B IJ VOEGSEL Zierikzeeschen Nieuwsbode van Zaturdag 27 Maart 1875. Spanje. iïltïrerlttttfr. behoorende bij den Nieuwstijdingen. 2Sn<jie. Uit Blitar Bchrjjft men onder dagteekening van 1 Febr. omtrent den moddor-bandjir het volgende Zooals u gezien zult hebben uit het u toegezonden telegram van hedenhebben wjj hier eergisteren een vreeseljjke overstrooining gehaddie belangrjjke scha de heeft aangerigt. Reeds gedurende een groot gedeelte van don ochtend hadden wjj in de verte een brullend geluid gehoord zonder te wetenwat het was. Tegen 11 uur echter zag men een massa menschen naar verschillende kan ten vlugten onder het herhaaldelijk roepen van »de berg Kloot werktU kunt begrjjpen dat ik niot op mjjn gemak was enalles achterlatendenaar eeu goed heenkomen zagen injj daarom naar Polsecrep oegafwaarheen een massa menschen reeds op weg was. Spoedig echter kreeg men do overtuiging dat men niet te doen had met een werking van dan Kloet maar mot een groote overatrooming. Volgens sommigen zou de wand van het Kratermeer zijn doorgebrokenzoodat het water daaruit naar Blitar was gestroomd. Dit water was vreesclyk mod derig. Ruim 2 uren duurde deze modderstroom die ver scheiden Europoesche en iulandsche huizen inedcslecpto en zelfs boomen ontwortelde, alsof dit niets te bedui den had. Muren van huizen en erven werden tot een 50-tal passen ver medegevoerd. Meubels dreven uit de huizen. Uit sommige ufpukschuren werden do stapels tabak weggeslagen of onder do modder bodol- venzoodat van deze tabak niets teregt kan komen. Stukken uit wegen werden weggeslagenzoodnt over deze gedeelten lator bruggen zullen moeten komen. Karren met sappies heeft men door de modder zien medevoerendie tot boden niot zjjn toruggevondon. Het water stond op sommige plaatsen ruim 4voot hoog. De bandjir deed hier geulen ontstaan eo daar hoogton. Ik heb een gedeelte weg opgemerktdnt minstens 2'f., 3 voet was opgohoogd. De huizen op de passarde woaingen van den assi stent-resident on van den regentalsmede de huizen achter deze twee woningen hobbon het meest geleden. Het kantoor van don udaiatent-resident was vol water on modder. De bandjir hcoft daar alle9 ton onderste boven geworpenkasten stoelen tafels enz. droven door elkander. Tot nu toe is men reeds op het spoor vao81jjken; men heeft lijken gevonden tusachen de poggers van bamboezen buizen, dus van lieden die niet hebben kunnen vlugtoneen massa menschen wordon nog vermist. Doodo karbonwen en andere doode dieren vindt inca overal. De telegraaflijn van Blitar tot Kodiri hoeft zwaar geleden. Tnsschen dezo plaatsen kan men nog niet regtstrecks telegraferendit moet over Malang ge schieden. Bruggen langs den weg van hier naar Kediri zjjn weggeslagen de communicatie langs dozen kant is verbroken. De ondernemingen hier zullen in den eer sten tjjd wel geen tabak kunnen afvoeren. De schadedie deze modder-bandjir veroorzaakt heeftis nog niet bekend maar zal aanzienlijk zjjn. Eén ondernoming heeft r tot zoover nu bekend is, reeds 17 schuren verloren. Ik ben erGoddankgoed afgekomen. Het water stond wel op mjjn erf en de modder heeft dit wat opgehoogdmaar mijn huis is droog gebleven. Gedurende dezen winter, die ook in Amerika"onge- woon streng was was de wachter van don vuurtoren van Dnxbury Pier zoodanig door hot ijs ingesloten dat van 22 Dec 1874 tot omstreeks de helft van Febr. 1875 alle gemeenschap met den vasten wal volstrekt onmogelijk was. In February werden 's mans nood seinen door den kapitein van een schip, dat op de kust van Massachusetts aanhieldontdekten dezen gehikte het door het jjs den lichttoren zoo nabjj te komen dat by van den wachter vernemen konin wolken nood deze zich bevond, daar zjjn voorraad bijna geheel uitgeput was, en hjj dien niet zoo lang had kunnen doen strekken zonder zich tot do kleinst mogelijke rantsoenen te bepalen. Met bjjna boven- inenschelijke inspanning gelukte het den volgenden dageen nieuwen voorraad van levensmiddelen en versch water op den toren te brengen. Men geeft opdat de maand January van 1875 kouder was dan de gemiddeldo temperatuur van die maand gedurende de laatste negentien jaren. y - Dat de uitzigten voor landverhuizers naarNoord- Amerika tegenwoordig alles behalvo gunstig zjjn is behalve uit hot aanzienlijk aantal van daar naar Europa terugkeerendc landverhuizers, ook op te maken uit oen voor eenigen tjjd in het Congres door den regter Kelly uit Philadelphia gehouden rede. Volgens zjjne opgave Ijjden ti?genwoovdig meer dan een millioen arbeiders in de Unie broodsgebreken hadden in Philadelphia zelf in den loop van vjjf dagen niet minder dan 41 vljjtige en oppassende werklieden als eone gunst verzocht, den winter in hot tuchthuis te mogen doorbrengen, teneinde 'niet van honger om te komen of tot stelen genoodzaakt te worden. De stoomschepen, welke in den laateten tjjd de reis van New-York naar Liverpool maakten, ontmoetten op hun weg zwaar drijfjjs en vele ijsbergen. Een hunner ontmoette een reusachtig jjsveld van ongeveer 32 kilo meter breed cn 48 kilometer lang. Don Carlos heeft by decreet van 20 Maart Cabrera wegens rebellie en hoogverraad al zjjn titels, graden en decoraties ontnomen, die hom verleend zjjn door 's vorsten voorgangers, don Carlos V en VI, en zich het regt voorbehouden hem, in geval bü gevangen inogt worden genomen, voor een bevoegae regtbank te brengen om geoordeeld eu gevonnisd te worden vol gens de krjjgswetten. Cabrera hoeft op nieuw eene proclamatie uitge vaardigd. Daarin tracht hjj zjjn gedrag te regtvaardigen en stolt hij in 't licht dat Don Carlos de achting des lands heeft verbeurd, nu by gewoigerd heeft de nand te leenen tot een uiinnoljjke schikking. Daar tegen woordig dus gaat Cabrera voortde kroon wordt gedragen door een Vorst, die gesteld is op zjjn waar digheid en tcvoos een goed Katholiek, zulleu de Span jaarden eene zware verantwoordelijkheid op zich laden wanneer zo hunne geschillen niot bjjlcggen. Uit Madrid wordt weer gemeld, dut sedert de procla- matio van Cabrera hot aantal deserties onder de Car- listen sterk is toegenomen. 23clgtc. Ecnigon tjjd gelodon wordon onderschoidonc malen brandbrieven golegd ten huize van mevrouw Somers te Antwerpen waarin dan door oen onbekende om geld gevraagd wordonder allerlei bedreigingen. De politie hiervan in kennis gestelddeed alle uiogeljjke pogingen om den schuldige te ontdekkendoen hare jjvcrige nasporingen bleven vruchteloos. Niemand had toen vermoeden op do dienstmeid. Later verliet deze don dienst bij mevrouw S. en verhuurde zich bjj den heer D.herbergier te Btfftrhcm. Naauweljjk» was zjj twee dogen in dienst bjj haren nieuwen meester of dezo vond con brandbrief in zjjn huis. Dit schrjjven hield do bedreiging in dat zjjn huis in brand zou ge stoken wordenzoo bjj niet do som van 100 fr. in oen zakje op het gemak neerlegde. D. liet de eerste be dreiging onbeantwoord maar twee dagen later ontving hjj een tweeden brandbrief. I)e eebtgenoote van dhr. D. werd thans zeer ongerustde hulp der politie word ingeroepen en in overleg met dozo besloten het ge vraagde geld ter plaatsojneértelcggen, maar intusschen goed de wacht te houden. Toen de noodigo maatre gels genomen waren en de politie zich verscholen had, werd de dienstmeid gelast naar hare slaapkamer te gaanvóór deze echter naar bed ging moest zy nog een of ander buiten 's huis verrigten hetwelk niot het minste vermoeden verwekte. Langzeer lang wachtte de politie op de komst van den schuldigemaar toen eindelijk iedereen het wachten moede werd cn men naar het gemak ging om hot zakje met geld terug te nemenwas dit tot aller verbazing verdwenen. De politie stond nu verbluft te kjjken dat zjj zich zoo had laten bedottenen niemand kon begrjjpen hoe dit mogelyk wastoen eindeljjk jufvrouw D. zich herin nerde dat de dienstmeid nog éven was buiten gegaan, nadat het geld op do aangeduide plaats was neörge- lcgd. Deze moest dus de schrjjfater der brandbrieven zjjn. Dc politie spoedde zich naar hare slaapkamer opende de deur en vond de dienstmeid slapende. Zjj kreeg bevel om optestaan en na slechts onlcele oogen- blikken zoekens, word het zakje met het geld tusachen het beddengoed gevonden. i)e diefegge werd aange houden cn naar het politiebureel gebragtalwaar zjj hare schuld bekende onder bjj voegingdat het geld zou hebben moeten dienen om zien een nieuw kleed te koopen. In eene houtzagerjj te Namen was Maandag jl. een 20jarig werkman bezie bjj een circulcorzaagtoen een klciue jongen voorbijkwamdie hem uit aardig heid omver liep. De jongeling 't gevaar bemerkende cn de zaag van zijn schouder trachtende te keeren, strekte zijne hand uitdoch te vergeefszijn linkerarm werd bij den schouder geheel afgezaagd terwjjl vier vingors van do regterhand eveneens werden medegenomen. De ongelukkige is naar het hospitaal gebragt. Deventer, 24. Maart. Toen gisteren de suel- treindie van Groningen en Friesland komt, ten 10.25 aan het station Diepenveen opgehouden had en weder in zijn gewone vaart waszag de machinist dat zich iemand naar de rails begaf. Hjj was echter niet meer in staat den trein te doen stilstaan en een oogenblik daarna was deze in zijn gcbeele lengte over het ligchaam gereden van den heer Cost Buddeeen aanzieuljjk grondeigenaar, wiens buitengoed nabjj ge noemd station gelegen isen die aan vlagen van verstandsverbijstering leed. Men hield natuurlyk da delijk opwaarvan één der reizigers gebruik maakte om er uit te gaan en naar de oorzaak van het op onthoud te onderzoeken. Deze herkende onmiddellijk het ljjk en haastte zich aan de huisgenooten van den overledene de treurige tijding voorzigtig mede te dee- Iod. Het ljjk werd bjj een der nabjj wonende buren geborgen terwjjl de trein na een korte vertraging het noodlottige nieuws naar deze stad overbragt. De treurige omstandigheden waaronder deze onverwachte dood plaats hadwekt algemeene deelnemingdaar de overledene zeer bemind en onder alle standen bekend was. A.uieito!*<l!iiu 24 Maart. In de vorige week stonden voor de correctioneele kamer der regtbank alhier teregt 4 jongenstwee waren 10 jaar oudde derde had de i twaalf-de vierde den dertienjarigen leeftjjd bereikt. Die vier knapen maakten een dieven bende uit, die zich vooral bejjverde om goederen, door winkeliers buiten do woning uitgestald, weg te nomen. Een der tienjarige knapen voerde do bende aan en was bjj eiken diefstal tegenwoordig. Gewoon lijk was het werk zoo verdeelddat de een een paar laarzenof een zakdoek of een regenmantel afhaakte, welke goederen door een tweede werden aangepakt terwjjl de twee anderen als schildwachten dienst deden. Voordat de diefstal plaats vondging het opperhoofd het terrein verkennen door aan don winkelierdie straks hot Blagtoflbr hunner lieten zou worden een of andere kleinigheid te vragendo gesteldheid van den winkelhet uitzigt van de achterkamer daarop werden dan door do twee jongeflikkerende oogen uitgevorscht. De tienjarige knaap verdiende wel net opperhoofd te zjjnverscheidene veldslagen toch had hy reeds ineegomaakten op 7jnrigen leeftjjd een ernstige berisping wcgeDs diefstal van den commissaris van politie ontvangen. Jatoen hjj onlangs voor dezen wegens een der diefstallen gebragt en om zyn jeugdi gen leeftjjd op vrjjo voeten gelaten wasvoerde hjj onmiddcllyk en gedurende de gehecle week zjjn bende bjj verscheidene rooftogten weer aan. Lezen en schrjj ven kent hjj niet, onderwijs heeft hjj niet ontvangen. Van do vier knapen werkt alleen de twaalfjarige bjj een baasdc aoacren loopen in het wild en dooden voor een groot gedeelte den dag op den Dam bjj de Beurs. Deze bekende en verderfeljjko speelplaats voor dc straatjeugd zag ook hen iederen dagen het was daar, dat de 12jarige schoenmakersloopjongeuals hjj voor zjjn baas boodschappen moest aocn zjjne drie auderc makkers leerde kennen en door het opperhoofd voor do bende werd aangemonsterd. Het gestolene goed werd spoedig verkocht of beleenden de op brengst aldus verdeeld dat het opperhoofd 50 pCt. en de drie anderen te zamen 50 pCt. ontvingen. Aan de Justitie erkenden zjj al het aan hun ten laste ge legde welke bekentenis in de openbare zitting door tal van bestolene winkeliers bevestigd werddie door deze zaak een waarschuwing ontvingen om nanuwgezet zoowel op de buiten als in den winkel uitgestalde goederen te letten. Daar twee der vier knapen zich aan eeu geringer aantal diefstallen hadden schuldig gemaakt dan do twee anderen eischte het O. M. voor hen slechts 3 maanden gevangenisstraf, terwjjl voor den hoofdman en den 13jarigen knaap 18 maanden door Z.E.A. werd gevraagd. Wat de drie eerste besch. betreftluidde het vonnis overeenkomstig dien eisch de vierdede tweede tienjarige knaapwerd vrjjge- sproken daar hjj volgons de regtbank niet met oordeel des onderscheids gehandeld had. De regtbank gelastte echter zijne opvoeding tot zjjn 12de jaar. Utr*eol»t, 23 Maart. Op de paardenmarkt alhier werd gisteren een span koetspaarden verkocht voor f 4500enkele paarden werden nog verkocht voor f 1000 tot 1300; de handel werd tot iaat in den avond voortgezet. Heden morgen vertrok een extra-paarden- troin van de Maatsch. tot exploitatie van veestallen en veetransport naar Parjjs. Men berekent dat gisteren alleen voor het buitenland 400 paarden zjjn aange kocht. Het vervoer van passagiers en paarden lang3 de verschillende spoorljjnen was gisteren buitengwoon levendig. liottci'dam23 Maart. Op Feijcuoord is in den frontmuur van het noordelyk landhoofd van een der doorgangen iu den spoorweg (poort II) sedert eenige dagen een belangrjjke scheur ontstaan die ter hoogte van het hardsteenen plintde wijdte heeft van 64 millimeter, en boven op den keermuur de wjjdte van 140 Mm. Bovendien heeft eene belangrijke verzinking plaats gehad "in het gedeelte van den spoorweg tusschen de beide doorgangen. Dit gedeelte werd over de geheele lengte en ae halve breedte 2 I 3 M. verlaagd. Zoowel ten gevolge hiervan als ten gevolge der daaruit voortgevloeide verplaatsing van den ondergrond, is de kaaimuur-fundeering langs hot eind derEnt.re- pothavcn vooruitgeschoven en gedeeltelijk vernield kespen werden opgeligt of geheel doorgebroken kop pelbonten weggeruktdamplanken verplaatstenz.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1