HUMBEL HIJ HE l\ ElilRZHI» E0ERU1 Binnenland. van Zaterdag ZIEBIKZEE, 2 April 1 8 7 5. Zieiukzee. Op Paaschmaandag werd door de re derijkerskamer //Rtiysch" met welwillende medewerking van 't muziekgezelschap //Kunst en Eer" een voor stelling gegeven toegankelijk voor iedercei^ tegen een geringe entree (25 cis.). Wij mogen zeggen dat het doel dezer uitvoering volkomen bereikt is; de zaal was overvol zoodat de directie zich zelfe verplicht zag nog velen nf te wijzen die geen plnats meer konden vinden. De drie blijspelen die de kamer bij deze ge legenheid opvoerde waren good gekozen en werden over 't algemeen zeer verdienstelijk afgespeeld. Buiten twijfel is voor 't publiek het bijwonen van dergelijke voorstellingen ook op dagen als Pnaschmanndag er een is en die vael aanlcidiug geven tot het zoeken van minder schuldclooze uitspaningen, niet alleen on schuldig. maar zelfs zeer nuttig. Dinsdagavond had de uitvoering plaats voor de leden. In plaats van een der drie blijspelen van de bovengenoemde uitvoering werd nu gegeven een loo- neel.uit 't treurspel //Willem Teil." Ook deze voor stelling werd zeer druk bezochten liep goed van stapel. Wij wenschen de werkende leden van //Ruysch" geluk met hun welvolbrachte taak voor dit wintersei zoen. Mogen zy steeds op deu met zooveel volharding en ijver door hen betreden weg der kuust blijven voortgaan, opdat, een volgenden winter, hun uitvoe ringen weder een ryke bron vnn beschaafd en beschavend genoegen voor de leden en hot publiek mogen uitmnken. Uit Dreischor wordt gemeld dat aldaar een vreemde onbeheerde.hond heeft rondgeloopen die onderschcideuo honden heeft gebeten. Daar reeds ncht houden die door dit dier gebeten waren zijn gestorven of afgemaakt moeten worden, verdenkt men dien vreemden bijier van hondsdolheid. Z. M. heeft benoemd tot grillier bij het kaïltonge- recht te Sluis, S.G. van Wclderen baron Rengcrs te Vlissingen. Het gehucht Driewegen, gemeente Biervliet, verloor voor cttelyke weken door den dood haren ouderwijzer, den heer P. Valk. Sedert Mei 1865 stond hij daar. Zyne gezondheid echter liet nl spoedig veel te wen- sdben over. Reeds in 'het jaar '66 kreeg hij bloed spuwing op bloedspuwing on door eene wijze matigheid onder behandeling van 'con voornnnm geneesheer rekte hij zijn leven tot voor weinige weken. Zeer gemakkelijk is hot te begrijpen dat het onder wijs daardoor veel heeft geleden. Vele kinderen maakten dan ook gebruik van de hoofdschool, waardoor die en vooral dezen winter overbevolkt wasmaar medelijden met de jeugd en haren onderwijzer was oorzaak dat dit toegelaten werd. De reden waarom de ïMan niet bedankte was dat 3 April 187A. hij natuurlijk graag pensioen verlangde en hierop geen aanspraak kou maken voor hij 10 dienstjaren achter den rug had. Dit zou plaats hebben 15 Februari 1875 hij verzocht echter tegen 1 Januari zijn eervol ontslag en de raad gaf, opdat hij aanspraak op pensioen zou hebbeu, het gevraagde ontslag eervol, ingaande 15 Febr. Van ziju pensioen heeft hij echter geeu genot gehad. Was de termijn in de wet op 5 jaren gesteld, zooals thans het ontwerp van de H.H. Moens c. s,( het zou ten bate der Drieweegsche jeugd geweest zijn en de man had zijn leven, althans de laatste dagen er van, eenigszius gemakkelijker kunneu eindigen. Aangezien art. 20 der wet op het L. O. niet meer op de bewuste school mocht worden toegepast, werden er hoofdonderwijzers opgeroepen nadat het tractement van 500 op 600 gulden was gebracht. Aan die op roeping gaven maar drie gehoor en waarschijnlijk hndden zij niet allon aan het vergelijkend examen deelgenomen; dientengevolge besloot de raad nogmaals cene poging te wagen om meer sollicitanten te krijgen met de belofte nan de sollicitanten buiten de provincie woonachtig 15 en aan die uit de provincie echter buiten het 5de district wonende 10 gulden restitutie te geven voor reis- en verblijfkosten. Nu deden er zioh 18 liefhebbers op van wie er den 23 Maart j.l. 9 opkwamen om ann het vergelijkend examen deel te nemen. Het werd afgenomen door den districts schoolopziener, terzijde gestaan door den hoofondervv. don Bouwmeester en het liep over de vakken vermeld in art. 1 der wet ouder ai. Aan den avond van dien dag werd de voordracht opgemaakt, bestaande nit de HtK.l. C. N. de Beste, hulponderwijzer te Lienden 2. P. Verliage, hulponderw. te Kortgenc 8. C. Kole, hulponderw. tc KAoetingc; 4. G. A. Schenk, hulponderw. te Tiel.5. D. van der Waaij, hulpon derw. te Dordrecht en 6. Ph. E. Anthoni, hulponderw. to Amsterdam. Uit dit zestal zal de raad eerstdaags eenc keuze doen. Mocht hij, die benoemd zal worden het aannemen en er veel nut stichten. Donderdag stond voor het Hof van Assises tc Parijs terecht een Fransch echtpaar, beschuldigd een negentien jarig meisje van 's-Gravenhage eerst aldaar tot on gebondenheid verleid en later aan het toezicht harer oude moeder onttrokken en naar Parijs medegevoerd te hebbeu. 'De man werd tot vijf, de vrouw tot zeven jareu tuchthuisstraf veroordeeld. Te Amsterdam is een drijvende stoombrandspuit beproefd, de //Jan van der Heyde." De proef slaagde uitmuntend. In 8 minuten had zij stoom, en 2 minuten daarna stoomde zij weg. l)e spuit werkt met 16 stralen of minder, naar verkiezing, ën blijkt genoeg vermogen te hebben om die 16 stralen góed te doen werken. üc afcleeKng Atasterdam van de Nederlaridsche Vereeniging voor Volksonderwijs heeft besloten aan

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 5