ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. 5lsteJaarg. Zaturdag 5 April 1875. No. 5522. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 8 maanden is 1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIE N 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrgdags yoormiddags 10 ure bezorgd worden. Bij dit No. behoort een BIJVOEGSEL, bevattendebuitenlandsche Nieuwstijdin genhet Voorloopig Verslag der Commissie van Bapporteurs over het wetsvoorstel Kappeijne c. beuevens een Haagse he brief. Bekendmaking. Beechruving «Ier Personele Belas- tingr, <lieus£jaar 18»/,,. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge- zneeate Zierikzeebrengen bij deze ter kennis vua de Ingezetenen dezer Gemeentedat met het primitief beschrjjvingswerk voor de Personele Belasting, oyer het dienstjaar 1814/7#een aanvang zal worden gemaakt op Donderdag den 6 Mei aanstaandeen de beschrjj- vings-biljetten met den achtsten dag daarnadoor of van wege den Ontvanger der Directe Belastingen zul len worden opgehaald met aanmaning om die biljetten naauw keurig in te vullenten einde zich voor schade en onaangenaamheden te hoedenalsmede aan hen die bjj de beschrijving geen biljet mogten ontvangen om zich ten spoedigste ter verkrijging van zoodanig biljet bjj den Ontvanger voornoemd aan te melden ten einde dit vóór den 31sten Mei te zijnen kantore volgens art. 30 4 der Wet van den 299ten Maart 1833 (Staatsblad no. 4)ingevuld te knnnen bezorgen. Tot TegenxchatUr* voor deze Gemeenteom aan de zjjde der belastingschuldigen te dienenzjjn benoemd de Heeren L. KOOLEE. W. MUSJ. van dis LIN DEN en M. COÜVÉE Jr. Zierikzee, den 31 Maart 1875. De Burgemeester en Wethouders voornoemd v. CITTER8. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. Beschrijving van het Patentrefgt, Dienstjaar 18»/,,. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge meente Zierikzee, Gezien de Circulaire van den Heer Commissaris des Ronings dezer provincie, van den 15 Maart jl. A no. 1198/1, 1ste afdeeling Brengen ter kennis van de Ingezetenen der Gemeente Dat de aangiften of verklaringen ter verkrijging van patent, binnen deze provincie, zullen worden uitge geven van den 6den tot en met den lSden Mei e. k. Dat die verklaringen behoorlijk ingevuldzullen moeten zjjn ingezameld of by den Ontvanger dien het aangaat ingediend, op den 22sten doch in de gemoenten Middelburg, Vlissingen, Qots en Zierikzee, op den 26aten Mei aanstaande. Dat de registers der patentpligtigen zullen worden fesloten in de gemeente Middelburg op den 16den unjj e. k.in de gemeenten VlissingenGoes en Zierikzee op den 9den en in de overige gemeenten op den 4den dier maand. Dat de patentpligtige schipperseigenaars en di- rectievoerende van binnenschepenschuiten en vaar tuigen, vermeld in de 18de tabel der wet van den 6den April^ 1823waaronder als na ook sullen begrepen worden zij die bestendig in hunne vaartuigen wonen en geene buitenrivieren of wateren bevaren, te rekenen van den lsten Mei aanstaande tot den I5den dier maand, zich voor het patent van het dienstjaar 1874/T, zullen behooren aan te geven bjj het Bestuur der plaats waar zjj zich zullen bevindenonder overlegging van een biljetdat daartoe by die Besturen verkrygbaar ge steld isterwyl ingevolge de hierroren aangehaalde wet, door de alsnu aan het patentregt onderworpen schippers, naauwkeurige opgave zal moeten worden gedaan of zjj in het vorige jaar geene andere huis vesting hebben gehad dan aan boord hunner schepen, en met die schepen geene buitenrivieren de Zuiderzee noch de Zeeuwsche stroomen bevarenof in het voor gaande jaar bevaren hebben. Dat aan slijterslapperskroeghouders en koffijhuis- houders (no. 37 tot 40 van tabel 14) aan hunne huizen onmiddeliy'k na den lsten Meieen aangift-biljet zal worden bezorgddat na verloop van drie dagen zal worden opgehaald. Dat de kramers zullen gehouden zjjnom by het doen hunner aanvrage om patent, op te geven de wjj ze waarop zjj hun beroep uitoefenennaar aanlei ding der onderscheidingen by 1 der 7de tabelge voegd by de wet van den 16 Juny 1832 (Staatsblad no. 30)alsmede de gezamenlyke inkoopswaarde der door hen te koop aantobieden goederenzullende dien onverminderddoor de patentpligtigen by b en c van 1 der ovengenoemde tabel vermeldter gelegenheid en ten gelykën einde als bovenopgaven moeten ge schieden van den tjjd der duringwat eerstgenoemde betrefthun'a Verblyfs in de gemeente en wat laatst genoemden aangaatvan dien der te houdene verkoo- pingterwyl zoo zy de wijze van verkoop veranderen, de waarde hunner waren vermeerderenof den duur des verblyfs of der te houdene verkooping verlengen daarvan oj> den voet van art. 19 der wet van den 21 sten Mei 1819 en op de boeten by art. 37 bepaald aangifte zullen doenin de gemeente alwaar zy zich bevindenen zoodanig aanvullingsregt voldoenals van henby werkelyk toegenomen belastbaarheid zoude knnnen worden gevorderd. Dat wyders de bedoelde kramers benevens de debi- tanten van loterijbriefjeskrachtens Zyner Majesteits besluit van den 17den October 1820 (Staatsblad no. 22), op de boete by 1 en 2 van art. 32 der wet van den 21 sten Mei 1819 bepaaldverpligt zullen zjjn steeds hun gezegeld patent met zich te voeren. Dat door de schipperseigenaars en directie- voerende van binnenschepenschuiten en vaartuigen hiervoren bedoeldhet patentregt zal moeten worden voldaan ten kantore van den Ontvangerter plaatse van de aangifte, en wel in eens, voor zoo verre die plaats niet is of die van bun vast verbljjf of de vaste legplaats van het vaartuigof wel eindelyk dieal waar bet bedrjjf wordt uitgeoefenddoch anders by twaaljde gedeelten. Dat nogtans van de laatste wyze van betalingby twaaljde gedeeltenook door de eigenaarsschippers of directievoerende welke zich niet in hunne vaste woon-leg- of verblyfplaatsen bevinden zal kunnen worden gebruik gemaaktmits zy zich gedragen naar het voorschrift van 15 der 16de tabel van de wet van den 6den April 1823door zich in den loop der maand Meivoorzien van een bewys van aangifte hetwelk echter niet langer dan die maand van kracht zal zyn naar hunne vaste woon-, leg- of verblyfplaats te begevenof wel dat bewys van aangifte derwaarts op te zenden om aldaar te worden gepatenteerdin welk geval de betalingen bjj den Ontvanger dier plaats zullen moeten geschieden. Dat door de patentpligtigen van de 16de tabel, voor den lsten Juny eerstkomendegeheel of gedeeltelijke betaling in voege voorschreven zal moeten zjjn geschied, en ook de patenten op vertoon der kwitantien van de Ontvangersvoor dien tijd by de gemeentebesturen door hen zullen moeten worden afgenaaidaangezien van dien dag af de recherche op de niet gepatenteerde schipper» een aanvang zal nemen. Gedaan te Zierikzee, den 31 Maart 1875. De Burgemeester en Wethoudervoornoemd, v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. Personele Belasting en Patentregt. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge meente Zierikzee, Gezien de Circulaire van den Heer Commissaris dee Konings in deze provincie van den 15 Maart jl.A, no. 1198/', le afa.betrekkelyk de beschryving der Personele belasting en van het Patentregtvoor het dienstjaar 18"/w' Maken de Ingezetenen dezer Gemeente indachtig op de verpligtingom by hunne bezwaarschriften inge volge art. I der wet van den 4 April 1870 (Staats blad no. 60), overteleggen een duplicaat van hun aanslag-biljettegen betaling van 5 cent bjj den Rjjks-ontvanger verkrygbaar gesteld. Zierikzee, den 31 Maart 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Kennisgeving. Primitief Kohier der belasting; op de honden Dienst 1875. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekend dat het Primitief Kohier van de belasting; op houden van deze gemeenteover het loopende dienstjaar, op heden door den Gemeenteraad is vast gesteld, en van den 5den tot den 12den April e. k. ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing zal liggen en dat ieder aangeslagenebinnen dien tjjdtegen zyn aanslag by de Gedeputeerde Staten in beroep kan komenby verzoekschrift op ongezegeld papier. Zierikzee, den 81 Maart 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Kennisgeving. Primitief" kottier van den lioofYlo- ïyicen omiilug dienst 1875. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekend: dat het primtief kohier van den hoofdelyken omslag van deze gemeente, over het loopende dienstjaar, op heden door hen voorloopig is vaatgostelden van den 5den tot den 19den April e. k. ter Secretarie der ge meente voor een ieder ter lezing zal liggen; en dat ieder die op dat kohier is aangeslagen, binnen dien tjjdtegen zjjn aanslag bjj den Raad bezwaren kan inbrengen, by verzoekschrift op ongezegeld papier. Zierikzee, 31 Maart 1875. De Burgemeester en Wethouders, r. CITTERS. De Secretaris 3. P. N. ERMEBJN8, Nieuwstijdingen. £lcïmrlanh, Leeuwnrden31 Maart. Een meisje, dat eergisterenvoormiddog naar bet stadsziekenhuis alhier zou worden gebragt om er baar bevalling af te wach ten beviel op weinig afstand van haar woning op straat »zeer voorspoedig van eene welgeschapen doch ter:" Het kind kwam op de straatsteenen neder, zon der echter letsel van belang te bekomen. Amsterdam, 1 April. Ia den afgeloopen Dacht is een hevige brand uitgebarsten, in de drukkerjj en de bureaux van het Nieuws van den Dag. De lokalen met al de machineriën en aanwezige goederen zijn geheel door de vlammen vernield. Alles was verzekerd voor een som van ƒ150,000. Grnvenhnge, 2 April. By de Tweede Kamer is ingekomen een wets-onfcwerp tot afschaffing van het vuur-, ton- en bakengeld en de meting der zeeschepen, ingaande 1 Juljj a. s. De opbrengst van dat gebeele middel was voor 1875 geraamd op 5 ton, terwyl de kosten gemiddeld 2>/j ton beliepen. Het heeft den köning behaagd de tuchthuisstraf, waartoe Hendrikus Werson, voormalig politie-agent te 's Hage, wegens moedwilligen doodslag is veroordeeld, te verwisselen in twee jaren celstraf, met vervallen verklaring tevens van de smet van eerloosheidaaD de tuchthuisstraf verbonden. Gouda, 31 Maart. Alhier is nu een algemeene vleeschhouwerij gevestigd. Toen de slagters weigerden hunne handelingen en leverantiën door eene commissie te doen controleerenhebben de ingezetenen een groot getal aandeelen in de algemeene vleeschhouwery ge nomen, zoodat onder alle klassen aandeelhouders ge vonden worden. De commissie heeft reeds een huis gehuurd en binnen kort zal de inrigting geopend worden. Brielle, 28 Maart. De Regtbank alhier heeft de navolgende aanbevelingslijst opgemaakt ter vervalling van de vaceerende betrekking van kantonregter te Brielle, als: mr. C. Stemberg, kantonregter te Sommels- djjk; mr. W. A. van der Hoop, kantonregter te Qud- Bejjerland, en jhr. mr. Schuurbeque Boeye, griffier bjj het Kantongeregt te Brielle. Steenbergen29 Maart. Gister voormiddag, omstreeks ll1/, O1®, bad onder deze gemeente het vol gend droevig voorval plaats. Toen de arbeider C. V. C., werkzaam by den bouwman J. S., in diens stal kwam om naar de beesten te zienwilde hjj eene vaars die losgebroken was weer vastbindenmaar waagde zich te digt bjj een mede aldaar staanden 3jarigen stier, die hem eenklaps tusschen zjjne horens opnam en tot viermaal toe in de hoogte wierp. De arbeider bekwam hierby onderscheidene in- en uitwendige verwondingen, waaraan hjjniettegenstaande hem dadelijk genees kundige hulp werd verleendnog dienzelfden avond overleed. Middelburg-, 31 Maart. Van welwillende zjjde deelt men ons het volgende mede aangaande de plannen voor het hier te maken droogdok Wegens de groote kosten heeft men een zoogenaamd opzettingsdok gekozen. Het vangt aan op de hoogte van G 51 Zuidzjjde dam en eindigt in zjjn geheel bjj O 241 Rotterdamsche kade. Er kan een schip met 51 palm diepgang inkomen, en van 4000 ton inhoud. De bodem vau het niet gemetseld maar geheid wordende dok zal hooger liggen dan de waterstand van Walcheren. Een muur wordt in de rondte gemet seld voorzien van damplankenenz. van 70 duim dik van bovenen 79 duim van onderééa el boren den tegenwoordigen kaaimuur uitkomende. De dam wordt afgegraven van af G 96 tot G 105; dan blyft daar echter nog een breedte van één el meer dan voor I G 59. Er wordt een rjjbrug (pont bateau) gemaakt i aan het eind van het dokRouaansche kade uitko- j mende over O 241die een gewigt van 10,000 Nederl. S>nd zal moeten kunnen dragen. De lossing voor de ost-Indische kamer voor zeeschepen zal deB noods kunnen plaats hebben. Het rapport van den heer van Diesen over de be- i stekken iB zeer gunstig. Er is nog wel een bezwaar J orer de plaats waar de stoommachine zal gesteld wor- 1 dendoch dit is niet van zulk een groot gewigt. Naar wij vernemen heeft de firma vau Zeylen en Decker aangekocht het driemastschip de Lichtstraal. 2 April. Bjj de heden plaats gehad hebbende examens zyn als hoofdonderwijzers toegelatenL. Heij- buer en A. Swart, beiden van Goes, en A. H. Lemson en AJ. Bethebeiden van Zierikzee. Goes, 1 ApriL Het plan tot oprigüng eener AnAachtschool hier ter stead vindt nog al byval. Misschien niet het meest bjj hen, die er in de eerste plaats belang in stellen moesten. Wjj zjjn aan dat verschjjnsel gewoon. Bjj den ambachtsstand is niet genoeg de overtuiging, dat eene veelzjjdige ontwik keling noodig is en het gevolg daarvan is dat men pogingen om die te bevorderen te weinig schraagt, ja soms ze tegenwerkt in plaats van ze te steunen. Gelukkig dat bjj andoren een beter denkbeeld bestaat en dat deze niet aarzelen de belangen van den am bachtsman ter harte te nemen. Indien de school tot stand komt, zal het er zeker medegaan als met de burger-avondschool. Men tal beginnen daarop te smalen, die verdacht te maken en van het bezoeken terug te houden. Maar als men eenmaal vruchten heeft eezien, die boven verwachting zynkomt het natuurljjk eigenbelang te hulp, om de vooroordeelen te over winnen. Wjj hebben hier, als altjjd, in de eerste plaats met eene geldquaestie te doen, maar het publiek is niet afkeeng die te helpen opruimen. Wjj hopen daarom, dat zy die de zaak op touw hebböD gezet, den moed der volharding zullen hebbon en dat alzoo uit een klein begin iets goeds zal voortkomen. Als onze ambachtslieden slechts dit bedenken, dat hoe voor treffelijk zjj in hunne soort zjjn mogen, er ook voor hen nog meer te leeren is, dan zullen zy niet dwaas genoeg zyn hunne kinderen een onderricht te ont houden dat hen in staat stelt eenmaal hnnne ouders te overtreffen. Wie dat niet voor zjjne kinderen ver langt, bedoelt zeker hun waar geluk niet. Zierilczee, 2 April. Op het gehouden toela- tings-eramen voor de Oefenschool alhier zyn als leerlingen toegelaten P. K. Verpoorte en L. v. d. Have van Zierikzee, A. van Zevenhuizen van Brouwershaven en C. J. Trommel van Haamstede. In de Woensdag gehouden zitting van den ge meenteraad is benoemd tot beurtschipper ran Zierikzee op Middelburg A. van der Hucht. In plaats van den heer W. N. Hugenholtz, uit de gemeente vertrokken, ia benoemd tot Secretaris der openbare brei- en naaischool de hoer E. A. Remy. Is ingekomen ©en voorstel van Burgemeester en Wethouders, waarmede de Commissie van toezicht op het Middelbaar ooderwjjs zich heeft vereenigd, om eervol ontslag der leeraren van de H. Burgerschool in den regel eerst te doen ingaan twee maanden na den dag, waarop de aanvrage om ontslag zal zyn geschied, of zooveel eerder als de opvolger van den ontslagene in functie kan treden. Voor do vacante betrekking van hulponderwijzer aan de Armenschool is eene voordracht overgelegd, waarop geplaatst zjjn de HH. M. de Bil te Nieuwer- kerk, J. Pattist tc Dreischor en A. A. Verhorst te 's Hage. De eerstvoorgedragene is benoemd. Op het verzoek van het Bestuur der Bank van Leening om 1.® het aanbod der Tielsche Maatschappij tot vergoeding van brandschade van 500 aan te nemen en 2.® het gebouw der Bank te verkoopen, is met algemeene stemmen besloten, alvorens op dat verzoek te beschikken, het bestuur der bank uit te noodigen zjjne rekening en verantwoording wegens zjjn gehouden beheer aan den Raad in te dienen. De beraadslagingen over het voorstel van de Com missie voor de gasfabriek tot reorganisatie van de exploitatie dier fabriek zyn aangevangen en worden Vrijdag-middag voortgezet. Heden zjjn de beraadslagingen over de algemeene strekking van het voorstel voortgezet en geëindigd. De stemmen staakten en de beslissing iB duB aan gehouden tot eene volgende vergadering over een amendement van Mr. Moens op art. 1, om in plaats van de bepaling, dat do gasprjjzen bjj de behandeling van de gemeente-begrooting voor het opvolgend jaar door den Raad zullen worden vastgesteld, te bepalen >dat de Raad op voorstel van de Commissie voor de Gasfabriek eene tabel zal vaststellen, aanwijzende de prjjzen, die het gas moet kosten in verhouding van verschillende kolenpryzen, en dat de Commissie op den vijfden dag voor hot eindigen van elk half jaar den gasprjjs per kub. Meter vaststelt, voor het volgende halfjaar." Eén amendement van den heer Fokker op art. 1 om de gemeente in plaats van eeDe korting van 25 voor het door haar verbruikte gas 50 toetestaan, en een amendement van den heer Zuurdeeg om de ge meente volstrekt geen korting te geven worden beiden verworpen niet 9 «temmen tegen 1, die van de voor stellers. Z. M. heeft o. a. benoemd tot commies der pos- terjjen van de vierde klasse de surnumerair P. C. N. Eichholtz. Kerknieuws. Ds. Magendanspred. te Slyk-Ewyk heeft bedankt voor het beroep naar Vlissingen. Beroepen te Wissekerke Ds. J. van Heerdepred. te Oudewater. Op 29 dezer werd Ds. Menzel te Ingen bevestigd door den em.-pred, Wesseling met Jac. 1 27 en deed des namiddags zjjne intrede met Joh. 20 21. Gemengde berigten. Een boeren-meid onder Colynsplaat heeft het met de Paschen maar zeer slecht gemaakten wel zoo dat zjj met twee dronken jongens zich heeft opgehou den en zal het naberouw wel achteraan komenop het laatste van het jaar. Maar van haar kan men ook Als de drank is in de vrouw Dan geeft het altjjd veel berouw. Te R. is een timmermans-baas op de fleschdoor de fleschen nu is er maar één baas. Het is echter te hopen dat er een nieuwen baa9 bjj mag komen want hjj heeft altjjd vjjf schoft geschrevenen zal nu wel zes schoft scbryven en aan zjjne knechts maar vier schoft betalen. Nu, de boeren kunnen het betalen en zjjn ook zoo mild niet op hunne arbeiders. Een Iers-zoon te Rilland moest zooveel snaps niet heb- van een ander om eene jonge meid in de fuik te krjj»endat hem toch niet zal gelukkenwant hjj heeft wel een groot hoofdmaar weinig verstand. Te Goes zegt men: Jaantje, als gy Piet wilt trouwen. Ziet hem zachtjes dan te trouwen, Want gy wordt met open oogen Toch van hem nu steeds bedrogen. Zjj die iets wisten te vermolden van den nacht- wakers-zoon van Oude Tonge worden voor hnnne op lettendheid vriendeljjk bedankt; my tevens voor een andere tijd gerecommandeerd houdende, -r Iemand te Th. worafc gewaarschuwd als er nog meer molenaars dochters van Sint-Maartensdjjk komen, om zoo gemeen niet te zyn. Het gaat te Biggekerke tegenwoordig beter met jonge kooien dan met oude om op stoelen van eerc geplaatst te werdendaar de oude engels zyn van de hand gewezenen de jonge door de cliib zjjn verkozen. Dus Geachte vrienden wordt niet kwaad Al zit de koole in den raad; De schoonzoon zit ook in 't bestuur Al ziet hjj naar het geld niet zuur. Maar daar zyn ook nog wel heeren Die in deze club regeeren Doch deze worden maar gespaard Want die zyn 't noemen toch niet waard. Eene vrachtrjjders-dochter te Cats zegt: Ik heb nu met de Paschen Niet veel pleizier gehad Ik kreeg tabak te rooken En dronk my ook wat zat. STOOMBOOTDIEN8T Middelburg en Zierikzee CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERIKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. April 1875. Van MIDDELBURG: Zaturd. 3 's morg. 10,u. Zondag Dingsd. Woensd. Dond. Vrjjdag 7, 10,-» 7, Van ZIERIKZEE: Zaturd. 3 Zondag Dingsa. Woensd. Dond. Vrydag 8 morg. b,— u ■i 'e nam. 3,30 4 's morg. 11,— 6 's nam. 8,30 7 3,30 8 3,30 9 's morg. II,— 9 7,- 9 's nam. 8,80 Zaturd. 10 3,80 Ketourkaarten I djjksche veer tot de helft der stoombootvracht voor de terugreis, geldig gedurende eene maand. Dito vrjj van stoombootvracht voor de eerstvolgende terugreis. Zaturd. 10 7,— uitgezonderd Wolfaarte- Rhbcrtcntun. 25jurlge Echtvereeniglng van JOHs. BROUWER8 M. M. BOSCHAART. ZiEBlKZEi, 2 April 1875. Uit naam hunner kinderen. i'goen Getrouwd: Sr. Maaktxnsdux, 31 Maart 1875. THOMAS BIL Bevallen van een Meitaje, C. M. VERTON—Evnvxn. DttEiscnoa, 31 Maart 1875. Eenige kennisgeving. Bevallen van een' Jongen, N. CONSTANDSE—Braam. Beouweeshaven I April 1875. Heden overleed tot onze diepe droefheid, ons geliefd jongste dochtertje CORNELIA, na eene ziekte van 14 dagen, in deD jeugdigen leeftyd van 4 jaar en ruim 3 maanden. Noohdoouwe, C. REMEEUS. den 31 Maart 1875. C. REMEEUS, geb. Dekker. De ondergeteekende betuigt bjj deze zynen Hnrteltflcen dank voor de vele bewyzen van belangstelling met zy ne benoeming tot Notaris te Renesse. Mr. J. A. BOLLE. ~V~ITÊ M A¥K T. Donderdag 8 April THOLEN. Vrjjdag O ST. MAARTENSDIJK. De ondergeteekende, zjjne SCHILDERS-AFFAIRE OVERGEDAAN hebbende, betuigt bjj deze zjjn linrteiyites» «lnulc voor het hem geschon ken vertrouwen en beveelt zyn opvolger minzaam in de gunst zyner geëerde begunstigers aan. SCHAEENDIJKK, M. VAN SPLUNTER Mt. 1 April 187 5. De ondergeteekende, bovengenoemde SCHILDERS-AFFA IRE OVERGENOMEN hebbende, beveelt zich beleefdeljjk bjj zjjne landgenooten aan, belovende alles te zullen aanwenden om het in hem te stellen ver trouwen waardig te zyn. ScHAEENDIJKE, C. VAN SPLUNDER Wz. 1 April 1 875. De ondergeteekende, door aankoop eigenaar geworden van het van ouds bekende Logement en Koffiehuis: HET HOF VAN HOLLAND TE THOLEN, maakt het geëerd publiek bekend, dat zyn Koffiehuis zal GEOPEND worden op den IS April n. si., en door den grooten aankoop van losse goe deren het Logement op een nader te bepalen dag in de maand Mei n. h. Hy zal trachten door eene nette bedieningde gunst van zjjne geëerde bezoekers, waarvoor hy zich ten zeerste aanbeveelt, te mogen ondervinden. Tholbn, 1 April 1875. A. J. STOLS. Een vare KOE te koop, bjj M. van LUTJK te Stavenisse.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1