ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. 5IsleJaarg. Donderdag I April 1875. No. 5521. Verechjjnt DINGSD AG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,80, tranco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des MaandagB, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Door het POSTKANTOOR te ZIERIKZEE, zjjn gedurende de tweede helft der maand February 1875, de navolgende brieven verzonden, geadresseerd aan per sonen wier namen op het adres vermeldter plaatse van bestemming onbekend zijn, als: J. KWISTOosterland. D. HARTINGH, Amsterdam. J. A. KWAST, ld. I. MICHIELS, Roermond. I. ZANDBOER, Rotterdam. Van het Hulpkantoor te BROUWERSHA VES': P. DEKKER, Slikkerveer. RIJKSTELEGRAAF. Van heden tot ultimo September is het Telegraaf kantoor geopend: Op werkdagen van 's morgens 7 tot 's avonds 9 uur. Op Zon- en Feestdagen van 8—9, 1—3 en 79 uur. Zibrikzee, 1 April 1875. De Directeur PILAAR. Oorlogsweeën. Er is in de jongste maanden veel gesproken over gevaren, die ons in 1866, in 1870 zouden hebben bedreigd maar die gelukkig werden afgewend. Wat baat hette redetwisten over de vraagwelke booze voornemens Pruissen in vorige jaren mogten hebben bezield Niet op het verleden maar op de toekomst is de blik gevestigd. De vraag is thans alléénwelke oorlogsgevaren kunnen ons bedreigen En dan ziet iederdie slechts eenigzins bekend is met den poli- tieken toestand van Europadat het éénige gevaar dat wjj te duchten hebbenin onze eigene zwakheid is gelegen. Ons land in een weerbaren toestand te brengen kost goldveel geldmaar wjj hebben er het allen gaarne voor over en wjj weten dat inlijving (de ge schiedenis toont dit aan) veel duurder is dan de zorg voor onze zelfstandigheid. Het gevaar ligt hierindat vreemde troepen ons land komon bezetten, om den vjjand tegen te houden, dien wij niet by magte zjjn door onze eigene waakzaamheid van ons af te weren. Het gevaar ligt hierindat wjj als oorlog dreigt niet in staat zonden zjjn onze onafhankelijkheid te handhaven. Daarvoor moet in de allereerste plaats gezorgd wor den. Alle andere belangen moeten zwichten voor dit alios overheeracbende belang dat wjj ons kunnen ver dedigen en dat wjj onsin vrodestyddaartoe voor bereiden. Yeelbijna allee is bier in te balen. Millioenen zjjn in de laatste jaren voor oorlogsbegrootingen uit gegeven maar zjj hebben dikwyls alleen gestrekt om aan oDzen militairen toestand een glimp van volkomen heid te gevenwaaraan het wezen ontbrak. Tot vóór weinige jaren dacht mendat het leger by ons te lande slechts was eeno ydele vertooning, eene soort van broodwinning voor tragen van geestop een aangenaamvadsig lovon belust. De wereldgebeurte nissen die in de laatste elf jaren hebben plaats gegrepen, hebben die volksmeoning geheel gewyzigd. Het leger is oene nationale behoeftede krijgskunst eene wetenschap geworden en, blyft ook het dragen der wapenen als de oorlog dwingteen der eerste pligten van iederen burgerin vredestyd is het een der eerste pligten van iedere Regeringvoor een ver dedigbaar land en een weerbaar volk te zorgen. Op de levende strijdkrachten komt het in de eerste 5laats aan. Wat baten vestingen al zyn zy volgens e regelen der moderne krijgswetenschap en naar de voorschriften der meest onfeilbare genie gebouwd als de krijgers ontbreken om daarin te worden opgesteld Op wakkere geoefende tegen de oorlogsvermoeyenissen geharde mannen komt het altjjd het meeste aan en wanneer de Regering thans eene poging doet om dit leger te versterken door verhooging van het joar- lyksche militie-contingent, dat van 11,000 op 13,000 man wordt gebragt, gelooven wjj dat de natie baar daarvoor dank is verschuldigd. Het tegenwoordig cjjfer van het militie-contingent dagteekent van een tyd die anterieur is aan de grooto gebeurtenissendie de hoop op duurzamen vrede zoo pynljjk hebben geschokt. De eenige vraag mag rjjzenwaarom daarmede zoo lang gedraald? Waarom dit wets-ontwerp niot reeds by den aanvang dezer zitting ingediend? Verdienen de levende strijdkrachten de bjjzondero zorg der Regeringook do doode mogen niet ver waarloosd worden. De doode strijdkrachten zijn in de laatste jaren maar al te zeer een dood kapitaal ge bleven al onze verdedigings- en inundatieliniè'n verkeerden in een allertreurigsten toestand. Ons geheel vestingstelsel was in verval. De oorlog tusschen Pruissen en Denemarken heeft ons het eerst uit den doodslaap wakker geschud. Zydie tot vóór dien tyd geen enkelen steen uit het vestingstelsel wilden wegnemen, waren nu de eersten om op het sloopen van nutte- looze vestingen aan te dringen. Toch moest het tien jaren dureneer de waarheiddoor de ervaring aan het licht gebragt, door de Volksvertegenwoordiging werd erkend. Ten vorigen jare werdin een ylkoorts van vader- landsche geestdriftde vestingwet van den Minister Weitzel met groote meerderheid door de Kamer aan genomen nadat ontwerpen van vorige Ministers met hunne vervaardigers waren verongelukt. Het was nu beslist dat aan de verdelging dor doode strijdkrachten dertig millioen zouden worden ten koste gelegden het werk in acht jaren gereed zou zyn. De Minister Weitzel verpandde zyn woord. Wel was het een grillig spel van het noodlot, dat juist die Minister bestemd was dit ontwerp te verdedigenhjj die als militair publicistzich een vjjand van vestingen had betoond, maar een minister beziet de zaken ruimer in het ministe- riëel bureau dan in zijn studeer-vertrek en in zoover bleef hjj zich consequentdat hjj alleen de liniën die hy verdedigen wildeaan de goedkeuring der Kamer onderwierpmaar de punten de fortendie hy wilde bouwengeheel wegliet. De wet was geheel los van de tabellen van den generaal van Styrum welke de te bouwen of onderhouden vestingenforten en liniën opsomden. Ieder meende nu, dat de Minister Woitzel ten minste zóóver aan zyne beginselen getrouw zou bljjvondat hy onze weerbaarheid niet alleen zou gaan zoeken in het bouwen van fortende oude versletenedoor de ervariDg veroordeelde methode. Maar beginselloozer, weifelender Minister ontmoette men zelden. Ieder zjjner handelingen was een misstap, óf eene nalatigheid, öf eene wankelmoedigheid. Van krachtig, energiek handelen geon spoor. Naauwelyks was de vesting-wet aangenomenof hjj verzaakte zyn beginsel door 2 ton te vragen voor onteigeningen in de lucht. Gedurende de gansche ministeriele crisis in 1874 bleef hjj werkeloos. De Minister van Oorlog, die een brandpunt van beweging moest zjjn, bleek eeninert- blok. Hjj regtvaardigde zich, door een beroep te doen op de spanning, waarin een tjjdeljjk Minister verkeert en door van >zjjneniefc-verzekerde toekomst" te gewagen. Alsof het niet de pligfc ware van iederen Minister, tjjdeljjk of niet, de toekor komst dee lande te verzekeren 1 Eerst den 12den Oct. van het vorige jaar kwam de eerste vesting-begrooting. Zjj wa9 geheel in strjjd met de vestingwet, in hetzelfde jaar aangenomenberustte, technisch en fiuantieel, op een geheol ander plan en gaf aan de stelling van Kaarden eene geheel andere j strategische beteekenis. De meest dringende werken moesten bjj zaken van minder beteekenis achterstaan. Niet op versterking onzer weerbaarheid, maar op j uitputting onzer schatkist scheen het gemunt. De j Kamer keurde de begrooting in de afdeelingen een- stemmig af, en do Minister een Minister van Oorlog uit hot veld geslagen, mistte den moed zjjne wet in de Kamer te handhaven. Genadigljjk wilde de Kamer j don Minister den tjjd gunnen zjjn werk nog eens aan dachtig na te gaan. Een der leden van de Kamer constateerde, dat de Minister in de avondzitting van 18 December zelfs den wenscb niet te kennen had gegeven zyn ontwerp te verdedigen. Van de eene wjjfeling in de ander geslingerd, wist de Minister zich niet te keeren of te wenden. Eerst nadat de Kamer in Februarjj reeds eenige dagen bjjeen was, diende hjj een gewijzigd ontwerp in, dat op twee gedachten hinkte: handhaving der bestreden posten, zonder evenwel or geld voor aan te vragen. Toon het bleek dat de Kamer zich ook daartegen verzette, nam* hjj in de discussie ook de memorie-posten terug, zoodat de distels uit de begrooting waren weggenomen, betgeen do Minister even goed in December had kunnen doen. De Kamer vereenigde zich nu met de eerste vesting- begrooting, omdat zjj begreep, dat die in 's lands belang noodzakelijke werken niet mogten worden uitgesteld. Zoo de vesting-begrooting verworpen ware geworden zou het geheele jaar 1875 zjjn verloren gegaanzonder voor de verbetering der doode strjjdkrachten iets we zenlijks te hebben tot stand gebragt. Zjjdie hier het nationaal belang stelden boven partjj-bolang on politieke machinatiën hebben den dank des vaderlands verdiend. Maar welk oordeel moet den krjjgsman troffen, die in eeno zoo gewigtige zaak met zóó groote luchthar tigheid telkens van meening wisselde? Waar vindt men bjj den Minister Weitzel ooit een handelen volgens vast beginselnaar gevestigde over tuiging, overeenkomstig een wel doordacht plau? 'l'oegankeljjk is hjj voor iedere inblazing, nu van de ambtenaren van zjjn bureaudan van de forten bouwers van de geniedan weer van de lagcnleggers in de Tweede Kamer. Kan, mag aan zoodanig Minister voortdurend de loiding van zulk een oravangrjjk De partement wordon opgedragen? Is de uitvoering der vestingwet bjj hom in veilige handen Naar ons oordeelneen l Nieuwstijdingen. Umerifttt. Omtrent don trourigen toestand der arbeiders in de Vereenigde Staten van Noord-Amorika bevat de Duit- sche Volkettaal het volgendo berigt van een arbeider uit Chicago: Ternauwernood hooft de helft der alhier aanwezige arbeiders in het afgeloopon jaar slechte ge durende eenigen tjjd werk kunnen vindon en door net kolossale aanbod van werkkrachten zyn de loonen tot het laagste poil gedaald. Er zjjn hier handwcrkBliedon on huisvaders in menigte wier wokeljjkucho verdiensten niot meer dan 3 tot 4 dollars bedragonen daarbjj zjjn de prjjzon der noodzakelijkste levensbohoeftonvooral van kleedingötolfen, buitengewoon hoog. Kost en logie in een kosthuis bedragen 4 tot 5 dollars per week. Eenige goed georganiseerde werkvoreenigiDgon hebben met moeite de gewone loonen kunnen uitbetalen. Eenige werkliedon-vereenigingoD hebben grooto verliezen gele don en men begint in te zien, dat do arbeidende klasse door werkstakingen niet wordt gebaat". «Spanje. Bnyomie, 27 Maart. Don Carlos heeft te Estel- la eeno bjjeenkomst gehouden mot doputatien uit vier provinciën om nieuwe contributiën te vragen. De afgevaardigdon antwoorddendat daar het Land uit geput is, zij bet geen nieuwe offers kondon opleggen en de Koning zich dus zelf de noodige fondsen moest verschaffen. Don Carlos dreigde toendat. hjj zich zou terugtrokkenmaar de afgevaardigde» bleven bij hun woigcring. De beslissing der zaak is verdaagd. ~- 28 Maart. Op witten Donderdag heeft een verbroe dering tusscben de Cariiston en Alpbonsisteu op de linie van don Orio plaats gehad. In hot Carlistische kamp zjjn plakkaten aangeplakt, mot het opschrift: leve de vredede fueros en Cabrera 1 Don Carlos heeft strenge maatregelen bevolen en bepaald dat iedereen die Cabrera's manifest leestgefusilleerd zal worden. 29 Maart. Nog steeds komen tal van chefs en officieren der Carlisten te Perpignan hunne onderwer ping aanbieden. ■Sfoitaerlitniir. De_ Zwitsersche jongelui hebben naar het scbjjnt als zjj het meisje hunner keuze niet kunnen krjjgen een eigenaardige manier om hun misnoegen te kennen te geven en zich te wreken. Een trouwlustige in een dorp van Boven-Toggcnburg speculeerde op het hart of liever op het geld van een jong meisje, dat van die hofmakerjj niet gediend be liefde. De galant, boos dat hij het niot tot een huwelijk kon brengen besloot zich te wreken en ontwierp een plan dat in oorspronkeljjkheid alles overtrof, wat ïüen tot dusverre in dien geest gezien had althaus in ons land. Na een zeer groote hoeveelheid kruid tc hebben gekocht wij bedoelen wel degeljjk buskruid begaf hij zich naar do woning van het jonge meisje en legde het zonder dat iemand het merkte, in de potkagchel, waarop zjj geregeld te 12 ure des middags voor haai en haar zuster liet eten kookte. Daarop wachtte hy met ongeduld het bepaalde uurom getuige te zijn van het welslagen zjjner daad. Kort nadat het jonge meisje de kagchel had aange stoken had die zonderlinge minnaar de zelfvoldoening van een vreeselijko ontploffing te hooren en stukken vau de kagchel door het raam te zien vliegen. Geluk kig heeft het slagtoffer van die helsche machine slechts wonden van weinig beteekenis ontvangen. Zij lag bewusteloos in den hoek van de keuken toen de buren op den knal kwamen toeschieten en het begin van brand die ontstaan was bluschten. Wat den hofmaker betreft, hjj werd terstond in verzekerde bewaring genomen en het is waarschijnljjk, dat hjj den kagchel duurder zal betalendan bij den smid. 53elg tc. De te Charleroi verschynonde bladen melden dat door de industrieelen dier stad een adros aan de Kamer van afgevaardigden verzonden is om haar te verzoeken de Nederlandsch - Belgische overeenkomst betrcffendo het kanaal van Terneuzen onveranderd goed te keuren. In het Journal de Liège wordt medegedeeld, dat 11. Zaturdag 250 paarden van Utrecht over Luik naar Parjjs doortrokken. Al die paaiden waren afkomstig uit do noordeljjke provinciën van Nederland. Zij waren aangekocht voor rekening van het Fransche gouverne ment en bestemd voor de artillerie en ligte kavalerie. Men schat het aantal paardenin de laatste drie maanden uit Utrecht naar Parijs gevoerdop 1500 en na het verbod tot uitvoer van paarden uitDuitschland, verwacht mendat het getal nog aanvankelijk zal toenemen. Wjj herhalen de opmerkingdatwanneer voor het Nederlandsche leger paarden noodig zjjn die gestadige uitvoer op zoo groote Behaal ons zeiven in moeijelijk- heden zal brengen. In het politiek overzigt van de Indépendance Beige leest men het volgende »De toestand van de Nederlanders in Atchin welke menvolgens de voorstellingen in Engelsche bladen als zeer hagcheljjk beschouwdeschjjut integendeel een betere wending te nemen dan men verwacht had. Allengs breiden de Nederlanders hun gezag uit over de kuststaatjesen de telegraaf meldt schier dageljjks nieuwe onderwerpingen. Op deze geduldige maar vol hardende wjjze heeft het Nederlandsch gezag zich in den Indischen Archipel gevestigd en ook thans zal de Nederlandsche onwrikbaarheid zich niet verloochenen. De rootstaat Atchin zal ten slotte verdwijnenom plaats te maken voor een bestuurdat de veiligheid der drukke scheepvaart in de zee om Sumatra waar borgt en tevens aan de bevolking de middelen laat, om haar welvaart en toekomstige beschaving te ver zekeren." SI eb criant), Middelburg-, 31 Maart. Heden kwam alhier binnen hot fregatschip Marykapt. Pjjlreederij firma Suurmondmet eene lading suikertabak koffijrottinghuiden en tamarinde bestemd voor Amsterdam" en Rotterdam. Tliolei» 29 Maart, Voor enkele jaren was er hier ernstig sprake van een brug te bouweu over het riviertje de Eendragt, waardoor ons eiland verbonden zou worden aan Noord-Brabant. Tholen wilde zich groote opofferingen getroostende gemeente beloofde 50 mille en offerde bovendien de som opwaarvoor 't veer vau hier naar Brabant verpacht Ï6en die 22 h 23 honderd gulden bedraagt Overal werd aangeklopt om hulpmaar nergens werd opengedaan. Rjjk en provincie weigerden subsidie. Bergen op Zoomdat ook belang heeft bjj de brug, beloofde 10,000 NB! tegen 5 pCt.een aanboddat met een weigering gelijkstond. Numet de kwestie der epoorwegTjjnen, komt ook deze zaak weer ter sprakeen gowenscht niet alleenmaar hoogst billjjk zou het zynindien Rjjk en provincie ook onze Btreek de behulpzame hand eens toereiktenom aan ons isolement eenigermate te gemoet te komen. Alleen en zonder subsidie kan Tholen de brug niot tot stand brengenen toch is zjj hoogst noodzakeljjk, ja een levenskwestie. Zlcrlkzoo, 31 Maart. Wjj vestigen de aandacht onzer lezers op achterstaande annonce der lezing door Mej. Elize Baartde leerlinge van Mina Krustvian. Volgens verschillende verslagen der door haar elders gehoudeno lezingen overtreft de leerling in vele op- zigtcn de meesteres en behoeven wjj slechtR te herinneren aan do dezer dagen gelioudene opvoeringen der Vorsten- echoot, waarin zjj met uitstekend succes hare rol vervult. Wjj vertrouwen dan ook dathetZierikzeoscbe publiek van deze gelegenheid gebruik zal maken om nader kennis te maken mot do jeugdige Zeeuwscho, die reeds zooveel van zich deed spreken. Het scbjjnt dat de wonderen in de natuurwereld zich thans bjjzonder openbaren. Zoo deelt men odb mede dat bjj den koopman P, Geluk alhier een hond 15 jongen heeft ter wereld gebragt, terwjil men ons uit Camperland berigt dat men hjj den landbouwer J. L. Marcuue in één neet, waarin 9 ganzen-ejjeren ge legen hadden, 7 levende jonge ganzen vond. Uit Dreischor wordt ons medegedeelddat aldaar drie weken geleden een klein zwart hondje met kope ren kettiughnl«bandje, onbeheerd heeft, rónd geloopen en op kwaadaardige wijze eenige honden heeft aange vallen en gobeten, met het gevolg dat in de afgeloopen week 8 honden die mot dezen zwarten hond in aanraking zjjn geweest, zjjn gestorven of moesten worden afge maakt. Bij het dezer dagen ingediende ontwerp van wet tot wjjziging der wet op de Nationale Militie wordt voorgesteld de sterkte der militie op 67,500 man die van de zeemilitie op 1000 man te bepalen. De jaar- lijkschc ligting is alzoo vastgesteld op 13,500 man. Het ontwerp bevat eenige verbeteringen in do bestaande wettenwaarvan de ondervinding bet wenscbelijke of noodzakeljjke heeft aangetoond. De strekking der voornaamste bepalingen is de vermeerdering van het maximum van de sterkte der militieverkregen door de beperking van het thans overdreven getal vrijge stelden en tevens tot het bekomen van meer ele menten voor het onmisbaar militiekader. Onder anderen wordt bjj een oneven getal broeders het grootste getal dienstpligtigterwjjl wordt voorgesteld de vrijstelling van eenigen zoon voortaan slechts te verleenen aan den eenigen zoontorens eenig kindalsmede aan den eenigen zoon eener behoeftige weduwe. Hierdoor meent de Regcering dat 1500 vrjjstellingen 's jaars minder dan tot dusver zullen verleend worden. In de laatste dagen was opgemerktdat, wanneer prof. R. in de St. Pieterskerk te Leiden preêkte, de bjjbel niet op de gewone plaats voor hem lag en zelfs nietvolgens gewoontegeopend of ongeopendop don kansel zigtbanr was. Zondagavond kwam een der ouder lingen tot het besluit, de zaak te onderzoeken. Hjj vroeg den koster, vóórdat de prediker optrad, waar de bijbel wa9, die op den kansel behoorde. Hjj kreeg ten antwoorddat aie op verlangen van prof. R. was weggenomenon aan den voet van den preekstoel was geplaatst. De ouderling begaf zich daarop dadeljjk tot den prediker zelf met de vraag, waarom hjj bet boek van den kansel had doen verwijderen, dat bij de Ne derlandsche Hervormde Kerk steeds in eere was, en voor welks bezit en behoud de vaderen hun bloed en geld hadden geofferd? Eet antwoord was, dat hjj een klein exemplaar naar den preêkstoel meenam. Eerstdaags komt nu de zaak by den kerkoraad in behandeling. Kerknieuws. Ds. F. IV. N. Hügenholtzberoepen naar Sandpoort, nam jl. Maandag-voormiddag afscheid van de Herv. gem. te Zierikzeemet eene rede naar aanleiding van Hebr. 12 1 en 2». Na het uitspreken der zegenbede werd door het Kerkelijk Koor don scheidenden leeraar een daartoe vervaardigde afscheidsgroet toegezongen, waarop de gemeente liet volgen Gezang 224 1 en 5. Eene groote schare woonde deze plegtigbeid bjj. Beroepen bjj de Chr, Geref. geia. te Colijnsplaat Ds. Wisse, pred. te Dordrecht. Toezegging van beroep naar do Herv. gem. te Axel is gedaan aan Ds. C. Diehl, pred. te Cbaam. Ds. P. Rotntjnte Middelharnisheeft hot beroep naar Heerde aangenomen. Gemengde berigt en. Nu heeft de meid van G. v. W. te Wolphaartsdjjk haar zinnu er een Nieuwlander bjj haar baas woont, want zy heeft er al meer op een gevlamdmaar nooit haar oogmerk kunnen bereiken. Eene winkeliers- vrouw te Wolphaarsdijk wordt aangeraden, om zulke praatjes niet meer uit te strooyen van haar neef ah in Goes, want daar zal zjj veel schade van hebben want het is al wel, dat zij eens in de week in de kerk komt, want zij is op Zondag altjjd fijn. Eene tim merman heeft op den koopdag te Oud-Sabbinge zoo dol geweest dat hjj de menschen met een brandhout de deur heeft uitgejaagd. De Mei-bloem te Ooster land is nu regt vrolijk, nu hjj bij de bloemen in het jjzeren potje geplant wordt, dat een ieder zeer goed kan begrjjpenen vooral die oude jongens. Due wat zal nu die Mei-bloem daar weelderig staan. »Neen vrouw," zegt een werkbaas te Kruiningen, »wjj zitten toch al te veel onder de plak van Piezel; geheele da gen naar de kerk en nooit geen borrel meerdat was ik vroeger nooit gewoon|, en mjjne kinderen ook niet." De menschen hebben wel gelijk dat zjj zich niet aan hom storen. Eene zottin te B. wordt aangeraden geen fatsoenljjke jongens zoo te belasterenwant aan haar ontbreekt ook wel iets. Dus meisjeal zjjt ge hoog geleerd Al denkt gij dat u niemand deert, Dan zal 't een lompen boer toch doen AI is hy ook wat aom en groen. Twee dochters van een smid te Dirksland worden verzocht, om niet meer te zitten slapen in de kerk bij het bevestigen van nieuwe ledendaar aller oogeu op haar gevestigd waren. Eene dienstmeid te Neuzen heeft alle moeite gedaan om een heer met een hoed te krjjgen, dat baar niet is gelukt, en is nu trooste loos. Onder Baarland moest een boeren-zoon zich niet verbeelden dat bjj zoo gemakkelijk zeker boeren- dochtertje in de fuik kan krygen, want zy is hem te slim. Na kermis krijgt hjj bepaald weer zjjn ontslag. Twee boeren-dochters onder Heinkenszand zeggen dat het zoo niet meer kan blijven gaan zy zullen nu zijden mantels gaan dragen, dan zullen zjj wel boeren zoons krjjgen en spoedig boerin zyn. Vooral zullen zy in de kerk zich goed voordoen engedragen. Een pas getrouwde boeren-koecht onder Wissenkerke moest net werk van de arbeiders zoo niet nazoeken, en dan het bjj de jufvrouw overbrengen, die er tocb geen verstand van heeft. Een timmermans-kneebt te N. zou wol willen trouwen, en zegt tegen zyn meisje: Kindik wil wel met u trouwen Al zou het mjj ook berouwen Want het vrjjen word ik moe Vraag het dus aan pa en moe. Te Mariakerko zjjn eenige oude bóeren-meiden, die zich eerstdaags zullen laten verloten omdat zjj niet verpast kunnen rakenen Al is het nu voor hen niet vroeg, Ze zjjn nu bjj hun jaren En ze zjjn ook oud genoeg, Om wel te kunnen paren. Te Scherpenisso zal eerstdaags ten tooneelo gevoerd wordenEeno kuipers-vrouw en een blaauwe rok. De dochter van een vracbtrjjder te C. wordt aange raden haar babbeltong wat in toom te houdenen niet te vertellen dat zy gaat trouwen, want dat is niet waar, omdat niemand haar hebben wil. STOOMBOOTDIEN ÖT tan Middelburg op Rotterdam April U5tTC5. Van MIDDELBURG: Van ROTTERDAM; Vrydag Zondag Maand. Dingsd. Woensd. Dond. Vrydag DIRECT CORRESPONDERENDE WAGENDIEN8T Van Zierikzee, Hotel vak OPPEN, afrid 1 uur na af vaart van Middelburg en 2 uur na afvaart van Rotterdam. Afvaart van Zijpe naar Rotterdam nimmer vroeger dan 3 uur na afvaart van Middelburg. STOOMBOOTDIENST ïtjsschek Zierikzee en Rotterdam en tusschen gelegen plaatsen. Afvanrturen Ir» April 1875. Van ZIERIKZEE: Van ROTTERDAM: Dingsd. 6 'smorg. 2 '8 morg 8,30 u. Vrijdag 2 's midd. 12, u. 4 10,- Zaturd. 3 's morg. 9,30 5 10,— Maand. 5 9,30 6 10,— Dinged. 6 10,30 7 11,— Woensd 7 10,80 8 10,80 8 11,— Dond. 9 11,— Vrjjdag 9 10,30 11 6,— Zaturd. 10 10,80 12 6,- Maand. 12 's midd. 12, Zondag 4 's morg. 10,30 u. Woensd. 7 'smidd. 12, Vrjjdag 9 12,— Zondag 11 'snam. 1,— Woensd. 14'smorg. 7,30 Vrjjdag 16 10, Zondag 18 11, Woensd.21 'snam. 1, Vrijdag 23 1 Zondag 25 2, Woensd. 28 's morg. 6,— Vrydag 30 7,— Zaturd. 10 Dingsd. 13 Dond. 15'smidd. Zaturd. 17 's morg. Dingsd. 20 Dond. 22 Zaturd. 24 Dingsd. 27 Dond. 29 7,30 u 7,30 8,- 9,30» 12,-» 7,30» 7,30 8 30» 7,30» 9,30» 9,80» WELDADIGHEID. Onder lmrtelijUe dankbetnigiug geven DIAKENEN der Hervormde Gemeente te Zierikzee kennis, dat door hen bjj gelegenheid der godsdienst oefening op eene der Paaschdagen ton behoeve der Armen is gecollecteerd een BANKBILJET groot yjjf en twintig: Gulden. Zierikzee, 80 Maart 1875. Diakenen voornoemd J. E. MULOCK HOUWER, Voorzit/er. J. BETHE, Secretaris. G t tertent icn. 50jarige Eolitvereenijpinip van S GERARDUS MARTINUS FEIJ Jj LOUWERINA HOLLE, ti VLissiNGEN30 Maart 1875. jij Hunne dankbare kinderen behuwd- en kleinkinderen. Voorspoedig bevallen van een' «Jonden, J. R. WAGENAAR—van Sflunter. Zierikzee, 30 Maart 1875.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1