B IJ VOEGSEL Zierikzeesehen Nieuwsbode van Zaturdag 3 April 1875. behoorende bij den Nieuwstijdingen. Men heeft thaua meer bepaalde rapporten ontva.ngen omtront de verwoestingen, die de modder-bandjir in Kedirie heeft veroorzaakt. De zuidwestelijke kraterrand van de Kloet, een brok, dat op ongeveer 300 ellen be groot wordtis ingestort. De schade voor de inlandsche bevolking is hoogst aanzienlijk; men spreekt van mil- lioenen. De ellende is groot. Voor het eerste oogen- blik wordt de bevolking cenigermate geholpen door inschrijvingen; eeno krachtige poging om beteekenende hulp te verleenen is echter niet aangewend, en het zal de middelen van particulieren verre te boven gaan, de bevolking eenigermato do geleden verliezen te ver goeden. De commissie voor den watersnood te Batavia, die nog fondsen in kas had, heeft daarvan 10,000 voor Kedirie ter beschikking gesteld. De bandjirs in ver schillende residentieel hebben mede belaogrijke schade aangerigt. De residentie Samarang heeft veel geleden. Demak stond onder water, en in verschillende andere districten heeft men op de groote wegen tot 2 it 3 voet water ontmoet. Solo en Ngawie hebben het meest door do over9troomingen geleden. Het water is intuaschen bjjna overal 9nel gezakt. Op 11 en 12 dezer werden alleen nog telegrammen van Soerabaya en nit Rembang ontvangen omtrent dijkbreukon, die daar overstroomin- geu veroorzaakten. In de afdeeling Toebandistrict Rembang, waren 19 dessa's overstroomd. In Bodjone- goro was den 13den het water gedaald, maar stond het op die plaats toch nog 6 voeten hoog. De parti culiere liefdadigheid heeft zich ook voor Solo en Nga wie niet onbetuigd gelaten. Eokele kampongs staan hier ter plaatse wegens den hoogen waterstand nog onder water*. Sedert een paar dogen hebben de zware regens echter opgehouden. De heer Brigham Young, die veroordeeld werd tot bet betalen van 10,000 dollars aan Anna Elisa Young, een zjjner vrouwen, die van hem scheiden wilde, is in gebreke gebleven binnen den gestelden termijn van tien dagen deze som te voldoen. Thans werd hjj op nieuw gedagvaard en verschoen den lOden Maart weder voor den regter. Gedurendo do teregtzitting bleef hjj onder bewaking van de politieen een zeer talrjjke menigte was tegenwoordig. De Mormonen-chef werd veroordeeld tot 25 dollars boete en één dag gevange nisstraf. Nog vóórdat de zitting werd opgeheven, be taalde hij al wat van hom gevorderd was, doch des niettemin werd hij naar de stadsgevangenis gebrngt om er een etmaal door te brongen. ©ng«lawï>. Een ontzettend drama viel dezer dagen voor te Penge, een klein dorp in de onmiddellijke nabijheid van Londen. Sedert ongeveer acht maanden woonde daar een familio bestaande uit manvrouw en vjjf kinderendrie jongens en twee meisjeswaarvan het oudste, een jongen, veertien jaar telde, en het jongste, een meisjenog pas zeven jaar oud was. Freaerik Hunt, het hoofd van het gezin, vervulde de betrekking van boekhouder bij de Londensche firma Morley en Qray, waar hjj een salaris van 250 pd. sterling genoot. Hiermede niet tevreden, vroeg hjj om een vermeerdering van 50 pd. St.; stond men hem die niet toe, dan zou hjj vertrekken. Zjjn chefs meenden zjjn verzoek van de hand te moeten wijzen, waarop Hunt, nu een paar weken geleden, zijn ontslag nam. Of hjj in een onbe zonnen oogenblik het besluit nam en daar niet meer op wilde terugkomen dan wel of hjj gerekend had terstond een andere betrokking te krijgen, men weet het niet, maar wel, dat hij weldra berouw kreeg over den gedanen stap en zich de toekomst van zijn gezin zeer donker voor oogen stelde. Twijfel en wanhoop schijnen hem vervolgens zinne loos gemaakt te hebben. Dat blijkt althans uit het vreeseljjk einde dat zjjn strijd nam. Op een morgen zag de dienstbode, toen zij voorbjj de slaapkamer van mevrouw Hunt kwam, een papier aan den deurknop hangen. Buiten op het papier, dat verzegeld was, was geschreven: «Treed niet de kamer binnen, maar breng dit bij mjjnheer Guest." De heer Guest was een buur man en met de familie Hunt bekend. De meid haastte zich gevolg te geven aan deze opdrogt, welke leidde tot een on middel jjk bezoek aan de kamer van mevr. Hunt. Een allerakeligst schouwspel leverde die op. Mevrouw Hunt hing half uit het bodbjjna mot de koieën den vloer rakende, in oen der gordijnen gedraaid zij had een afgrijselijke wond aan den halshet hoofd was nagenoeg van het ligchaam gescheiden. Naast haar lag op het bed de kleine Annie, hun jongste, eveneens vermoord. In een andere kamerwaar de drie jougens sliepen, droegen twee er van alle bljjken, dat zij vergeven waren. Een geneesheer, die dadelijk ont boden wasconstateerde, dat laudanum het vergift geweest was; hij wendde braakmiddelen aan en mogt het geluk smaken beiden te redden. Men behoefde niet lang te raden, wie de dader van al die moorden was. Toen de politie kwamwas Frederik Hunt verdwenen. Eerst had hjj zich willen vergeven met hetzelfde vergift, waarmede hü zjjn drie jongens wilde ombrengen de oudste had het niet willen innemen maar toen de dood niet spoedig genoeg volgde, was hjj gaan vlugten. Intusschen nog altjjd bezield met het voornemen ook zicli zeiven van kant te makenlegde hjj zich op de rails van den spoorweg naar Douvres, maar bedroog zich in het spoor, dat de trein volgde: deze passeerde zonder hem to deren. Spoedig daarop werd hjj gcarresteord. Hunt is niet groot, en heeft oeu intelligent uitzigt. Hjj scheen diep terneergeslagen en do grootheid van zjjn misdrnf volkomen to beseffeD. Hjj verklaarde krankzinnig te zjjn geweest, toen hjj de afschuwelijke misdaden ploegde, wat trouwens wel niet anders te denken is. Uit de verklaringen der meid en der gouvernanto bleek nog, dat de beschuldigde des morgens ook het jonge meisje wilde balen dat in dezelfde kamer met haar sliep, maar dat de gouvernante dat verhinderd had, omdat mjjnheer er zoo vreemd uitzag. Hjj had dus zich met zjjn gcheele gezin ten offer willen brengen. Dat de ongelukkige meer medeljjdon dan verontwaardiging verdient, staat bjj de mccsten vast. JFran&rijft. De obligatiën der Bonapartische leeningenzegt do Echo Un'versel, zjjn niot zeer in trek aan do Parjj- scho beurs. Algemeen geeft men aan andere effecten do voorkeur. Onder dezo bcdroevondo omstandigheden hebben de Bonapartiston iets nieuws bedacht. Zjj bob ben collectes voor de verkiezingen uitgevonden. Zjj honden zich thans bezig met de inzameling van de Sint-Rouhersponning. Het gold bestemd om politieke misson te vieren zal besteed worden om don lof der candidaten te verheffen. Het zjjn on bljjven dus in elk geval «onkosten door den eeredionst veroorzaakt." Aan het Bonapartistisch comitó te Póriguoux komt de eor dezer uitvinding toe. Helaasondanks al dit ver nuft wordt do schatkist wanhopig langzaam gevuld en geljjk het in een stuk boettedat vroeger groeten opgang maakto op de boulevardser bljjft altjjd een schelling ontbreken. 5ösut0thlanft. Uit Berljjn wordt aan de Koln. ZeUung gemeld, dat do uit Pruissen gebannen JeznTten en andere geeste- ljjken, die in Nederland een toevlucht hebben gezocht, van do Nederl. grenzen bunne agitatie voortzetten. Do Pruisische Regeoring is er derhalve op bedachtvoor zoo ver hare magt gaateen einde aan deze hande lingen te makon en heeft, behalve andere maatrege len een zeer streng toezigt aan do grenzen bevolen. De Perseveranza zegt, dat de zamenkomst tusschen koizer Frans Joseph en koning Victor Emanuel te Venetic, een bepaald politiek karakter schjjnt aan te nemen. Ook wordt het bevestigd dat gewigtige onderhandelingen zul len gevoerd worden om een overeenkomst te treffen, met het oog op een ovontueele vacature van den pauselijken Stoel en tot regeling der positie van den volgendon paus. 2$cigU. Zaturdag-nacht is te Brussel een hevige brand uit gebroken in de woning van den heer van der Woesten, bakker, in de Hoogstraat. Naar men zegt, moet de brand ontstaan zijn in den oven. Toen de bewoners der bovenste vordiepingen den brand bemerkten, stond reeds de trap in volle vlam, Eeno vrouw sprong door het vuur been en liep te midden der vlammen de trappen af, nadat zjj haar kind in een deken_ gewik keld had en door het raam der eerste verdieping bad geworpen. Een man die in de straat stond, slaagde or in bet kleine wezen in zijne armen op te vangen zoodat het gelukkig geene de minste kneuzing bekwam. De haren der moeder zijn van haar hoofd geschroeid en aan do armen heeft zij erge brandwonden bekomen, waarvan men haar evenwel hoopt te genezen. Een 12jarig kind sprong door een raam der tweede verdie ping en bekwam, ondanks dien gevaarlijken sprong, slechts eene kneuzing aan het beenna in het gasthuis verpleegd te zijnis het naar zjjne ouders kunnen terugkeeren. Op de eerste verdieping sliep de bakker, zijne vrouw en drie kinderenbenevens een brieven besteller met zjjne vrouw en een kind. Mede op do tweede verdieping woonden eene weduwe met vier kinderen, een daglooner met zjjne vrouw en hunne vier kinderen. In een klein achterhuis woonde eene arme gebrekkeljjke vrouw met een houten been en een kind van 5 jaren oud. Het huis is geheel verbrand en werd bewoond door 21 personen, die allen doch niet zonder moeite zjjn kunnen gered worden. Al de meubelen even als het graan van den bakker zjjn door de vlam men verteerd en vjjf arme buisgezinnen zjjn tot de uiterste ellende gebragt. De schade wordt berekend op ongeveer 50,000 fr.; zonder de heldhaftige pogingen tot reddingdie er aangewend werdenzouden er talrjjkc slachtoffers te betreuren zjjn. SPOOJt W EG. Thans is verschenen het voorloopig Verslag der Commissie van rapporteurs het wetsvoorstel der hoeren Koppeijne c. tot aanleg van Staatsspoorwegen. Betrekkelijk do voorgestelde ljjn van Zevenbergen naar het Zjjpe langs Zierikzee naar Brouwershaven vinden wjj in dat verslag het volgende Over het algemeen vond deze lijn niet veel bjj val. Men merkte op, dat na de groote sommen aan Vlis- 8ingen ten koste gelegdhet van den Staat zeer onverstandig zoude wezen bet verkeer van Vlissingen af te leiden. In die streek, werd beweerd, is aan een spoorweg minder behoeftemet de stoomboot kan men thans reeds van Zierikzee naar het Katscbeveer en van daar met een omnibus naar Goes de Zeeuwsche ljjn bereiken. Ook met het oog op den nieuwen waterweg van Rotterdam naar zee kwam deze ljjn iniudcr noodig voor. Maar vooral zag men op tegen de groote kosten dozer ljjn en met name tegen eene spoororug over het Zjjpe. Eon stoomvlot toch zoude niet afdoende zijn en 's winters de communicatie afbreken. Dit sclijjnt de Memorie van Toelichting, die do wjjze van over- togt over het Zjjpe in het midden laat, te hebbcu voorbjj gezien. De ljjn vond echter ook warme verdededigers. Zjj traden in twee afdeelingen in de volgende uitvoerige beschouwingen. Deze spoorweg, reide men daar, is voor den handel van groot gewigt. Het zeegat van Brouwershaven is voor de diepstgaande schenen, dat is van 80 d.M., zelfs gedurende den winter bij jjsgang steeds toegan kelijk. Al do diepgaande schepen voor Rotterdam, Schiedam, DelfshavenYlaardingenDordrecht enz. bestemd, vallen hier binnen en moeten een gedeelte hunner lading lossen, alvorens zjj naar de plaats der bestemming kunnen varen, daar de vaarwaters van Brouwershaven naar genoemde steden, vooral door bet Hellegat, Blecbts een diepgang van ongeveer 50 d.M. of iets meer toelaten. Sommige zeer groote schepen lossen zelfs geheel te Brouwershaven, van veel belang is bet daarom, dat Brouwershaven met een spoorweg is verbonden, opdat de goederen altjjd, zelfs bjj jjsgang, spoedig en zeker naar Rotterdam, Schiedam, Dordrecht enz. kunnen vervoerd worden, en dat omgekeerd de goederen van die plaatsen per spoor Brouwershaven kunnen bereiken, teneinde daar nog aan boord der schepen te kunnen worden gebragt. Brouwershaven ia de voorhaven van genoemde plaatsen, oven als zulks Cuxbaven voor Hamburg en Bromerhaven voor Bremen is. Al wordt de nieuwe Rotterdainsche waterweg nog dieperdan zal deze bjj jjsgangstorm enz. dikwjjle niet aangedaan kunnen worden, cn zullen de schepen, te Brouwershaven binnenvallen. Voor Dordrecht zal Brouwershaven steeds zjjn gewigt behouden; komt de spoorweg tot stand dan is do kostbare verbetering van bet Hellegat, begroot op 5 A C ton, minder nood zakelijk. Vele diepgaande schepen vallen thans ook in den Roompot binnen cn worden te Zierikzee ingeklaard. Komt deze spoorweg tot stand, dan is het te verwachten, dat de kwjjnende toestand van Zierikzee zal verbeteren. De haven van Zierikzee is zeer diep en geschikt om schepen van 52 d.M. diepgang te ontvangen on bet einde der haven is eene veilige reede. Do handel van Zierikzee was vroeger zeer aanzienlijk, maar is groo- tendcels verloopen, omdat het vervoer der goederen van Zierikzee naar andere plaatsen zoo moejjeljjk is. Door het aanleggen van een spoorweg zal de handel zich meer ontwikkelen. Zierikzeehetwelk een der weinige steden is in ons land met eene bevolking van 8000 zielen, die niet aan bet spoorwegnet is verbonden, zal wederom in bloejjenden toestand komen. Bruinisse met zjjn uitgebreiden handel in viscb en oesters komt in de nabjjheid van don spoorweg, en kan daardoor de visch en oosters gemakkelijker verzenden. Het eiland Schouwen eu Duiveland met 25000 in woners is zeer vruchtbaar en levert veel landbouw producten en vee door den spoorweg zullen de landerijen in waarde toenemen. De gemeenschap met dat eiland ia thans zeer gebrekkig; bjj jjsgang is alle gemeenschap niet het overige gedeelte van het land, zelfs de postdienst, soms dogen gestremd. Om het belang van dezen spoorweg aan te toonen, beriep men zich op het consortium. In de concessie aanvrage tot aanleg van spoorwegeD in Nederland van de Rotterdamscbe Bank c. s. Jce9t men op bladz. 2 »De lijn van Brouwershaven naar Roosendaal of Zevenbergen zou onze beste reede met bet binnenland verbinden en de eilanden Schouwen, Duiveland cn Philipsland met den vasten wal verbinden. Tusschen Duiveland en Philipsland zon een stoom-overvaart te verkiezen zjjn van Philipsland zou de spoorwegdam over de slikken van Heeno loopen en aanslibbing in de hand werken. Niet onbelangrijke plaatsen als Zierikzee en Steenbergen worden tevens in het spoor wegverkeer opgenomen." Do kosten van aanleg van dien spoorweg zouden niet groot zjjn; tusschen Zevenbergen en het Zijpe zjjn geen noemenswaardige moeijelijkheden of kuustwerken. Al leen over het Slaak of de slikken van de Heen moet.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 3