r Wed. A. A S I Hl OAS ZOMEHUNTELS, STOFFEN, IMENSCHE EN REGEN-MMLS; Behangsel-Papieren, Randen, Schoorsteenstukken, ~uhntvangen eene prachtige sorteering STA!.Iltt VAN I6HBB8T0FFII, Saijet, gebreide Goederen, enz. enz. A. GUDDE levert Jalouziën niet de nieuwste constructie D ItAl ISE E ft BII ZE N I WO tegenspraak, maar ik beweer, dat genoemd koor op onze ondersteuning de rechtmatigate aanspraak bezit. En aan die ondersteuning heeft het behoefte. Zijne gewone inkomsten zjjn niet voldoende om de noodige uitgaven te bestrjjden. En bovendien hoe grooter de belangstelling isdie het van de zjjde van het publiek ondervindthoe meer het zal worden opgewekthet schoone doeldat het zich heeft voorgesteldmet in spanning van alle krachten na te streven. Welnu een bezoek van het aanstaande concert geeft die tweëerlei steun. Dat dan een trouwe opkomst aldaar het toone dat ona koor zich mag verheugen in het bezit van veler sympathie! Zierikzee 5 April 1875. N. N. Burgerlijke stand te Tholen. geboren: 24 Febr. Een zoon van Joha. Jacob Geluk en T. Bo- lier. 27 dito. Eene dochter van G. Kegge en K. J. van Dullemen. 4 Maart. Een zoon van M. van Zet ten en J. Quiat. 8 dito. Een zoon van C. de Wilde en A. de Graaff. 18 dito. Eene dochter van C. Boo gaard en Joh. Knop. Een zoon van H. H. Schippers en M. C. Kalis. 21 dito. Eene dochter van J. van Wezel en K. Knop. Een zoon van L. Laban en E. T. Beaufort. 25 dito. Een zoon van D. C. van Begtoo en J H. W. de Jonge. gehüwd: 18 Maart. A. Bentschap Knook, jm. en A. van Gor- selj. d. overleden: 28 Febr. Jb. Janae, oud 80 j.weduwnaar van M. Th. Bolunt. 1 Maart. Jac. Fep teld.oud 20 j. 3 dito. N. C. Hengstmengeld.ruim 1 jaar. 7 dito. A. C. Praatd.3 weken. M. M. van Rjjssel oud 55 j.weduwnaar van O. P*. van Dalsen. 8 dito. S. van 'tVeer, oud 38 j.weduwe van J. van der Stel. M. Balz.oud 8 maanden. 12 dito. A. Wagemaker, z.oud 13 jaren. 24 Maart. Maria van der Lindeoud 34 jaren. VERBETERING. In de advertentie der Verlotingen van C. DALEBOUT te Noordgouwe (zie vorig No.) staat in de eerste ver loting No. \T, dit moet zjjn No. 07, terwjjl bjj de tweede verloting moet gevoegd worden No. ÏOÖ. &bb«rt«uttëu. 85jarlge Eohtvereenigins: van ANDRIES BOOGERT JOHANNA ADRIANA NOOM. Arnemuidfn, 5 April 1875. Hunne dankbare kinderen. Getrouwd W. LEMSOM Iz. en W. CAPELLE Kd., die ook namens wederzjjdacho betrekkingen hunnen «IhiiIc betuigen voor de vele bewjjzen van deelne ming bjj hun huweljjk ondervonden. Kerk wek ve 2 April 1875. Voorspoedig bevallen van eene Dochter, A. H. van den BROEK—Dull. Haamstede, 3 April 1875. Heden overleed, na eene kortstondige ziekte, MARIA VERHEUL, Wed. C. Slager, in den hoogen ouderdom van ruim 93 jaren. Poortvliet, Uit naam der familie 2 April 187 5. JOH. van der BEL. Heden overleed op het aller onverwachts tot diepe droefheid van mjj, mjjne kinderen en behuwd- kinderen, mijn geliefde echtgenoot JACOB de RIJKE, in den ouderdom van ruim 59 jaar. slbjansland, A. de RIJKE, 4 April 187 5. geb. Zoeter. Algemeene kennisgeving. Heden morgen overleed plotseling mijn ge liefde Echtgenoote PIETERNELLA van der SCHELDE, in den ouderdom van 45 jaren en 9 maanden. Ellembet, J. van der WEIJDE. 4 April 1875. JOH.* BROUWERS en vrouw betuigen bjj deze hunnen hartclUken rfanlc, hem en zjjne ongelukkige blinde vrouw ten deel gevallen bij hun 25jarige Echtvereeniging. Zierikzee, 3 April 1875. DANKBETUIGING. De ondergeteekende betuigt langs dezen weg zjjnen hnrteiyi-cen dauk aan zjjne medeburgers van Bruinisse, voor de vele blijken van belangstelling, hem gedurende zjjne ziekte betoond. Tevens wordt door hem kennis gegeven, dat hjj zjjne prnlctyic van heden af, weder even als vroeger, zal waarnemen. Bruinisse, H. P. W. STEENKAMP, 5 April 1875. Geneesheer. De ondergeteekende betuigt zjjnen harte- Ijjlteii rfunU voor de vele bewijzen van belang stelling binnen en buiten deze stad bjj gelegenheid zjjner benoeming tot Notaris ondervonden. Mr. J. C. van der LEK de CLERCQ. BEDE OM HULP. De ondergeteekendenvan nabij bekend met den behoeftigen toestand van een HUISVADER met O KOOT GE55IN, roepen voor dezen de christelijke liefdadigheid in. Zij weten dat de man steeds eerlijk en arbeidzaam was maar door omstan digheden in grootcn nood verkeert. Iedere gift zal dankbaar vermeld en goed besteed worden. M. A. ADRIANI, pred. te Maarsten. W, OUDEGEEST, pred. te Engelen. G. J. van der FLIER, pred. te Delft. J. L. FORTUIJN DROOGLEEVER, pred. te Tholen. M. J. ADRIANI, pred. te Brouwershaven. Ten KANTORE van den ONTVANGER- GRIFFIER van het Waterschap Schouwen te Zierikzee, is verkrijgbaar het VERSLAG omtrent den toestand van dat Waterschap over 1874, tegen den prijs van 525 cent. Zierikzee, 6 April 1875. AANBESTEDING. Op Dingsdag den 13den dezer maand, des middags om 12 urenzalin de Sociëteit St.- Sebastiaan AANBESTEED worden: Het VERBOUWEN vnti liet VERKOOPHUIS, staande in de Nieuwe Boogerdslraat. De locale aanwjjzing zal plaats hebben op Donder dag den 8sten aanstaandedes namiddags om 6 uren. Inlichtingen zjjn te bekomen bjj den Heer M, COUVËE Junr., bjj wien ook de teekening en het bestek ter inzage liggen. De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH te Zierikzee, zal, op WoeuBdug 7 April e. lt.des voormiddags om 10 ure, op het Hoefje, bewoond door de Weduwe CORNELIS VER BOOM, aan den Hoofdweg onder Kcrkwerve, ten ver zoeke der Erven C. VERBOOM, publiek verkoopen: 1 Paard. 6 Melkkoeijen, 1 tweejarige VAARS, 4 anderhalijarige VAARZEN, 1 jarige VAARS 2 STIERKALVEREN 1 VAARS- KALF 1 HOND met HOK eu KETTING, eenige HOENDERS, een DRIELINGWAGEN op jjzeren assen, 1 MESTPUT, KLOETSCHUITBOUW- en MELKGERUIODSCHAPPEN en het geen verder zal worden geveild. VOORTS TENZELFDEN VERZOEKE, op nader te bepalen plaats en dag in de maand Mei e. k. publiek vorpacliteu: Circa 4 Hectares Weiland, in Kerkwerve en Duivendijke. Aanwijzing dier perceelen wordt gedaan door W. VERBOOM, Cz. De Notaris Mr. C. van der LEK de CLERCQ, zal, ten verzoeke van C. van den HOEK, Rz.op Woensdag 'T' April ÏS^Sdes namiddags 1 ure, op zjju Hoefje, onder Kerkwerveaan den Moriaanshoofdachen Weg, publiek verkoopen RUIM 10,000 KILOGRAM goed gewonnen WEIHOOI. De Deurwaarder W. van de LINDE, zal. ten verzoeke van zjjn principaalop Za- turdng rfen ÏO April 1875, des namiddags om 2 ureaan de voormalige woning van P. BER- MAN te Ellemeet, publiek verkoopen: 2 BEDDEN en toebehooren, KABINET, LINNENKASTJE, WERKTAFEL, KLOK, KAGCHEL, TAFELS, STOELEN, SPIEGELS, SCHIL DERIJEN en verder HUISRAAD; MANS- en VROUWENKLEEDEREN, AARDAPPELEN, enz. De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH te Zierikzee, zal, ten verzoeke van den heer J. H. C. HELJSE, als gemagtigde van den heer J. C. VIER8MA te Zierikzee, aan diens woonhuis op de Nieuwe Haven te Zierikzee, op Mauiidug den lö April 1Ö75, publiek presenteren te verkoopen eene partij meubilaire- en andere HOERENDE GOEDEREN. KIJKDAG op Zaturdag ÏO April e. k. 's voormiddags van ÏO— IS en 's namidddgs van 4 are. De Deurwaarder J. FRANSE zal Dims- 'i^^F dag 13 April 1875, 's morgens 10 ure, aan het huiB, wjjk A n.° 10, in de Lange Nobelstraat te Zierikzee, publiek verkoopen: Eene partij Meubilaire- en andere ROERENDE GOEDEREN T© selen daags vóór de verkooping, 's namiddags 2—4 ure. De Notaris J. van der BENT zal, op pinsMlng dien 13 April 1875, des voormiddags ten 11 ure, in de Herberg »de We reld" onder Nieuwerkerkten verzoeke van L.« KIK, publiek verkoopen 23 Area 06 Centiare» BOUWLAND, onder Nieuwerkerk bjj Stevens luissectie F, no. 216 en 330, waarvan 3 Ares SO Centiare» in ERFPACHT. EEN TUIN, groot 5 Are» 50 Centiare», aan don Mooi- weg onder Nieuieerkerk, sectie G, no. 159. EEN TUIN, groot 3 Ares 1>0 Centlarea, aan den Straat weg bjj Nieuwerkerk, sectie M, no. 502. Inmiddels uit <1© li tui cl to koop. De Notaris J. van der BENT, zal op Woonturfti8- den 1-1 April 1875, des middags ten 12 nre, in het Hó tel Bouwman te Brouwershaventen verzoeke 'OZENBEEK, publiek verkoopen: DEN OPSTAL VAN een Woonhuis en Schuurtje met het ERFPACHTSRECHT van den Grond, staande en gelegen te Brouwershaven, sectie C Numero 1067. De Notaris J. M. B O U VIN zalop Vrjjdag rfon 16 April 1875 '8 middags ten 12 urein de Sociëteit St. Sebastiaan publiek presenteren te verkoopen EEN WOONHUIS, BroodbakkerijSchuurtje en Erf staande en gelegen te Zierikzeeaan de Westzijde van de lange Nobelstraat en uitkomende in den Hem wjjk A, No. 10, kadastraal bekendSectie A, no. 869, groot 013 A. IV C.eerst in Perceelen en daarna gecombineerdtoebehoorende aan de Erfgena men van wjjlen Mej. J. Z. de WINTER, Wed. Hertstein. en daarn a Een Woonhuis en Erf, staande en gelegen als voren aan de BalieSectie A no. 55, groot -1 Aren OS Cent.toebehoo rende aan den Heer J. D. ZANTVOORT. De Notaris J. van der BENT, zal op Woeu»rlag den 28 A pril 1875, JB na afloop der veiling van Beestiaal enz. op bet hoefje van de Wed. J. van den BOS aan Dirksweg onder Duivendijke, ten verzoeke van den heer M. GAST publiek verkoopen VOOR AEBRAAIi: den opstand van een Woonhuis SCHUUR, BAKKEET, VARKENS HOK met loop, alles zeer geschikt ter verplaatsing. Het HOUTWERK is zoo goed als nieuw, terwijl de GEBOUWEN zjjn gedekt met p. m. 5000 PANNEN. Alles alsnog in gebruik bij de Wed. en Erven J. van den BOS. LET W EL! Bij ondergeteekende worden TE KOOP AAN- i GEBODEN heeft ONTVANGEN eene rjjke keu/.o dor Nieuwste MOP ELLEN van ook eene prachtige sortering in zwarte ZIJDE voor Japonnenfijne KLEEDINGSTOFFENzwart Fransch MERINOSSATIN DE LAINELUSTERPARAMAT, MOIRÉÊKATOENTJESwit en geel KATOEN LINNEN, GRASLINNEN, DIMETTEN, SCHORTEGOED, CORSETTEN, de nieuwste modellen KRAAGJES en MANCHETTEN, HEEREN-HALFHEMDENBOORDEN, MANCHETTEN, DASJES, GLACÉ- en GAREN HANDSCHOENEN, KOUSEN, TOURNURES, alsmede een assortiment HOEDEN, BLOEMEN en LINTEN eu vvut verder tot liet valt behoort. Indien de STOF der Mantel» of Regeu-Muutel» bjj mjj gekocht wordtzullen dezelve gratis worden geknipt. li«i ill!1 IEÜS der nieuwste ombrelles en encas, ook voor kinderen, heden uit Parijs ontvangen. J. DE JONG ZIJLSTRA. Voorhanden bij de Wed. A. GUDDE: Eene groot© collectie nieuwe dessins Moiré e-, Marmer-, Gordijn- en Houtpapieren, alsook Behangsellinnen. Papieren-Gordjjnen worden ten spoedigste afgeleverd. OPRUIMING van een partjjtje BEHANGSEL-PAPIEREN en SCHOORSTEEN- STUKKEN tot spotprijzen. STALEN worden overal ter bezlgrtiarincg gezonden. waarourfor bijzonder joodkoope, LINNENS, SER VETGOED, FLANEL, KATOEN, ENZ., oit de fabriek der HH. KEBSSEMAKERS ZOON te EINDHOVEN. Bevelen zich bij voortduring aan tot het leveren van Wed. F. C. CATS, Schuilhaven. TOT DE MINSTE PRIJZEN. Onde JALOUZIËN worden als nieuw gerepareerd. Voorhanden gemaakt JALOUZIE-LINT. HOUT VERKOOPING BURGHSLUIS. Op nader te bepalen dag in de tweede helft van deze maand zal door een bevoegd ambtenaar publiek verkocht worden: Eouo groote partij nieuwe gezaagde Houtwaren, bestaande uit smalle en breede Selirooten onge kante regte Dooien; llntting»; Riltliout; enkele en dubbele La tten Aoliterdeelon; Helmie» enz. TE HUUR: TERSTOND OF MET 1 MEI, Voor 16(> 'sjnnrs, een Burger-Woonhuis, met vier Kamer*»Ketikon en verdere veroischtenin den Nobelstraat bjj M. FRANKEN, Timmerman, Zierikzee. Een MERRIEPAARD voor alle werk geschikt, oud 11 jaren, TE KOOP aan het stal van Mr. C. van der LEK de CLERCQ, te Zierikzee. Eene Ezelin met Veulen te koop bjj A. MIDAVAINE te Serootkerke Wal cheren), tevens ook to huur. To koop voor oen oivlclen prijs: Een stel MOLENSTEENEN dik 13 dm. Ad. en 8 dm. met kuipou cn overig toebehoor enalsook een vlug opdraaijende steenkraun met galg, alles zoo goed als nieuw. Adres franco letter A. bjj de Uitgevers dezes. TA R WESTROO te bekomen bjj N. L. de OUDE te Noordwelle alsmede: een partij MANGELWOHTELS bn UETAARDAPPELEN (Jannen.) TE KOOP: 10- a 12000 kilo best Weiliooi. Adres Hulpkantoor Bruinisse. tot rfroojarleererlne: van Lanrferljen en alle andere BUIZEN verkrijgbaar bij H. O. vnn den EINDE, Metselaar en Stukadoor, Oude Haven, Zierikzee. Universeel Zuiveringszout, tegen ongesteldheden der maag, in pak jes van 15 cent, 27'/j cent en 50 cent verkrijgbaar bjj den Dépatbouder j M- (USILLE, Apotheker R. K. Kerkboeken i» RUIME KEUZE voorhanden bjj A. C. de MOOIJ, Boekhandelaar. Gecostumeerde Opvoering van het drama: W 1500 baggen Mangelpeen. Kunnende desverkiezende franco op 't station of in 't schip worden geleverd. Brieven franco. Voor verdere inlichtingen bjj J. KRUGER te Krabbendijke. van H. J. SCHIMMEL, door hel Oratorisch Gezelschap: A. D. L. M. le BROUWERSHAVEN, Vr,i<lnir den ÏO April I87T,. 0 I CE R T tc geven door het Kerkelijk Koor, Woensdag 7 April 1875, des avonds te 8 ure, IN DE CONCERTZAAL. Entrée /0,49s. TEKSTBOEKJES zjjn verkrjjgbaar a 5 ets. Plaatsen kunnen besproken worden van 's morgens 111 ure, tegen betaling van ÏO ets. de persoon. Donateurs hebben vrijen toegang. NamenB het Bestuur, J. H. LETZER, Secr. De ondergeteekende, door aankoop eigenaar geworden van het van ouds bekende Logement en Koffiehuis: HET HOF VAN HOLLAND TK THOLEN, maakt het geëerd publiek bekend, dat zjjn Koffiehuis zal GEOPEND worden op den 15 April a. en door den grooten aankoop van losse goe deren, het Logement op een nader te bepalen dag in de maand Mei Hjj zal trachten door eene nette bediening, de gunst, van zjjne geëerde bezoekers, waarvoor hp zich ten zeerste aanbeveelt, te mogen ondervinden. Tholen, 1 April 1875. A. J. STOLS. V E K M V B K T Donderdag 8 April THOLRN. Vrjj«lng O ST. MAARTENSDIJK. De ondergeteekende maakt bekend aan de Heeren Veetelers, dat hjj den 15 dezer weer te spreken is tot het SNIJDEN van PAARDEN, STIEREN enz., in het Hótel de WEERT en den Heer M. FRAN KEN, Huis van Nassau. H. -wan AS. Het Ambt van WATERMOLE- fAjj NAAR te Oude Tonge beden onvervuld \J0T zjjnde, worden de sollicitanten naar dve betrekking uitgenoodigd zich voor den Jg/h 20 dezer pereoonljjk of met franco brieven te adresseren aan den Djjkgraaf der Vereenigde Polders te Oude Tonge. Oude Tonge 3 April 1875. Met MEI aanstaande ©e» ARBEIDER benoodigd, liefst die met paarden kan omgaan. Adres bp den Boekhandelaar van DISHOECK te Zierikzee. ER WORDT GEVRAAGD een METSELAARS-KNECHT ten spoedigsten. Adres G. van WAGENINGEN te Stad aan 't Haringvliet. Adres franco. ER WORDT GEVRAAGD TEGEN MEI ©en© MEID-HUISHOUDSTER, P. G., boven de 30 jaar, van goede getuigschriften voorzien, adres franco per post of liefst in persoon bjj den beer J. C. VERMEER te Middelharnis. eene zinrfelljlc© WERKVROUW benoodigd, om dageljjks in een burger gezin werkzaam te zjjn, te bevragen bp den boekhandelaar S. OCHTMAN Jz. Eene WERKVROUW zag zich gaarne als Schoon maakster geplaatst; te bevragen bjj de Uitgevers dezes. Er wordt TERSTOND gevraagd of met MEI eene flinke DIENSTMEID, die goed met de pot en wasch kan omgaan, P. G.loon 60 buiten verval, te bevragen bp C. BRUGGEMAN, Logementhouder te Neuzen. Eene BURGER-DIENSTMEID benoodigd, die goed met de wasoh kan omgaan, bjj J. van den BERG Mz, te Bruinisse. Uitgevers: DE LOOZE A WA ALE. Snelpersdrukkerp van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECKMeelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2