ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Dingsdag 6 April 1875 No. 5525. 5isleJaarg. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,30tranco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kannen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ore bezorgd worden. Strand vonder ij. De BURGEMEESTER van Zierikzee roept voor de eerste maal ter reclame op regthebbenden op 14 stuks eikenhout, 10 plankjes (lonnealioiit, 40 planken beukenhout en 9 Kistjes in zee gevischt, bij hem aangebragt en geborgen in de voor malige Vlee8chhal. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekend dat door den Raad dier gemeente in zijne Vergadering van den 31 Maart 11., naar aan leiding van art. 1 van het Reglement voor het beurtveer tusschen Middelburg en Zierikzee is benoemd tot beurt schipper in dat beurtveer ADRIA.AN van der HUCHT, wonende in deze gemeente, zulks in plaats van ADRI- AAN PIJPELIMG, die door den Raad der gemeente Middelburg eervol is ontslagen. Zierikzee den 2 April 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Kennisgeving. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter ken nis van de Ingezetenen, dat er op Woensdag den 7 April e. k.des namiddags te één uurop het Raadhuis alhier, eene openbare Vergadering van den Gemeente-Raad zal gehouden worden. Zierikzee 5 April 1875. De Burgemeester v. CITTERS. Zaken ter tafel te brengen Voortzetting der behandeling van het voorstel van de Commissie voor de Gasfabriekbetrekkelijk de reorganisatie der exploitatie dier fabriek, enz. Nieuwstijdingen, ftuslrttlic. Melbourne, 3 April. De graanoogst in Zuid- Australie wordt begroot op 10 millioen achopela, waar van 183,000 ton voor uitvoer bestemd zouden kunnen worden. De oogst in Victoria wordt berekend op 5 millioen. Sélmcrifta. De dagbladen van New-York melden het overlijden van den zwaarsten persoon der Vereenigde Staten de heer Hassard Betleydie 360 pond woog. Hij is bezweken aan een aderbreuk, voroorzankt door don val van zjjn paardop den weg van Goshendie met ïjzel bedekt was. Zjjnc doodkist was 31 duim brood en men had 15 man noodig om hom naar zjjne laatste rustplaats te dragen. Ter uitvoering van zyn loataton wilis zyn graf in steen opgemetseld en mot een gewelf overdektten einde zjjn ligchaam te beveiligen tegen regen en vochtigheid. Loiulou, 2 April. De Raad van hondera van buitenlandsche fondsen kondigt aandat de Commissie van Spaansche fondsen te Londen drie vervallen cou pons zal betalenzoodra de 1 jjsten en formules gedrukt en alle andere toebereidselen gereed zullen zjjn. De houders der coupons zullen voor iedere 100 pd. st. ontvangen 30 pd. st. obligatiën Rio-Tinto mijnen en 165 pd. st. Spaansche buitenlandsche schuld. Als eene groote bijzonderheid is opgemerkt, dat de London Gazelle j. 1. Dingsdag 30 Maart i9 verschenen zonder een Jailissement te vermelden. Uit Plymouth wordt geschreven, dat de beman ning der daar liggende Portugeesche schepenop Goeden Vrijdag, getrouw aan de overlevering, het beeld van Judas Iscariot hebben gekastjjd. Een grooten hout blok, als zeeman gekleedwerd aan den grooten mast ge- heschen en daaraan werd een bord bevestigd, waarop geschreven stondDit is Judas Iscariot, die den Christus verraden heeft. Dit geschiedde met zonsopgang. Te tien uur werd het beeld omlaag gebrngtonder het dof gelui der scheepsklok, en over het dek gesleurd, ge ranseld, getrapt en geschopt, geaccompagneerd door de kreten en verweuscbiDgen der manschap, die zich middelerwijl aan groc te goed deed. Het einde van de kastijding behoorde een auto da-fé te zijn van het beeld, doch daar de reglementen van de dokben te Plymouth, dergelijke handeling verbieden, werd het blok hout, nadat de kleederen in flarden gescheurd waren, in stuk jes gehakt en in het fornuis van den kok verbrand. Spanje. Nog altijd komen uit Spanje berigteudie aan duiden dat er onder de Carlisien eenige beweging is ton gunste van den vrede. Zoo wordt uit San Sebas- tiaan gemelddat op het platteland eene toenemende neiging tot den oorlog te bespouren isofschoon de oorlogspartij die neiging tracht te onderdrukken door hendie er bljjk van geven gevangen te nemen of zelfs te fnsileeren. Te Rentaria hebben do Carlisten schorsing der vijandelijkheden gevraagd en zich met het Alphonsistisch garnizoen verbroederd. Te Guotaria zijn Carlistische officieren zich komen informeeren naar de gevoelens van Cabrera, en te Orio hebben twee kapiteins en eenige officieren de wapens neergelegd. Intusschen blijft het gros van het Carlistische leger den pretendent nog getrouwen deze maakt thans een aanvallende beweging. Met dat doel ie bij de provincie Santander binnengerukt, naar het schijnt zonder daar tegenstand te ontmoetenalthans van gevechten heeft men nog niet vernomen. De Alphon- 8istische generaals schijnen op versterkingen te wach ten die uit eene nieuwe ligting van troepen moeten voortkomen. Madrid 3 April. Het gezamenlijk aantal tot dusver naar Frankrijk uitgeweken Carlistische officie ren bedraagt 244waaronder 9 generaals2 brigade generaals en 6 kolonels. Bovendien zjjn vele Carlis tische officieren aangekomen te BilbaoHernani Pampelona, Tafalla en Logrono Bayonne, 3 April. Gisteren hebben in Guipus- coa de Carlisten onder elkander gevochten. Zutphen3 April. Dezer dagen was voor de regtbank alhier aanhangig eene procedure over eene rekening voor geneeskundige visites en geleverde ge neesmiddelen, groot ƒ3000. De zaak was deze: Het huisgezin der Wed. S. teM. werd in 1873 geteisterd door de typhus j de ziekte brak uit in October en eerst in Febr. 1874 werden de visites gestaakt. De plaatselijke geneesheerv. S.practiseerde er ongeveer 8 weken, doch werd toen vervangen door dr. D. van L., die reeds vroeger in consult was geroepen; deze laatste overleed in het voorjaar van 1874. Mej. de wed. S. ontving van dr. Sr eene ongespeci ficeerde rekening van ƒ16,000, doch schikte met deze voor ƒ1100; van mevr. de wed. I). ontving zij mede eene ongespecificeerde nota van 3000 Deze werdge- regtelyk by schikking 1000 aangeboden, hetgeen zij evenwel weigerde en vandaar het proces. Mevr. de wed. D. vorderde in regten voor 33 visites in consult en 68 gewone visites ƒ2690 en voor genees middelen ƒ520,371// te zamen dus 3210,37'/.,. De regtbank benoemde drie geneesheeren om de vraag te beantwoorden: hoeveel naar de in den omtrek be staande gewoonte voor de bezoeken en de geleverde geneesmiddelen in rekening kon worden gebragt? Naar het verslag dier deskundigen kon voor de visites in consult hoogstens 405, voor die als zelf- behandeiend geneesheer 612 en voor de geneesmiddelen ƒ399,40, dus te zamen ƒ1416,40 in rekening worden gebragt. Na dit rapport is de zaak met betaling der getaxeerde som van ƒ1416,40 in der minne afgedaan. Croii<la3 April. Als een bewijs dat de wet van van Houten op den kinderarbeid niet door alle fabri kanten wordt nageleefd, dient dat in de volgende week voor het kantongeregt alhier 5 fabrikanten moeten teregtstaan wegens overtreding dier wet. Goriuchem2 April. Eene bjj'na 80jarige weduwe oefent hier sedert lang het bedrjjf uit van kaartlegster en vooral op marktdagen krjjgt deze moderne madame Le Normaud druk bezoek van boeren en buitenlui. Zoo ontving zjj kortelings op een dier dagen een agent van politie in burgerkleeding ten harent, aan wien zjj een schoone toekomst uit de kaart voorspelde; hjj daarentegen voorzegde haar een strafregtcrlyke vervolgingwelke voorzegging heden morgen voor het Kantongeregt alhier werd bewaarheid, alwaar zjj toen teregt stond als beschuldigd van het zich ophouden met waarzeggerjjreeds herhaaldelijk waa zjj te dier zake tot een geldboete veroordeeld. Het Openbaar Ministerie eischte thans een gevange nisstraf van vjjf dagen tegen do oude kaartlegster, Vlis»injjren3 April. Gisterenavond is de tjjding alhier gearriveerd, dat de marinewerf met annexe gebouwen voor 99 jaren in erfpacht aan den heer Smit c. b. is afgestaan. Die pacht nu is op de wjjze geregeldHot eerste jaar wordt door den pachter aan het Rjik betaald ƒ3000. Vervolgens met de pachtsom opklimmonde tot na 26 jarenals wanneer gerekend kan worden dat gemiddeld 13,000 per jaar aan hot Rjjk betaald is. De zaak zal op ver zoek van den heer Smit zoo spoedig mogeljjk in de Tweede Kamer aan de orde komen. Dat deze tjiding voor Vlissingen van het grootste gewigt is, zal wel niet behoeven gezegd to worden. Reeds nu kunnen wy borigtendat do heer Smit op don Peperdjjk (ook onlangs door hem van het gemeente bestuur van Vlissingen overgenomen) vjjftig arbeiders woningen zal laton bouwen teneiude zjjn eigen werk volk Daar Vlissingen te kunnen verplaatsen. 5 April. Heden is alhier binnengekomen het Stoomschip Scholten, tot het innemen van steenkolen, mot bestemming naar New-York. Binnengekomen: Java, kapt. Bakker. MliUlolburflf, 2 April. Saevis tranquillus in undis geldt tegenwoordig voor Zcoland in het algemeen, voor Middelburg in het bjjzonder. Kalm en bedaard ont wikkelen hoofdstad en provincie zich, en schjjnen een betere toekomst to gomoet to gaan. Werd er verleden jaar alhier erg geklaagd over gebrek aan werk, thanB is het geheel andersreeds een paar maanden geleden waren alle ambachtslieden voor goruimen tjjd van werk voorzien en do herhaalde aanvragen om werkliedeu voor vorschillende ambachten getuigen, dat er werk aan den winkel is. Men hoort ook van verschillende plannen omtrent nieuwe aanbouwen of verbouwingen, en als de ondernemingsgeest wat krachtiger was ont wikkeld zou nog wel moor tot stand komen; maar het gaat hier ovenals met velon in Amsterdam, die de door d) vaderen in handelszaken verdiende kapitalen lieyer in gevaarlijke effecten beleggen dan zo in bandels- of induatriëele ondernemingen steken, omdat deze niet dadelijk zooveel winst afwerpen. Het nieuwe bloed, dat er inkomtmoot nieuwe impulsie geven en dat zal ook geschieden, maar langzaam. Er zyn hier reeds vreemdelingendie or al eens van spreken om een paar ton byeen te brengen voor een of andere handels onderneming; maar dan is het merkwaardig hetgezigt te zien van den een of anderen Zeeuw, die misschien God dankte, dat hjj pas cenigo duizende Spanjaarden heeft verkocht. Met der tjjd zal dat wel beter worden en zullen waarschjjoljjk vreemdelingen zich hier hei- mischer gevoelen, want dat dit nog op lange na niet altyd het geval is bleek mjj gisteren weör toon op de sociëteit een ambtenaar met groote bljjclschap mjj zjjne verplaatsing mededeelde. «Een vreemdeling, zeide by, is by de Zeeuwen nog niote gezien." Binnen kort wordt de familie de Decker chef van het huis van Zeylen en Decker alhier verwacht, terwijl het nieuwe lid van die firma, van Leeuwen, kamers heeft gehuurd in een nieuw gebouw bjj do Stationsbrug. volgens de verhalen der Middelburgers heeft hjj fabu leus veel geld en ook schepen, die voortaan hier zullen aankomen. Er liggen nu weder verscheidene schepen aan de loskoai, die terstond vertier en werk verschaffen. In do vergadering der afd. Middelburg van het Ned. Schoolverbond onder leiding van mr. P. Romeyn, is besloteu die afdeeling op te heffen en een zelfstan dige »Vereeniging tot wering van het schoolverzuim te Middelburg" op te rigten die in dezelfde rigting als de voormalige afdeeling van hot Schoolverbond zal werken, doch ook geen leerpligt op haar programma heeft, welke door het Hoofdbestuur van het School verbond is aangenomen. Zierilt35o<»5 April. Wjj vermeenen met een enkel woord belangstellende kunstvrienden opmerk zaam te moeten maken, op eene fraajje verzameling teekeningen der Maatsckappjj Arti en Amicitice", welke in de teekenzaal der Hoogere Burgerschool alhier wordt geëxponeerd. Er is voor een betrekkelijk aan zienlijk bedrag aan teekeningen voorhandenen zal niemand zich eene geringe entrée beklagen dé&r eens of meermalen Dingsdag- en Woensdag-avonden a. s. een bezoek brengende. Nederlandmet zjjn ongestadig klimaatlevert toch in evenredigheid mmder teringlijders op dan vele andere plaatsen. Op elke 10,000 inwoners toch sterven te Parijs 43te Berljjn 39te Munchen 31 in Neder land slechts ongeveer 25 personen aan tering. Zeeland vertoont zich hier dan weder het gunstigstde ver- bondings-cijfers voor die provincie zjjn 16 in 1869, 19.5 in 1870 en 20 in 1871het laagste cijfer levert Tholen14. A T C H I N. Aan een particulieren brief uit Atchin dd. 5 Febr. ontleenen wij het volgende: Des avonds kwamen wjj op de reede van Atchin; het zag er aan de buitenzyde alle9 zoo aangenaam en vroljjk uit; er werd dien dag weinig gevuurd, zoodat het vrjj rustig scheen. Den volgenden dag kwamen wjj met een detachement en een nieuwe lading koelies en kettinggangers binnen den Kraton, na een wandeling van ruim een uur. Alles zag er dor uitgeen menschen in de kampongsgeen paddie op het veldeen afge- loopen land. De indruk die de Kraton of, zooals die nu wordt genoemd, Kotta Radjah, geeft, is zeer treu rig: een armoedige vervallen boelvervallen bamboe gebouwen een heetebrandende zandbodemzonder eenigen aanleg van groen en er midden doorstroomende een vuilesmalle kalidie door al wat er in komt een onaangename reuk geeft vele huizen liggen op lage vochtige terreinen; het is een ongezond nest, waar wij bepaald mettertjjd mot de hoofdmagt uit moeten, trouwens dat is de bedoeling ook reeds. Niet tegenstaande het nu de goede mousson is, is de ziekte toestand verschrikkelijk; er worden eiken dag pl. m. 16 begraven, dus per week ruim 100. U begrjjpt wat aanvoer daarvoor noodig isbovendien worden per boot nog 80 of 100, met de laatste zelfs 130 geëva cueerd naar Java, en dat is 3maal per maand. De cholera neemt weder toemaar men wordt spoedig onverschillig onder al die misère, en zelfs zyn wij onder elkander dikwjjla vroljjk; mjjn woning is goed, onze tafel uitmuntend. Den laatsten tjjd is er nog al veel gekloptdat is voor de troepen hier de beste afleiding, dat fleurt ze weer wat op, al maakt het eenige slacht offers. January bragt pl. m. 218 geblesseerden in het hospitaal, nu, 17 Februarjj, reeds ongeveer 40. Gisteren heb ik mjjn vuurdoop ook weder gehad. 's Nachts was een van de vjjandeljjke stellingen te Lamara on verwachts door onze troepen bezet, en moesten met het aanbreken van den dag een vorsch bataljoneen batterjj en de mineurs er heen om de positie te ver zekeren en voor den volgenden nacht houdbaar te maken. Ik had geen idéé dat de vjjand nog zoo brutaal was; van 'e morgens vroeg tot 5 uren 's namiddags was alles bjj hen op de been; zjj lagen in verschillende beatings in een halven cirkel om ons heen en maakten het ons razend warmenkele oogenblikken regende het kogels, die aan alle kanten om ons heen in klapper- boomen vlogen. Wjj hadden één officier en 19 gewon den, benevens 2 dooden; de officier P. werd, terwjjl hjj met mjj sprakaangeschoten door zyn onderbuik. Onze terugtogt om 5 uren 's namiddags, toen een nieuwe bezetting voor den nacht was aangekomen, was niet frisch; de modder uit de sawah'6, aie door de kogels opspatte, kregen wij om de ooren, doch in 10 minuten waren wjj gedekt door het vuur van een andere reeds vroeger bezette benting. De kolonel Pel is een kranig hoofdofficier; steeds met dezelfde kalmte gaat bjj in het vuur, ontziet zich niet; alles vliegt op zjjne bevelen en de soldaten zjjn enorm met hem ingenomen als zjj zien dat hjj zelf mêe uitruktzjjn allo inlanders even lekker. Hjj gaat sekuur te werk en heeft nu reeds een vrjj goed geslo ten kring om den Kraton. Het laatst bezette punt was Oleylojuist bezuiden den Kraton. Nu is Loloin nog aau de beurt, en doarbjj denk ik, dat het voor- loopig bljjftmet do verzwakte bataillons, die hier zjjnis ook niet voel meer aan te rangen. Wat de zaak in do toekomst zal wordenkan niemandhoe knap ook zeggen nu is de toenadering zeker nog niet grootwant don geheolen dag hoort men vuren als or wedor een detachement of koelies over de sawah gaat van MAndarsah Pootih naar Oleylo. Eiken dag komen er nog gewonden bjj de onderwerping avanceert nietae bevolking wil van geen afgezanten of iets van dien aard weten. Volgons do laatste telegrammen gunstiger. T E L E G RAM. V Griivenlnige, 5 April. De Eenite Kamer heeft heden, na uitvoerige toe lichting van den Minister, do vestingbegrooting aati- genomen met 25 tegen 6 stemmen. Op do vraag van den heer van de Puttewelke voornemens de Minister heeft omtrent het nemen van ontslag ofschoon dit bjj hom geen invloed zou uitoefenen op zjjne stem over deze noodzakelijke wet, heeft de Minister geant woord, dat, vermits de politieke vraag in de stukken expresseljjk was uitgesloten, hjj ook niet voorbereid wa9 en daarom het antwoord moest schuldig blyven. Kerknieuws. Beroepen bjj do Chr. Gcref. gem. to HeinkenBzand Da. II'. T. van Dijk te Haren. Door Z. M. is o. a. pensioen verleend ten bedrage van ƒ702 aan Ds. P. van den Hoof akker Houtzagers, pred! te Oostkapolle. Beroepen te Poortvliet Dr. G. van Goor, pred. te Op- en Neer-Andel en te Kattendjjke Ds. IF. A. van Griethuijsen to Odjjk. Ds. J. P. Nonhebei, pred. te Middelburg, heeft be dankt voor het beroep naar Amsterdam. Gomougdo berigten. Dc kinderen van een kastelein te H. zeggen»Wjj konden niet in de nieuwe herberg komen met de Pa- schenhet viel te hard voor ons. Nu moeten wjj maar zamen zitten koekeloerenwant menschen dwingen dat gaat niet gemakkelijk. Maria te Sint-Maartensdjjk moest zoo zot niet zjjn op een herders-zoon, want zjj zal hem nooit in de fuik krjjgen met al haar presen ten. Een boer te Oudelande zegt: «Ik kan wel een glaasje drinken van het geld van mjjne arbeiders, want aie zijn zoo dom dat zjj zich krom werken voor 70 et. Ser dag, waar men wel om lagchen moet."Op den oeden Vrjjdag is te Baarland een huwcljjk voltrokken zooals het nog nooit gedaan is. Vjjf honderd personen hebben er aan deel genomen en 150 hebben half en heel beschonken geweest en zijn te huis gebragt. De bruid was zoo verbljjd dat zjj het op de zenuwen kreeg van aandoening. Wat beD ik t och bitter teleurgesteld," zegt een meisje uit Krabbendjjke»ik had gedacht met een Philiplander te trouwenmaar dat is mislukt en zegt nu Had ik nu mjjn Geert maar weer Dan had ik geen gevaren En als hjj wou geljjk als ik, Wjj konden zamen paren. Een meisje te Ellew. wordt aangeraden, hare zuster niet meer te staan op wachten op een boek van een huis waar zjj woontdaar zy er de schuld van is, dat zij haar kind moet besteden. Te Haamstede wordt eene dame aangeraden, als zjj nog meer op eene brui loft komt, geen geleend goed aan te doen om er mede te pronkenwant dat staat niet van een meisje dat zich zoo groot voorgeeft. Een gek te Scherpenisse wordt aangeradenals hjj weder met een meisje op eene kamer zit, dan niet te praten over wasschen en schuren zooals bjj met de PascbeD gedaan heeft, want dat komt daar niet te pasen zal nu nog den naam krjjgen van Jan de Wasscher. »Wat spjjt het mjj dat ik mjjn vrjjer met de Paschen niet heb kunnen krijgen," zegt een meisje te Philipsland, >dien ik zelf gevraagd heb maar Die een ander wil bespieden Moet zjjn eigen tuin eerst wieden, Waar toch zooveel vuil in staat, Zooals njjd en ander kwaad. Ingezonden stukken. De lezing van Elize Baart. Na elkaülr zijn zjj nu beide voor odb opgetreden, die twee damesdie zoo veel van zich doen hooreD, en zoo moedig stryden voor de «emancipatie" en de rechteu der vrouw. Mina Kruseman sprak van dien strjjd slechts in hare korte inleiding, en naar het scheen bjjna als tot *captatio benevoUnticetegenover het publiek; en menigeen wenschte later, dat zjj juist dien strjjd meer tot haar voornaamste onderwerp had gemaakt. Elize Baart daarentegen gaf nu wat velen toen verlangden: inhoud en strekking harer beide stukken waren geheel aan dien strjjd en die rechten gewjjd. En in dat opzicht is het ensemble harer twee 11 a^ei «And» een vui zedeljjk vrouwin «Coquet" liet de spreekster als in een spiegel ons zien, hoe ook zij het vrouwelijk ideaal stelt in diepte van gevoel, zedelüken ernst en liefde. Daar we hier te doen hebben met het eigen letter kundige werk der spreekster, moeten we in de eerste plaats de stukken zelf korteljjk bespreken, en beginnen daartoe met het eerste: Coquet." De «coquette" i6 Atnalia van Reijnen. (De juiste riling zie men na bij den burgerlijken stand.) In e figuur wilde de schryfster de lichtzinnigheid en harteloosheid der coquetterie aan de kaak stellen en daarin is zjj goed geslaagd. We wyzen slechts op het gesprek met Mina Swalm, en op Amalia's handel- wjjs met Deurne en mevrouw Deurne. Maar geen trek kwam ons in dat opzicht sprekender en fijner voor dan deze, dat als ten laatste Mina tot Amalia zegt dat deze toet haar moet medegaan, daar het schandaal met Deurne haar het verbljjf in de stad onmogeljjk heeft gemaakt, Amalia hare vriendin tegemoet voert: «En hij dan? Waarom mag hij hier blijven? Hij is schuldiger dan ik Ziedaar de liefdeloosheid geteekend eener coquette, die zichzelve verliefd noemt. De zwakheid en nietigheid van Deurne wordt naar verdienste gebrandmerkt. Mevrouw Deurne is eene heerlyk geteekende figuur, vol grootheid des geestes aan teederheid gepaard. Hier was, maar ook werd, goed geschilderd, en verdienstelijk geacteerd. Dat tooneel bjj den dood van het kiud, en dat grafbezoek waren juweeltjes. Naar aanleiding van het laatsteechter ééne opmerkingwaar bljjft de oplossing van den gespannen toestand, tusschen D. en diens vrouw, ontstaan door de liefdes-intrigue met Amalia? Ons dunkt, met de milde heldere denkbeelden der scbrjjfster, en hare gezonde begrippen omtrent de jalousie, ware die oplossing inderdaad mogelyk geweest, en had zjj ook niet mogen ontbreken. Mina Swalm, de trouwe vriendin, praktisch en ver standig, maar toch gevoelvol, bepleit voor Amalia's doovo ooren de rechten der vrouwhet recht op kennis, om recht te krjjgen tot denken, en niet langer met bloot geloovcn tevreden te worden gesteld. «Voor de vrouwen is tegenwoordig alleen het gelooven," zeide de spreekster, »maar ik eisch voor haar kennis." Wjj dachten: deelen zjj wel allen die voorkeur? En wij waren zoo ondeugendonwillekeurig te denken aan zekere naburige stad, waar de dames naar men zegt, uit geloovige vereering van zeker prediker, hare tanden poetBen met de asch van zjjne sigaar. En nu »oude jongejufvrouw." We hebben hier een viertal personeneen broêr, die liefdadig is uit plicht, jegens zjjne drie zusters, Sophie, Julie en Clotilde. Sophie studeert en denkt, wordt het genadebrood moede, treedt werkzaam in de wereld op, en emancipeert zich van deze en van broêr, doch bljjkt later toch ook eene goede en gevoelige vrouw te zynvol van liefde en van trouw, zelfs jegens haar overleden echtgenoot. lotilde trouwt, en is in zoover iets gelukkiger dan Julie, die niet huwt, »oude jongejufvrouw" wordt en het slachtoffer is van het onrechtdat de maatschap pelijke toestanden plegen aan de vrouw. Het wa6 in aezo schildering van Julie, dat de schryfster al hare zeggingskrachtal de overtuiging harer denkbeelden had gelegd. En dat zjj werkelijk gevoelde wat zjj zeide, dat toonde mejufvrouw Baart als spreekster. Met talent hoorden we haar betoogenhoe door de maatschappelijke traditie de vermogens der vrouw ver drukt verstikt, en door het zoogenaamde fatsoen do uiting van haar gemoeds- en gevoelsleven gesmoord worden. «Onverantwoordelijk is het," zeide zij als in hetzelfde huisgezin het eeDe kind, de jongen, wordt ontwikkeld ten koste vau het ander, 't meisje. Want ook de vrouw heeft recht op werk, en op vrijheid door arbeid." Bjj zulke passages gevoelden wjjhoe waar het isdat in vele gevallen de vrouw door in stinkt door gevoel als 't warede waarheid grjjpt die wjj mannen dikwjjla door lang nadenken niet weten te bereiken. Onze algemeene indruk van de voordracht was die van voldaanheid. We hoorden zachte tooneolen liefe- lyk en gepast vertolken, en tevens kracht ontwikkelen waar dit vereischt werd. Wel heeft in dit opzicht moj. Baart de volkomenheid in de kunst nog verre van bereikt, doch zjj toont aanleg genoeg om ernaar te kunnen streven. Sommigen waren minder voldaan, doch wjj gelooven dat de oorzaak daarvan was eene te hoog gespannen verwachting omtrent het kunste naarstalent of de persoonljjkheid der spreekster, en het niet genoeg bedenken, dat zjj aanvaDgster is. Vooral bjj toenemende kracht van haar stemorgaan, en eenige zorg voor meerdere gekuischtheid van taal, belooft zjj veel voor de toekomst. En als wjj eene vergelijking moeten maken tusschen haar en Mej. Kruseman, kennen we haar den eerepalm toe, want bjj mej. Kruseman was het slechts kunst en talent in éèn genre nagenoegontwikkeld in een windmolen- strijd tegen de kritiek, terwjjl de strjjd voor het beginsel als vlag de lading schjjnt te dekken bjj Mej. Baart daarentegen is meerdere en in verschillende richtingen ontwikkelde kunst, die met vuur en geestdrift wprdt dienstbaar gemaakt aan de zaak, waarvoor zjj strijdt. Dr. P. S. Het aanstaande Concert. Innig overtuigd van den weldadigen invloed van een goed kerkgezang op het godsdienstig levenneem ik ae vrjjheid de aandacht te vestigen op het concert dat op aanstaanden Woensdag-avond door en ten voor- deele van het kerkeljjk koor zal worden gegeven. Hoe kort toch ook dat koor nog moge hebben bestaan, het belooft reeds voor de toekomst veel goeds. Ook in de godsdienstoefening van den 29sten Maart 11. heeft het niet weinig bijgedragen tot vermeerdering der stichting, zoowel door de begeleiding van het gezang der gemeente, als door hot zingen van den afscheidsgroet aan hem, aan wiens belangelooze bemoejjingen bet bovenal zjjn ontstaan en voorspoedige ontwikkeling te danken heeft. Het aantal zijner leden neemt telkens toe. Zjjne oefe ningen worden trouw bezocht. Zjjne directenr, de heer Ezerman, betoont ook in dezen den grootsten jjver, geljjk de heer Labrand, die met zjjn hoog gewaardeerd orgelspel het gezang begeleidt. En de onlangs opge richte voorbereidingsclassewaarin methodisch zang onderwijs gegeven wordt en die dus op den duur de gehalte van het koor aanmerkelijk moet verbeteren telt reeds vele leerlingen. Ik VTees dan ook voor geen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1