attentie. aanbestedingT MEUBILAIRE GOEDEREN, g. r o b ij n. BilB Landbouw-Werktuigen. LANDBOUWERS-INSPAN, TIMMERMANS-AFFAIRE. WINDK0RENM0LEN TE koop: VltAT. Concertzaal. - Zierikzee. INSTRUMENTAAL CONCERT, ÖSjaritfe Eohtvereeulglng van C. MOERLAND en I. KAASHOEK. St. Annaland, 29 Maart 1875. Hunne dankbare kinderen. Ou«lertrouw<l Bruinisse, 29 Maart 1875. Algemeene kennisgeving. L. W. JELIER J. BERREVOETS. Getrouwd L. H. van den BERGE Jnz. van Bruinisse, J. M. PULLEMAN Cd., die tevens hunnen liarteiyken «litnk betuigen voor de menigvuldige blijken van deelneming in hun huwelijk ondervonden. Oode Tonge, 26 Maart 1875. Getrouwd zlerikzeb, 31 Maart 1875. M. KRAKEEL Getrouwd P. SLIERENDREGT en M. van SCHELVEN, die ook namens wederzjjdsche betrekkingen hunnen hai-toiyken dank betuigen voor de vele bewjj- zeu van belangstelling bjj hun huwelijk ondervonden. Brouwershaven, 31 Maart 1875. Voorspoedig bevallen van een Meisje, W. C. SCHOUTEN, echtgenoot van Zierikzee, P- F. GUINÉE. 29 Maart 1875. De ondergeteekende betuigt zjjn harteiy- ken dank voor al de bljjken van belangstelling en liefde, hem op zjjn zeventigsten verjaardag geworden. Zierikzee, J. D. 8TETTER0GGE. 30 Maart 1875. L. van GASTEL en vrouw betuigen met deze hun welmeeuonden dank voor de vele be- wjjzen van belangstelling hun den 27 dezer bewezen. Schuddebedks, 30 Maart 1875. De heer L. van GASTEL en vrouw worden by deze door de gezamenlijke kroonders en allen die het hunne hebben bjjgebragt tot opluistering van hun gevierd zilveren bruilofsfeest op Zaturdag jl.wel- genieeud dank betuigd voor ae allezins goede behandeling by hen genoten. AANKONDIGING. Het DAGELLJKSCH BESTUUR van het Waterschap SCHOUWEN. Gelet op art. 29 en 30 van het Reglement op het Bestuur van genoemd Waterschap. DOET TE WETEN: 1°. Dat do LIJST DER STEMGEREGTIGDEN door genoemd Bestuur op heden is opgemaakt. 2°. Dat die Ljjst van af 3 APRIL aanslaande ge durende 14 dagen ter lezing zal worden neder- gelegd in het locaal van het Waterschap Schouwen ('s Landskamer) te Zierikzee en in de Gemeente kamers van al de Gemeenten in de Eilanden Schouwen en Duiveland. En 3°. Dat van af 3 APRIL e. k. afdrukken van die Ljjst verkrijgbaar zullen zjjnten kantore van den Ontvanger-Griffier te Zierikzee tegen betaling van cent per stuk. Zierikzee, 31 Maart 1875. Het Dageljjksch Bestuur voornoemd B. C. CAUVoorzitter. J. L. de JONGEOntvanger-Griffier. Aankondiging. Het BESTUUR van den Polder der VIER BANNEN !N DUIVELAND Gelet op art. 54, 57, 58, 59, 109 en 110 van het Algemeen Reglement voor de Polders of Waterschap pen in Zeeland. DOET TE WETEN: 1°. Dat de Vergadering van stembevoegde Ingelanden zal gehouden worden op Dinsutag; den 13 A-pril 1S75des voormiddags ten ÏO ure, ten huize van J. LABAN te Capelle. 2°. Dat van heden af de Bejcr-ootinfi: met Memorie van ToelichtingT voor het Dienstjaar 1875/«, ten Kantore van den Ontvanger- Griffier te Zierikzee ter inzage ligt voor eigenaren van Gronden in den Polder. 3°. Dat tegen betaling der Kosten van die Begrooting met Memorie van Toelichting voor bedoelde grond eigenaren een afschrift verkrijgbaar zal zijn. Nieuw erkerk, 31 Maart 1875. Het Polder-Bestuur voornoemd F. BOUMANDijkgraaf. J. L. de JONGE Ontvanger-GriJfier. BEK ENDM A K I NG. De BURGEMEESTER der gemeente Brouwershaven brengt ter kennis, dat op heden op het Raadhuis dier gemeente gedurende 30 dagen ter inzage is nederge- legd eene opa-aal' bevutteude «le uit komsten «let- herziening van «te belastbare opbrengst «Ier gebouwde eigendommen, alsmede dat de Commissie op Maandag den 5den April e. k., des voormiddags van 8 tot 12 nre, zitting zal houden in de Gemeentekamer tot het hooren van mondelinge bezwaren tegen de ge dane schattingen. Brouwershaven den 30 Maart 1875. De Burgemeester voornoemd J. M. LOCKER de BRUIJNE. Bekendmak ng. De BURGEMEESTER van Noordgouwe Gelet op art. 17 der Wet van 22 July 1873 Staats blad N°. 116) Brengt ter kennis van belanghebbendendat de opgaaf van de belastbare opbrengst «Ier gebouw<le eigendommen van af heden gedurende 80 dagen in de Raadkamer alhier tev inzage is nedergelegd en dat de Commissie op Dingsdag den 6 April e. k., des voormiddags van 9 tot 12 ure, in genoemde Raadkamer zal seittiufg houden tot het hooren van mondelinge bezwaren tegen de gedane Noobdgouwe, 27 Maart 1875. De Burgemeester voornoemd, R. G. de KATER. STRANDVONDERIJ. De BURGEMEESTER van Bruinisse brengt ter al- gemeene kennis, dat in die gemeente als strntul- goed zjjn aangebragt; 1 balk lang 7,75 Meterzwaar 25 bij 25 c. M. 1 9,45 40 40 1 7,— 25 25 1 plank 8,45 18 8 welke goederen opgevischt zjjn in het vaarwater »de Grevelingen." Diegenen welke op het geborgene regt meenen te hebben, worden voor de <ler«le maul ter reclame opgeroepen. Bhüinissb 1 February 1875. De Burgemeester voornoemd, C. M. VOORBELJTEL. STRANDfWEDEREN. Zydie vermeenen regt te hebben op eene party WRAKHOUT ea eeuige stuk ken "VERFHOUT, aan den zeedjjk dezer Gemeente aangespoeldworden voor de <ler<le maal opgeroepen tot reclame. Ddivbndijkb, 1 April 1875. De Burgemeester L. VIERGEVER. Degenen, die hun verschul<lJgr«le aan den heer A. A. MES Gz., vroeger manufacturier te Zierikzee, nog niet hebben betuaUl, worden verzocht dit te doen, voor 10 Mei löT'S bij J. FRANSE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Dirksland, zullenop Don«ler<la£* den £2ï3 April ÏS'T'Sdes namiddags te 2 ureby enkele inschrijving AAN RESTED EN: Het MAKEN van een HOOFD- RIOOL, ter lengte van p. m. 81,5, M. wU<l in den dag 1,5 M. met bykoraonde werken. Aanwjjzing in loco zal geschieden op den dag der besteding, des voormiddags te 10 uren. Het bestek is tegen betaling van 0,50 op de Secre tarie der gemeente verkrijgbaar. De Deurwaarder J. FRANSE zal publiek verkoopen Donderdag 1 April 1875, '8middags 12 nre, aan de Balie te Zierikzee: 1 veulendragend PAARD, en 1 driejarig MERRIER AARD. De Notaris Mr. C. van deb LEK de CLERCQ zalten verzoeke der erven L«. LIEVENSE en C». van de STOLPEop Vry«1aar S April 1875, des voormiddags 10 ure, in de Kerkstraat te Nieuwerkerk, publiek verkoopen: Eene party MEUBELEN en HUISRAAD bestaande in TAFELSSTOELENBUREAUeen bruine net bewerkte eikenhouten LINNENKAST, KABINET, 2 KASTKLOKKENHAARD en TOEBE- HOOREN, BAROMETER, LADETAFEL, KERKBOE KEN. BED en TOEBEHOOREN, PORCELEIN-, GLAS-, KOPER-, BLIK- en AARDEWERK, mitsgadors e«»n RIEMWAGEN en meer andere KOERENDE GOEDEREN. De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH te Zierikzee, zal, op Vrytlnig den Sden April e. k., des middags te 12 ure in het koffiehuis •Sciioonzigt" bjj den heer Vermunt op de Nieuwe Haven, ten verzoeke van zjjne principalen, publiek presenteren te verkoopen met daarby gelegen MOE8GROND, staande en gelegen in het Poort-Ambacht van Zierikzeeby de Meestoof »db Star," kadaster sectio D nos. 202 en 671, ter gezamentlyke grootte van 26 Ares 08 Centi- ares, thans bewoond door JOHANNES van MAANEN. De Notaris J. M. B O U V I N zal op Zatur«lMjf den 3 April 1875 's voormiddags ten 9'/, ureten verzoeke van den Heer A. DOOGE c. s., voor zjjn woonhuis te Sirjansland, publiek presenteren te verkoopen Een partij Meubilaire- en andere ROERENDE GOEDEREN. En daarna in de herberg van M.s Bal: Een WOONHUIS, SCHUURTJE en ERF, staande en gelegen to Sirjansland voornoemd, kadastraal bekend sectie A No. 82, ter grootte van 70 Centiaren. De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH te Zierikzee, zal, op Woeng«lflg T April e. k.des voormiddags om 10 nreop het Hoefjebewoond door de Weduwe CORNELIS VER BOOM, aan den Hoofdweg onder Kerkwerveten ver zoeke der Erven C. VERBOOM, publiek verkoopen: 1 Paard. 6 Melkkoeijen, 1 tweejarige VAARS, 4 anderhalfjarige VAARZEN, 1 jarige VAARS2 STIERKALVEREN1 VAARS- KALF 1 HOND met HOK en KETTING, eenige HOENDERS, een DRIELING WAGEN op ijzeren assen, 1 MESTPUT, KLOETSCHUIT, ROUW- ©u MELKGEREEDSCHAPPEN en bet geen verder zal worden geveild. VOORTS TENZELFDEN VERZOEKE, op nader te bepalen plaats en dag in de maand Mei e. k. publiok verpachten: Circa 4 Hectares Weiland, gelegen in Kerkwerve en Duivendijke. Aanwjjzing dier perceelen wordt gedaan door W. VERBOOM, Cz. Publieke Verkooping te T II O L E N. De Notaris J. C. BENTEIJN, residerende te Tholen ia voornemens, op Woensdag April 1875, des voormiddags ten tien ure, vóór het Logement en Koffiehuis, genaamd »Het Hop van Holland", te Tholen publiek te verkoopen Eene groote party fraaVJo waaronder SECRETAIRESKAGCHELS, TAPIJTEN BEDDEN met toebehooren TAFELS STOELEN SPIEGELS GASORNAMENTEN GLASWERK enz. Voorts PAARDEN, RIJTUIGEN STALGEREEDSCHAPeenig MEST en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. ONTVANGEN: Opruiming van Lappen en Chüsen Dekens. der nieuwste OMBKELLES en ENCAS, ook voor kinderen, heden uit Parijs ontvangen. J. de JONG ZIJLSTRA. Op de door den Notaris WAGTHO den 8* April 1875, te Scherpenisse te houden verkooping van BEESTIALEN, zullen worden gepresenteerd DE NAVOLGENDE WERKTUIGEN, allen nieuw en ongebruikt. Een tienryige HORNSBY'S Zuaimacbine met voorstuurtoestel enz., geheel compleet. Een zesryige «lito. Een HORNSBY'S Wanmolen. Een EASTWOOD Karnmachine. Een HOWARD'S Ploeg. De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH te 1^^^ Zierikzee, zal, ten verzoeke van den heer J. H. C. HEIJSE, als gemagtigde van den heer J. C. VTERSMA te Zierikzee, aan diens woonhuis op de Nieuwe Haven te Zierikzeeop Maandag «leu 1» April 1875, publiek presenteren te verkoopen eene partij meubilaire- eu andere ROERENDE GOEDEREN. K U K D A G op Zaturdag ÏO April e. k. 's voormiddags van ÏOIS en 's namidddgs van fS1 ure. De Notaris J. van deb BENT, zal op Dingdag den 87 April 1875, 'b morgens ten 10 ure, ten verzoeke en op de.Hofstede van den Heer C. LANDMAN onder Duivendijkepubliek verkoopen EENE AANZIENLIJKEN waaronder 2 veulendragende PAARDEN, 14 en 16 jaar, 8 MELKKOEIJEN3 twee-en-eenhalfjarige OSSEN 2 tweejarige OSSEN4 VAARZEN van één tot twee jaren oud, 4 HOKKELINGEN, HOENDERS en HAAN, HOND en HOK, 1 BOERENWAGEN, 1 DRIELING WAGEN, 1 PERWETKAR, 1 SLEEDE, SLEPER, ROLBLOK, 3 PLOEGEN, 6 EGGEN en verder BOUWGEREEDSCHAP; een party TARWE- en GERSTESTROO en een MESTPUT van p. m. 120 voer. Op WociiHdug J28 April 1875, des morgens te 11 uren, te 's Gravenpolder, in do herberg bewoond door Jan Zaaijer, zal do Notaris Mr. LIEBERT, te Goes, ten verzoeke van zjjnen principaal in het open- :oopen: Een WOONHUIS met TIMMERMANSWINKEL en BERGPLAATS met verdere TIMMERING en ERVE, op het dorp Gra venpolder, kadastraal bekend sectie A no. 492, groot 345 vierk. Meterseigendom van MARINUS OVER- BEEKE, aldaar. Information by den heer Mr. de LAAT de KANTER en voormelden Notaris. Door vertrek naar elders uit «Ie liatul te koop: Een Brood- Beschuilbakkerij en WINKEL in Kruid en I era waren welke sedert ruim 20 jaren een burgerbestaan heeft opgeleverd, staande en gelegen te Campcrlandgemeente Wissenkerke: te bevragen bjj den eigenaar en bewoner H. BUIJZE. Desverkiezende kan er een gedeelte der koopsom op gevestigd bljjven. Op aannemelijke voorwaarden om spoedig te aanvaarden TE KOOF» een goed onderhouden en goed gelegen Te bevragen met franco en gesloten brieven onder letter M aan het annonce-bureau van J. A. de HEER te Middelburg. Uit do huud te koop Een Pakhuis met Woonvertrek, staande op de meet te Zierikzee A 282te bevragen bjj de Uitgevers dezes. Eene op <1<; baat staande KALFKOE te koop, bjj L. W. BOOGAART te Poortvliet. Po ik gewonnen WEIHOOI per 1000 kilo, by J. BOOT Mz. te Zierikzee. 200 bossen Tarwestroo TE KOOF, zelf te leverente bevragen bjj de Uitgevers dezes. PUIK geel en wil Paardepeë-Zaad TE KOOP, by C. BOUTERSE te Bruinisse. Door verandering van affaire UIT DE HAND TE KOOP: een goed onderhouden Paviljoen Poonschuit, groot volgens meetbrief SO ton, met dcszelfs completen inventaris. Te bevragen by D. den DULK te Bergen-op-Zoom. TE KOOP ongeveer 150 200 Wilgen Pooten, bjj M. A. VIS te Haamstede. J. C. BAL, St. Domusstraat, beveelt zich aan tot het KOOPEN en VER KOOPEN van Effecten, Coupons, enz. DOOS TOEVAL NOG RUIM 2 H.L. REVELAAR te bekomen bjj N. L. dk OUDE te Noordtoelle alsmede: een party MANGEL WORTELS EK EETAARDAPPELEN (Jannen.) INSECTE-POEDER DepotVerkoophuis te GoesJ. P. van der DOES. DOOR VELE AANVRAGEN verkrijgbaar gesteld: Zierikzee, A. C. DAGEVOS. Middelburg, J. W. van WORKUM. WissenkerkeJ. de NEVE: t1 k o o p: Eene groote party zindelijke oude Couranten, zeer geschikt voor wiukeliero en behan ger» Adres Uitgevers dezes. De ondergeteekende, Boekverkooper te Tholenbiedt zich aan tot het LEVEREN B van alle BOEKWERKEN, onverschillig van welken aard en ook tot levering van alle Schoolbehoeften. Franco aan hnis door het geheele land van C. J. Dt BRES. VRIJDAG APRIL 1875 LEZING door ONDERWERP: KOKET EN OIIDE JONGEJUVROÜW. Aanvang 8 tjri. Entrée ƒ1»— PLAATSEN kunnen besproken worden op den dag der uitvoering van 11 tot 12 ure, tegen betaling van ÏO cent» extra. 13 yi Ft S rp ft* te geven door het Fanfare-Gezelschap CRES CE ND O te BROUWERSHAVEN, op VRIJDAG den April 1875, in het Hotel BOUWMAN aanvang '8 avonds halp acht. ENTRÉE 50 cent» voor één Heer en 85 cent» voor ééne Dame. NA AFLOOP BAL. IIUWELLTKS-AANVRAAG. Een WEDUWNAAR met een goed burgerbestaan en niet onbemiddeld, P. G., verlangt in kennis te komen met eene WEDUWE (een of twee kin deren is geen bezwaar) of jonge DOCHTER, tusschen de 35 en 45 jaar, oveneens P. G. en met eenig vermogen, om na wederzjjdsch goedvinden een huwe- ïyk aan te gaan; van de stipste geheimhouding kan men verzekerd zjjn, de brieven worden naar verkiezing terug gezonden. Adres met franco brieven, lett. 0.0. Z. aan den Boekhandelaar A. M. E. van DISHOECK te Zierikzee. Tegen 15 APRIL aanstaande een bekwame KOFFIEHUIS-BEDIENDE benoodigd, voorzien van goede getuigschriften. Adres in persoon A. STOLS te Tholen. ER BIEDT ZICH AAN een SCHILDER S-KN ECHT om zoo spoedig mogelyk in dienst te treden. Brieven franco onder letter F aan het bureau van dit blad. Met MEI aanstaande eene DIENSTMEID benoodigd bjj Mej. den TOOM. Mevrouw DOMINICUS te Kruiningen verlangt tegen goed loon met MEI of J UN IJ eene nette en zln«1eiyke DIENSTBODE, van goede getuigschriften voorzien en geschikt om met de wasch om te gaan. Door omstandigheden te Brouwershaven met MEI a. s. benoodigd eene flinke DIENSTBODE, die goed met de pot en wasch kan omgaan, bjj Mevrouw L. van de WALL, de Kater. Men gelieve zich in persoon aan te melden. Met MEI aanstaande eene MEID be noodigd bjj Mejufvrouw H. C. MOOLENBURGH te Zonnemaire. Eene DIENSTMEID benoodigd, die als huishoudster kan werkzaam wezen en (le melkery waar kan nemen, bjj C. van SCHELVEN te Brouwershaven. Uitgevers: DELOOZEAcWAALE. Snelpersdrukkerij van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2