de bespreking van de verhouding in welke liet bijzonder tot het openbaar ondprwijs' behoort te staan, eeu openbare vergadering te wijden op Zaterdag 3 April, des avonds te 8 ure, iu het lokaal «De Keizerskroou." Het heeft Z. M. den koning behaagd de tuchthuisstraf, waartoe Hendricus Werson, voormalig politie-ngent le 's Ha'ge, wegens móédwiltigeu doodslag is veroordeeld te verwisselen in twee jaren celstraf, met vervallen verklaring tevens van dc smet van eerloosheid, aan de tuchthuisstraf verhouden. Aan de Maatschappij van Weldadigheid is door wijlen jhr. mr. E. van den Bosch, den 14 dezer overleden, gelegateerd de som van tweeduizend gulden, vrij van alle lasten. De overledene was een zoon van den stichter dezer Maatschappij, J. graaf van den Bosch. Leiden, 28 Maar:. Naar men verzekert, heeft de Nederlandsche Rijnspoorwegmaatschappij zich belast met den annleg van een spoorwcglijn tusschen Leiden en Woerden, mits door de gemeente Leiden daartoe wordt bijgedragen voor eens een som van 100000, te betalen bij de opening van de nieuwe lijn, N. Jl. Cl. Aan het algemeen overzicht van de Indiër ontleenen wij het volgende De Jaocuche Courant van eergistereu bevat alweder een telegram van Atch'm, vnn den 0 dezer, waaruit blijkt, dat onze troepen steals voorldringen. Den 4 dezer waren weder vijf versterkingen genomen cn Lnmprit beoosten Langkroek bezet. Tegenstand schijnt eigenlijk niet te zijn geboden, want onze troepen tel den slechts Ivvee lichtgewonden. Volgens bericht zou Imam Pngger Ajer gesneuveld zijn. Het getal bentengs in Atchin schijnt legio te zijn, cn de vijnnd is niet uit een stelling gedreven of hij legt terstond weder nieuwe versterkingen aan. Kolonel Pel laat hem in- tussclien thans weinig rust. Het krachtiger optreden schijnt effect te hebben, want uit een kort rapport, dat in het offfciëele blad voorkomt, leest men het volgende ,/Te Analaboe had de Radja met al zijn hoofden een bezoek aan boord gebracht, dat van onze zijde door een coutra-bezoek aan wal gevolgd werd. «De houding van dat staatje had over het algemeen stof tot tevredenheid opgeleverd. «Het bericht van de inname van Longbattnh had daar een diepen indruk gemankt." Kerk- en SSclioolnienw.s. Toezegging van beroep naar Axel aan ds. C. Diehl te Chaaro. Bedankt voor Vlissingcn door ds. Mogendans tc Slyk-Ewyk. De bisschop van Breda heeft benoemd tot kapelaan te Hulst, den lieer J. B. Kriellaars, prof. nnn het seminarie le hfd. te Oudenbosch. Benoemd tot hulponderw. aan de openbare school voor onvermogenden (Armenschool) alhier, de lieer M. de Bil, hulponderw. te Nieuwerkerk in Duiveland. Correspondentie. «Brieven uit Holland" No. 20 moeten wij wegens plaatsgebrek tot het volgend nomcuer laten liggen. België, Spanje, Portugal, Rusland, BEURS- EN MARKTBERICHTEN. PRIJZEN' DER EFFECTEN TE AMSTERDAM den i April 1875. Nederland, Cert. Nat. Schuld. 2pCt. dito dito 3 dito dito 4 dito Stad Rotterdam 3 dito Rotschild. 21/, Obligatien, 1867/72 3 dito Binnen!. f 6250 3 dito 1250 ou f 2500 3 Obligation 1853/69 3 dito 1856—63 3 Obl. Hope f Co. 1798—1861 5 Bcw.Ins.ni. Coup. C S. 1855 5 Obligs. A f 1000,— 1866 5 dito a 100,— 1860 4 Cel t by Hope Sr Co. 1840 4 Obligatiën-Lecmng 1867/69 4 dito 1859 3 Staatoleening 1864 5 Oostenrijk, Obl. in papier Mei cn Nov. 5 Febr.-Aug. 5 dito in Zilver Jan. en Juli 5 i April Oct 5 Aand. Pr. Leen. 100 1864 Italië, Bew. Inschr. met Coupon 5 Turkije, Obl. Alg. Schuld N.-Amenka, dito Mei. Nov. Brazilië, dito Mexico, dito 1865 5 1885 6 1865 5 1851 3 Oroote Russische Spoorw.-Maalsch. 1808 5 Baltisehe dito 3 Russische Spoorw. Poti Ti/lis d°. f 1000, 5 pCi dito Jelcz-Orel 1000 L1868 5 Fransch-Oost Spoorw.-Muatoch. 3 pCt. Obl, f Zuid-Bul. dito 3 dito Illin. Cent.-Spw.-Maatoch. Cert van aandeel St. Paul en Pac. Spoor. Obl. 2e S. 7 Chicago N. W. pref. PRIJZEN VAN COUPONS. Metalliek. f 21,82»/, I Rus. Z.-R. f 31»/t Dito Nationale 22,80 Amer. Dollars 2,38 Div. Eng p. 11,60 I Papier 2,06 Marktprijzen der Meekrap tc Zierikzce, van den 1 April 1875. Teelt 1874. Per 50 Nederlandsche ponden. 16,- Twee cn een, 1ste kwaliteit blank Twee en een, middelbare dito Twco en een, mindere dito Een en een, 1ste kwaliteit blank Een en een, middelbare dito Een en een, mindere dito Onberoofde, 1ste kwaliteit blank Onberoofdc, middelbare dito Onberoofde, mindere dito Muilen Middelbare dito Marktprijzen van de volgende artikelen te Zicrikzec, van den 1 April 1875. Dc Ned. Muddc. Jarige Tarwe Nieuwe dito Zomer tarwe Rogge Maartsche Gerst Winter-Gerst Zomer dito ƒ16,A 16,50 a A 16,- a 16,50 a 3,- A A A 16,50 3,50 De Ned. Mudde. f~- Haver - 8,75 Paardenboonen - 8,25 Witte boonen - 7, Bruine dito - 6,25 Groene Erwten - 6,50 Kleine dito - 6, 5,— 8,50 - 15,— - 13,- - 12,50 - 10,50 Marktprijzen van de Boter en Eieren te Zierikzee, van den 1 April 1875. Boter laagste koers f 0,57'/» per 5 ons. hoogste - 0,65 5 Kip-Eieren laagste koers - 0,62'/j per 25 stuks. middel i» 25 hoogste - 0,85 25 Snclpersdcukkerij van H. Lakenman te Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 6