HI f I WINDK0RENM0LEN Mwwm, LIMMUÖF Ei\i C», itoouiim, mitiiiiutkix Insecte-poeder Vicat ONTVANGEN een groot assortiment TAFELKLEEDEN Mo 1T&S3 21 EI S> H Eo TSPIJTEN, MUNTTEN, GANG- IS TMPLOOMS, Wasdoeken, Tafelkleeden, Cocos- en Spaansche Matten, BID D EN, UlilitGN EN DEIEI8. GETUIGSCHRIFT PUIKE ZWAKTE SCHRIJFIMT f®®®®®!®!!» BERGEN EN DALEN, STOOMBOOTDIENSl' van Middelburg op Rotterdam. Maart—April 1875. Van MIDDELBURG: Dond. 25 'a morg. 11, u. Vrijdag 26 6,— Zaturd. 27 6, Diogsd. 30 6, Woensd.31 Dond. Vrydag Zondug Maand. 7,— 8,30» 10,— 10,- Van ROTTERDAM: Vrjjdag 26 'a morg. 10,30 u. Zaturd. 27 10,30» Dinged. 30 'a nam. 12,15» Woenad.31 12,15» Dond. 1 'a midd. 12, 2 12,- Vrijdag Zaturd. Maand. Dinged. 9,30» 10,30 DIRECT CORRESPONDERENDE WAGENDIENST: Van Zierikzee, Hotel van OPPEN, afrid 1 uur na af vaart van Middelburg en 2 uur na afvaart van Rotterdam. Afvaart van Zijpe naar Rotterdam nimmer vroeger dan 3 uur na afvaart van Middelburg. STOOMHOOTDIENST tusschen Zierikzee en Rotterdam en tusschen Afvaarturen in Van ZIERIKZEE: Zondag 28 'a morg. 6,— Woenad. 31 7,— Vrjjdag 2 9,30 Zondag 4 10,30 Woensd. 7 'smidd. 12, Vrijdag 9 12,— Zondag 11 'a nam. 1, Woenad. 14 'a morg. 7,30 Vrjjdag 16 10, Zondag 18 11, Woenad. 21 'anam. 1, Vrijdag 23 1,— Zondag 25 2, Woenad. 28 *8 morg. 6, Vrijdag 30 7,— 10,30 7,30 7,30» 7,30» 8,— 9,30» Dond. Zaturd. 10 Dingad. 13 Dond. 15 'a midd. 12,— Zaturd. 17 'a morg. 7,30 Dingad. 20 7,30 Dond. 22 8 30 Zaturd. 24 7,30 Dingad. 27 9,30 Dond. 29 9,30 SffebcrGnUctt. Ondertrouwd Uitgeest, 19 Maart 1875. W. K. SCHREURS. kinderen te jong om hun 'sHeer Arendskerke, 19 Maart 1875. Middelburg, 20 Maart 1875. De Notaris J. van dek BENT, zal op Donderdag den 1 Al)rlU875, 's morgens 11 uren aan de Oude Haven te Zierikzee, publiek verkoopen Een aanzienlijke partij SPABHOÜT, bestaande in BALKENGORDINGENSPARREN DRAADPALEN enz.van 20 tot 40 vt. lengte. De Notaris J. M. B OU VIN, zal op ■■fitjvït. Zaturdag den 3 April 1875, 's voormiddags ten 9x/t ureten verzoeke van den Heer A. DOOGE c. s.voor zjjn woonhuis te Sirjanslandpubliek presenteren te verkoopen Een partij Meubilaire- en andere ROERENDE GOEDEREN. En daarna in de herberg van M.s Bal: Een WOONHUIS, gelegen plaatsen. Maart—April 1875. Va« ROTTERDAM: Dingad. 30 'amorg. 9,15 u. Dond. 1 Zaturd. 3 Dingad. 6 Getrouwd M. BOOGERD Dz., van Heer Arendskerke M. J. MOL Ad., die, ook namens hunne wederzjjdsche betrekkingen, hunnen hiirteljilten dnnU toebrengen voor de vele bewjjzen van belangstelling bjj hun huwelijk ondervonden. Nieuwerkerk, 19 Maart 1875. Bevallen van een' «7ontren C. VERTON—Goemans. Dirksland, 21 Maart 1875. Algemeene kennisgeving. Bevalleu van een' Zoon, MARIA van NIEUW ENHÜIZEN-Geluk. Anna Polder in Prinsland, 21 Maart 1875. Algemeene kennisgeving. Bevallen van een Meisje, J. M. BOLLE-Hocke. Zonnemaire, 22 Maart 1875. Voorspoedig bevallen van eene Dochter, D. J. van der HAVE, Wed. J.s Giljam. Oüwbrkerk 24 Maart 1875. Heden overleed mjjne geliefde Echtgenoot PIETER LABAN GELUK Az.in den ouderdom van 43 jaar, 4 maanden en 12 dagen mjj nalatende vior verlies te beseffen. A. GELUK, Karelse. Heden overleed, tot diepe droefheid van mjj en de mijnen, mjjn innig geliefde jongste zoon WILLEM CHRISTIAAN, in den Ieeftjjd van ruim 13 jaren. W. C. BORSIÜS. DIAKENEN der Herv. Gemeente alhier betuigen bjj deze openljjk hun hartc- Ujlcen danl< aan den edelen gever van het munt biljet van TIKIN GULDKN, bjj de collecte van Zondag 21 Maart jl. Serooskerke, J. de R00. 23 Maart 1875. J. STEUR. De VOORZITTER van het Waterscbaps- bestuur van SCHOUWEN doet te weten: ~tlat op Dinerexlaf? den O April 1H7T» des voormiddags ten 10'/3 are, zal gehouden worden eene openbare algomeene VERGADERING vim het Waterscliapgbegtuur in het locaal van het Waterschap te Zierikzee. Zierikzee, den 22 Maart 1875. J)e Voorzitter voornoemd, B. C. C A De Deurwaarder W. van de LINDE, zal ten verzoeke van MEEUWIS van SPLUN- TÈRaan deszelfs woning te Scharendijkegemeente Eikerzeeop Dlngpsflats den 30stcn Maart 1875's namiddags om 2 urepubliek verkoopen Een netten INBOEDEL, bestaande in: een LINNENKAST, BUREAU, KAG- CHELKLOKKENéén mahoniehouten TAFEL STOELEN, TAFELS, SCHILDERIJEN, GLAS-, POR- CELEIN- en AARDEWERK, 6 jonge HOENDERS en 1 HAAN, enz. De Deurwaarder J. BETHE, zal op Dings«liig <lon 30sten Maart 1875, des namiddags ten drie ure, ten verzoeke van en voor het huis, laatst bewoond door JAN LINDHOUT te Nieuwerkerk, in hot openbaar verkoopen Eene partij Meubilaire- en andere ROllRENDK GOEDEREN, bestaande in: KABINET, KISTEN, KOFFERS, LES SENAAR, STOELEN, SPIEGEL, KACHEL, PLUIM- BED met TOEBEHOOREN, WASCHGERIEFijzeren KETELS, PORCELErN, BLIK- en AARDEWERK, VROUWENKLEEDEREN, eenige Gouden- en Zilveren VOORWERPEN, METSELAARSGEREEDSCHAP onz. De Deurwaarder W. van de LINDE, zal op WoeiiNdiig; den Sisten Maart ÏST"?», des namiddags om 2 ure, aan de woning van A. GIDEONSE te Brouwershavenpubliek verkoopen: Een Kabinet, Chiffonnière, KLOK HAARDTAFELSSTOELENSPIEGELS KLEERHEK, TOBBEN, TONNEN, EMMERS, GLAS-, PORCELEIN-, AARDE, m IJZERWERK, enz. SCHUURTJE en ERF, staande en L w te Sirjansland voornoemd, kadastraal bekend sectie A No. 82, ter grootte van 70 Centiaren. De Notaris J. SIPKES zal publiek verkoopen De Gebouwen en Erf en Inventaris DER „de Hersteller te St. Annaland, kadaster Sectie D, Nos. 256, 257 en 257 bisgroot 64 Ares 50 Centiares. De GEBOUWEN en ERF eerst in Peroeoleu en daarna in Matg&a. De Verkooping geschiedt te St. Annaland, op Za turdag 3 A pril 1875, eerst der ROEREN DE GOEDEREN of INVENTARIS op het Erf der Meestoof, 's voormiddags om elf ure en vervolgens der GEBOUWEN on EBP '8 namiddags om 3 ure, in de herberg van Din a Heijbokr. Anmvijzing zal geschieden op het Erf der Meestoof Vrijdag 2 April 1875, van 1012 ure. De Notaris Mr. J. MOOLENBÜRGH te Zierikzee, zal, op Woensdag April e. 1<.des voormiddags om 10 ure, op het Hoefje, bewoond door de Weduwe CORNELIS VER BOOM aan den Hoofdweg onder Kerkwerveten ver zoeke dor Erven C. VERBOOM, publiek verkoopen 1 Paard. 6 Melkkoeijen, 1 tweejarige VAARS, 4 nnderhalfjarige VAARZEN, 1 jarige VAARS 2 STIERKALVEREN 1 VAARS- KALF 1 HOND met HOK en KETTING, eonigo HOENDERS, een DRIELINGWAGEN op ijzeren assen, 1 MESTPUT, KLOETSCHUIT, BOUW- en MELKGEItEEDSCHAPPEN en het geen verder zal worden geveild. VOORTS TENZELFDEN VERZOEKE, op nader te bepalen plaats en dag in do maand Mei e. k. publielc verpachten: Circa 4 Hectares Weiland, jen in Kerkwerve en Duivendijke. Aanwnzing dier porceeleD wordt gedaan door W. VERBOOM, Cz. Op aannemoljjko voorwaarden om spoedig to aanvaarden TIO KOOP een goea onderhouden en goed gelegen in Walcheren. Te bevragen met franco en gesloten brieven onder lettor M aan het annonce-bureau van J. A. de HEER te Middelburg XJlt de han«l te Icoop EENE VAN OUDS WINSTGEVENDE HOEPSMEDERIJ in Zuid-Beveland. Adres onder letter P, aan liet Bureau van dit blad. DOOR TOEVAL NOG RUIM 200 H.L. REVELAAR te bekomen bjj N. L. de OUDE te Noordwellc. A. BUIJZE Mz., Melkmarkt. GECONFIJTE GEMBER, KREEFTEN. ZALM, SAR DINES, .Jap. SOIJA, Engelache SAUCEN. MOUTARDE, CAYENNE PEPERGIERST, gedroogde APPELEN GRUIJÈRE-RAA8, BOUILLON CONCENTRÉ, ZOUT- BROODJES. BERIGTEN DEN ONTVANGST VAN ■waaronder met groote vlugtwielen. HAND-I) ORSGHMA CHINES, met en zonder ZEEFT enz. LEVEREN STEEDS TREDMOLENS, Doiiscn-MMinim mi-M,icDiis, km., TOT CONCUR ERENDE PRIJZEN. Zaaimachines, Gras- Graanmnnimacliiues, Dorschmachines, hooi en mestvorük in \Handbrandspuitenenz. Vetl* Ac O0., Dordrecht. VEEHOUDERS. Ml.b HET is een zeker en onschadelijk middel om uwe dieren van ongedierte te bevrijden-, het toenemend gebruik pleit voor de deugdzaamheid, ik beveel het u bjjzondcr aan, en geef vergoeding als het niet voldoet. Te be komen bij A. C. DAGEVOS, J. P. van der DOES, Meelstraat Verkoophuis Zierikzee. Goes. afgepast en per el, witte Bal- en Koordfranje, Embrasses enz. VOORHANDEN keurig afgewerkte glacé Handschoenen, Heeren- Dassen, Boorden, Over- en Halfhemden en Manchetten. Neteldoeken, Katoen enNankingdamastvoor gordijnen in diverse breedten. Voorjaarsdoeken, Sans-Soucis, Fichus en meerdere nieuwe Artikelen. G. ROBIJN. N.B. OPRUIMING van een partij diverse LAPPEN. ®Iffil®il ïïiiWi KARPETTEN, LOOPERS, MATTEN, TAPIJTEN enz. Voorhanden: Borstelwerk, Zeemen, Sponzen, Dweilen, Hout- en Blik- werk, Porcelein, Kristal enz. Wasdoek en WOLLEN Tafelkleeden. Ruime keus in de BAZAR hij J. de JONG Z IJLS TRA. Beste Snoeimessen, Tafel- en Dessertmessen.' ontvangen de nieuwste dessins van Engelsclie geschilderde VLOERZEILEN. HEEFT STEEDS VOORHANDEN Levert Jalousiën op maat en alle mogelijke soorten van Gordijnen. Beveelt zich in bovenstaande artikelen aan en belast zich met OPNE MEN en SCHOONMAKEN van TAPIJTEN en liet WASSCEEN van GORDIJNEN. VEREEREND uit Kampen. rf /ir-JCr ''CKENHEIll. «Mntikr.rjwJirèer «ifVetLo5»dfpo»«tfhM»iVnd«* S a rdt De ondergeteekende verklaart vol gaarne dat na het gebruik der lijjiilaiidscho Driifven- Borst IioiiIêT van W. H. ZICKENHEIMER te Mainz door twee zjjner kinderen, de onrustbarende hoest er, keelpijnwaaraan zij gedu rende de ziekte dor mazelen ljjdende waren, zeer spoedig zjjn genezen. Kampen, 24 Febr. 1875. P. C. KOOLBOOM, Oud Lt. Kolonel Kornmandant der O. I. Kavallerie. Dit door meer dan 3000 Attesten van personen uit alle standen aangewezen geneesmiddel ie steeds eelit verkrijgbaar de flescb met gebruiksaanwijzing te Zierikzeebjj M. J. de LOOZE ZOON, Apoth.; gw», bjj J. P. van der DOES; St.-Maartensdijk, bjj JOH. POT; Middelburg, bjj W. P. van de KAMER; Kruininqen, bjj C. de MÜNCK; Thoten, bij C. J. de BRES, Ooltgensplaat, bp GORDON; Vlissingenbjj JAC. DOMMISSE Cz.Middel harnisbjj A. TEEPE; Brouwershaven, bp J. W. van BRABAND; Zaamslag. bp do Wed. A. van TRAEIJENHOVE. Ter voorkoming van bedrog is elke flacon voorzien van een rood capsule met nevenstaand Fabriekstempel, terwijl buitendien de naam van den Fabrikant W H ZICKENHEIMER te Mainz, in de kurk is gebrand. Schipper J. de VRIES arriveert binnen eenige dagen met een lading PUIKE LANGE TURF. IN LOSSING: Het Schip ELISABETHSchipper DE BOT, met oene lading SKOVB KUIIIi Haard- en Ivagchelkolen, voor rekening van J. BLANKER. KT*?* Dezelve worden afgeleverd tegen civiele prjjzen. TfiöQPïïïIïr I1KSTK KWALITEIT, groot formaat per riem ƒ1,60, klein - 0,85. per wijuffesch <45 cents. Zierikzee. A. J. de LOOZE. ®Pf®i®I Rederijkerskamer „R u y s c h." OP PAASCH-JIAANDAG, avonds 7 uren, in de Concertzaal te Zierikzee: met welwillende medewerking van hot Muziekgezelschap „KUNST EN 13 KR," onder directie van den iieer d. h. e z HI r m a. n, ©üfliS ftl/lit* TE WETEN: TWHH VIIËIMLIM li\ llli STAD, in twee bedrpven. FOCKENRROCH of de Amsterdamsche Rederijkers in één bedrjjf. in twee bedrpven. Voor ieder toegankelijk Él 25 cent de persoon. Kaarten zjjn te verkrjjgen bp den heer G. A. df, LOOZE, op den Dam en des avonds aan de Zaal. Namens bet Bestuur, De 1 ste Secretaris J. VERDOORN. Az, DER Rederijkerskamer Helmers te NIEUWERKERK, op Mauiidag SO Maart 1875 in 'tHófcel Vak der Vlügt. Aanvang y uur. Entree 50 Cent. Voorhanden ter Snclpersdrukkerp van H. LAKENMAN te Zierikzee: Akten van Afkoop IN ZAKE de Afkoop van lietTiendrecht alsmede VOORLOOPIGE KWITANTIËN. De V IGKJUOTIJNCÏ ran A. HOOGEN- BOOM, heeft plaats gehad op Zaterdag «Ion SO Maart in de herberg bjj J. C. Gerlach te Noordwellc, onder toezicht van een bevoegd beambte, waarbij do PRIJZEN zjjn gevallen op 213,116, 129, 8, 230, 233, 223, 51, 83, 6, 57, 96, 94 en 43. Haamstede. A. HOOGENBOOM. TERSTOND BENOODIGD een ongehuwde Boerenhnecht, bij J. M. GELUKJ.Mz.te Poortvliet. Door omstandigheden TERSTOND een BROODBAKKERS-KNECHT beuoodigd, bij A. van den BERGE Jz. te Zierikzee. Brieven franco doch liefst in persoon. KLEERMAKERS-KNECHTS gevraagd bjj M. FRANKEN, M.d Tailleur te Zierikzee. K L E F, DERMAK E R 8. Tegen /S,S5 per week boven kost, inwoning en bewassching kan een bekwaam KleermaUers- Kneolit voor een jaar vast werk bekomen bjj J. BOCHOVE te Oud-Beijerland. Brieven franco. MET MEI eene BURGER-DIENSTMEID benoodigd, bp de Wed. C. PRIEMUS te Ellemeet. Met M EI eene M EI 13 benoodigd bjj Mej. KOOIJMAN op do Oude Haven. TERSTOND eene DIENSTMEID benoodigd, bjj mej. ARNOLD, Melkmarkt. TEGEN 1 MEI eene Tl in lee WERKMEID benoodigdvan goede getuigen voorzienadres Uit gevers dezes. Uitgevers: DE LOOZE WAALE. Snelpersdrukken) van OCHTMAN, PIETER8E A VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2