MEUBILAIRE GOEDEREN, 2 MELKKOEIJEN, WINDK0RENM0LEN TEER-CAPSULES DE GUYOT Bergen-op-Zoom. VOORBEIJTEL C°. J. de JONG ZIJLSTRA. IlAiTSCH ilBi TENTOONSTELLING De Ondergwteekende geeft met deze aan zgne medeburgers kennis, dat hjj zijne Brood-, Beschuit- en Klein goed bakkerij zal OPENEN op aanstaanden Znturdag 3 Api'ili Hjj beveelt hierbjj zich minzaam in een ieders gunst aan en zal tevens trachten door eene goede behandeling zich het vertrouwen waardig te maken. Brouwershaven, P. KROON. 31 Maart 187 5. Publieke Verkooping to T II O L E N. De Notaris J. C. BENTEIJN, residerende te Tholen is voornemens, op Woensdag V April ÏSVS, des voormiddaga ten Hen urevóór het Logement en Koffiehuis, genaamd »Het Hof van Holland", te Tholen publiek te verkoopen Kene groote party franje waaronder SECRETAIRESKAGCHELS, TAPIJTEN BEDDEN met toebehoorenTAFELS, STOELEN SPIEGELS GASORNAMENTENGLASWERK enz Voorts PAARDEN, 111JTUIGEN STALGEREEDSCHAP eenig MEST en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. De Notaris Mr. T. A. WAGTHO te Tholen, zal op Donderdag S April t 1875, des morgens ten 10 ure, vóór de herberg van P. J A G T te Scherpenisse publiek verkoopen: Divers HOORNVEE, als: MelhkoeUon Vaarzen Kalvers en Jongvee en al hetgeen verder zal worden gepresenteerd. IV. IJ. Gelegenheid bestaat tot het bijbrengen van JEfeeaitlaul enz., mits daarvan opgave doende bjj genoemden P. JA.GT of ten kan tore van gemelden Notaris. De Notaris J. van der BENT, zal op Woensdag den 1-1 April 1875, t des middags, ten 12 ure, ten verzoeke van _L J. ROOZENBEEK te •ruuwershaven, in het Hótël Bouwman aldaar, publiek presenteren te ver koopen OEN OPSTAL VAN een Woonhuis en Schuurtje met het ERFPACHTSKECIIT van den Grond, groot 1 Are 17 Ca., gelegen te Brouwers haven, kadaster sectie C No. 1067. De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH te I Zierikzeezal, op Woenndag den Vïl April 1875, des voormiddaga fete 10 ure, ten verzoeke van - en op ue hofstede bewoond door JAN LIEVENSE, onder Nieu- wtrkerk, publiek presenteren te verkoopen: EEN KAPITALEN ÉSt' Hótel Boi'\ te x o a Pi Een Merrieveulen, bjj H. KOOMAN te Noordwellc. TA RW EST ROG te bekomen bjj N. L. de OUDE te Noordwelle alsmede: een party MANGELWORTEL8 en EET A AKD APPELEN (Juuneu.) TE KOOP: 10- a 12000 kilo best Weihooi. Adres Hulpkantoor Bruinisse TE KOOP: Drooge Bakkersmutsaard; te bevragen bjj de Uitgevers dezes. VOOR DE ZAAI. Zuivere ZOMERTARWE, dito ROGGE, MAARTSCHE-, ZOMERr en CHEVALIERGERST, groote en kleine ERWTEN, KORTLOOF, PAARDENBOONEN, WIK KEN, HAVER, MANGEL-, SÜIKERPEEN- en PAAR- DENPEEN-ZAAD, rood KLAVER- en LUCERN-ZAAD, KARWEI-, AJUIN- en MOSTERDZAAD, te bekomen bjj J. ENZLIN, Verrenieuwstraat. \U\mS, LEKF.R1IÖF i:\ BERIGTEN DEN ONTVANGST VAN EENE PARTIJ I m i J m j§ waaronder met groote vlugtwielen. BAND-I) ORSCHMA CHINES, met en zonder ZEEFT enz. LEVEREN STEEDS TREDMOLENS, DÖKSCU-MMJlINkS, ZAM MACHIXES, WL, TOT CONCURERENDE PRIJZEN. 1) H A1N E K H H i 1Z K N tot drooglegging van Lunderijeu en alle andere RUIZEN verkrijgbaar bjj H. C. van den ENDK, Metselaar en Stukadoor, Oude Haven, Zierikzee Fabriek en Magazijn van K O O K FO R N UIZ ENi met en zonder koperen waterketel ülilHIiPlI. LIBIIA NT19, bestaande in 0 PAARDEN alB 2 MERRIES van 11-, 1 DITO van 18-, 1 venlendragende DITO van 9- en 2 DITO van 3 jaren; 3 RUINPA ARDEN van 13-, 11- en 6 jaren, 12 MELKKOEIJEN, 1 driejarigo en 1 tweejarige OS, 3 tweejarige- en 3 éénjarige VAARZEN, 1 DITO van VL jaar, 5 éénjarige OSSEN en 7 MELKKALVEREN; 3 LOOPVARKENS, 2 KARN HONDEN met HOK en KETTING, 3 KALKOENEN en eenige KIPPEN. Voorts eene aanzienlijke partij Bouw- en Melkgereedschappen en eenig Meubilair. Alles breeder bjj biljetten omschreven. De Notaris J. van der BENT, zal op Woensdag den 28 April des morgens ten 10 ure op het hoefje van de Wed. J, van den BOS onder Duivendijkepubliek verkoopen a Jarige VAARZENA KIPPEN on HAAN, 1 MESTPUT, 2 KLOETSCHUI- TEN 1 WATERBAK 1 SNIJBAK2 IJSSLEDEN KOZIJNENRAMEN en een partij MELK- en AR- BEIDERSGEREEDSCHAP. Door vertrek naar elders uit do liand to lioop Een Brood- Beschuitbakkerij en WINKEL in Kruideniors*waron welke sedert ruim 20 jaren een burgerbestaan heeft opgeleverd, staande en gelegen te 'amperland, gemeente Wissénkerkete bevragen bij den eigenaar en bewoner H. BUIJZE. Des verkiezende kan er een gedeelte der koopsom op gevestigd bljjven. Op aannemelijke voorwaarden om sj te aanvaarden TE KOOP onderhouden en goed gelegen in Walcheren. Te bevragen met franco en gesloten brieven onder letter M aan het annonce-bureau van J. A. de HEER te Middelburg. TE HUUR: TERSTOND OF MET 1 MEI, Voor IOO 'sjanrs, jSfyeeii Burger-Woonhuis, vier Kamers, Kenkon en verdere vereischtenin den Nobelstraat bij M. FRANKEN, Timmerman, Zierikzee. TE KOOP AANGEBODEN VOOR EEN CIVIELEN PRIJS Een zeer nette in alle verlangde vormen en maten. VETH en O.Dordrecht. C H A R E T, geschikt voor een of twee paardenalsmede o ii V E E K 14 AR,; te bevragen bij B. van IWAARDEN, Mr. Zadelmaker te Tholen. Brieven franco. TE HUUR den laten Jnnjj u. Een Woon- en Winkelhuis; te bevragen bij J. LEMSON. ie koop: Een Schaap met 2 Lammeren, geteeld 1 Januarjj 11.alsmede SOO bossen ROGGE- on TARWESTROO; te bevragen bp de "Uitgevers dezes. VERWAARLOOSDE VERKOUDHEID. CHRONISCHE BRONCHITIS. TEERING. RATIONNEELE BEHANDELING noon Apoth«k*r W f»rlj» Deze capsules ter grootte van een gewone pil bevallen teer uit Noorwegen geheel zuiver en van de éérste qualiteil. Ue capsule smelt in de maag en de teer wordt gemakkelijk opgenomen en werkt spoedig. Het dagelijbche gebruik der teer it teer aintebcvclcn voor herstellenden cn zwakke personen. Het is tevens een teer goed prsescrratiel voor eene menigte ziekten. vooral in tijden dat Epidcmicn heerschen. (Annunirede tMrapeutique do profetteur Bocchahdat.) De teer zegt M' m. A. Cazenave, wordt met bijzonder a succes gebruikt tegen, huiduitslag en longteering. Het a is klaarblijkelijk door de ervaring bewezen, dat de teer a een stimulecrcndcn invloed heeft, cn dat bij matig maar e geregeld gebruik, de teerde organen der spijsvertecring zacht opwekt, en den goeden bloedsomloop bevordert. (Dictionnaire de médecine du docleur Fabrs.) De werking der teer inwendig is als volgt. Zij ver- meerdert de urine afscheiding, wekt den eetlust op en u bevordert de spijsverteering. Men schrijft de teer roor- (i al voor, bij chronische calharrcn van de blaas en lon- gen. (Traité de Pharmacie du professeur Sotmimui.) Bij 't gebruik van één of twee capsules op T oogenblik dat men gaat eeten, werkt de teer hoogst merkwaardig in de volgende gevallen bronchites. asthma. longaandoening. verwaarloosde verkoudheid. longontsteking en teerinq. keelpijnen. slechte spijsverteering koude op de blaas. en in 't algemeen tegen alle aandoeningen der slijmvliezen. Jedere flacon van fr. 2. 50 bevat 60 capsules. Dit is genoeg gezegd om aan te toonen hoe wei nig deze geneeswijze kost van 5 tot 7 1/2 cent per dag. Om zich tegen 't koopen can namaaksel te hoeden, moet men vooral lellen op 'f wille etiquette, waarop de tekst met zwarte letters is afgedrukt en de onderte kening van GUYOT in dri* kleuren Hier tegenover bevindt zich het fac - simile der\ handteekening Dépot te Zierikzee bjj J. M. GASILLE en bjj vele Apothekers in andere plaatsen. 0 RI T V A IV G i N NIIH9B KARPETTEN, LOOPERS, MATTEN,TAPIJTEN enz. Voorhanden: Borstelwerk, Zeemen, Sponzen, Dweilen, Hout- en Blik- werk, Porcelein, Kristal enz. Wasdoek en WOLLEN Tafelkleeden. Ruime keus in de BAZAR bij J. de JONG Z IJ L S T R A. 3ÉC*" Beste Snoeimessen, Tafel- en Dessertmessen. -"3KB S. O C HTM AN, Jz., bericht den ontvangst der nieuwe dessins BEHANGSELPAPIER en RAND, MOIRÉ-, MAR MER- en 110 V TP API ER; levert en vervaardigt alle soorten van Papieren-Gordijnen. Schoorsteenstukken in alle malen; alles tot Fabrieksprijzen. Op aanvrage worden de staalboeken ook buiten de stad ter bezigtiging gezonden. Patent "Star" Grass Mower. H H. LANDBOUWERS voornemens zijnde zich een GR ASM AAIMA CHINE aan te schaffen, worden opmerkzaam gemaakt op de gunstig bekende „STAR MOWER." Deze Machine wordt met inbegrip van twee messen en alle verdere daarbij behoorende extra's geheel compleet geleverd a 245. Orders worden spoedig ingewacht door "i'ÉH'i luie nis der nieuwste OMBRELLES en ENCAS, ook voor kinderen, heden uit Parijs ontvangen. J. BAL, Horologiemaker7'holenDe Cred iet-Vereen iging, HEEFT WEDEROM ONTVANGEN Corre»,>on<l<»ntsehup TIIOLEN, 00110 pm-tU .llfV,it.neemt ifi'l'len ii, bewiiritiE tegen vergoeding van rente, cn verleent aan hare leden crediet. Inlichtingen te bekomen ten kantore van Jhr. S. O de CASEMBROOT te Tholen. i 0 V I I 1 f te geven door het KERKELIJK KOOR, Woens dag T April des avonds te 8 ure, in de Concertzaal. Entrée 0,49l. TEKSTBOEKJES zjjn verkrijgbaar k 5 ets. Plaatsen kunnen bespro ken worden van 's morgens 111 ure, tegen betaling van 10 ets. de persoon. Donateurs hebben vrijen toegang. Namens het Bestuur, J. H. LETZER, Secr. 1 L 0 I I S 1. Hjj vraagt tevens eou GAST, die reeds eenige jaren in het vak werkzaam is geweest. R u II R Haard- en Kagchelkolen. EXTRA GROVE EN GOEDE KWALITEIT! IN LOSSING: Het schip Adriana Jacoba, Capt. P. STASSE, voor rekening van M. F. C- <lo KATER. INSECTE-POEDEH ^n f lilt. Depot: Verkoophuis te Goes, J. P. van der DOES. HOOK VELE AANVRAGEN verkrjjgbaar gesteld: Zierikzee, A. C. DAGEVOS. Middelburg, J. W. van WORKUM. WissenkerkeJ. de NEVE. GEBOTTELD EN OP FUST. HEHT8TEIN Ac C°. Universeel Zuiveringszout, tegen ongesteldheden cler ninng, in pak jes van 15 cent, 27'/, cent en 50 cent verkrijgbaar bij den Dópótbouder j M GAgn,LE, Apotheker. iVIfilfWR ltOTTEUDAMSClIE (I0URHT. DAGELIJKSCH VERZONDEN FRANCO PER POST: Den listen dng 3,OS. Sden - 2,25. De prjjzen per 3 maanden. De IIAARLEMSCHE COURANT is van geljjke prjjs. Adres Couranten-Bureau van H. W. DUSAULT te Rotterdam. MWTSCIIMI'IJ „AI1T1 AMICIÏIM;." der Portefeuille der Maatschappij in de Teekenzaal der Hoogere Burgerschool te ZIERIKZEE, (van af 4 lot en mei V April 1875). Gratis* toegang voor de Leden der Veree- niging tot bevordering der beeldende kltnsten met hunne Dames ZONDAG 4 APRIL12—3 uur 's in. en alle andere uren hierna genoemd. Toeiffanfg voor liet Pulilielc: Zondag 4 April, 's av. 7—9 uurMaandag 5 en Dinsdag 6 April van 2—4 uur 's m. en 79at», Woensdag 7 April's av. 79'/j ENTRÉE O.CO P. F. SCniPPER PIEPLOW, vaart annstaando ZONDAG naar de Steden Rotterdam en Dordrecht. De verlotingen van C. DALEBOUT te Noordgouwe, zjjn gehouden te Dreischor onder toezigt van een bevoegd beambte op 27 Maart 1875. Nos. waar pr jjzen op zjjn gevallen der eerste verloting, per nummers geteekend 4 Maart. No. 123, 196, 175, 32, 115, 150, 55, 95, 58, 131, 8, 38, 51,128, 126, 113, 17, 121, 138 en 7. Tweede verloting, getee kend 6 Maart.. 129, 42, 14, 169, 123, 40, 29, 134, 126, 152, 147, 159, 67, 56, 75, 68, 12 en 128. ïTstö n d een METSELAARS-KNECHT benoodigd, bjj D. DANE te Stavenisse. ER WORDT GEVRAAGD een METSELAARS-KNECHT ten spoedigsten. Adres G. van WAGENINGEN te Stad aan Haringvliet. Adres franco. Tegen 15 APRIL aanstaande een behvvnnie KOFFIEHUIS-BEDIENDE benoodigd, voorzien van goede getuigschriften. Adres in persoon A. STOLS te Tholen. Wordt verlangd een Persoon welke een paar uren per dag disponibel heeft als OPPASSER. Adres A. C. de MOOIJ, Boekhandelaar. De ondergeteekende wenschte gaarne als WEKKVROUWofSCHOON- MAAKSTER geplaatst te worden. E. van ZALEN, aan het Karsteil. Met MEI eene DIENSTMEID benoodigd bjj Mejufvrouw KEIDEL. TERSTOND oono DIENSTMEID benoodigdbjj MejufTrouw F. van TETTERODE aan de Mol. Eene BURGER-DIENSTMEID benoodigddie goed met de wasoli kan omgaan bjj J. van den BERG Me, te Bruinisse. Ultgevermi DELOOZE&WAALE Snelpersdrukker^ van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECKMeelatïaat, b, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2