskade alhier. Tot onderwijzeres in de Fransche taal is o. a. toegelaten Mej. S. J. Mazure van Zierikzee. Naar wjj uit goede bron vernemen zou ook bjj de firma Suurmondt en Co. van Rotterdam, het voornemen bestaan hare kantoren te dezer stede te komen vestigen. Goes 6 April. De arrond.-regtbank alhier heeft besloten een tweeden deurwaarder aan te stellen in het kanton Axelstandplaats Neuzen. Tot zetter der directe belastingen in deze ge meente is door den Comm. dea Konings in deze pro vincie benoemd de heer W. J. van de Weertter vervanging van den heer C. de Foute, die deze ge meente verlaat. Z. M. heeft herbenoemd tot plaatsvervangend kantonregter te Heinkengzand Jhr. Mr. C. van Ciltert. De heer W. van Oeveren is herbenoemd als bur gemeester van Yerseke. Benoemd tot resid. van Amboina F. J. H. van Deinse, thans op non-act. Kruinlngcn, 2 April. Gisteren avond 7 ure stootte het visschersvaartuig Nieuw Rolland, kapitein D. Witvliet van Middelharniskomende van Antwer pen, zoodanig on den westberm van het kanaal door Zuid-Bevelanddat het zwaar lek werd en op 't punt van zinken was. Gelukkig kwam daar tegelyk aan het recberehovaartuig No. 3; de fung. visiteur L. J. 't Hart kwam roet zjjne bemanning aan boord der vischslocp, en bract deze in do haven te Hansweerd waar zjj ech ter zonk. De opvarenden werden iuin boord van 't re cherchevaartuig opgenomen en liefderjjk verpleegd. Tliolem, 6 April. Naar aanleiding van het wets voorstel der Heeren Kappevne, c. s., tot aanleg van Staatsspoorwegen, zal uit dit eiland hot volgende adres aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal worden verzonden: Geven eerbiedig te kennen de ondergeteekenden, allen inwoners van het eiland Tholen dat zjj met belangstelling hebben kennis genomen van bet spoorweg-voorstel bjj Uwe Kamer ingediend door de Heeren Kappeyne, c. b., en zich veroorlooven hunnen wouach te kennen te geven dat het voorstel tot wet tal worden verhoven, doch daarbjj ook het belang van het eiland Tholen zal worden in acht ge- dat toch wederom de gedachte zich aan hen heeft opgedrongen dat hun eiland ook thans geheel versto ken tal olyven van regtstreoks voordeel van die uit breiding der middelen van verkeer dat, wanneer vroeger de groote postweg naar Zee land door hun eiland liep over Gonshoek, die toestand na de stichting van den Zceuwschen spoorweg geheel is veranderd en hnn eiland daardoor meer is geïsoleerd, dat adressanten zich veroorlooven op te merken dat tegenover de voorgestelde Spoorweg-verbinding Brou wershaven over het eiland St.-Philipsland naar den vas ten wal van Noord-Brabantzou kunnen worden gesteld die van Brouwershaven over het eiland Tholen naar Noord-Brabant, bjj de vergelyking van welke lijnen, zoo in doelmatigheid als met het oog op de technische en finantiele bezwarenvoorzeker in ae eerste plaats in aanmerking komt de beantwoording der vraag of tn8scben Zjjpo en St. Philipsland die verbinding zon geschieden door overbrugging of door een Stoomveer, dat adressanten zich de bevoegdheid niet toekennen daarover hunne zienswijze in dit adres kenbaar te maken doch zich alleen do vraag veroorlooven of het niet wenschelijk zoude zjjn een onderzoek te doen instellen, en te doen uitmaken of niet op het eiland Tholen in de gemeenten Stavenisse of St.-Annaland een punt ware aan te wjj zen dat voor spoorwegverbinding op welke wijze dan ookmet het oog op technische en finan tiele bezwaren meer aanbevelenswaard zou zijn dan de verbinding tusscben Zjjpe en St.-Philipsland dat door de rigting over het eiland Tholen de ljjn Steenbergen—Borgen-op-Zoom zou vervallen, en de ljjn BrouwershavenZevenbergen welligt zou kunnen ver kort worden dat ook door de rigting over het eiland Tholen zou den gebaat worden zeven daarin gelegen welvarende dat adressanten voor het geval, dat in het boven aangevoerde geene aanleiding mogt worden gevonden om de spoorwegverbinding van Schouwen over het eiland Tholen te rigten, zich veroorlooven op te merken, dat in de overtogt over de rivier de Eendracht, die hun eiland van de provincie N.-Brabant scheidt, by de gemeente Tholen wordt voorzien door een pontveer ter vervanging van welk hoogst gebrekkig middel van verkeer door overbruggingbereids pogingen worden aangewenddie echter aanvankeljjk wegens de finan tiele bezwaren niet met gunstigen uitslag zjjn bekroond, dat die overbrugging van te grooter belang voor hun eiland zou wordenen voorzeker tot Btand zou komen byaldien daar waar zicb tbans op Noord-Bra- bautschen wal dat pontveer bevindt, een Spoorweg- Station werd aangebragt van hun eiland dat daarin zou kunnen worden voorzien door aan de voorgestelde spoorwegljjn Bergen-op-ZoomSteen bergen eene westeljjke bocht te geven, gcrigt naar voorzegd thans nog bestaand pontveer. Redenen waarom adressanten aan Uwe Kamer het verzoek rigten, dat zjj in de eerste plaats in overneming moge nemen of niet aan de Spoorwegverbinding uit Schouwen over het eiland Tholen de voorkeur moet worden gegeven boven die over het eiland St. Philips land, en byaldieD zulks het geval niet mogt zjjn, dat alsdan bjj de vaststelling van de ljjn Steenbergen Bergen-op-Zoom, daaraan dusdanige westeljjke bocht worde gegeven in de rigting van het pontveer bü Tholen, dat door een spoorwegstation aldaar het eiland Tholen in regtstreeksclie verbinding met het Spoor wegnet worde gebragt. Zierilczee, 7 April. Maandag II. is de hoog- aarts van D. Wagenaar nabjj Kistenaam door den he- vigen wind tegen den wal geslagen en totaal verbrijzeld. De opvarenden werden met levensgevaar gered. Het vaartuigje is totaal verloren en daarmede ver liest de bejaarde schipper zjjn middel van bestaan. Wenscheljjk ware het dat eenige menschenvrienden gevonden werdenwelke hem in staat stelden zjjn beroep voort te zetten. In de gisteren alhier gehoudene vergadering van hoofd-ingelonden van het waterschap Schouwen is mededeeling gedaan, dat naar aanleiding van het in de vorige vergadering besprokenebet Bestuur zich gewend heeft tot den Hoold-Ingenieur, de heer Conrad, om raad en advies in zake het Stoomgemaal, waarvan het gevolg ie dat, eeratdaagB tusschen genoemden heer en den heer Labrijn eene bjjeenkomst zal plaats heb ben ter bespreking van bedoelde zaak. De begrooting voor 1875 werd vastgesteld in ont vang en uitgaaf op ƒ195,310.27. Voorts is onder nadere goedkeuring van Gedep. Sta ten vastgesteld eene politie-verordeniDg betrekkeljjk het om kaden en door afzonderlijke bemaling op lager dan het aangrenzend waterpeil brengen vaD in het waterschap bestaande laagliggende grondenmoeras een en plasBen. In de heden gehouden raadsvergadering is met 9 stemmen tegen 2 onveranderd aangenomen het voor stel van de Commissie voor de gasfabriektot reorga nisatie van de exploitatie dier fabriek. Tot penningmeester van de Stads Brei- en Naai school is in plaats van Mr, Bolledie op verzoek eervol is ontslagenbenoemd de heer E. Snellen. Ook is medegedeeld een ingekomen schryven van den lieer Mr. J. A. Bolle, houdende kennisgeving, dat hjj tengevolge zjjner benoeming tot Notaris te Renessedeze gemeente met ter woon verlaat en zich daarom verpligt ziet zjjn ontslag te nemen als lid van den Raad. Z. M. heeft benoemd tot ontv. der reg. en dom. te Oorschot, den heer M. v, d. Bergh, thans te Korigene. Bjj beschikking van den Min. van Fin. is bepaald dat de commies der posterjjen P. C. N. Eichholtz zjjne fonctien zal uitoefenen ten postkantore Rotterdam. De Tweede Kamer der Staten-Generaal zal, naar wjj vernemen, den 13den dezer weder bjjeenkomen. Op het platteland in de provincie Utrecht wor den de aardappelen bjj groote partjjen opgekocht voor de aardappelmeelfabrieken. By de opening der aard appelkuilen blykt het dat de vorst niet de minste schade gedaan heeft en er nog landlieden zyn die meer dan 500 mudden in bezit hebben. Eene daling der prijzen is dan ook op ruime schaal te wachten. Voor de aardappelmeel-fabriek wordt 1,25 tot 1,15 per mud betaald. De gemeenteraad van 's Hertogenbosch heeft, ter vergadering van den len dezer, op voorstel van Burg. en Wetn.tot het houden der Synodale ver gaderingen van de Christel. Gereformeerde gemeenten, welke aldaar zullen gehouden wordeD van 25 Mei tot 11 Junjj a. s., de groote zaal der stads korenbeurs afgestaan. Kerk u leuwm. Ds. Huet, pred. te Dirksland heeft bedankt voor het beroep naar Rotterdam. De predikanten der Herv. gemeentenzoo van Oud- als van Nieuw Loosdrechthebben hnn voornemen te kennen gegeven tot het nederleggen van hunne be trektóng. Te Stavenisse zal de beroepen pred. Da. A. Scholte, van Zegveld, den 11 dezer bevestigd wordendoor Ds. J. F. de Laterpred. te St.-Annaland. By de Chr. Goref. gem. te Wissekerkein N.-Bevel. is beroepen De. P. den Boerpred. te Veere. Ds. C. A. Renter, pred. te Bergschenhoek, heeft be dankt voor het beroep naar Arnemuiden. Gemengde berigten. In de Kölnische Zeitung wordt eene nieuwe gelei aanbevolen, uitgevonden door een Amerikaan, dr. Van der Wejjde. Het, bestaat in een afkooksel van oude laarzendezelve worden eerst zeer zorgvuldig schoongemaató,en daarna met soda gekookt. Eet emakelyk 1Als men een dief een handje helpt kan er altjjd nog meer by. Dit bleek te Berljjn. Majoor Z. D., dezer dagen wakker wordendehooide iets op zijne kamer en zag ook dat iemand met zyn tóeederen op den arm uit de deur wilde gaan. Meenende, dat het de meid was, riep hjj: Achter de kagchel hangt ook nog een broek." De persoon keerde terug en nam den broek ook weg. Toen de majoor later opstond en aan de meid om zjjne kleederen vroeg, bleek het dat zjj allemaal gestolen warenen hij alzoo den dief nog aan een broek geholpen had. Te Parys is Za- turdag 11. een maaltyd gehouden, waarby het vleesch van een paard, een ezel en een muilezel werd gepeu zeld. Volgens de Figaro smaakten de ezellever-pastejjen overheerlijk en is paardenhaas. goed gemarineerd nog veel smabeljjker, malscher en lekkerder dan een reebout. Als eeD bewjjs dat er nog trouwlustige dames zjjn kan gemeld worden dat een lieer op zyn huwelyke- aanvraag niet minder dan 43 brieven heeft ontvangen, zoodat hjj maar moeyelyk bepalen kan wie van al die schoonen hem het meest bekoren kan. Die hem opregt beminnen kan, wordt verzocht baar portret te zenden tot versterking hunner wederzjjdsche liefde. Het bestuur der club op het dorp Biggekerke is zamengesteld uit vijf leden, te weten A. K.burgemeester en tevens kolonel der straf-divisieL. W.secretaris en buiten gewoon gezant van het plakbordL. H.kassier en kommandant van den broodtrogP. Z.boekhouder en advokaat in kwade zakenH. K.griffier op het bureau zonder papier, pen of inkt. Maar: Als dat bestuur zoo voor bljjft gaan, Met boeten te besproken En allerhande streicen Dan gaat het zeker naar de maan. Te Biervliet is eene slagtery opgerigt onder toezigt van twee ambtenarendie het vleesch zoo goedkoop leveren dat een boer er niet voor kan mesten, en om te beginnen hebben zjj oen stier geslagt, terwyl een tweede stier zal volgen. Dus Biervliet gaat ook vooruit. Het is my bitter tegengevallen," zegt Jannetje onder Poortvliet. »Ik had gedacht Keepje in de wacht te krjjgenmaar dat is mis. Had ik nu mjjn buur meisje nu maar niet belasterd, dan zou het nog teregt kunnen komen." Onlangs vraagde men aan eene boeren-dochter onder Tholen, waarom zjj Keesje niet hebben wou antwoordhjj lust te graag een borrel. Eene schaapherders-meid te N. moest haar tong wat in toom houdenen met geen getrouwde mannen zich ophoudendaar zjj zich zeker dat later zal beklagen. Een knecht te Oosterland moest, als hg met zjjne tweede Paasch-meid uitgaatzjjne eerste om geen geld ter leen vragen, want dat past niet voor een goed ambachtsman. Drie meisjes te Oosterland worden aangeraden, de9 avonds zoo lang niet op wacht te staan totdat de jongens komenwant zij worden maar voor den gek gehouden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1